Assuming asd is required, the following results were found.

SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES
СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА Дејвид ПРИС Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија SOCIAL CARE SUPPORT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1803-prac03081a
CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE IMBALANCE AND AUTOIMMUNITY IN NERVOUS SYSTEM DISORDERS (NSDs)
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛИНИЧКОТО ЗНАЧЕЊЕ НА ИМУНОЛОШКИОТ ДИСБАЛАНС И АВТОИМУНИТЕТОТ КАЈ НАРУШУВАЊА НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ (ННС) Вијендра К. СИНГ Биотехнолошки решенија за невроимунитет Белингам, САД CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2939-clinical-significance-of-immune-imbalance-and-autoimmunity-in-nervous-system-disorders-nsds
PERCEIVED SUBJECTIVE WELLBEING OF PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
СУБЈЕКТИВНО НАБЉУДУВАНА БЛАГОСОСТОЈБА КАЈ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Реа ФУЛГОСИ - МАСЊАК 1 , Миа МАСЊАК 2 Вања ЛАКОВНИК 3 1 Универзитет во Загреб, Едукациско рехабилитациски факултет, Загреб, Хрватска 2 проф. психолог, Загреб, Хрватска 3...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2680-perceived-subjective-wellbeing-of-parents-of-children-with-special-needs
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Филип ЈУРТОСКИ Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, РепубликаМакедонија BIBLIOGRAPHY Filip JURTOSKI Journal...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/299-2016/2016-3-4-info/2980-bibliography
MULTIPLIER EVENT AND TRANSNATIONAL MEETING #6 AS A PART OF THE ESIPP PROJECT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ВТОРА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА И ШЕСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ ESIPP Ана ШИКАЛЕСКА Македонско научно здружение за аутизам, Институт за дефектологија, Филозофски факултет Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/313-2017/2017-3-4-news/3024-multiplier-event-and-transnational-meeting-6-as-a-part-of-the-esipp-project
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 19, Issue 3-4, 2018
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 19, Issue 3-4, 2018 Contents [ PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey From practice to practice World experience and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/326-2018/2018-3-4-info/3066-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-19-issue-3-4-2018
PEER TUTORING INTERVENTIONS FOR STUDENT WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: A META – SYNTHESIS abstract
ВРСНИЧКО ТУТОРСТВО КАКО ИНТЕРВЕНЦИЈА ЗА УЧЕНИЦИ СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ: МЕТАСИНТЕЗА Британи Л. ХОТ 1 Хафад М. АЛРЕШИД 2 Харвета Р. ХЕНРИ 1 1 Универзитет „A&M“ во Тексас 2 Универзитет во Орегон, САД PEER TUTORING INTERVENTIONS FOR STUDENT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/81-2014/2014-1-2-abstracts/2766-peer-tutoring-interventions-for-student-with-autism-spectrum-disorders-a-meta-synthesis
HYPERLEXIA AND DYSLEXIA IN AUTISM: HITTING A MOVING TARGET
ХИПЕРЛЕКСИЈА И ДИСЛЕКСИЈА КАЈ АУТИЗМОТ: ГАЃАЊЕ НА ПОДВИЖНА ЦЕЛ Емили Л.ВИЛИЈАМС 1 , Мануел Ф. КАЗАНОВА 2 1 Одделение за анатомски науки и невро-биологија, Универзитет во Луисвил, Медицински факултет, Луисвил, Кентаки, САД 2 Одделение за психијатрија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2698-hyperlexia-and-dyslexia-in-autism-hitting-a-moving-target
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW
ОПЦИИ ЗА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА – ПРЕГЛЕД Шефали ГУЛАТИ Бисваруп ЧАКРАБАРТИ Индиски институт за медицински науки, Њу Делхи, Индија DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS – AN OVERVIEW Sheffali...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/journal-archive/82-2014/2014-1-2-articles/2771-diagnostic-and-treatment-options-in-autistic-spectrum-didorders-an-overview
HOSTING THE FOURTH PARRENT TRAINING THROUGH THE PROJECT FOR POSITIVE PARENTING - ESIPP
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДРЖАНА ЧЕТВРТА ОБУКА ЗА РОДИТЕЛИ ПРЕКУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО ESIPP Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам, Институт за дефектологија Филозофски факултет Скопје, Република Македонија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/313-2017/2017-3-4-news/3023-hosting-the-fourth-parrent-training-through-the-project-for-positive-parenting-esipp
THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE PSYCHO-SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH AUTISM
ЕФЕКТИТЕ ОД ТЕРАПИЈАТА СО ПОМОШ НА КОЊИ ВО ПОДОБРУВАЊЕТО НА ПСИХО-СОЦИЈАЛНАТА СПОСОБНОСТ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Харис МЕМИШЕВИЌ Саудин ХОЏИЌ Центар за образование и рехабилитација „Mједеница“ THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/120-2010/2010-3-4-abstracts/2616-the-effects-of-equine-assisted-therapy-in-improving-the-psycho-social-functioning-of-children-with-autism
