ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И МУЗИЧКИТЕ ПОСТИГНУВАЊА
 

Миодраг Л. СТОШЉЕВИЌ 1,
Фадиљ Н. ЕМИНОВИЌ 1,
Радмила М. НИКИЌ 1,
Гордана И. АЧИЌ 2,
Санела Р. ПАЦИЌ 2

 

Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград1, Република Србија
Музичко училиште „Војислав Вучковиќ“, Белград2, Република Србија

 

CEREBRAL PALSY AND MUSIC ACHIEVEMENT

 

 

Miodrag L. STOSHLJEVIKJ 1,
Fadilj N. EMINOVIKJ 1,
Radmila M. NIKIKJ 1,
Gordana I. ACHIKJ 2,
Sanela R. PACIKJ 2

 

Faculty for Special Education and Rehabilitation, Belgrade1, Republic of Serbia
Secondary Music School ”Vojislav Vuchkovikj“, Belgrade2, Republic of Serbia

     

 

UDK: 37.036-056.26
159.928.22-056.26

 

 

Original article

 

 

 

Вовед

 

Introduction

Учениците со телесна инвалидност, од аспект на сопствените можности и способ­нос­ти, воспитанието и образованието во основ­но училиште го стекнуваат врз основа на два наставни плана и програми: редовни и специјални (изменети и модифицирани). Во најновиот наставен план и програма од ре­довното основно воспитание и обра­зо­ва­ние, донесен во 2003 година (со измени и до­пол­нувања кои следеа во 2004 година и 2005 го­дина) во табелата на наставниот план има за­стапени задолжителни и изборни наставни пред­мети. Предметите кои се однесуваат на ус­војување на вештини - Физичко, Ликовно и Музичко воспитание, се наоѓаат во групата на задолжителни наставни предмети и се за­ста­пени во сите одделенија во текот на основ­ното образование и воспитание. Истиот наставен план важи и за учени­ци­те со те­лесна инвалидност кои посетуваат основ­­но образование според редовната про­грама, без оглед на организацијата на училиштето.
Во програмата за учениците со телесна инва­лид­ност кои посетуваат основно обра­зо­ва­ние според специјален, изменет и моди­фи­ци­ран наставен план, веќе подолг временски пе­риод не се направени значајни реформи на про­грамските содржини. Во таа насока, до­кол­ку ги разгледаме сите програмски со­др­жи­ни, а особено програмските содржи­ни кои се однесуваат на наставата за пред­ме­ти­те за кои се потребни определени вештини, мо­же­ме да констатираме дека тие ги над­ми­ну­ваат мож­ностите на ученикот.
Свесни сме дека подолг временски период, во нашата социјална средина постои иден­тич­­ност и сличност во програмските содр­жи­­ни на редовните и специјалните основни учи­лишта. Сличностите се доминантни, важ­ни и бројни, и се наоѓаат скоро во сите облас­­ти на воспитно-образовната работа. Спец­и­фичностите кои ги сретнуваме во рамките на специјалното образование, да­де­ни се повеќе декларативно, а ги наоѓаме во рамките на сите допирни области (про­грам­ски содржини, облици и методи на ра­бо­та, одделенски часовен систем). Дек­ла­ра­тив­носта за специфичностите на воспитно-образовната работа посебно е истакната и наг­ласена во рамките на дидактичко-метод­ски­те упатства кои се дадени речиси за сите пред­мети. Поточно, кога ќе се каже дека „во про­грамата не се тргнува од наставните содр­жини како од цел, туку од објективните по­треби и можности на ученикот и се при­ла­го­дува наставно-воспитниот процес со нив­ниот индивидуален развој“(1). Иако не се трг­нува од наставните содржини како цел, и по­на­­таму програмските содржини во редов­но­то основно училиште (во зависност од пред­мет до предмет) речиси буквално се пре­пишани од наставниот план во редовните основ­ни училишта од 1992 година. По из­врше­ните реформи и драстичното на­ма­лу­ва­ње на програмските содржини во редовните основни училишта, имаме нереформиран и за­старен план и програма во специјалните основ­ни училишта кои во многу ги над­ми­ну­ваат способностите и можностите на уче­ни­кот. Свесни сме за фактот дека на учениците во рамките на специјалните училишта не мо­же­ме да им понудиме некои нови и драс­тич­но различни програмски содржини во однос на оние кои се дадени за учениците во ре­дов­ните училишта, но во нашата работа со нив, првенствено мора да бидат јасни нив­ните образовни можности и потреби.
Резултатите од истражувањата и трудовите, во рамките на дефектолошката теорија и прак­тика, говорат за неможностите на уче­ни­­кот да одговори на барањата кои нас­тав­ниот план и програма ги поставува пред него. Сме­таме дека во рамките на про­гра­ма­та на нас­тавата за која се потребни одредени  веш­ти­ни, за учениците со церебрална пара­лиза, проб­лемот би бил донекаде намален, дури и ре­шен, со примена на индивидуални нас­тав­ни планови, а по потреба и програми. За раз­лика од ситуацијата во другите земји, на­шиот училиштен систем не познава инди­ви­дуал­ни планови и програми бидејќи со закон се признаени посебните и прилагодени про­грами. Во контекст на новите случувања во про­цесот на реформирање и евалуација на образованието од една страна, би требало да се ис­користи процесот на развој за отворање учи­лишта согласно образовните потреби на ко­рисниците. Од друга страна, пак, потребно е да се усвојат и употребат правилата про­кла­мирани од страна на Министерството за обра­зование, регулирани со Законот за осно­вите на системот за воспитание и образо­ва­ние, кои недвосмислено сметаат дека за ли­ца­та со пречки во развојот, за возрасните и за лицата со посебни способности се обез­бе­ду­вавоспитаниеиобразованиево соглас­ност со нивните воспитни и образовни по­треби.
Програмата за учениците со телесна инва­лид­ност кои посетуваат основно обра­зо­ва­ние според специјален, изменет и мо­ди­фи­ци­ран наставен план, подолг временски пе­риод не е опфатена со значајните реформи на програмските содржини. Доколку ги раз­гле­даме програмските содржини и можности на учениците, можеме да кажеме дека про­гра­мата во специјалното основно училиште е многу потешка отколку во редовните учи­лишта, што е недопустливо.

