Read: 4756

УЛОГАТА НА СЕМЕЈСТВОТО ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РАНОТО ДЕТСТВО. ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАП КОН УЧЕСТВОТО НА РОДИТЕЛОТ И ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЕФИКАСНОСТА НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ВО РАНОТО ДЕТСТВО


Манфред ПРЕТИС
Медицински факултет, Хамбург,
Германија

 

FAMILIES’ FIRST IN EARLY CHILDHOOD INTERVENTION. A THEORETICAL APPROACH TOWARDS PARENT’S INVOLVEMENT AND INCREASE OF EFFICIENCY OF THE EARLY CHILDHOOD INTERVENTION


Manfred PRETIS
Medical School Hamburg
Germany


Примено: 11.10.2011
Прифатено: 25.10.2011
UDK: 159.922.73:364-785.22(4)

 


Recived: 11.10.2011
Accepted: 25.10.2011
Review article

 

Резиме

 

 

Abstract

 

 

 

Интервенцијата во раното детство (ИРД) кај ранливите деца на возраст помеѓу 0-3/6 години може да се смета за добро изградена услуга за згрижување во Европа. И покрај тоа што неодамнешните епидемиолошки податоци покажуваат повисоки стапки на ранливост во детството и младоста, традиционално ИРД е одговорна за 6% од децата. Дефинициите за ИРД опфаќаат од стабилни или неформални трансдисциплинарни тимови кои работат со детето, па сè до конкретни професионални профили. Постои научен консензус поврзан со ефектите на ИРД врз развојот на детето и динамиката на семејството, со постабилни ефекти врз социјално-емотивниот развој на детето и врската „дете-родител“. Посебно внимание е посветено на улогата на родителите како примарни заштитници. Врз основа на важноста на зацврстувањето на интеракцијата помеѓу родителите и децата, овој труд ги дискутира стратегиите кои ја зголемуваат ефикасноста на ИРД преку ангажирани родители. Особено внимание е посветено на взаемното разбирање, транспарентноста и користењето на заеднички јазик како што е ИЦФ.

 

Early Childhood Intervention (ECI) for vulnerable children between the age of 0-3 and 6 can be seen as well established preventive service in Europe. Even though recent epidemiologic data indicate higher rates of vulnerability during childhood and adolescence, traditionally up to 6% of the children are eligible for the ECI treatment. Definitions describing the ECI include from stable or ad hoc trans-disciplinary teams helping the child, to specific professional profiles. There is a scientific consensus regarding the effects of the ECI upon the child’s development and the family dynamics. The ECI itself is responsible for more stable impact on the socio-emotional development of the child and the parent-child relationship. Specific focus in the research is given to the role of the parents as primary caregivers. Based on the importance of enhancing the interactions between the parents and the children, this paper discusses the strategies that help increase the efficiency of the ECI trough parental involvement. Special attention is dedicated to the mutual understanding, transparency and the use of common language such as the ICF.

 

 

 

Citation:Pretis M. Families’ First in Earlychildhood Intervention.A Theoretical Approach Towards Parent’s Involvement and Increase of Efficiency of the Early Childhood Intervention. J Spec Educ Rehab 2012; 13(1-2):7-18. doi: 10.2478/v10215-011-0015-5

 

Клучни зборови: Интервенција во раното детсво, ангажираност на родителот, ефикасност.

 

Key words:Early Childhood Intervention, parental involvement, efficiency

Адреса за кореспонденција:
Проф. д-р Манфред ПЕТРИС
Медицински факултет, Хамбург, Германија
Социјална иновативна мрежа, Австрија
Lerchengasse 4c, 8054 Грац, Австрија
Е-пошта: office@sinn-evaluation.at
Е-пошта: Manfred.pretis@medicalschool-hamburg.de

 

Corresponding Address:
Prof. Dr. Manfred PRETIS
Medical School Hamburg
Social Innovative Network Austria
Lerchengasse 4c, 8054 Graz, Austria
E-mail: office@sinn-evaluation.at
E-mail: Manfred.pretis@medicalschool-hamburg.de