Assuming вработување is required, the following results were found.

IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1839-implementation-of-the-bologna-process-at-the-institute-of-special-education-and-rehabilitation
PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF PEOPLE WITH DISABILITY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
ПРОЦЕС НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Слободанка ЛАЗОВА-ЗДРАВКОВСКА Член на Национално-координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF PEOPLE WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1853-process-of-deinstitutionalization-of-people-with-disability-in-the-republic-of-macedonia
EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо ЕФРЕМОВ Секретар на Националното координативно тело за еднави права на лицата со инвалидност во РМ EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Ljupcho EFREMOV...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1856-employment-of-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARY SCHOOLS
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНКЛУЗИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Горан АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARYSCHOOLS Goran AJDINSKI Faculty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1872-the-role-of-the-special-teacher-in-the-process-of-inclusion-in-the-regular-primary-schools
IMPACT OF INTERNATIONAL LEGISLATION ON THE DISABILITY FIELD
ВЛИЈАНИЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ЗАКОНОНСКА РЕГУЛАТИВА НА ПОЛЕТО НА ИНВАЛИДНОСТА Јеле РЕЈНАРТ Стратешки офицер на ЕАСПД IMPACT OF INTERNATIONAL LEGISLATION ON THE DISABILITY FIELD Jelle REYNAERT Policy Officer EASPD Сите живееме во свет што станува сe...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1919-impact-of-international-legislation-on-the-disability-field
SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
ПОДДРШКА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Миодраг ИГЊАТОВИЌ Заедница на инвалидските организации на Македонија SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES Miodrag IGNJATOVIKJ Association of Organizations for Disabled People of Macedonia Life is just a big empty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/222-2005/2005-1-2-news/1972-support-for-people-with-disabilities
FIRST CONGRESS WITH AN INTERNATIONAL PARTICIPATION FOR THE SURDOLOGY STUDENTS “LET US OVERCOME THE QUIETNESS TOGETHER”
ПРВ КОНГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО СУРДОЛОГИЈА - „ ДА ЈА ПОБЕДИМЕ ТИШИНАТА ЗАЕДНО “ FIRST CONGRESS WITH AN INTERNATIONAL PARTICIPATION FOR THE SURDOLOGY STUDENTS “LET US OVERCOME THE QUIETNESS TOGETHER” Александра КАРОВСКА Филозофски...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1977-first-congress-with-an-international-participation-for-the-surdology-students-let-us-overcome-the-quietness-together
ТЕРМИНОЛОГИЈА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА ЗА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП
Горан АЈДИНСКИ, Љупчо АЈДИНСКИ ТЕРМИНОЛОГИЈА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА ЗА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП Вовед Актуелноста и значењето на овој стручен проблем е многукратен од неколку аспекти: прво зашто уедначеноста во употребата на терминологијата има големо значење во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/235-2000/2000-3-4-articles/2090-2009-08-08-15-18-33
CONCEPTION AND THE ORGANIZATION FOR QUALIFYING OF THE DEFECTOLOGYESTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Љупчо АЈДИНСКИ КОНЦЕПЦИЈАТА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА ДЕФЕКТОЛОШКИТЕ КАДРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА* Вовед Потребата за оспособување на дефектолошки кадри во Република Македонија се наметна со отварањето на првите специјални училишта, односно...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/265-1998/1998-1-articles/2133-2009-08-09-15-22-15
INCORPORATION OF THE CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN THE REGULAR PRIMARY SCHOOL IN AREA OF TOWN SKOPJE
Роберта МИТРЕВСКА Вклученост на децата со пречки во развојот во редовните основни уЧилиШта од подрачјето на градот Скопје Цел на истражувањето Главната цел на истражувањето е да се согледа дали во редовните училишта се присутни деца со пречки во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/261-1998/1998-2-3-articles/2186-2009-08-11-19-33-08
