Assuming 2006 is required, the following results were found.

FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT
РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Патриција ВЕЛОТИ Оддел за клиничка и динамичка психологија - Универзитет во Рим “La Sapienza”, Италија FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1801-family-resources-perceived-social-support-and-parents-adjustment
THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPATIAL ORIENTATION IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS
ПРОЦЕНКА НА НИВОТО НА РАЗВИЕНОСТ НА ПРОСТОРНАТА ОРИЕНТАЦИЈА КАЈ СЛЕПИТЕ ДЕЦА Бранка ЈАБЛАН , Весна ЖИГИЌ , Драгана СТАНИМИРОВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPATIAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1818-sepsci200812
CEREBRAL PALSY AND MUSIC ACHIEVEMENT
ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И МУЗИЧКИТЕ ПОСТИГНУВАЊА Миодраг Л. СТОШЉЕВ ИЌ 1 , Фадиљ Н. ЕМИНОВИЌ 1 , Радмила М. НИК ИЌ 1 , Гордана И. АЧИЌ 2 , Санела Р. ПАЦ ИЌ 2 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград 1 , Република Србија Музичко училиште...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1825-cerebral-palsy-and-music-achievement
THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME
СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ Диана АРАПОВИЌ 1 , Вишна ПРАЊИЌ 2 Едукациски и рехабилитациски факултет 1 Школа за медицински сестри-Виноград 2 Загреб, Хрватска THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1834-the-syntactical-ability-of-a-young-girl-with-williams-syndrome
IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1839-implementation-of-the-bologna-process-at-the-institute-of-special-education-and-rehabilitation
POSTGRADUATE STUDIES AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION
ПОСТД И ПЛОМСКИТЕ СТУДИИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Горан АЈДИНСКИ Владимир ТРАЈКОВСКИ Институт за дефектологија Филозофски факултет POSTGRADUATE STUDIES AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION Goran AJDINSKI Vladimir TRAJKOVSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1846-postgraduate-studies-at-the-institute-of-special-education-and-rehabilitation
BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM
БАРИЕРИ - МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА И ПРЕПОРАКИ ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ Бранимир ЈОВАНОВСКИ Претседател на Федерацијата за спорт на инвалидите на Република Македонија BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM BranimirJOVANOVSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1857-barriers-current-conditions-and-recommendations-for-overcoming-them
DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ Борислав БАТИЌ Претседател на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION Borislav BATIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/205-2007/2007-3-4-news/1866-declaration-of-national-strategies-realization
CHARACTERISTICS IN MOTOR DEVELOPMENT, COMMUNICATION, SOCIALIZATION AND SELF-SERVICE IN CHILDREN WITH PSYCHIC DEVELOPMENTAL DISABILITIES
КАРАКТЕРИСТИКИ ВО РАЗВОЈОТ НА МОТОРИКАТА, КОМУНИКАЦИЈАТА, СОЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА И САМОПОСЛУ­ЖУВАЊЕТО КАЈ ДЕЦА СО УМЕРЕНИ ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ Анета СТЕФАНОВСКА Заводот за рехабилитација на деца и младинци-Скопјеwidth="14"> CHARACTERISTICS IN MOTOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/210-2007/2007-1-2-thesis-abstracts/1952-characteristics-in-motor-development-communication-socialization-and-self-service-in-children-with-psychic-developmental-disabilities
REVIEW ON LAW FOR EMPLOYEMENT OF DISABLED PEOPLE
ОСВРТ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА Георги ГРУЈЕВСКИ Заедница на инвалидските организации на Македонија REVIEW ON LAW FOR EMPLOYEMENT OF DISABLED PEOPLE Georgi GRUJEVSKI Association of Organizations for Disabled People of Macedonia...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2006-review-on-law-for-employement-of-disabled-people
THE PRESENCE OF ADENOID VEGETATIONS AND NASAL SPEECH, AND HEARING LOSS IN RELATION TO SECRETORY OTITIS MEDIA
ПРИСУСТВО НА АДЕНОИДНИ ВЕГЕТАЦИИ НАЗАЛЕН ГОВОР И НАМАЛУВАЊЕ НА СЛУХОТ ВО РЕЛАЦИЈА СО СЕКРЕТОРЕН ОТИТИС МЕДИА ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ Габриела КОПАЧЕВА, Марина ЧАКАР, Лидија ДУБРОВСКА Клиника за Уво, нос и грло-Клинички центар Универзитетска болница,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2022-the-presence-of-adenoid-vegetations-and-nasal-speech-and-hearing-loss-in-relation-to-secretory-otitis-media