 

Elementary education for physically han­dicapped pupils in Serbia is based on two programs: regular and special. The latest ver­sion of regular program for elementary schools is officially in use from 2003 (modi­fica­tions and amendments followed in 2004 and 2005). It consists of obligatory and optional subjects curricula. Subjects like physical education, music, and drawing are obligatory from first to the last grade of elementary education. This regular program is also in use for physically han­dicapped pupils that attend elementary school according to the regular program , regardless the school orga­nization.
On the other hand, special program for physically handicapped pupils that attend regular educational system has not been revised recently. In that line if we review the program content, especially the ones concerning the subjcets for which special skills are necessary we’ll see that the over come the pupil’s abilities.
We are aware for quite a while, of the existing similar, even identical demands in regular and special elementary school programs. Simi­lari­ties are predominant, substantial and numerous, permeating almost every domain of education. Particular differences in special program are presented in content, method and timetable. Nevertheless, they are more of a declarative kind. Their declarative nature is particularly stressed in didactic recommendation, given in a statement “that educational content is not an aim in itself, but should be modified according to real needs and capacities of given child‘s individual development” (1). How­ever, despite above mentioned statement, content of the specialprogram is almost literally (in various degrees, depending on subject matter) over­taken from elementary schools regularprog­ram, revised in 1992. Now, we have sub­stantially diminished demands in revised re­gular program and outdated and unrevised pro­gram in special schools, which exceeds pupils’ capacities to adopt it. We are aware of the fact that we can not offer to the pupils in the frame of the special schools some new or dramatically different program content  compared with the ones from the regular school program, but in our work with them priority is clear educational abilities and needs.
Results of various studies, as well as special education theory and practice, point out insuffi­cient capacities of disabled pupils to full fill demands of the special program. We assume that, concerning the necessary skills for the education program the problem of the pupils with cerebral palsy could be partly solved by individual educational plans and if necessary educational programs for every child.
Unlike other countries', our school system does not recognize individual plans and programs, as the law recognizes only particular and adopted programs. On one hand, in the context of the new developments in the process of reformation and evolution of the education it is recommend­ded to use the process of deve­lopment  for opening schools according to the educational needs. On the other hand, we should follow the entry, proclaimed by Ministry of education which are incorporated in Law on fundamentals of our educational system and say that edu­cation for those with developmental disabilities, adults and persons with special needs is to be provided according to their educational  needs.
The curuculum for the pupils with physical impairment which are attending the regular educa­tional system according to the special, modi­fied curruculum, for a long period have not been covered by the significan reformas of the curruculum content. If we have a look over the curruculum content and the pupil's abilities we can say that the curruculum for the special elementary school is more heavy then the curruculum of the regular elementary schools which is not allowed.

 

 

 

Метод

 

Method

 

 

 

Способностите на учениците со церебрална парализа за настава и образование

 

