ВИЗУЕЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТУВАЊЕ НА PLEXUS BRACHIALIS – ПРОЦЕНА И ТРЕТМАН

 

Драгана M. КЉАЈИЌ1
Сања M. ТРГОВЧЕВИЌ2,
Радмила M. НИКИЌ3

 

1Висока медицинска школа за струкови
сту­дии, Ќуприја, Србија
2Факултет за политички науки,
Универзитет во Белград
3Факултет за специјална едукација и ре­хаби-
­­ли­тација, Универзитет во Белград, Србија

 

VISUAL PERCEPTION OF THE CHILDREN WITH PLEXUS BRACHIALIS DAMAGE – ASSESSMENT AND TREATMENT

 

 

Dragana M. KLJAJIKJ1,  

Sanja M. TRGOVCHEVIKJ2,  
Radmila M. NIKIKJ3

 

1Medical High school for specialty studies, Kjuprija, Serbia
2Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, Serbia
3Faculty of Special Education and
Re­ha­bi­li­ta­ti­on, University of Belgrade, Serbia

 

Вовед

 

 

Introduction

Во првите години на животот преку мо­то­ри­ка­та се стекнуваат првите искуства и се вос­пос­тавуваат контактите и комуникaцијата со об­јективниот свет и социјалната средина, што води кон психичка организираност на де­тето (1). Со задоволувањето на силната пот­реба за движење, со освојувањето на прос­торот, со запознавањето на предметите од околината и манипулацијата со истите, де­тето во втората година од животот преку чкр­тањето ја доживува радоста на моторната игра, забележувајќи дека некои предмети ос­та­ваат траги. Моливите ги држат со целата длан­ка, прават остри енергични движења, ја ко­ристат целата рака, па и телото, без на­ме­ра нешто да прикажат, шараат и чкртаат. На по­четокот, како тип на шари се покажуваат вкрс­тени линии, а често е и шарањето кое нас­танува со удирање на моливот по под­ло­га­та. Кругот кој детето го употребува како сим­бол за глава или јаболко настанува во ета­пата на шкртање како сензомоторна шема (2, 3). За да може детето да ги нацрта овие обли­ци потребно е да стекне доволно фи­зич­ка контрола над моливот, со цел да произ­ве­де онакви знаци какви што сака. Исто така, тре­ба да разбере што е тоа „прецртување“ од­носно дека од него се бара што поточно да го репродуцира моделот и дека неговиот цр­те­ж треба да изгледа како моделот (4). Во те­кот на четвртата година перципирањето на пред­метите го карактеризира слеаност на впе­чатоците, детето не ги воочува основните де­лови кои ја чинат целината. Од сите од­ли­ки на предметите, најважна е формата (прво неа ја перципира), а потоа големината. Во тре­та­та година, перцепцијата се развива во спо­редување, а во четвртата година сè уште не е одвоена од функцијата на предметите. Об­ликот на предметите се запознава преку прак­тични операции: допир, тактилна пер­цеп­ција, манипулација (2). Способноста за пре­цртување, дури и на многу едноставни гео­метриски форми е многу комплексна. Дури и кога сфаќа дека треба да го ре­про­ду­ци­ра цртежот така како што изгледа, малото де­те треба да донесе низа одлуки во текот на пла­нирањето на цртежот. Децата ги воо­чу­ваат разликите меѓу едноставните геометриски об­лици, како што се круг или триаголник, мно­гу порано отколку што е во состојба ис­ти­те да ги нацртаат. Дете на возраст од 6 ме­се­ци може да ги разликува, а децата на две­го­диш­на возраст правилно идентификуваат квад­рат и ромб. На возраст од три години де­тето може да прецрта круг, на четири го­ди­ни крст, до четири години и шест месеци пре­цртува квадрат, на пет години триа­гол­ник, но дури кога ќе наполни седум години умее да прецрта ромб (4).
Траумата plexus brachialis која настанува при ра­ѓа­њето е периферна лезија која клинички се манифестира како пареза или парализа, од­носно како делумна или потполна од­зе­ме­ност на рацете. Постојат четири клинички ти­пови на породилна траума на plexus brachialis: Erb-Duchenn-ов облик (погорниот тип), про­дол­жен тип, Klumpke-овиот тип (по­долниот тип) и комплетна лезија. Нај­теш­ки­от исход на породилната траума на бра­хи­јал­ниот сплет мо­же да биде попреченост, од­нос­но проблеми во врска со вклучувањето на детето во учи­лиш­ната, работната и со­ци­јал­ната средина (5, 6, 7). Примарното функ­цио­нално нарушување кај породилната ле­зи­ја на plexus brachialis се ма­ни­фестира како мо­торни, сензитивни и тро­фич­ни на­ру­шу­ва­ња. Со време, посебно ако на пр­ви­те знаци на опоравување се чека подолго од три, од­нос­но шест месеци, се јавуваат секундарни функ­ционални нарушувања: мус­кул­но-те­ти­вни и зглобно-лигаментарни кон­тра­ктури ло­кализирани на рамениот појас, а по­доцна и на ‘рбетниот столб во долните екс­тре­­­ми­те­ти, коскено-зглобни деформации, за­ост­а­ну­ва­ње на рацете, лопатките и целиот хе­ми­­то­ракс во растот, дискоординација на дви­­же­ња­та, парадоксална синергија, мала упо­треба на рацете и друго (8).
Ис­тражувањата за последиците на ош­те­ту­ва­ња­та на plexus brachialis покажуваат дека од­ре­ден број деца со оваа дијагноза по­ка­жу­ва­ат доцнење во развојот и имаат проблеми во од­не­­сувањето (9), во областа на гра­фо­мо­то­ри­ка­та (10), визиомоторната контрола (11), ма­ни­пула­тивните вештини (12), потоа иден­ти­фикуваат присуство на секвели во смисла на на­ма­лување на мобилноста на под­лак­ти­ца­та и фунцкијата на лактот по за­вр­шу­ва­ње­то на пре­дучилишниот период (13, 14). Раз­во­јот како континуиран процес на вос­пос­та­ву­ва­ње на функциите и квалитативните про­ме­ни во струк­турите на организацијата и функ­цио­ни­ра­њето на телесно инвалидното и хро­нично бол­ното дете е неделив од трет­ма­нот. Успехот од раната интервенција е ди­рект­но зависен од ра­ното откривање и испитување, и е исто така бази­рано врз из­гот­вување на индивидуални про­грами и про­цен­ка на ефектите од трет­ма­нот (15). Пре­ду­чи­лиш­ниот третман на овие деца е систем на пос­тапки и специјални ме­то­ди со кои се вли­јае на управувањето и воо­бли­чу­ва­њето на раз­војот. Со оглед на ин­тен­зи­те­тот на растот и развојот, како и пластицитетот на нерв­ни­от систем, детето од предучилишна воз­раст е ис­клучително чувствително на се­вкуп­­ни­те вли­ја­ни­ја, кои се во тој период нај­трај­ни и нај­­ефи­касни (2). По деталната об­ра­бот­ка на ис­­пи­­ту­вањето на психичките, нер­вни­те и мо­тор­­ните структури во функ­цио­нал­ниот круг на психомоторната спрега, де­фек­то­логот ги от­­крива недостатоците на одделните функ­­ции и нивниот степен на функ­цио­ни­ра­ње, и тоа ќе биде почетна точка за почеток на де­­фек­то­лош­киот третман. Соодветниот про­грам на веж­б­­и се планира според „мен­тал­на­та“ и „мо­тор­на­та“ старост делувајќи на функ­циите кои се наоѓаат во „зоната на на­ред­ни­от развој“ (16).