CRIMINALITY AT MINORS WITH INTELLECTUAL DEFICIENCY
КРИМИНАЛИТЕТ КАЈ МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ДЕФИЦИТ Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје CRIMINALITY AT MINORS WITH INTELLECTUAL DEFICIENCY Zoran KITKANJ Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2553-criminality-at-minors-with-intellectual-deficiency
PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN PREMATURE INFANTS UNTIL THE END OF THEIR THIRD YEAR OF LIFE
ПСИХОМОТОРНИОТ РАЗВОЈ КАЈ НЕДОНОСЕНИТЕ ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ Валентина ДУКОВСКА 1 , Живко ЈУЗЕВСКИ 2 Одделение за интензивна нега, ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести – Скопје 1 Асоцијација за когнитивно-бихејвиорална...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2560-psychomotor-development-in-premature-infants-until-the-end-of-their-third-year-of-life
ADHD AND LONELINESS SOCIAL DISSATISFACTION IN INCLUSIVE SCHOOL FROM AN INDIVIDUAL-CONTEXT PARADIGM
ADHD И ОСАМЕНОСТА КАКО ОПШТЕСТВЕНО НЕЗАДОВОЛСТВО ВО ИНКЛУЗИВНИТЕ УЧИЛИШТА ОД ПАРАДИГМА НА ИНДИВИДУАЛЕН КОНТЕКСТ Вивијана ЛАНГЕР 1 , Марија Елизабета РИЧИ 1 , Стефанија РЕВЕРСИ 1 , Надежда КРСТИЌ 2 Факултет за психологија, Универзитет „Сапиенца“ Рим 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2572-adhd-and-loneliness-social-dissatisfaction-in-inclusive-school-from-an-individual-context-paradigm
SUBJECTIVE DISTRESS CAUSED BY CO-SPEAKERS’ REACTIONS – REDUCTION DURING STATIONARY GROUP TREATMENT-
СТЕПЕНОТ НА СУБЈЕКТИВНОТО ТРПЕНИЕ НА РЕАКЦИЈАТА ОД СОГОВОРНИКОТ – РЕДУКЦИЈА НА ГРУПНИОТ СТАЦИОНАРЕН ТРЕТМАН Јелена ТАДИЌ 1 , Даринка ШОСТЕР 2,1 , Нада ДОБРОТА ДАВИДОВИ Ќ 2,1 , Надица ЈОВАНОВИЌ СИМИЌ 2 Институт за психофизиолошки нарушувања и говорна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2593-subjective-distress-caused-by-co-speakers-reactions-reduction-during-stationary-group-treatment
ATTITUDES AND OPINIONS OF EMPLOYERS, EMPLOYEES AND PARENTS ABOUT THE EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (full text)
СТАВОВИ И РАЗМИСЛУВАЊА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ, ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА И РОДИТЕЛИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Тања СТАНКОВА ¹ Владимир ТРАЈКОВСКИ ² невработен дефектолог¹ Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2612-attitudes-and-opinions-of-employers-employees-and-parents-about-the-employment-of-people-with-autism-in-the-republic-of-macedonia-full-text
SKOPJE CONFERENCE MANIFESTO
МАНИФЕСТ ОД КОНФЕРЕНЦИЈАТА ВО СКОПЈЕmso-ansi-language:RU"> ,, Кон живеење во заедницата: актуелни состојби - идни предизвици “ Примено : 10.12.2010 Прифатено : 30.12.2010style="margin-top:0cm;margin-right:-4.8pt;margin-bottom:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/116-2011/2011-1-2-news/2641-skopje-conference-manifesto
KEY DRIVERS OF OPTIMAL SPECIAL EDUCATION NEEDS PROVISION: AN ENGLISH STUDY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА Санеја КЈУРЕШИ Институт за социјална иновација и влијание, Универзитет во Нортхемтон, Велика Британија KEY DRIVERS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2937-key-drivers-of-optimal-special-education-needs-provision-an-english-study
SELF-REGULATION IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } САМОРЕГУЛАЦИЈАТА НА ДЕЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Харис МЕМИШЕВИЌ 1,2 1 Универзитет во Херцеговина, Мостар, Босна и Херцеговина 2 Центар за едукација и рехабилитација Меденица, Сараево, Босна и Херцеговина...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2938-self-regulation-in-children-with-intellectual-disability
JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION FROM SCIENTIFIC PERIPHERY TO RELEVANT SCIENTIFIC JOURNAL
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА ОД НАУЧНАТА ПЕРИФЕРИЈА ДО РЕЛЕВАНТНО НАУЧНО СПИСАНИЕ Владимир ТРАЈКОВСКИ Дефектолошка теорија и практика Институт за дефектологија Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2933-journal-of-special-education-and-rehabilitation-from-scientific-periphery-to-relevant-scientific-journal-full-text

Results 1 - 20 of 165

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in