Educational capacities of pupils
with cerebral palsy

Тешко е да се одреди единствен профил на спо­собности за децата со инвалидност, како по­ради изразената хетерогеност на оште­ту­ва­ња, така и поради големиот број фактори кои го условуваат понатамошното функ­цио­ни­рање на детето со телесна инвалидност. Де­цата со церебрална парализа прет­ста­ву­ваат една од потесните групи во рамките на по­широката популација на деца со телесна ин­валидност. Тие се одликуваат со бројни и мно­гу сложени нарушувања кои можат да би­дат или само во областа на моторното фун­кционирање или, што е почест случај, по­крај оштетувањата на моториката да има­ме и комбинирани пречки со ментални, емо­цио­нални и социјални проблеми. Од меди­цин­ски аспект, нарушувањето на моториката има невролошка основа и главно се де­фи­ни­ра како комплекс на невромускулна не­спо­соб­ност од различен степен и интензитет ко­ја може да се манифестира како парализа, сла­бост, некоординација или некоја друга абе­рација на моторните функции како ре­зул­тат на оштетување на контролните центри во мо­зокот. Моторното оштетување и не­мож­нос­та за изведување движења претставуваат заедничка карактеристика за учениците со це­ребрална парализа, но истовремено и важ­на пречка и ограничување кога ги наб­љу­ду­ва­ме наставните вештини и конкретните за­да­чи кои оваа настава ги поставува пред нив. Наб­људувајќи ја различноста на нару­шу­ва­ња­та во моторното функционирање на де­те­то со телесна инвалидност, во со­ма­то­пе­ди­ја­та ги проценуваме следните области на мо­тор­но функционирање: функционалната спо­соб­ност на горните екстремитети, функ­цио­нал­ната способност на трупот и функ­цио­нал­ната способност на долните екс­тре­ми­те­ти. Зборувајќи за функционалната спо­соб­ност на горните екстремитети мислиме на спо­собноста за изведување на елементарни дви­жења, визиомоторна координација, спо­соб­ност за фаќање и држење предмети, ди­фе­ренцираност на моториката на прстите, ма­ни­пулативна вештина и координација на дви­жењата. Со процена на елементарните дви­жења „ја сознаваме способноста за ди­фе­ре­нцирање во областа на мускулните функ­ции“ (2). Тие овозможуваат гестикулација во со­цијалната комуникација и како такви се неоп­ходни во секојдневните контакти.
Мож­носта за насочување на погледот кон ма­нипулативната активност се испитува со про­цена на визиомоторната координација. Про­ценувајќи ја манипулативната умешност ја испитуваме способноста за фаќање и мо­тор­ната вештина на раката, можноста за соз­на­вање на светот преку кинестезија и допир. Созревањето и диференцирањето на тонусот на прстите го набљудуваме преку при­сус­т­во­то на синкинезии. Кај складниот развој оче­куваме бројот на синкинезии да се изгуби до крајот на шестата година од животот. Зре­лос­та на моториката на прстите претставува услов за изведување графомоторни актив­нос­ти и успешност при пишувањето. Основ­ниот акт кој овозможува изведување на сло­же­ни психомоторни активности е коор­ди­на­ци­јата на движењата. „Координацијата на дви­жењата станува успешна кога складно ќе се развијат бројни нервни структури кои се анга­жирани во актот на координацијата на дви­жењата“ (3). Функционалната спо­соб­ност на трупот и долните екстремитети под­раз­бира способност за седење, стоење, оде­ње, рамнотежа и елементарни движења на дол­ните екстремитети.
Моторните, сознајните, говорните и соци­јал­ни­те способности на учениците со цере­б­рал­на парализа, во голема мера, се хетерогени. Отту­ка, потребно е целокупната работа да не се прилагодува на група ученици, туку на секој ученик посебно. Кога се работи за нас­тав­ните содржини кои не ги надминуваат мож­ностите на ученикот, наставникот е во мож­ност да го организира часот, така што сво­јата работа, пристапот, методите и нас­тав­ните средства ќе ги прилагоди на уче­ни­кот. На тој начин и резултатите од работата ќе бидат задоволителни. Проблемот е далеку по­голем кога организацијата на наставниот про­цес и усвојувањето на знаења, навики и веш­тини ги надминува психофизичките мож­ности на ученикот.

 

It is hard to determine a unique profile of children with motor disabilities, since their impairments are extremely heterogeneous, as well as due to the number of the factors that are conditioning the further function. Children with cerebral palsy are just a small group in a population of physically handicapped. Impairments may be in motor, but more often both in mental functioning, causing emotional, mental and social problems. From medical point of view, these disorders are neurologically based and mostly defined as “complex of neuromuscular inabilities in various degrees, manifesting themselves as palsy, weakness, lack of coordination or some other aberration of motoric functions, caused by impaired control centres in the brain”. Motor impairment and dys-function in movement production are common to all pupils with cerebral palsy, at the same time they represent important obstacle and restraing when we observed the educational skills and clear objectives set by the program . Observing the difference in the impairments of the motor function at the child with physical impairment  in the somatopedic view, following assessment of motor functioning are established: functional abilities of upper and lower limbs, as well as corporal. Functional ability of upper limbs includes production of some fundamental movements, visual/motor coordination, ability to take hold things, manipulative dexterity, finger dexterity and movement coordination. Through assessment of the basic movement abilities "we learn about differentiation of muscle functions"(2). They are important because they enable gestures in social communication, inevitable in everyday life. Visual/motor coordination is assessed by ability to look in direction of manipulative activity. Assessing manipulative dexterity we investigate ability to catch things as well as hand dexterity, i.e. ability to feel through kinaesthetic senses and touch. Presence of synkinaesthesis tells us about maturation and differentiation of finger tonus. In normal development, number of synkinaesthesis movements disappears by the age of seven. Graphomotor skills, like writing and drawing are conditioned by finger dexterity and maturation. Movement coordination is basic for performing complex psychomotor activities. “Movement coordination becomes successful after harmonious development of numerous, neural structures used in the act of movement coordination” (3). A­b­i­li­­ties to sit, stand, walk, and maintain equilibrium and basic movements of lower limbs are preconditioned by corporal and lower limbs functional ability.
Motoric, gnostic, speech and social abilities of pupils with cerebral palsy are to the highest degree heterogeneous. That is why it is necessary to adjust an overall teaching concept not to a group of pupils, but to every single pupil. When educational content does not exceed the capacities of a pupil, the teacher will adjust lessons, approach, methods and educational means to the given capacities. In this case, results will be satisfactory. Problems begin when teaching habits and skills exceed psycho/physical capacities of pupils.

 

 

 

Цел на трудот

 

What are the aims of this paper?