 

During the first years of life children are getting their first experience through the motor activity and establish contacts and communication with the objective world and the social environment. That activity leads to mental organization of the child (1). In the second year of life the child through satisfying its tremendous need for mobility, conquering space as well as learning about the objects in the environment and manipulating them, experiences the joy of motor play through scribbling, noticing that some of those objects leave traces behind. The child holds the pencil with the whole hand and moves it sharply and energetically, by using the whole arm and body as well, without the intention to show something, or to scribble. First, as a type of pattern, both the vertical and horizontal lines are appearing to be often intersect, then bundles of crossed lines can be seen, and that is often caused by hitting the surface with the pencil. The Circle which the child uses as a symbol for drawing the head or an apple originated in the stage of scrabbling as a sensory-motor scheme (2, 3). For a child to draw shapes it is necessary to gain enough physical control over the pencil, so that it could force the pencil to produce exactly the shapes that are wanted. Also, a child should understand what it means to “copy” a drawing i.e. that it is required to reproduce the model and that its drawing should look the same as the model (4).  During the age of four, perception of objects is characterized by coalescence impression. A child does not notice the main parts that constitute the whole, as well as the special features of the whole. Of all the features of the object, the most important is the form (it is perceived at first) and then the size. In the third year of life observation is developed by comparing, and in the fourth year it is not yet separated from comparing.  Item form meets practical operation: touch, rub, manipulation (2). The ability to copy, even some very simple geometric forms is very complex. Even when it realizes that it needs to reproduce the drawing exactly as it appears, the child should bring a number of decisions during the planning of the drawing itself. Children see the difference between simple geometric shapes such as a circle or a triangle much earlier than they are able to draw them. Six months-old can distinguish a square and a rhombus, while a two year-old correctly identifies them. At the age of three a child can scratch off the circle, at the age of four a cross, six months later it crosses the square, a triangle when five years old, but only a seven year old child  knows how to copy a rhombus (4).
Birth plexus brachialis trauma is a peripheral lesion that is clinically manifested as paresis or paralysis, or as a partial or complete paralysis of the hand. There are four clinical types of birth trauma of the plexus brachialis: Erb-Duchenne's type (upper type), the extended type, Klumpke's type (bottom type) and complete lesion. The most severe outcome of brachial plexus birth trauma can be a disability i.e. problems related to the inclusion of the individual at school, work or in the social environment (5, 6, 7). The primary functional disorders in the plexus brachialis lesions are manifested as motor, sensitive and trophic disorders. Over time, especially if the first sign of recovery happens after more than three or six months, secondary functional disorders start to appear. Those are: disorders of the muscle-tendon and joint contractures - ligamentary contractures localized in the shoulder region and later on the spine and lower extremities; bone and joint deformities; retardation of arms, shoulders and entire hemitorax growth; disco-ordination of movement; paradoxical synergies; scarce spontaneous use of arms etc. (8). The research of the consequences from damaged plexus brachialis showed that the certain number of children with this diagnosis showed delays in their development and had behavioral problems (9) or difficulties in the graphomotor skills (10), vizumotor control (11) and their manipulative skills (12). It is also identified the presence of sequelae in terms of reducing the mobility of the forearm and the elbow function after the pre-school period (13, 14). The success of the early intervention is directly dependent of the early detection and assessment, and it is also based on creating individual programs and evaluating the effects of the treatment (15). The development as a continuous process of establishing the function and qualitative changes in the structures of the organization and functioning of the physically disabled and chronically ill children is inseparable from the treatment. The preschool treatment of these children is a system of special procedures and methods that affects the management and forming of development. Given the intensity of growth and development, and the plasticity of the nervous system, a child of preschool age is extremely sensitive to the overall impacts, which in this period are the most durable and effective (2). After a careful treatment, psychological nerve and motor structures testing within the functional range of the psychomotor coupling, the speech therapist reveals the shortcomings of the individual functions and their level of functioning. This will be considered as a starting point for the beginning of a special education treatment. An appropriate exercise program is planned for the "mental" and the "motor" age acting on the functions contained in the "zone of proximal development" (16).

