Read: 4525

 

СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ НА КИНЕСКА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛИРАНОСТ (HIKIKOMORIAN) ВО КАНАДА ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕОРИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА (HIKIKOMORI)

 

A CASE STUDY OF A CHINESE ‘HIKIKOMORIAN’ IN CANADA – THEORIZING THE PROCESS OF HIKIKOMORIZATION

 

Стела СУК-ЧИНГ ЧОНГ1

Кар-Мон ЧАН2

 

1Институт за oбразованиe во Хонг Конг –   Одделение за посебно образование и со­ве­ту­вање

2Неповрзан со никој универзитет –              ди­п­ломи­­­­­­­­­­ран­ прог­ра­мер на државен уни­в­е­р­зи­тет

 

 

Stella Suk-ching CHONG1,

Kar-Mon CHAN2

 

1Hong Kong Institute of Education -  Department of Special Education and Counseling

2Not affiliated with any University - a community college graduate in computer programming

 

 

Примено: 21.06.2012

Прифатено: 16.07.2012

UDK: 364.624:316.614.5/.6     

 

 

Recived: 21.06.2012

Accepted: 16.07.2012

Case study

 

Апстракт

 

Abstract

 

 

 

Терминот акутна социјална изолираност (или hikikomori) потекнува од Јапонија и зна­чи со­ци­јална повлеченост. Ова истражување има за цел да ги испита причинителите на hikikomori, што е во пораст ширум светот. Ме­то­до­ло­ги­ја­та на истражувањето е студија на случај си­туи­ран во интерпретирана пара­диг­ма. По­да­то­ци­те беа собрани мануелно пре­ку електронска пошта, каде разговорите со учесникот и мај­ка­та беа спроведени преку те­ле­фон. Учесникот беше хикикоморин и бе­ше поканет да го раз­ра­бо­тува личниот про­б­лем и да биде со­ра­бот­ник-автор на овој труд. Резултатите од ли­те­ра­ту­рата и ова ис­тра­жу­вање беа понатаму кон­ци­пирани во оп­шир­на рамка која го опфаќа про­цесот на акут­на социјална изолираност. Ре­зултатите по­ка­жуваат дека акутната со­ци­јал­на изо­ли­ра­ност вклучува три процеси: прво, да­ден  ин­тровертен  карактер;  второ,  ефекти

на по­ве­ќе­кратни околни фактори како што се се­меј­ството, училиштето и општеството; и ко­неч­но клучни моменти, како што се крајот на школувањето или некој стресен настан. Ис­тражувањето нуди импликации за други луѓе хикикоморини преку разбирање на нив­ни­те проблеми и за експерти кои работат со изо­ли­рани млади лица и нивните семејства.

 

The term ‘hikikomori’ originates from Japan and means ‘acute social withdrawal’. This study intends to investigate into the causes of hikikomori which is increasing worldwide phenomenon. The methodology is a case study approach located in an interpretive paradigm. The data was mainly collected through e-mails with the participant and phone conversations with his mother. The participant was a ‘hiki­ko­morian’ who was invited to investigate his own problem and further to be the co-author of this paper. The literature findings and this case study were then conceptualized into a more wide-ranging framework in compre­hen­ding the process of hikikomorization. The result appears to show that hikikomorization involves three processes: first, a predisposed introverted personality;  second,   the   effects   of   multiple environmental factors such as family, school and society; and finally, the trigger point, such as the end of schooling or a stressful event. The study offers implications for other hiki­ko­mo­rians in better understanding of their problems and for practitioners working with reclusive ado­lescents and their families.

 

 

 

 

 

 

Citation:Suk-ching Chong S, Chan KM. A Case Study of a Chinese ‘Hikikomorian’ in Canada – Theorizing the Process of Hikikomorization. J Spec Educ Rehab 2012; 13(3-4):99-114. doi: 10.2478/v10215-011-0028-0

   

 

   

Клучни зборови: акутна социјална изо­ли­ра­но­ст (hikikomori), социјално повлекување, сту­­­дија на случај.

 

Keywords: hikikomori, social withdrawal, case study.

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Стела ЧОНГ

10 Lo Ping Road, D1-2/F-19,

Tai Po, NT, Hong Kong

Tel: (852) 2948-7759

Е-пошта: sclau@ied.edu.hk

 

Corresponding address:

Stella CHONG

10 Lo Ping Road, D1-2/F-19,

Tai Po, NT, Hong Kong

Tel: (852) 2948-7759

E-mail:sclau@ied.edu.hk