Овој наш труд произлегува од прет­пос­тав­ка­та дека со истражувањето на музичките пос­тиг­нувања на децата со церебрална парализа ќе се покаже дека нивните намалени функ­цио­нални способности влијаат на нивното обра­зование и усвојување на програмските со­држини на наставата по музичко вос­пи­та­ние кои не се адекватни и не се прилагодени за нивните потенцијали. Ова ќе го покажеме низ процесот на нивна анализа.
Резултатите добиени од истражувањето мо­жат да влијаат на претстојните реформи во учи­лиштата и образованието на учениците со посебни потреби, така што би се одредил нов едукативен образец на образование на уче­ниците со церебрална парализа кој би се зас­новал, првенствено, на нивните функ­цио­нал­ни способности кои ќе претставуваат де­тер­минанта на програмските содржини. Исто така, ќе предложиме нов концепт кој­што е фокусиран на употребата на техно­­ло­гија поддржана од модерните компјутери.

 

In this paper we present results from the study on music achievement of pupils with cerebral palsy. Our presumption was that their limited functional abilities have strong effects on their capacity to adopt subject matter of music lessons. We will also show why music curriculum for these pupils is too demanding, concerning above given limitations, in par­ti­cular.
Hopefully, our results could have some influence in approaching school reform for pupils with special needs. The point is to establish a new teaching concept for pupils with cerebral palsy. This concept should, first of all, take into consideration their functional abilities in determining content as well as method of teaching music. Finally, we will introduce suggestions for new concept, focusing on use of modern computer assisted technology.

Наставата по музичко воспитание за деца со церебрална парализа

 

Short analysis of music curriculum for children with cerebral palsy

„Музиката е едно од најдобрите средства за изразување затоа што ја ослободува енер­гијата, побудува интерес и овозможува чувст­во на пријатност и среќа“(4).Овој ци­тат претставува еден од најдобрите описи на деј­ството на музиката со која се сретнавме ка­ко истражувачи и практичари за музика. Во рамките на овој Наставен план и про­гра­ма ја наоѓаме програмата за настава по му­зич­ка култура чијашто цел е да ги потти­к­ну­ва, развива и негува музичките спо­соб­нос­ти, да го збогатува емоционалниот живот на ученикот и на тој начин да придонесе за нив­ниот музички, естетски и сестран раз­вој. Вака дефинираната цел е соодветна со го­ренаведениот цитат за дејството на му­зи­ка­та, но попрво би можеле да го наречеме крајна цел, со оглед на тоа дека се работи за до­лготраен воспитно-образовен идеал.
Задачите на воспитно-образовната работа во рамките на истиот тој предмет се:

 • да се развијат музичките и општите спо­соб­ности кај ученикот, да се збогати не­го­виот емоционален живот и да ја негува по­тре­бата за музика;
 • да се развијат способности за изве­ду­ва­ње на музиката со пеење, свирење на му­зич­ки инструменти според психофизичките мож­ности и на тој начин да се придонесе за раз­вивање на снаодливоста и коорди­на­ци­ја­та на движењата кај ученикот;
 •  да се придонесе за корекција на не­го­ви­те го­ворни и моторни нарушувања преку изве­дување на детски музички игри;
 • со посредство на музиката да се при­до­не­се за подобрување на комуникацијата и со­цијалниот развој на личноста на ученикот;
 • да се развива и негува гласот на уче­ни­кот;
 • да се поттикнува, развива и негува му­зич­кото изразување;
 • да се изгради чувство и свест за рит­мич­ки и мелодиски движења;
 • со музички народни изведби да се раз­ви­ва југословенскиот патриотизам и да се фор­ми­раат општествено-моралните работни и дру­ги позитивни особини кај ученикот;
 • да се развие потребата и смислата за му­зич­ко изразување и создавање;
 • да се развива интересот кај учениците за слу­шање и разликување  на различните ви­до­ви музика;
 • да се развива духот на интер­нацио­на­лиз­мот;
 • преку сите облици на воспитно-обра­зов­на работа со учениците, особено преку учест­во во хор и оркестар, да се изгради нив­ната музичка култура.

Вака дефинираните задачи го содржат нај­го­ле­миот дел од она што би можеле да го на­ре­че­ме како цел на наставата по Музичка кул­тура. Анализирајќи ги програмските содр­жи­ни од предметот Музичка култура за уче­ни­ците со церебрална парализа, забе­ле­жу­ва­ме дека основата ја сочинуваат три области кои се јавуваат од I до VIII одделение: пеење пес­ни, свирење на инструменти и запоз­на­ва­ње со музички дела преку слушање. Од I до IV одделение, покрај основните области има­ме и детски музички игри и музичко изра­зување и творење, додека од трето одде­ление постепено се воведуваат и осно­ви­те на музичката писменост. Иако нема зна­чајни разлики во програмските содржи­ни, барањата од наведените области, пос­те­пе­но се усложнуваат од одделение до одде­ление.