 

Методологија на истражувањето

 

 

Methodology of researching

Целта на истражувањето е да се испита ниво­то на визуелната перцепција и влијанието на со­матопедскиот третман во подигнувањето на нивото на визуелната перцепција на ис­пи­та­ни­ците со породилна траума на plexus brachia­lis. Со примерокот се опфатени 60 деца, припадници на двата пола. Кри­те­риу­ми­те за избор на испитаниците се: да имаат дија­гноза за повреда на плексус брахиалис, нас­та­ната исклучиво како породилна траума, да имаат просечни интелектуални спо­соб­нос­ти и да се на возраст од полни три до седум го­ди­ни. Примерокот на инспитаниците го по­де­ливме во две групи. Експерименталната гру­па ја сочинуваат 30 деца кои се наоѓаат на бол­ничко, односно бањско лекување. Кон­трол­н­ата група опфаќа 30 испитаници, кои од од­редени причини имале поголеми прекини во терапијата – дисконтинуитет, и доаѓале на пе­риодични лекарски прегледи. Програмата на соматопедскиот третман е структурирана во однос на возраста и моторните спо­соб­нос­ти, а применета е на експерименталната гру­па (во понатамошниот текст: Е-група) во трае­ње од 12 недели. Третманот не е при­ме­ну­ван на контролната група (во по­на­та­мош­ни­от текст: К-група) а нивните моторни спо­соб­ности се проценувани по 12 недели.

 

The aim of this study was to investigate the level of visual perception and influence of the somatopedic treatment over the increase of the level of visual perception in patients with trauma of the plexus brachialis that occurred at birth. The study included 60 children from both genders. The inclusion criteria were:  a diagnosis of injury of plexus brachialis that occured solely at birth; average level of intelligence and aged between three to seven years. The study sample was divided into two groups: the experimental (treatment) group consisted of 30 subjects who were treated in a hospital or had a spa treatment. The control group included 30 subjects who for some reason had more interruptions in the therapy – they had discontinuity in the treatment and only occasional (periodical) medical examinations etc.  A program of somatopedic treatment was structured in relation to the age and the motor skills, and was applied in the experimental group (hereinafter referred to as the group E) in a duration of 12 weeks.  The same treatment was not applied in the control group (hereinafter referred to as the group C), and their motor skills were assessed after 12 weeks on completion.

 

Време и место на истражувањето

 

 

Time and place

Истражувањето го спроведовме во текот на 2010 и 2011 година, на Клиниката за ре­ха­би­ли­та­ција „Д-р Мирослав Зотовиќ“ – детско одде­ление, во Белград.

 

The study was carried out during 2010 and 2011, at The Pediatric Department of The Rehabilitation Centre “Dr Miroslav Zotović” in Belgrade.

 

Инструменти и техники на истражувањето

 

 

Instruments and  techniques

За потребите на истражувањето користевме ме­дицинска документација и тест – Процена на визуелната перцепција (17) – а ре­зул­та­ти­те ги прикажавме во однос на нивото на воз­раст – под, во иста линија и над нивото на воз­раста. На чист лист хартија цртавме круг, ква­драт, триаголник со основата долу, триа­гол­ник со основата горе, ромбоид и ромбоид со полукруг на левиот долен агол. Ис­пи­та­ни­кот треба да ги прецрта сите форми според за­даден редослед. Доколку нацртал само кр­уг, тогаш кажуваме дека неговата пер­цеп­ци­ја на ниво на 3-годишна возраст, квадрат-пер­цепцијата е на возраст од 4 години, триа­гол­ник со основата долу – перцепцијата е на воз­раст од 5 години, кај триаголникот со ба­за­та горе нивото на перцепција е на 6 го­ди­ни, ромбот одговара на возраст од 7 години, а ромбоид со полукруг на левиот долен агол – 8 години.
Програмата за соматопедскиот третман ја структуриравме во однос на возраста и мо­торните способности на децата со ош­те­ту­ва­ње на plexus brachialis од екс­пе­ри­мен­тал­на­та група. Програмата се спроведуваше три­пати неделно по дваесет минути во текот на дванаесет недели. Вежбите ги поделивме во три групи: првата група вежби ја со­чи­ну­ва­ат 12 избрани вежби од системот „Мо­ди­фи­ци­рани дефектолошки вежби II“ (18), дру­га­та група ја сочинува програма на вежби по­делени во зависност од возраста, и тоа на возраст од три, четири, пет и шест години (16), и третата група ја сочинуваат вежби со рам­ки и шаблони (16).

