Assuming issue is required, and 3-4 is required, the following results were found.

FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT
РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Патриција ВЕЛОТИ Оддел за клиничка и динамичка психологија - Универзитет во Рим “La Sapienza”, Италија FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1801-family-resources-perceived-social-support-and-parents-adjustment
POSTGRADUATE STUDIES AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION Abstract
ПОСТД И ПЛОМСКИТЕ СТУДИИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Горан АЈДИНСКИ Владимир ТРАЈКОВСКИ Институт за дефектологија Филозофски факултет POSTGRADUATE STUDIES AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION Goran AJDINSKI Vladimir TRAJKOVSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1847-postgraduate-studies-at-the-institute-of-special-education-and-rehabilitation-abstract
BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM
БАРИЕРИ - МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА И ПРЕПОРАКИ ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ Бранимир ЈОВАНОВСКИ Претседател на Федерацијата за спорт на инвалидите на Република Македонија BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM BranimirJOVANOVSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1857-barriers-current-conditions-and-recommendations-for-overcoming-them
NATIONAL STRATEGY FOR EQUAL RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH COMMENTS ON ITS REALIZATION
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КОМЕНТАР ЗА НЕЈЗИНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ NATIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1861-national-strategy-for-equal-rights-of-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia-with-comments-on-its-realization
NATIONAL STRATEGY FOR EQUAL RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH COMMENTS ON ITS REALIZATION abstract
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КОМЕНТАР ЗА НЕЈЗИНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ NATIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1862-national-strategy-for-equal-rights-of-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia-with-comments-on-its-realization-abstract
SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES
СОЦИЈАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES Ljupcho AJDINSKI Member of the National Coordinative Body...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1863-social-security-of-people-with-disabilities
ROLE OF THE COMPUTERIZED SPEECH LAB (CSL) AND MULTI-DIMENSIONAL VOICE PROGRAM (MDVP) IN VOICE DISORDERS’ INSTRUMENTAL DIAGNOSTICS
УЛОГАТА НА КОМПЈУТЕРИЗИРАНАТА ГОВОРНА ЛАБОРАТОРИЈА (COMPUTERIZED SPEECH LAB) И MDVP (МУЛТИ-ДИМЕНЗИОНАЛНА ГЛАСОВНА ПРОГРАМА) ВО ДИЈАГНОСТИКАТА НА НАРУШУВАЊАТА НА ГЛАСОТ Добринка ГЕОРГИЕВА 1 Ана СТЕФАНОВСКА 2 Центар по Логопедија и говорно-аудитивна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1867-role-of-the-computerized-speech-lab-csl-and-multi-dimensional-voice-program-mdvp-in-voice-disorders-instrumental-diagnostics
SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НЕКОЛКУ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА СУРДОЛОГИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА Љубомир САВИЌ SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Ljubomir SAVIKJ 1. Најрани траги 1. Earliest traces Историска вистина е дека отсекогаш кај народот имало...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1891-some-additions-to-the-history-of-surdology-in-the-republic-of-macedonia
SEQUELAE OF ACUTE BACTERIAL MENINGITIS IN PATIENTS TREATED AT THE CLINIC FOR INFECTIOUS DISEASES AND FEBRILE CONDITIONS IN SKOPJE
СЕКВЕЛИ КАЈ БОЛНИ СО АКУТЕН БАКТЕРИСКИ МЕНИНГИТИС НА “КЛИНИКАТА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ”-СКОПЈЕ Благородна ГРОЗДАНОВСКА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Невработен дефектолог 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SEQUELAE OF ACUTE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1932-sequelae-of-acute-bacterial-meningitis-in-patients-treated-at-the-clinic-for-infectious-diseases-and-febrile-conditions-in-skopje
WISE MORALS FOR GOOD LIVING abstract
МУДРИ ПОУКИ ЗА ДОБРО ЖИВЕЕЊЕ WISE MORALS FOR GOOD LIVING Кон книгата “ Одбрани мудрости - Водич низ бурите и ветровите на животот ", составиле Марија Ајдинска и Величко Андреевски , Скопје 2005 Towards the book “ Chosen Wisdoms - a guide through the...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1943-wise-morals-for-good-living-abstract
WISE MORALS FOR GOOD LIVING
МУДРИ ПОУКИ ЗА ДОБРО ЖИВЕЕЊЕ WISE MORALS FOR GOOD LIVING Кон книгата “ Одбрани мудрости - Водич низ бурите и ветровите на животот" , составиле Марија Ајдинска и Величко Андреевски , Скопје 2005 Towards the book “ Chosen Wisdoms - a guide through the...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1944-wise-morals-for-good-living