 

“Music is one of the best means for releasing energy, arousing motivation and providing feelings of happiness and joy”, (4). This quotation is one of the best description of the music action with which we have met as researchers and practicioners of the music. As a part of above mentioned Program, music curriculum has an aim to induce, develop and take care of music abilities, to enrich children’s' emotional lives and thus, to contribute to their musical, aesthetic and versatile development. Given defined aim is in accordance with above mentioned quotation on effects of music, but could easily be considered as purpose, since it refers to a long-term educational ideal. The tasks of the education in the frames of the same subject are:

 • to develop music and general capabilities of the pupil, to enrich  his or her emotional life and to care for the need of music;
 • to develop the abilities for performing the music with singing, playing music instruments according to the psycho-physical abilities and to give contribution for the development of the resourcefullness and coordination of the pupil's movements;
 • to contribute towards the correction of his or her speech or movement impairments via performance of the children music games;
 • via music to give contribution towards the improvment of the communication and social development of the pupil's personality;
 • to care for and develop the pupil's voice;
 • to initiate, develop and care the music expression;
 • to develop the sense and awairness for rithmic and melodic movements;
 • with music popular performance to develop the yugoslav patriotisam and to create the society and moral working and other positive characteristics of the pupil;
 • to develop the need and sense for the music expression and creation;
 • to develop the interest for the pupils for listening and differing the varaety of different types of music;
 • to develop the spirit of internationalisam;
 • via all shapes of educational work with pupils esspecially via  participation in the choir and orchestra to create their music culture.

Such defined tasks are composed of the bigger part of what we can name it as aim of the music education. Analyzing content of music curri­culum of the subject Music culture for the pupils with cerebral palsy we realize that it is based on three domains of music skills which are occuring  from I up to VIII grade: singing songs, playing an instrument and listening to music. Besides the basic fields we have music games for children and music expression and creation at I up to IV grade. Though there are no significat differences in the curriculum content, the requests for the above mentioned filds are becoming more and more complex as the grades are moving up.

 

 

 

Резултати одиспитувањата на музичките постигнувања на децата со церебрална парализа и ментална ретардација

 

Investigating music achievement
of pupils with cerebral palsy
and mental retardation

Наложувањата на погоре дадените барања за уче­ниците со церебрална парализа, па дури и лесна ментална ретардација, во Наставната про­грама по музичко воспитание, изгледаат многу несоодветни. Пеењето по ноти е до­волно тешко и за децата во редовните му­зич­ки училишта, како и самостојното ком­по­ни­рање и личното музичко изразување. Сето тоа станува поочигледно со разгледувањето на фактите од резултатите на испитувањето на музичките постигнувања и моторните спо­собности кај учениците со церебрална парализа. (5)
Истражувањето е спроведено во 1997 год. во учи­лиштето „Миодраг Матиќ“ во Белград. Во примерокот имавме 27 ученици. Скалата за музички постигнувања ги содржеше само основните барања од наставната програма за музичко воспитание за првите четири одделенија. Тука спаѓаше разликувањето на звуците од околината и карактеристиките на тоновите, како и препознавањето на инстру­мен­тални и вокални звуци.

 

Imposing above given demands to the pupils with cerebral palsy and even mild mental retar­dation in music education curriculum seems quite inappropriate. Singing from notation is hard enough for children in regular music schools, let alone composing and musically expressing oneself. It becomes more obvious after considering facts resulting from invest­tiga­tion of music achievement and motor capacities of pupils with cerebral palsy (5).
Study is carried out in 2007 in “Miodrag Matikj” school in Belgrade.
We had sample of 27 pupils.  Music achie­vement scale contained only basic demands from music curriculum for first four grades. Those were some discrimination of envi­ronmental sounds and characteristics of tone, as well as recognizing instrumental and vocal sounds.

 

 

 

Резултати

 

Results

I. Во следната табела можеме да ги видиме просечните постигнувања кај учениците со церебрална парализа и ментална ретардација за музичка перцепција и изведба.

 

I.  In the following table we can see average achievement of pupils with cerebral palsy and mental retardation in music perception and performance.

 

 

 

Табела 1. Просечни музички постигнувања за перцепција и изведба и нивната внатрешна корелација

 

Table 1. Average musical achievement in perception and performance and their inter-correlation

Можеме да видиме дека на скалата за му­зич­ки постигнувања (специјално изра­ботена за оваа студија) за децата со церебрална па­ра­ли­за, учениците од I до IV одделение пос­тиг­наа просек од 5 поени на скалата за пер­цеп­ција, а оние од V до VIII одделение - при­­б­­лижно 10 поени (од можните 20).  
На скалата за изведба двете групи имаа еви­дент­но пониски просечни постигнувања (0,7 и 3,64 од можните 10, секој одделно)

 

We can see that on music achievement scale (specially made for this study) for children with cerebral palsy, pupils from 1st to 4th grades reached average of 5 points  on perception scale and those from 5th to 8th grade - approximately 10 points (out of 20). On performance scale, both groups had evidently lower average achievement (0.7 and 3.64 out of 10, respectively).

II. Во следната табела можеме да видиме де­ка учениците се поделени во три категории спо­ред вкупните музички постигнувања.

 

II.  In the next table we can see pupils divided in three categories by overall music achievement.

 

Очигледно, во групата од 27 ученици, со макси­мум 30 поени на двете скали:
10 ученици имаа просечен усех од 3,5 поени
14 ученици имаа просечен успех од 7,07 поени, и само
3 ученици постигнаа просечен успех од 22,3 поени.

 

 

Obviously, in the group of 27 pupils, with maximum 30 points on both scales:
10 pupils had an average of 3.5 points
14 pupils had an average of 7.07 points and only
3 pupils reached average of 22.3 points.

 

Табела 2. Три категории на вкупни музички постигнувања.

 

 

Table 2. Three categories of overall music achievement

Сите постигнувања беа одредени независно од возраста.

 

All achievements were determined independent of age.