 

For the purpose of the research we used the available medical records and The Assessment of Visual Perception Test (17). The results are shown in comparison to the age level- below, at the age level and above it. On a clean sheet of paper we draw a circle, square, triangle with the base down, triangle with the base up, rhomboid and rhomboid with a semicircle on the lower left corner. The candidate needs to replicate all the objects in a given order. If the examinee draws just a circle correctly, then we can assume that his/hers perception is at the age of a three-year old, with the square - the perception is at the age of a four-year old, the triangle with base down- the perception is at the level of a five-year old, a triangle with the base up- the perception is at a level for a six-year old, the rhomboid- at a level of a seven-year old and finally a rhomboid with a semicircle on the lower left corner- indicates a perception of a eight-year old. 
The Program for somatopedic treatment was structurally designed in accordance with the age and the motor skills of the children from the experimental group with lesion of the plexus brachialis. The program was conducted over the period of twelve weeks; three times a week for twenty minutes for each session. Exercises were divided into three groups: the first group of exercises was the 12 exercises chosen from the "modified special education exercises II" system (18), the second group was consisted of an exercise program divided according to the age (3-6 years) (16), and the third group was consisted of exercises through frameworks and templates (16).

 

Статистичка обработка на податоците

 

 

Statistical data analysis

По прибирањето на емпириските податоци, ја ко­ристевме методата на дескрипција, ме­то­ди­те на скалирање и потоа применивме рали­чни мо­де­ли на статистички па­ра­мет­рис­ки тес­то­ви. Упо­требувајќи математички ал­го­рит­ми, про­гра­мата SPSS v. 17 for Windows, дадовме при­каз на фреквенцијата на ис­пи­тувани по­ја­ви по пат на опис на ап­со­лут­ните и рела­тив­ни­те по­ка­затели­. Потоа при­стапивме кон ста­тис­тичка ана­лиза, а во про­цесот на ис­пи­ту­ва­ње на ме­ѓу­себ­ното вли­ја­ние на двете ва­ри­јаб­ли, се по­слу­жи­в­ме со статистичкиот метод на ко­ре­лативна ана­ли­за.

 

After collecting the empirical data, we used the method of description, the method of scaling and then we applied various models of statistical parametric tests. By using the mathematical algorithms, the SPSS v. 17 for Windows, we showed frequencies of investigated phenomena through the description of absolute and relative terms. Thereafter, we approached the statistical analysis and in the process of examining the interaction of the two variables, we used a statistical method of correlation analysis.

 

Резултати

 

 

Results

Во текот на истражувањето се водевме од фак­тот дека оштетувањето на plexus brachialis при раѓањето негативно влијае на не­по­пре­че­но­то моторно функционирање во об­лас­ти­те на фи­ната и грубата моторика кај де­ца­та во пе­рио­дот од раното детство. Нашето ис­тр­ажу­ва­ње беше фо­кусирано на на­ру­шу­ва­ња­та кои нас­тануваат како последица на по­родилното ош­тетување на бра­хијалниот сплет, а се од­не­су­ваат на гра­фо­мо­ториката, од­носно, на ви­зуел­ната пер­цеп­ци­ја како неј­зи­н сегмент.

 

During our research we were guided by the fact that the damage to the plexus brachialis at birth adversely affects the smooth functioning of the motor areas of fine and gross motor skills in children during their early childhood. Our research was focused on disorders that are result of birth damages of the brachial plexus, related to graphomotor skills, i.e. visual perception as its segment.

 

 

 

Табела 1. Структура на испитаниците во од­нос на зачестеноста на одделни клинички об­ли­ци на породилната лезија на plexus brachialis

 

Table 1. Structure of the subjects in relation to the frequency of clinical forms of birth brachial plexus lesions

Во табелата број 1 прикажана е структурата на ис­питаниците во однос на зачестеноста на кли­нич­ките облици на породилна лезија на бра­хи­јал­ниот нервен сплет, каде што се гледа дека Erb–Duchenne–овиот облик е најзастапен, од­нос­но присутен е кај 50 (83.3%) од ис­пи­та­ни­ци­те. Овој облик на породилна лезија беше при­су­тен во Е-групата кај 24 (80%) испитаници, а во К-групата кај 26 (86.6%) од испитаниците. Кли­нич­киот облик на Klumpke – Dejerine во Е-гру­па­та имаше 5 (16.7%) испитаници, а во К-гру­па­та 2 (6.7%) испитаници. Тотална парализа од Е-групата имаше 1 (3.3%) испитаник, а од К-гру­пата 2 (6.7%) испитаници.

