Assuming интеграција is required, the following results were found.

AD/HD: POSSIBLE DIAGNOSIS AND TREATMENT
НВ/ХН : МОЖНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН Карл РАЈХАЛТ 1 НУДЛАНД М. 2 ФУС К. 2 КНИВСБЕРГ А. М . 1 Оддел за педијатриско истражување, Универзитет во Осло, Rikшospitalet 1 училиште Madlavol, Stavanger 2 Државен центар за читање, образование и истражување,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1807-adhd-possible-diagnosis-and-treatment
Preface by the editorial board
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Почитувани читатели ,5.4pt;"> Оваа година Институтот за дефектологија го прославува својот 20-годишен јубилеј. Двае ­ сет години трновит пат во насока на едукација на студентите за една од најхуманите нау ­ ки, а тоа,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/94-2013/2013-1-2-info/1810-preface-by-the-editorial-board
PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF PEOPLE WITH DISABILITY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
ПРОЦЕС НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Слободанка ЛАЗОВА-ЗДРАВКОВСКА Член на Национално-координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF PEOPLE WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1853-process-of-deinstitutionalization-of-people-with-disability-in-the-republic-of-macedonia
BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM
БАРИЕРИ - МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА И ПРЕПОРАКИ ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ Бранимир ЈОВАНОВСКИ Претседател на Федерацијата за спорт на инвалидите на Република Македонија BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM BranimirJOVANOVSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1857-barriers-current-conditions-and-recommendations-for-overcoming-them
THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARY SCHOOLS abstract
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНКЛУЗИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Горан АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARY SCHOOLS Goran AJDINSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/156-2007/2007-1-2-abstracts/1871-the-role-of-the-special-teacher-in-the-process-of-inclusion-in-the-regular-primary-schools-abstract
ROUND TABLE DISCUSSION HELD IN THE CLUB OF THE MEMBERS OF THE PARLAMENT
СЕ ОДРЖА ТРКАЛЕЗНА МАСА ВО КЛУБОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ ROUND TABLE DISCUSSION HELD IN THE CLUB OF THE MEMBERS OF THE PARLAMENTstyle="font-family: 'Times...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/209-2007/2007-1-2-news/1885-round-table-discussion-held-in-the-club-of-the-members-of-the-parlament
THE CURRICULUMS OF THE ELEMENTARY EDUCATION FOR STUDENTS WITH MOTOR DISABILITIES abstract
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИTE СО МОТОРНИ ПОПРЕЧЕНОСТИ Радмила ЧУКИЌ, Гордана ОДОВИЌ, Фадиљ ЕМИНОВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација , Бе л град, Србија THE CURRICULUMS OF THE ELEMENTARY EDUCATION FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/156-2007/2007-1-2-abstracts/1886-the-curriculums-of-the-elementary-education-for-students-with-motor-disabilities-abstract
THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION abstract
СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈАВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВА Магдалена ДИМКОВА 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Невработен дефектолог 1 Редовен професор на Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/158-2006/2006-1-2-abstracts/1911-the-status-of-the-employed-people-with-mental-retardation-in-the-protective-companies-in-the-republic-of-macedonia-according-to-the-contemporary-legislation-abstract
IMPACT OF INTERNATIONAL LEGISLATION ON THE DISABILITY FIELD
ВЛИЈАНИЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ЗАКОНОНСКА РЕГУЛАТИВА НА ПОЛЕТО НА ИНВАЛИДНОСТА Јеле РЕЈНАРТ Стратешки офицер на ЕАСПД IMPACT OF INTERNATIONAL LEGISLATION ON THE DISABILITY FIELD Jelle REYNAERT Policy Officer EASPD Сите живееме во свет што станува сe...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1919-impact-of-international-legislation-on-the-disability-field
TYPE OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN SPECIAL EDUCATION
ВИДОВИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА Наташа АНГЕЛОСКА-ГАЛЕВСКА Филозофски факултет - Скопје TYPE OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN SPECIAL EDUCATION Natasha ANGELOSKA-GALEVSKA Faculty of Philosophy-Skopje Вовед Introduction Научните истражувања во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1926-type-of-scientific-researches-in-special-education