 

 

 

Моториката и музичките постигнувања на вкупниот примерок деца(со и без ментална ретардација)

 

Motoric abilities and music achievement of overall sample of pupils (with and without mental retardation)

Тргнувајќи од логичната претпоставка дека по­­големиот степен на развиеност на дви­же­ња­та овозможува повисок степен на пос­тиг­ну­вања на наставата по музичко воспитание, ги издвојуваме резултатите од поглобалното истра­жување (6), на поврзаноста на раз­лич­ни видови моторна подготвеност кај овие де­ца и нивните музички достигнувања со кои е утвр­дено дека разни видови моторна под­гот­веност имаат различно влијание на мерките на музичката успешност. Така, врз основа на развиеноста на т.н. функционална мо­то­ри­ка (а тоа е степен на способност на детето са­мостојно да се движи и да ги контролира свои­те функции), како и постигнувањата на тес­тот за зрелост на моториката (кој ја ме­ри брзината, симултаноста, чистината и коор­динацијата на движењата), можеме да ја пред­видиме, како вкупната успешност на тес­тот за музички постигнувања, така и успеш­носта на функциите за репродукција и му­зички моторни изведби. Секако, успеш­нос­та на функцијата на внимание не може да се претпостави со ниту еден од овие тестови. Наодите од ова истражување можеме да ги ви­диме сликовито прикажани на табелата 3:

 

Assuming that higher level of movement capacity enables higher level of achievement in music lessons, we point out results of a more complex research (6) connecting different types of motor abilities in children with cerebral palsy with their music achievement (measured in the above mentioned way). Results show that different types of motor abilities have selective influence on measures of music achievement.
To be specific, we can say that knowing developmental degree of  functional motoric test ( i.e. ability to move  and control its living functions), as well as movement maturity (testspeed, simultaneousness and coordination of movements) we can predict not only overall music achievement, but also reproduction and music motor achievement. Of course perception function is not predicted by any of these tests. These findings are shown in the following tab-le 3:

 

 

 

Табела 3. Прeдиктивност на тестовите за моторика и музичко постигнување кај учениците со церебрална парализа (со и без ментална ретардација)

 

Table 3 Productivity of motoric tests and music achievement of pupils with cerebral palsy (with and without mental retardation)


Заклучок

 

Conclusion

 

 

 

Во контекст на овие наоди и извршени ана­ли­зи на програмските содржини на нас­та­ва­та по музичка култура која покажа не­дос­та­то­ци во реализацијата на задачите во однос на поставените цели, како и недостаток на адек­ватни дидактичко-методички упатства, го донесовме следниот заклучок:
За­ради природата на основното заболување, мож­ностите на учениците со церебрална па­ра­лиза (со или без ментална ретардација) за из­ведување на некоја волева активност пре­ку движења, се толку мали, што за нивното обу­­­чување за извршување на задачите пост­а­ве­ни во наставниот план и програма, дури и условно, се бара специјален пристап и ме­то­ди­ка на работата. Согласно тоа, ги утвр­див­ме почетните предлози за совладување на пла­нот и програмата на наставата по му­зич­ка култура во рамките на кои е потребно:

 • зголемување на фондот на часови;
 • обезбедување на соодветна селекција на делата од музичката литература (на носач на звук);
 • редефинирање и обработка на ди­дак­тич­ко-методичките упатства (врзани за горниот избор на литература);
 • да се воведе вреднување на инди­ви­дуал­ниот напредок на учениците како последица на воспитно-образовната работа, а не по­чет­ните предиспозиции;
 • воведување на описно оценување;
 • воведување на листи за следење на инди­видуалниот напредок на учениците;
 • воведување на современи технолошки дос­тигнувања во областа на информатичката тех­нологија.

 

Researches and theoretical findings given in this paper, point out substantial shortcomings in realization of aims of music curriculum for children with cerebral palsy. It brings us to the following conclusion:
Due to the nature of their illness, abilities of pupils with cerebral palsy (with or without mental retardation) to produce voluntary movements are very limited. Consequently, teaching them to put up with curriculum content presupposes special methodological and didactic approach. Accordingly, our suggestion is that it is necessary to:

 • increase number of lessons in a week;
 • ensure the appropriate selection of music literature (for listening);
 • redefine  and develop didactic aids and methodological guidelines (related to the above choice of literature;
 • introduce  evaluation of individual pupils‘ progress  as a result of teaching process (not the initial predisposition);
 • introduce descriptive achievement assess­ment instead of marks;
 • introduce  lists of tracking individual pupils' progress ;
 • introduce modern technological achie­ve­ments in the field of information technology.

 

 

 

Современи технолошки достигнувања во областа на информатичката технологија

 