 

Table 1 shows the structure of the subjects in relation to the frequency of clinical forms of birth brachial nerve plexus lesions, indicating that the Erb - Duchenne's form is the most common and is present among 50 (83.3%) patients. This form of birth lesion was present in the group E among 24 (80%) patients and in the group C among 26 (86.6%) patients. The clinical type of Klumpke - Dejerine was found in 5 (16.7%) of the patients in the group E and in 2 (6.7%) patients in the group C. Total palsy within the E group was present in 1 (3.3%) patients and amoug the C group in 2 (6.7%) patients.

 

 

 

Табела 2Дистрибуцијана ис­пи­та­ни­ци­те од групата Е при првото и при вто­ро­то мерење вооднос на возраста

 

Table 2. Distribution of subjects in group E in the first and second measurement in relation to their years of age

Во табелата број 2 прикажана е структурата на испитаниците од групата Е во однос на воз­раста и успехот на тестот за визуелна пер­цепција, на првото и второто мерење. Од та­белата може да се види дека 8 (26.7%) ис­пи­та­ници имаа успех на првото мерење „под ни­вото за возраста“, најмногу од групата 5.1-6 години, вкупно 4 (13.3%). „На ниво во иста ли­нија со возраста“ имаше вкупно 3 (10%) ис­питаници, а „над нивото за возраста“ ус­пеш­ност на тестот имаа 19 (63.3%) ис­пи­та­ни­ци, од кои најуспешна група на ис­пи­та­ни­ци беа тие на возраст 4.1-5 години, 7 (23.3%). На второто мерење, „на ниво под воз­раста“ немавме испитаници, додека во гру­пата „на ниво во иста линија со возраста“ вкуп­но беа 4 (13.3%). Во групата „над ни­во­то за возраста“ на второто мерење имавме 26 (86.7%) испитаници.

 

Table 2 shows the structure of the sample in the group E compared to the age and the score in the visual perception test in the first and the second measurements. The table shows that a total of 8 (26.7%) subjects had a success at the first measurement "below the level for their age", mostly belonging to the 5.1-6 years-old group with a total of 4 (13.3%) subjects. For the result of the "in line with the age level" (3 (10%) subjects) and "above the level for their age” 19 (63.3%) subjects, the most successful group was the 4.1-5 years-old group with a total of 7 (23.3%) subjects. At the second measurement no subjects were placed "below the level for their age", while in the "in line with the level for their age" group there were 4 (13.3%) subjects. In the group "above the level for their age" at the second measurement were placed 26 (86.7%) subjects.

Табела 3. Дистрибуција на испи­та­ни­ци­­те од К-групата при првото и при вто­ро­то ме­ре­ње во однос на успехот

 

Table 3.Distribution of the C groupsubjects in the first and second measuring in accordance to their success

Во табелата број 3 прикажана е струк­ту­ра­та на испитаниците според успешноста на тестот за визуелна перцепција (групата К). На првото мерење „под нивото за воз­рас­та“ беа 19 (63.3%) испитаници, од нив нај­мно­гу имаше, по 6 (20%) во групите од 4.1-5 и 5.1-6 години. На „исто ниво со воз­рас­та“ имаше 4 (13.3%) испитаници, а „над ни­вото за возраста“ вкупно 7 (23.3%) ис­пи­та­ници. По 12 недели, ситуацијата беше след­на: на групата „под нивото за воз­рас­та“ припаднаа 10 (33.3%) испитаници, и тоа најмногу од најмладата група, во гру­па­та „на ниво за возраста“ вкупно 11 (36.7%) испитаници, и во „ниво над воз­рас­та“ имавме вкупно 9 (30%).

 

Table 3 shows the structure of the subjects according to the visual perception test results (C group). In the first measurement, at "below the level for their age" were found 19 (63.3%) subjects, where most of them (form 6 to 20%) in each group) were among 4.1-5 and 5.1-6 year olds. “In line with the age level" were categorized 4 (13.3%) subjects, and "above the level for their age" a total of 7 (23.3%) subjects. After 12 weeks, the situation was as the following: the group "below the level for their age" consisted of 10 (33.3%) subjects, mostly belonging to the youngest group, at the "in line with the age level" group were categorized a total of 11 (36.7%) subjects and "above the level for their age" a total of 9 (30%) subjects.

Слика1. Дистрибуција на ис­пи­та­ни­ци­те од Е и К-групата при првото и при вто­ро­то  мерење

 

Figure 1. Distribution of the subjects from the E and C groups in the first and the second measuring

