Assuming 2009 is required, the following results were found.

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 8 Issue 1-2, 2008
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 9,Issue 1-2,2008 Contents [ Full-Text PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment Views-Opinions-Dilemmasmce_href="#survey">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/199-2008/2008-1-2-info/1812-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-8-issue-1-2-2009
ФРАГИЛНИОТ Х-СИНДРОМ И МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА
Ана МОМИРОВСКА Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија, Македонска академија на науките и уметностите ФРАГИЛНИОТ Х-СИНДРОМ И МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА Клиничка слика Главен симптом кај пациентите со фрагилен X-синдром е менталната...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2056-2009-08-04-15-18-40
ИМУНОДИЈАГНОСТИКА И ИМУНОТЕРАПИЈА НА АУТИЗМОТ
Владимир ТРАЈКОВСКИ Мирко СПИРОСКИ Институт за дефектологија, Филозофски факултет и Институтот за имунологија при Медицински факултет, Скопје ИМУНОДИЈАГНОСТИКА И ИМУНОТЕРАПИЈА НА АУТИЗМОТ Вовед Инфантилниот аутизам е еден од најтешките синдроми што го...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2057-2009-08-04-15-24-18
Весна КОСТИЌ
Весна КОСТИЌ ПРОБЛЕМИТЕ ВО РЕЧНИКОТ НА ЛЕСНО МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИТЕ ДЕЦА ОД УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ Вовед Говорот претставува орудие на мислењето и средство со кое се организираат психичките процеси. Покрај другото, овозможува извршување на операциите на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2058-2009-08-05-00-15-18
REHABILITATION OF PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА Ние не познаваме родителство што сака да донесе на свет дете со пречки во развојот, иако реална можност за тоа секогаш постои. Родителите кои за прв пат се сретнуваат со пречки во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2059-2009-08-05-00-18-01
НЕВРОХИРУРШКАТА СПЕЦИЈАЛНОСТ КАКО ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈАТА, ЛЕКУВАЊЕТО И РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА НА ЛИЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ
Владимир МИРЧЕВСКИ, Мирко МИРЧЕВСКИ НЕВРОХИРУРШКАТА СПЕЦИЈАЛНОСТ КАКО ЕДНА ОД ОСНОВНИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈАТА, ЛЕКУВАЊЕТО И РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА НА ЛИЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ Вовед Хендикепираните лица односно лицата со пречки во развојот како што...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2060-2009-08-05-00-33-19
Јасмина ИВАНОВСКА
Јасмина ИВАНОВСКА НАРУШУВАЊЕ НА МЕТАБОЛИЗМОТ НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ КАКО ПРИЧИНА ЗА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА -PHENYLKETONURIA- Вовед Во групата на метаболопатии спаѓаат и нарушувањата на интермедиерниот метаболизам на аминокиселините кои уште се нарекуваат и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2061-2009-08-05-00-48-12
ВЛИЈАНИЕТО НА ЕТИОЛОШКИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ СТЕПЕНИТЕ НА СЛУШНИТЕ ОШТЕТУВАЊА
Тања МИШОВСКА ВЛИЈАНИЕТО НА ЕТИОЛОШКИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ СТЕПЕНИТЕ НА СЛУШНИТЕ ОШТЕТУВАЊА 1. Вовед Животот на човекот се фундира и се одвива врз воспоставување врски и односи со луѓето, односно со социјалната средина. Како општествено битие, човекот не...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2062-2009-08-05-21-15-45
АРТИКУЛАЦИСКИ СТАТУС КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ ОПФАТЕНИ СО РЕХАБИЛИТАЦИСКИ ТРЕТМАН
Зора ЈАЧЕВА, Весна КОСТИЌ, Венета ТРАЈКОВСКА, Викторија ТРАЈКОВСКА АРТИКУЛАЦИСКИ СТАТУС КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ ОПФАТЕНИ СО РЕХАБИЛИТАЦИСКИ ТРЕТМАН Вовед Јазикот е апстрактен систем од знаци што служат за забележување на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2063-2009-08-05-22-25-31
ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИ ЗА РАБОТА СО ДЕЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА
Ивајло ПЕТРОВ ПСИХОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИ ЗА РАБОТА СО ДЕЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА За разлика од другите делови на специјалната педагогија, оние што се занимаваат со глуви, со пречки во видот (слепи) и со ретардирани деца, каде што главно се користат...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2064-2009-08-05-22-27-35
ИНТЕГРАЦИЈА НА ДЕЦАТА СО АСПЕРГЕРОВИОТ СИНДРОМ И ДЕЦАТА НА МАСОВНАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ
Ивона МИЛАЧИЌ ИНТЕГРАЦИЈА НА ДЕЦАТА СО АСПЕРГЕРОВИОТ СИНДРОМ И ДЕЦАТА НА МАСОВНАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ Аспергеровиот синдром во рамките на ICD-10 класификација Аспергеровото нарушување прв го опишал д-р Ханс Аспергер во 1944...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2065-2009-08-05-22-30-11
ПРОБЛЕМИТЕ ВО ПРИФАЌАЊЕТО НА ДЕЦАТА СО СПЕЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ ОД СТРАНА НА НИВНИТЕ ВРСНИЦИ
Ицка ДЕРИЖАН ПРОБЛЕМИТЕ ВО ПРИФАЌАЊЕТО НА ДЕЦАТА СО СПЕЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ ОД СТРАНА НА НИВНИТЕ ВРСНИЦИ Современите брзопроменливи услови на животот ги поставуваат педагозите пред нови предизвици. Воспитувањето на толерантност кон другото и другиот, кон...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2066-2009-08-05-22-32-54
ДОМИНАНТНАТА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЈА НА ГОРНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ КАЈ ДЕЦА СО ЛЕСНА И УМЕРЕНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА
Силвана ФИЛИПОВА, Ристо ПЕТРОВ ДОМИНАНТНАТА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЈА НА ГОРНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ КАЈ ДЕЦА СО ЛЕСНА И УМЕРЕНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Вовед Латерализацијата се остварува постепено со текот на созревањето на ЦНС. Имаме десна и лева страна на телото, десни...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2067-2009-08-05-22-35-17
ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА АУТИЗМОТ КАЈ СЛЕПИТЕ И СЛАБОВИДНИТЕ ДЕЦА
Ана ВЕЉАНОВСКА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА АУТИЗМОТ КАЈ СЛЕПИТЕ И СЛАБОВИДНИТЕ ДЕЦА Често во работата со слепи и слабовидни деца наставниците наидуваат на ученици што имаат проблеми во учењето иако користат стратегии наменети единствено за овие ученици....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2068-2009-08-05-22-37-28
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДНА РАБОТА ЗА УЧЕНИЦИ СО ЛЕСНИ ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ ВО ПОУ “ИДНИНА”-СКОПЈЕ
Златко ПЕТРЕВСКИ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДНА РАБОТА ЗА УЧЕНИЦИ СО ЛЕСНИ ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ ВО ПОУ “ИДНИНА”-СКОПЈЕ Вовед ПОУ “Иднина” од Скопје воспитува и образува ученици со лесни пречки во психичкиот развој од Скопје и околните села и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2069-2009-08-05-22-45-01
ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА
Зоран КИТКАЊ, Ристо ПЕТРОВ ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА Имајќи во предвид дека Република Македонија е потписник на многу меѓународни документи (конвенции, декларации) кои се однесуваат на лицата со хендикеп, а со цел да се...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2070-2009-08-06-23-14-33
ФОРМИРАНО МАКЕДОНСКО НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ
Владимир ТРАЈКОВСКИ ФОРМИРАНО МАКЕДОНСКО НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ На 22 Мај 2000 година во просториите на Институтот за имунологија при Медицинскиот факултет во Скопје се одржа основачкото собрание на Македонското научно здружение за аутизам со...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/243-2000/2000-1-2-news/2072-2009-08-06-23-21-38
EDUCATION OF PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN SLOVENIA
Дора ЈЕЛЕНЦ, Егидија НОВЉАН ОБРАЗОВАНИЕ НА ЛИЦА СО СПЕЦИЈАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО СЛОВЕНИЈА 1. Нашата земја Република Словенија е сместена меѓу Алпите, Панонската низина и Медитеранскиот регион. Таа зафаќа површина од 20,256 километри квадратни. Со...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2073-2009-08-06-23-25-20
БИБЛИОГРАФИЈА
БИБЛИОГРАФИЈА Петров Р., Копачев Д., Петрова В.: За децата со аутизам. Друштво за помош на децата со аутизам во Република Македонија. Скопје, 2000. Арнаудова В., Ачковска-Лешкоска Е.: Надарено дете. Филозофски факултет, Скопје, 2000. Марковска С.,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/189-2000/2000-1-2-info/2074-2009-08-06-23-26-47
ОДРЖАН СТУДЕНТСКИ ДЕФЕКТОЛОШКИ СЕМИНАР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО
Владимир ТРАЈКОВСКИ ОДРЖАН СТУДЕНТСКИ ДЕФЕКТОЛОШКИ СЕМИНАР СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО Во Охрид, Балканскиот Ерусалим, како што со право го нарекуваат некои, градот од каде што Климент и Наум учениците на првите Словенски просветители го започнале својот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/243-2000/2000-1-2-news/2087-2009-08-07-16-00-33

Results 1 - 20 of 401

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in