Modern achievements in computer assisted technology

Современите технолошки достигнувања во областа на информатичката технологија се број­ни. Технологијата се употребува во смис­ла на голем број звучни искуства, значи прет­ходно снимени звуци за кои постои мож­ност да се комбинираат. Тоа може да би­де софтвер или програми, хардвер, т.е. уреди или комбинација од едното и другото. Kymaе дигитален аудиоуред кој содржи звучна биб­лиотека со преку 1000 звуци на рас­по­ла­га­ње, чијашто примена оди од продукциски сту­дија, истражувачки лаборатории, умет­нич­ки инсталации до образовни институции.
Сни­мените звуци можат да бидат од при­ро­да­та или околината, како гласови на жи­вот­ни­те (птици, инсекти, домашни животни), по­­тоа дожд, ветер, грмотевици, море или ре­ка, до звуци од непосредната околина (трча­ње, отворање врата, сирена од автомобил). Раз­војот на забележување на звуци од око­ли­на­та е клучен за развојот на акустичниот ка­па­цитет на детето чијашто средина е ста­тич­на и, помалку или повеќе, ограничена, како и неговите можности за учење и движење. Раз­војот на акустичниот капацитет за нив е на­чин да го подобрат вниманието и раз­би­ра­ње­то на околината и светот во којшто жи­веат. Значи, ние се согласуваме да се за­поч­не од звукот како феномен (со сите негови осо­бини), преку структуирање на звукот во просторот (положба, редослед, дви­же­ње, хиерархија на звуци во однос на кон­крет­на ситуација) до значењето на дадени зву­ци во животот.
Паралелно се развива и капацитет за нара­ци­ја, така што природните звуци се користат ка­ко речник на конкретни животни ситуации кои децата се во состојба да ги доживеат и ожи­веат. Со други зборови -  да се опишат зву­ците на живототи колку што е можно те­­ло­то, т.е. движењата.
Од друга страна, постојат бесплатни софтвер па­кети како AUDACITY кои исто така овоз­мо­жуваат експериментирање и моди­фи­ка­ци­ја во работата со децата, во согласност со ни­в­ниот напредок. LADSPA е сет од звучни plug-in кои овозможуваат менување на звуч­на­та фрекфенција и амплитуда на дадени зву­ци и со тоа ја подобруваат перцепцијата и ди­ференцијацијата на звучните промени. Веж­бите за промена на висината, брзината, ја­чината, траењето и динамиката на звукот соз­даваат солидна основа за воведување на му­зичките звуци, т.е тонови. Кога се работи за цртање, можно е да се користи т.н. табела за цртање каде она што со посебен молив ќе се нацрта на соодветна подлога, се при­ка­жу­ва на екранот на компјутерот.
Софтвер (исто така бесплатен) како што е GIMP им овозможува на децата да цртаат ли­нии кои ја опишуваат висината, брзината, ри­тамот и динамиката на звуците/тоновите. Исто така, за употреба препорачуваме Интер­активни мапи на слики – софтвер кој овоз­­можува асоцирање на слики со ком­па­ти­бил­­ни звуци (луѓе или животни, но и му­зич­ки инструменти) кои се појавуваат во соод­вет­ни прозорчиња на екранот на ком­п­ју­те­рот. И на крајот, она за што се залагаме е фо­нотека на звучни ситуации.
Станува збор за развивање на примарните ка­пацитети низ опишување, препознавање и разбирање на социјалните ситуации преку сним­ки на реални звучни ситуации, кои де­те­то треба да ги меморира, препознае и на тој начин да се подготви за звучна дес­кри­п­ци­ја. Наставникот ги поттикнува звучните инс­ценации и драматизации. Се прави зву­чен вокабулар со чија помош се опишуваат звуч­ни ситуации. По создадената навика за слу­шање, препознавање и разбирање на зву­ци­те од средината, ги воведуваме музичките инстру­менти со чија помош ученикот са­миот се обидува да интерпретира елементи од социјална ситуација, брзина, јачина, ри­там, евентуално и динамички нијанси. Така уче­никот се воведува во капацитетот на пре­поз­навање на начинот на свирење – еле­мен­ти на музички изрази, кои понатаму се ста­ваат во музички контекст, во специјално на­пи­­ша­ни композиции. Така сега нарацијата ја сле­­ди музичката форма, како што претходно ја сле­деше звучната форма. Музички гле­да­но, од тој момент ние ги воведуваме еле­мен­ти­те на музичката структура, одејќи од поед­но­став­но кон посложено: темпо, пулс, раз­ли­ку­ва­ње дводелни и триделни поделби и ра­бо­та со мотив како најсложен елемент.
Како посебно интересна можност ја истак­ну­ва­ме можноста за овие процеси да бидат па­ра­лелно следени со цртање со помош на vacom табелата која поврзана со уредот под на­­зив кyma, произведува звуци според дви­же­њата на моливот.
Optimusic е аудиовизуелен систем составен од обоени светлосни зраци. И најмало дви­же­ње под светлосниот зрак дава звук. Освен ка­ко музички инструмент, служи и за рас­ка­жу­вање приказни и како средство за ко­му­ни­ка­ција. Најновиот модел има микрофон и USB-камера. Суштината на дејството на овој мул­тисензорен систем од интерактивни свет­лосни зраци се состои во тоа што обо­ениот светлосен зрак служи како визуелна ре­фе­ренца која го поттикнува корисникот да го поместува телото или делови од телото во ра­мките на зраците, при што секое движење произведува аудио и визуелен ефект.
Се употребува во специјални училишта, здрав­ствени установи, домови за стари лица, а ги третира следните дијагнози:

 • длабоки и комбинирани пречки во учењето (PMLD);
 • аутизам;
 • сензорни оштетувања;
 • деменција;
 • комуникациска терапија и терапија на говорот;
 • моторни оштетувања и рехабилитација;
 • проблеми со менталното здравје и
 • емотивни проблеми и проблеми во однесувањето.