НЕКОИ АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Димитрија ТРАЈКОВСКИ НЕКОИ АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА Создавањето на услови за одгледување, воспитување и социјализација на младите генерации е проблем непосредно поврзан со егзистенцијата и развојот на општеството во целина, а неговото...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/256-1998/1998-4-articles/2240-2009-08-13-22-17-46
SOME ASPECTS OF THE PROFESSIONAL AND COMMUNITY STATUS IN THE NEWEST TRANSITIONAL-ECONOMICAL SITUATION
Величко АНДРЕЕВСКИ НЕКОИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ И ОПШТЕСТВЕНИОТ СТАТУТС НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО СЕГАШНИТЕ ТРАНЗИЦИОНИ ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ I. Вовед Во име на хуманизмот и мноштвото други општествени вредности, за заштитата и рехабилитацијата на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/252-1999/1999-1-2-articles/2263-2009-08-15-20-48-24
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN THE FAMILY AND LOCAL COMMUNITY
Младица КОТЕВСКА, Ваљдета ВУКЕЉ, Катица КИЧКОВА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ УЛОГАТА НА СЕМЕЈСТВОТО И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА Во зависност од тоа дали хендикепот настанал во детството или пак кај возрасните лица што се во работен...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/281-1997/1997-1-articles/2355-2009-08-22-16-55-48
ОД НОРМАТИВНО-ПРАВНАТА МЕЃУНАРОДНА РЕГУЛАТИВА ЗА ХЕНДИКЕПИРАНИТЕ ЛИЦА
Горан АЈДИНСКИ ОД НОРМАТИВНО-ПРАВНАТА МЕЃУНАРОДНА РЕГУЛАТИВА ЗА ХЕНДИКЕПИРАНИТЕ ЛИЦА Засилениот интерес за решавањето на егзистенционалните проблеми на хендикепираните лица во светот, особено се манифестира во втората половина на овој век со и по...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/281-1997/1997-1-articles/2358-2009-08-22-17-01-03
ВИДУВАЊАТА И ПОРАКИТЕ ОД СВЕТСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СПЕЦИЈАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОДРЖАНА ВО САЛАМАНКА-ЗНАЧАЕН ПРИЛОГ КОН СОВЕСТА НА ЧОВЕШТВОТО
Величко АНДРЕЕВСКИ ВИДУВАЊАТА И ПОРАКИТЕ ОД СВЕТСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СПЕЦИЈАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОДРЖАНА ВО САЛАМАНКА-ЗНАЧАЕН ПРИЛОГ КОН СОВЕСТА НА ЧОВЕШТВОТО Од 7 до 10 јуни 1994 година во Саламанка-Шпанија, во организација на Вла­дата на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/280-1997/1997-1-news/2360-2009-08-22-17-04-01
DISPOSING CHILDREN WITH PSYCHPHYSICAL DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES AT PRE-SCHOOL AGE
Сашо КОЧАНКОВСКИ РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ ВО ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ НЕЈЌАМ САМО ДА ПОСТОЈАМ ! Малечок сум како сé што расте Кревок сум како сé што се раѓа/> Понесен од луда желба да живеам. Сакам да се смеам и да пеам да...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/277-1997/1997-2-articles/2399-2009-08-23-03-20-53
AUDIOMETRY-FIRST STEP TO EARLY DETECTION
Славчо ЧАДИЕВ АУДИОМЕТРИЈА-ПРВ ЧЕКОР КОН РАНА ДЕТЕКЦИЈА Терминот аудиометрија првобитно значел мерење на аудитивниот праг на чисти тонови (Adam Cliring Audiometry-Principels and Practices 1965). Самото име аудиометрија произлегува од името на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/273-1997/1997-3-articles/2465-2009-08-25-04-43-10
FAMILY OF A MENTALLY RETARDED CHILD-NEW FUNCTIONS IN A CONDITIONS OF TRANSITION
Светлана ХРИСТОВА СЕМЕЈСТВОТО НА ДЕТЕТО СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ- НОВИ ФУНКЦИИ ВО УСЛОВИТЕ НА ТРАНЗИЦИЈА Изострувањето на противречностите во општеството-политичкиот живот се одразува непосредно врз нараснувањето на конфликтите во семејството. Тие...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/269-1997/1997-4-articles/2507-2009-08-25-12-31-02
ACTIVITIES OF AUTISM-EUROPE
АКТИВНОСТИ НА АУТИЗАМ-ЕВРОПА Оливера РАШИЌ Филозофски факултет Институт за дефектологија ACTIVITIES OF AUTISM-EUROPE Olivera RASHIKJ Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation Примено: 18. 04. 2009 Прифатено: 30. 04. 2009...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/151-2009/2009-1-2-news/2556-activities-of-autism-europe
SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH MALIGNANT DISEASES
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЦА ТА ЗАБОЛЕНИ ОД МАЛИГНИ БОЛЕСТИ ВО СОЦИЈАЛНАТА СРЕДИНА Горан НЕДОВИЌ 1 Зора ЈАЧОВА 2 Драган РАПАИЌ 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација во Белград 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SOCIAL FUNCTIONING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2564-social-functioning-of-children-with-malignant-diseases

Results 1 - 20 of 89

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in