Од сликата број 1 може да се види ус­пеш­нос­та на Тестот за визуелна перцепција на пр­вото и второто мерење на Е и К-групата. „Под нивото“ за календарската возраст на пр­вото мерење имаше вкупно 27 (45%) ис­пи­таници, од кои на Е-групата припаѓаа 8 (26.7%) испитаници, а на К-групата 19 (63.3%) испитаници. На „исто ниво со воз­рас­та“ од Е-групата имаше 3 (10%) ис­пи­та­ни­ци, а од К-групата имаше 4 (13.3%). „Над ни­вото“ од календарската возраст од Е- гру­па­та имаше 19 (63.3%), а од К-групата 7 (23.3%) испитаници. На второто мерење, во Е- групата повеќе немаше испитаници чие­што ниво на визуелна перцепција беше под ни­вото за возраста, 4 (13.3%) испитаници беа на „исто ниво со возраста“, а 26 (86.7%) ис­питаници беа во категоријата „над воз­рас­та“. Во К-групата ситуацијата по 12 недели бе­ше следна: „на ниво со возраста“ имаше 11 (36.7%) испитаници, „под нивото за воз­рас­та“ имавме 10 (33.3%) испитаници, а „на ниво над возраста“ имаше 9 (30%) ис­пи­та­ни­ци. Со статистичката обработка на по­да­то­ци­те можеме да констатираме дека на пр­во­то мерење имаше статистички значајна ко­ре­ла­ци­ја меѓу Е и К-групата, односно ис­пи­та­ни­ци­те од Е-групата беа поуспешни (r=0.408), додека на второто мерење таа раз­ли­ка се зголеми (p<0.001, r=0.593).

 

From Figure 1 we can see the results from the test of visual perception in the first and second measuring of both groups C and E. In the first measuring in the category "below the level for their age" were sorted a total number of 27 (45%) subjects, where 8 (26.7%) belonged to the E group and 19 (63.3%) subjects belonged to the C group. In the group E, 3 (10%) subjects belonged to the "In line with their age level" category and 4 (13.3%) from the C group. Finally, "Above the level for their age” category was consisted of 19 (63.3%) subjects from the E group and 7 (23.3%) subjects from the group C. In the second measuring, there were no subjects whose level of visual perception was below age level within the group E, 4 (13.3%) subjects were "in line with their age level" and 26 (86.7%) subjects were classified as "above the level for their age". In the group C, the situation after 12 weeks was as the following: "in line with their age level” category was consisted of 11 (36.7%) subjects," below the level for their age" was consisted of 10 (33.3%) subjects and "above the level for their age” category of 9 (30%) subjects. After statistical data analysis, we concluded that there is no significant correlation between E and C groups in the first measuring, i.e. the subjects from  the E group were more successful (r = 0408), while in the second measuring this difference increased (p <0.001, r = 0.593).

 

Дискусија

 

 

Discussion

Развојот на рацете го карактеризираат раз­вој­от на дланката како орган за фини коор­ди­ни­рани дви­жења кои најинтензивен развој до­жи­вуваат кога детето се осамостојува при оде­ње. При раз­војот на цртежите и гра­фо­мо­тор­ните спо­соб­ности значајно влијание има­ат ме­ди­цин­ска­та дијагноза и ин­те­лек­туал­ни­от статус, како и сте­пенот на пси­хо­мо­тор­но­то оштетување (10). При­суството на нус­по­ја­ви и отежнато ко­рис­те­ње на зафатената рака со пареза/парализа на plexus brachialis го ог­ра­ни­чува држењето на мо­лив, лист, пер­цеп­ци­ја на облик и прецртување.
Целта на ова истражување е испитување на ни­­вото на визуелната перцепција и ефектите од со­матопедскиот третман кај ис­пи­та­ни­ци­те од пре­дучилшна возраст кои имаат мо­тор­ни на­ру­шу­вања настанати како резултат на ош­те­ту­ва­ње на plexus brachialis за време на ра­ѓањето.
Нај­голем број од испитаниците имаат горен тип на лезија настаната за време на раѓањето – Erb–Duc­hen-ов облик, вкупно 50 (83.3%), а најмал број – 3 (5%) тотална парализа (та­бе­ла 1) , што е во склад со истражувањето од оваа област (5, 8).
На првото мерење, од вкупно 60 ис­пи­та­ни­ци, 26.7% кои биле на болничко лекување (екс­пери­мен­тална група) прецртувале за­да­де­ни об­ли­ци „под нивото на возраста“ , што е за 2.2 па­ти по­мал­ку од односот на ис­пи­та­ни­ци­те од кон­трол­на­та група (вкупно 63.3%), од­нос­но ис­пи­та­ни­ци­те кои имаат дис­контиунитет во те­ра­пи­ја­та. Нај­мал број на испитаници од оваа ка­те­го­ри­ја при­паѓа на воз­раст од 6.1-7 го­дини, каде што би мо­желе да препорачаме за­должително пре­­ду­чи­лиш­на воспитно-об­ра­зовна работа (10).
По соматопедскиот третман во траење од 12 не­де­ли, испитаниците од експерименталната гру­па значајно напредувале, па притоа ги пре­цр­ту­ва­ле зададените облици „над нив­нта­та возраст“, вкуп­но 26 (86.7%), што е за 36.8% повеќе от­кол­ку на првото мерење (та­бе­ла 2). Слични ре­зул­тати можат да се нај­дат во истражувањето на Кљајиќ и сор. (2011) кои се однесуваат на ис­пи­тувањето на визу­омоторната контрола на ис­пи­таниците со лезија на plexus brachialis. Ис­пи­та­ниците кои имале контиунитет во те­ра­пи­ја­та, вклу­чу­вајќи го и соматопедскиот третман, ста­­тис­тички биле значајно поуспешни што го от­­слика и вкупниот број на пропратни дви­же­ња кои ја придружуваа изведбата на да­де­на­та ак­тив­ност: ротација на труп, бочна флек­сија на труп, циркумдукција на рамото, про­тракција на ра­мото, движење на другата ра­ка и движење на прс­тите на другата рака при извршување на за­да­ча­та, движење на ми­мичката мускулатура, из­да­вање на ја­зи­кот, клатење на нога, вртење на сто­лот (11).
Од сликата 1 може да се забележи дека постои ста­тистички значајна разлика во ус­пеш­носта при прецртувањето на облици по­ме­ѓу ис­пи­та­ни­ци­те од експерименталната и кон­тролната гру­па и при првото (p<0.001, r=0.408) и при вто­ро­то мерење (p<0.001, r=0.593). Ова укажува на зна­чајноста на кон­ти­нуитетот при третманот, не само во пе­рио­дот до третата година, кога ме­ди­цинската ре­ха­билитација е најинтензивна, туку и по­доц­на. Контиунираната ре­ха­би­ли­та­ци­ја под­раз­бира престој во болнички и бањски цен­­три со примена на сеопфатна терапија со мул­­т­и­дисциплинарен пристап.
Во иднина тестот за визуелна перцепција да се при­менува како тријажен и помошен тест при ди­јагностика во специјална едукација и ре­ха­би­ли­та­ција, а кој има висока корелација со тестот Binet – Simon (17) се наметнува пот­ребата од по­ве­ќе истражувања од оваа об­ласт, кои би ги вклу­чиле и останатите ком­поненти на гра­фо­мо­тор­ните изразувања.