COST-ESSEA PROJECT
COST-ESSEA ПРОЕКТ Нада ПОП ЈОРДАНОВА Македонска академија на науки те и уметностите Скопје, Република Македонија COST-ESSEA PROJECTstyle="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Nada POP JORDANOVA Macedonian Academy of Science and Arts...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/95-2013/2013-1-2-news/2728-cost-essea-project
CONFERENCE: HELPING AND SUPPORTING PARENTS WITH CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КОНФЕРЕНЦИЈА: ПОМОШ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам, Институт за дефектологија Филозофски факултет Скопје, Република...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/313-2017/2017-3-4-news/3022-conference-helping-and-supporting-parents-with-children-with-autism-spectrum-disorder
RISK FACTORS AND EARLY DEVELOPMENT OF CHILDREN BORN WITH AN ASSISTED FERTILIZATION
РИЗИК ФАКТОРИ И РАН РАЗВОЈ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО АСИСТИРАНО ОПЛОДУВАЊЕ Милена МИЛИЧЕВИЌ 1 ,0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Среќко ПОТИЌ 1 , Веселин МЕДЕНИЦА 1 , Марија ЦАКИЌ 25.4pt" valign="top" width="284"> RISK FACTORS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2657-risk-factors-and-early-development-of-children-born-with-an-assisted-fertilization
NEWS ABOUT THE VISIT OF ASS. PROFESSOR BLAKE HANSEN PH.D., CONDUCTED RESEARCH, PARENTS TRAINING, TWO LECTURES HELD IN COOPERATION WITH MSSA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПОСЕТА НА ДОЦ. Д-Р БЛЕЈК ХАНСЕН: СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖУВАЊЕ, ОБУКИ ЗА РОДИТЕЛИ, ОДРЖАНИ ДВЕ ПРЕДАВАЊА ВО СОРАБОТКА СО МНЗА Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам Институт за дефектологија,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/302-2016/2016-3-4-news/2976-news-about-the-visit-of-ass-professor-blake-hansen-ph-d-conducted-research-parents-training-two-lectures-held-in-cooperation-with-mssa
ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS AND REASONS FOR VITAMIN-MINERAL INTERVENTION
НАРУШУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ КАЈ ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА: КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЧИНИ ЗА ВИТАМИНСКО-МИНЕРАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/324-2018/2018-1-abstracts/3046-attention-deficit-hyperactivity-disorders-in-children-with-autism-spectrum-disorders-characteristics-and-reasons-for-vitamin-mineral-intervention
THE IMPACT OF ASD ON MACEDONIAN FAMILIES AND THEIR EXPERIENCE OF PARENT EDUCATION
ВЛИЈАНИЕТО НА АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР А НАРУШУВАЊЕ ВРЗ МАКЕДОНСКИТЕ СЕМЕЈСТВА И НИВНИТЕ ИСКУСТВА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА РОДИТЕЛИТЕ Јасмина ТРОШАНСКА1 Владимир ТРАЈКОВСКИ1, 2 Филип ЈУРТОСКИ1 Давид РОС ПРИС3, 2 THE IMPACT OF ASD ON MACEDONIAN FAMILIES AND THEIR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/329-2018/2018-3-4-abstracts/3076-the-impact-of-asd-on-macedonian-families-and-their-experience-of-parent-education
DOES FATHER INVOLVEMENT INFLUENCE THE AFFECT, LANGUAGE ACQUISITION, SOCIAL ENGAGEMENT AND BEHAVIOR IN YOUNG AUTISTIC CHILDREN? AN EARLY INTERVENTION STUDY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ДАЛИ АНГАЖИРАНОСТА НА ТАТКОТО ВЛИЈАЕ НА АФЕКТНАТА СОСТОЈБА, НА СТЕКНУВАЊЕТО ГОВОРНИ ВЕШТИНИ, НА СОЦИЈАЛНАТА ВКЛУЧЕНОСТ И НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА МАЛИТЕ ДЕЦА СО АУТИЗАМ Прити Табита ЛУИС 1 Навин КУМАР 2 1 Училиште...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2914-does-father-involment-influence-the-affect-language-acquisition
EXPLORATORY STUDY: STRESS, COPING AND SUPPORT AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСТРАЖУВАЧКА СТУДИЈА: СТРЕС, НАЧИНИ НА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА Мери НОЛЧЕВА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 1 Невработен дефектолог, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/290-2015/2015-3-4-abstracts/2929-exploratory-study-stress-coping-and-support-among-parents-of-children-with-autism-spectrum-disorders-abstract
EXPERIENCES FROM THE EDUCATIONAL SYSTEM – NARRATIVES OF PARENTS WITH CHILDREN WITH DISABILITIES IN CROATIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСКУСТВА ОД ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ – НАРАТИВИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ХРВАТСКА Наталија ЛИСАК Даниела БРАТКОВИЌ Тена АНИЌ Универзитет во Загреб, Факултет за едукациски и рехабилитациски науки,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3036-experiences-from-the-educational-system-narratives-of-parents-with-children-with-disabilities-in-croatia

Results 1 - 20 of 28

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in