EFFECTS OF DEVELOPMENTAL–COMPENSATORY PROGRAMME IN ACTIVITIES WITH CHILDREN WITH SEVERE MENTAL RETARDATION abstract
ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈНО-КОМПЕНЗАТОРНАТА ПРОГРАМА ВО РАБОТАТА СО ДЕЦА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Горан АЈДИНСКИ 1 Татјана ТАКАШМАНОВА 2 Ристо ПЕТРОВ 1 Драгослав КОПАЧЕВ 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Институт за психологија 2 EFFECTS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/160-2005/2005-3-4-abstracts/1935-effects-of-developmentalcompensatory-programme-in-activities-with-children-with-severe-mental-retardation-abstract
RELATION BETWEEN SCHOOL RESULTS AND FAMILY CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS WITH BEHAVIOURAL DISORDERS IN PRIMARY SCHOOLS
РЕЛАЦИИ МЕЃУ УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО КАЈ УЧЕНИЦИ СО ПОРЕМЕТУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА Ранко КОВАЧЕВИЌ Шаќира МЕШАЛИЌ Универзитет во Тузла Едукациско-рехабилитациски факултет, Тузла RELATION BETWEEN SCHOOL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1937-relation-between-school-results-and-family-characteristics-of-the-students-with-behavioural-disorders-in-primary-schools
PROPOSALS FOR MORE APPROPRIATE EDUCATION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL PROBLEMS AND SPECIAL EDUCATION NEEDS
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОСООДВЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО РАЗВОЈНИ ПРОБЛЕМИ И ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ Од расправата по Нацрт националната програма за развој на образованието во РМ водена во втората половина на 2004 година Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1940-proposals-for-more-appropriate-education-of-children-with-developmental-problems-and-special-education-needs
NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DYNAMIC APPROACH IN CHILDREN WITH AUTISM
НЕВРОПСИХОЛОШКИ-РАЗВОЈНОДИНАМИЧКИ ПРИСТАП КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Драгослав КОПАЧЕВ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DYNAMIC APPROACH IN CHILDREN WITH AUTISM Dragoslav KOPACHEV Faculty of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1956-neuropsychological-development-dynamic-approach-in-children-with-autism
TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM WITHIN THE GROUP OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
ТРЕТМАН НА ДЕЦА СО АУТИЗАМ ВО ГРУПА СО ДЕЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Верица ПЕТРОВА 1 , Ристо ПЕТРОВ 2 Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM WITHIN THE GROUP...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1967-treatment-of-children-with-autism-within-the-group-of-children-with-mental-retardation
SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
ПОДДРШКА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Миодраг ИГЊАТОВИЌ Заедница на инвалидските организации на Македонија SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES Miodrag IGNJATOVIKJ Association of Organizations for Disabled People of Macedonia Life is just a big empty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/222-2005/2005-1-2-news/1972-support-for-people-with-disabilities
EDUCATIVE SEMINAR IN VETERNIK
QFormat="true" Name="heading 5"/>Name="Light Shading"/>Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>Accent 4"/>SemiHidden="false"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1978-educative-seminar-in-veternik
INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Зора ЈАЧОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN REPUBLIC OF MACEDONIA Zora JACHOVA Faculty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/163-2004/2004-1-2-abstracts/1989-inclusive-education-of-children-with-special-needs-in-republic-of-macedonia-abstract
EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES abstract
РАНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Зора ЈАЧОВА Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија EARLY INTERVENTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES Zora JACHOVA Daniela...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/163-2004/2004-1-2-abstracts/1990-early-intervention-of-children-with-disabilities-abstract
PEER INTERACTION IN CLASSES WHICH USE THE CONCEPT OF INCLUSIVE EDUCATION
ВРСНИЧКИ ИНТЕРАКЦИИ ВО ПАРАЛЕЛКИ СО ПРИМЕНА НА КОНЦЕПТОТ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ Виолета АРНАУДОВА 1 Татјана ТАКАШМАНОВА-СОКОЛОВСКА 1 Зора ЈАЧОВА 2 Филозофски факултет Институт за психологија 1 Институт за дефектологија 2 Скопје, Македонија PEER...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1996-peer-interaction-in-classes-which-use-the-concept-of-inclusive-education

Results 1 - 20 of 158

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in