 

The development of the arm is characterized by the development of the hand as a coordinating organ for fine movements, which experience the most intense development when the child has learned how to walk independently. During the development of drawings and graphomotor abilities, an important influence have the medical diagnosis and the intellectual status, as well as the degree of psychomotor disability (10). The presence of side movements and the difficulty when using the arm affected by paresis/paralysis of plexus brachialis, limits the holding of the pencils, the paper, as well as the shape perception and overdrawing.
The aim of this study was to assess the level of visual perception and the effects of the somatopedic treatment in patients of pre-school age that have motor disorders as a result of plexus brachialis impairment at birth.
Most of the subjects had the upper type of lesion occurred at birth - the Erb-Duchenov form, or 50 in total (83.3%) and least of the examinees – or 3 (5%), had total paralysis (table 1). This is consistent with other researches in the field of study (5, 8).
At the first measuring of 60 subjects, 26.7% of them included in the hospital treatment (the experimental group) were redrawing the given forms and were categorized as "below the level for their age", which is 2.2 times less than in the subjects from the control group (total 63.3%) i.e. subjects who had intermittent therapy. The lowest number of subjects from this category belonged to the 6.1-7 age group, which could be attributed to the positive impact of the obligatory pre-school education (10).
After 12 weeks of applying of the somatopedic treatment, the experimental group had significantly progressed and the majority of the respondents redraw the given forms "above the level for their age", a total of 26 (86.7%), which is 36.8% more than in the first measuring (Table 2). Similar results can be found in the study conducted by Kljajić et al. (2011) regarding the assessment of the visuomotor control in subjects suffering from lesion of plexus brachialis. The subjects who had continuous therapy were statistically more successful, which also reflected the total number of side movements that accompanied the performance of the given action; body rotation, lateral flexion of the body, cirucumduction of the shoulder, shoulder protraction, movements of the other hand while performing the task, other hand's finger movements while performing the task, mimic muscles movements, tongue protrusion, oscillation of legs, squirming in chair (11).
Chart 1 shows the presence of statistically significant difference in the performance of redrawing given forms between the subjects in the experimental and the control group in the first (p <0.001, r = 0408) or in the second measuring (p <0.001, r = 0593). This indicates the importance of the continuity of the treatment later on and not only at the age of three, when the medical rehabilitation is most intensive. Continuous rehabilitation means staying in a hospital and spa centers along with the use of comprehensive therapy with multidisciplinary approach. Since the test of visual perception is applied as a triage test in the diagnostics in the field of special education and rehabilitation and has a high correlation with the Binet-Simon test (17), there is a need for further research in this area, which would include other components of graphomotor expression.

 

Заклучок

 

 

Conclusion

Лекувањето и третманот на па­ре­за­та/па­ра­ли­за­та на plexus brachialis е многу комплексно и не­из­вес­но и се однесува на ангажирањето на це­ли­от тим на стручњаци вклучувајќи ги и ро­ди­те­ли­те. На­шето истражување покажа дека ош­те­ту­ва­ње­то на plexus brachialis кај од­реден број ис­пи­та­ни­ци негативно влијае на визуелната пер­цепција и со тоа укажува на потребата од по­на­тамошно сле­дење и трет­ман во текот на це­лиот пре­ду­чи­ли­шен пе­риод. Испитаниците кои имаат кон­ти­нуи­­тет во терапијата и чиј сос­та­вен дел е и со­ма­­то­­педскиот третман, по­ка­жу­ва­ат високо ниво на успешност во областа на ви­зуелната пер­цеп­ци­ја, што ни укажува на зна­че­ње­то на со­ма­то­пед­скиот третман како дел од ин­­те­грал­ната ре­ха­билитацијa. Бидејќи ви­зуел­на­та пер­цепција е ос­нова за развој на гра­фо­мо­тор­­ните спо­соб­нос­ти, понатамошните ис­тра­жу­­ва­ња треба да се фо­ку­си­раат на следење на гра­фомоторните спо­соб­ности кај оваа по­пу­ла­ција од испитаниците со цел навремено спре­чу­­вање на нарушувањата во оваа об­ласт, како и третман на истите.