 

Modern technological achievements in the field of information technology are numerous. The technology is used in the sense of a large number of audio experiences, therefore, pre-recorded sounds that it is possible to combine. This may be software, therefore, programs, and hardware, i.e. Devices or combination one and other. Kyma is a digital audio device that contain audio library with over 1000 sounds available, whose application is in production, examination laboratory, art installations to educational institutions.
Recorded sounds can be from the nature or the environment, such as animal’s voices (birds, insects, domestic animals), then rain, wind, thunderstorms, sea or river, the sounds from the immediate environment (running, opening doors, car horn). Development of perceived sounds from the environment is crucial for the development of acoustic capacity of a child whose environment and still more or less limited, as well as his ability to learn and move.
The development of the acoustic capacity for them is a way to improve the perception and understanding of the environment and the world in which they live. So, we stand for the lead as the phenomena of sound (with all its features), through structured sound in space (position, order, movement, sound hierarchy in relation to the situation) to the meaning of the sounds of life as a phenomena of sound (with all its properties), through structured sound in space (position, order, movement, sound hierarchy in relation to the situation) to the meaning of the sounds in life.
Parallely it is developed the capacity for narration by the natural sounds as vocabulary, dictionary of concrete life situations that children are able to experience and live. In other words, describing life with sounds and as much as possible, the body, i.e. movements.
On the other hand, there are free software packages such as AUDACITY also allows experimentation and modifications to work with children, according to their progress. LADSPA is a set of audio plug-Ins, which allow you to change the sound frequency and amplitude of the sound and enhances perception and deference of sound changes. Exercises for the changes in height, speed, strength, the dynamics and sound create a solid basis for the introduction of musical sounds i.e. tone. When it comes to drawing, it is possible to use the so-called Drawing table where with special pen one will draw on the appropriate background, shown on the computer screen.
Software (also free) as it is GIMP allows children to draw lines that describe the height, speed, rhythm and dynamics of sounds / tones. Also we recommend the use of Interactive map image-software that allows association with the corresponding image sounds (people or animals, and musical instruments), which appear in the corresponding windows on the computer screen. And finally, what for what stand the Sound library situation.
The development of primary capacity for description, recognition and understanding of the social situation through audio clips, real situation, that child should be remember and to recognize the qualifications for the sound description. Teacher encourages sound pageant and dramatization. The sound vocabulary is created with which the sound situation is described. After a habit for listening is created, for recognition and understanding sounds from the environment, we introduce musical instruments with which the pupil itself tries to present elements of the social situation, speed, strength, rhythm, and possibly dynamic nuances. So the pupil is introduced in the capacity for recognition of playing - the elements of music expression, which is then placed in the context of music, especially in written compositions. So now narrative follows the music form, as before it followed the sound form. According to the music perspective, from that moment we include elements of musical structure, going from simple to complicated: the pace, pulse, distinguishing two-piece and three-piece division and work with the motive as the most complex element. As a particularly inte­res­ting possibility we point out the opportunity the­se processes parallel to followed by the dra­wing Vacom table which is connected to the de­vi­ce under the name of Kuma which is pro­du­cing sounds according to the pen movements.
OptiMusic audio-visual system is composed of colour light snoops. And the smallest mo­ve­ment under the light beam gives a sound. Besides as music instrument it serves for narra­ting stories and as a mean for commu­nication. Latest model have a microphone and USB camera. The essence of the act of this multi-sensor system of interactive light snoops is consisted in the fact that colour light beam serves as a visual reference, which encourages users to move the body or parts of the body in the beam frames and each movement produces acoustic and visual effect.
It is used in special schools, health facilities, homes for the elderly, and treated the following diagnosis:

 • profound and multiple learning difficulties (PMLD):
 • Autism;
 • Sensory impairment;
 • Dementia;
 • Communication and speech therapy;
 • Motor impairment and rehabilitation;
 • Problems with mental health;
 • Emotional problems and behaviour problems.

 

 

 

Citation:Stoshlkevikj M, Eminovikj NF, Nikikj MR, Achikj IG, Pacikj RS. Cerebral Palsy and Music Achievement. J Spec Educ Rehab 2008; 9(3-4):23-37.

   

 

   

Литература / References

 

 

 1. Curriculum for basic education of children with cerebral palsy who exhibit good mental insufficient development: The Republic Institute for the improvement of education, Pedagogical Institute of Vojvodina, Belgrade - Novi Sad, 1988: 63.
 2. Palisama R, et all. Development and reliability of a system to classify groos motor function in children with cerebral palsy. Developmental Medicine Child Neurology; 1997: 147.
 3. Martin. S. Teaching motor skills to children with cerebral palsy and similar movement disorders: a guide for parents and pro­fessionals, USA, 2006: 182.
 4. Curriculum of regular elementary edu­cation: Department of primary education, Belgrade, 2003.
 5. Achikj G, Milankovikj V, Eminovikj F, Chukikj R. Measuring  music achievement  of children with cerebral palsy, Scientific Conference with international participation “New trends in special education and rehabilitation”, Faculty of special education and rehabilitation, Belgrade, 2007; 679-693.

 

 1. Eminovikj F, Milankovikj V, Achikj G. Movement as part of the music of measu­ring achievement of children with cerebral palsy, X pedagogical forum ''Movement in music and stage arts'', Faculty of Music education, Belgrade, 2008, Book of works, 43-51. 
 2. Rutter M, Taylor E. Child and Adolescent Psychiatry, Blackwell Science Ltd., Oxford, 2003.
 3. Comparative analysis of primary school,: Ministry of Education of the Republic of Serbia-sector research and development, Belgrade, 1998, available from URL: http://www.educa.ch
 
Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in