CONDITION, ORGANIZATION AND DIRECTIONS IN SOLVING THE PROBLEM OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА, ОРГАНИЗАЦИЈА И НАСОКИ ВО РЕШАВАЊЕТО НА ПРОБЛЕМОТ КАЈ ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија CONDITION, ORGANIZATION AND DIRECTIONS IN SOLVING THE PROBLEM OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1963-condition-organization-and-directions-in-solving-the-problem-of-people-with-autism-in-the-republic-of-macedonia
UNIVERSITY TEXTBOOK “EDUCATION MANAGEMENT” BY PROF. DR. TRAJAN GOCEVSKI TRANSLATED ABROAD
Кирил ТЕМКОВ Kiril TEMKOV УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ УЧЕБНИК “ОБРАЗОВЕН МЕНАЏМЕНТ" ОД ПРОФ. Д-Р ТРАЈАН ГОЦЕВСКИ ПРЕВЕДЕН ВО СТРАНСТВО UNIVERSITY TEXTBOOK “EDUCATION MANAGEMENT” BY PROF. DR. TRAJAN GOCEVSKI TRANSLATED ABROAD Во првите броеви од претходната серија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/229-2004/2004-3-4-reviews/2037-university-textbook-education-management-by-prof-dr-trajan-gocevski-translated-abroad
ATTITUDES AND OPINIONS OF EMPLOYERS, EMPLOYEES AND PARENTS ABOUT THE EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (full text)
СТАВОВИ И РАЗМИСЛУВАЊА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ, ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА И РОДИТЕЛИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Тања СТАНКОВА ¹ Владимир ТРАЈКОВСКИ ² невработен дефектолог¹ Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2612-attitudes-and-opinions-of-employers-employees-and-parents-about-the-employment-of-people-with-autism-in-the-republic-of-macedonia-full-text
THE INFLUENCE OF MENTAL RETARDATION ON MENTAL REPRESENTATION AND MOTOR EXECUTION (Full text)
ВЛИЈАНИЕТО НА МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА ВРЗ МЕНТАЛНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА И МОТОРНАТА ИЗВЕДБА Горан НЕДОВИЌ Драган РАПАИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација во Белград, Србија THE INFLUENCE OF MENTAL RETARDATION ON MENTAL REPRESENTATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2614-the-influence-of-mental-retardation-on-mental-representation-and-motor-execution-full-text
THE VALUE SYSTEM IN DEAF POLISH ADOLESCENTS - Abstract
СИСТЕМ НА ВРЕДНОСТИ КАЈ ГЛУВИТЕ ПОЛСКИ АДОЛЕСЦЕНТИ Јоана КОСЕВСКАstyle="font-family: Tahoma; "> Педагошки универзитет Оддел за психологија, Краков, Полскаtext-autospace:none"> THE VALUE SYSTEM IN DEAF POLISH ADOLESCENTS Joanna KOSSEWSKA Pedagogical...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/109-2011/2011-3-4-abstracts/2660-the-value-system-in-deaf-polish-adolescents-abstract
FIRST TRIBUNE REGARDING THE MEANING OF THE IMPACT FACTOR FOR THE MACEDONIAN
ПРВА ТРИБИНА ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА ИМПАКТ ФАКТОРОТ ЗА НАУКАТА ВО МАКЕДОНИЈА Христина МИТРЕВА Примено: 19.07.2012 Прифатено: 24.07.2012 UDK: 025.31(05)(06) FIRST TRIBUNE REGARDING THE MEANING OF THE IMPACT FACTOR FOR THE MACEDONIAN SCIENCE Hristina MITREVA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2710-first-tribune-regarding-the-meaning-of-the-impact-factor-for-the-macedonian
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE: "INCLUSIVE EDUCATION-STATUS AND CHALLENGES"
МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ Горан ПЕТРУШЕВ Сојуз на дефектолози на Р.Македонија Примено: 01.08.2012 Прифатено: 05.08.2012 UDK: 376:061.3(497.7)(063) INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2711-international-scientific-professional-conference-qinclusive-education-status-and-challengesq
EVALUATION OF THE INDEPENDENCE OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY AND HYDROCEPHALUS FOR PERFORMING EVERYDAY ACTIVITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРОЦЕНКА НА САМОСТОЈНОСТА ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА СЕКОЈДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ КАЈ ДЕЦАТА СО ХИДРОЦЕФАЛУС И ДЕЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА Сања АТАНАСОВСКА Завод за физикална медицина и рехабилитација, Скопје, Република...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/293-2015/2015-3-4-thesis-abstracts/2932-evaluation-of-the-independence-of-children-with-cerebral-palsy-and-hydrocephalus-for-performing-everyday-activities-abstract
KEY DRIVERS OF OPTIMAL SPECIAL EDUCATION NEEDS PROVISION: AN ENGLISH STUDY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА Санеја КЈУРЕШИ Институт за социјална иновација и влијание, Универзитет во Нортхемтон, Велика Британија KEY DRIVERS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/290-2015/2015-3-4-abstracts/2922-key-drivers-of-optimal-special-education-needs-provision-an-english-study-abstract

Results 1 - 20 of 73

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in