 

 

The treatment of paresis/paralysis of the plexus brachialis is а very complex and uncertain and refers to the involvement of the whole team of experts and includes parents as well. Our study showed that the plexus brachialis impairment has negative influence over the visual perception at a certain number of examiners. Expressing the need of further follow-up and treatment during the entire pre-school period. Subjects that have continuity in their treatment, where the somatopedic treatment is integral part, show a high level of success in the field of visual perception. That indicates the importance of the somatopedic treatment as a part of integrated rehabilitation. Since the visual perception is a base for development of the graphomotor skills, further investigations should be directed toward the skills monitored in this population in order to timely prevent and apply appropriate treatments.

Citation:Kljajikj MD, Trovchevikj MS, Nikikj MR. Visual Perception of the Children with Plexus Brachialis Damage – Assessment and Treatment. J Spec Educ Rehab 2012; 13(1-2):19-30. doi: 10.2478/v10215-011-0016-4

   

Article Level Metrics

 
   

Референци/References

 

 

 1. Zhivkovikj G. Komparativna psiholoshka stu­dija dece sa spinom bifidom. Doktorska disertacija. Beograd:  Defektoloshki fakultet Univerziteta u Beogradu; 1987.
 2. Nikolikj S. Metodika vaspitno-obrazovnog rada s telesno-invalidnom decom pred­shkols­kog uzrasta. Beograd: Fakultet za spe­ci­jalnu edukaciju i rehabilitaciju; 2003.
 3. Karlavaris B, Kelbli J, Stanojevikj Kastori M. Metodika likovnog vaspitanja pred­shkol­ske dece. Beograd: Zavod za udzhbenike i nastavna sredstva; 1986.
 4. Koks M. Dechiji crtezhi. Beograd: Zavod za udzhbenike i nastavna sredstva; 2000.
 5. Zafeiriou, D.,  Psychogiou, K. Pathogenesis of Obstetric Brachial Plexus Palsy. Pediatric Neurology 2008; 38(4): 235-42.
 6. Gherman R, Ouzounian  J, Goodwin  M. Brachi­al plexus palsy: An in utero inju­ry?American Journal of Obste­trics&­Gy­ne­co­logy 1999; 180:1303-1307.
 7. Gilbert  A, Tassin JL. Surgical repair of the brachial plexus in obstetric paralysis. Eds. In: Brachial plexus injuries. London: Martin Dunitz; 2001.
 8. Jovanovikj L. Kineziterapija u pedijatriji. Beograd: Visha medicinska shkola; 2000.
 9. Bellew M, Kay, SPJ, Webb, F, Ward, A. Developmental and bahavioural outcome in obstetric brachial plexus palsy. Journal of Hand Surgery (British and European Volume) 2000; 25B:1:49-51.
 10. Nikolikj S. Razvoj crtezha i grafomotornih sposobnosti telesno invalidne dece predshkolskog uzrasta.  Istrazhivanja u defektologiji 2002; 1:95-105.

 

 1. Kljajikj D, Eminovikj F, Trgovchevikj S. Vizuomotorna kontrola kod dece sa lezijom plexus brachialisa. Beogradska defek­to­los­hka shkola 2011; (1): 141-152.
 2. Kljajikj D, Trgovchevikj S, Lacmanovikj J. Manipulative skills and influence of somatopedic treatment in children with birth lesion of plexus brachialis. The first international conference „Special education and rehabilitation-science ad/or practice“. Book of Summaries 2010; 104.
 3. Strömbeck C, Krumlinde-Sundholm, L, Remahl, S, Sejersen, T. Long-term follow-up of children with obstetric brachial plexus palsy: I Functional aspects. Development Medicine&Child Neurology 2007; 49(3): 198-203.
 4. Jovanovikj L. Paralysis pl. brachialis obste­tri­calis.  Fizikalna terapija 1996; 5: 33-38.
 5. Milichevikj M, Potikj S, Medenica V, Cakikj M. Risk factors and early development of children born with an assisted fertilization. Journal of Special Education and Reha­bi­li­ta­tion 2011; 12(3-4): 33-49.
 6. Stoshljevikj L, Rapaikj D, Nikolikj S. Somatopedija. Beograd: Nauchna knjiga; 1997.
 7. Stoshljevikj L, Stoshljevikj M, Odovikj G. Procena sposobnosti osoba sa motorichkim poremekjajima. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; 2006.
 8. Macikj D, Nikolikj S. Metodika vaspit­no­-obrazovnog rada sa telesno in­valid­nim licima predchkolskog uzrasta. Beograd: Nauchna knjiga; 1991.

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in