Assuming quality is required, and assessment is required, the following results were found.

CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Василка ГАЛЕВСКА студент на постдипломски студии на Институтот за дефектологија CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD Vasilka GALEVSKA student of post-graduated studies at the Institute for Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1914-case-report-of-a-mentally-retarded-child
TOWARDS REAL STAKEHOLDER COOPERATION IN EUROPE
КОН ВИСТИНСКАТА СОРАБОТКА НА ЧИНИТЕЛИТЕ ВО ЕВРОПА Јеле РЕЈНАРТ Стратешки офицер на ЕАСПД TOWARDS REAL STAKEHOLDER COOPERATION IN EUROPE Jelle REYNAERT Policy Officer EASPD Што е чинител? What is a stakeholder? Постојат многубројни дефиниции за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1923-towards-real-stakeholder-cooperation-in-europe
TYPE OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN SPECIAL EDUCATION
ВИДОВИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА Наташа АНГЕЛОСКА-ГАЛЕВСКА Филозофски факултет - Скопје TYPE OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN SPECIAL EDUCATION Natasha ANGELOSKA-GALEVSKA Faculty of Philosophy-Skopje Вовед Introduction Научните истражувања во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1926-type-of-scientific-researches-in-special-education
DEINSTITUTIONALIZATION AS A PRECONDITION FOR INTEGRATION IN THE SOCIAL COMMUNITY FOR CHILDREN WITH HARD MENTAL RETARDATION
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ДЕЦАТА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈ А Лаура П. ЃУРЧИНОВСКА ПЗУ Интергин-Скопје DEINSTITUTIONALIZATION AS A PRECONDITION FOR INTEGRATION IN THE SOCIAL COMMUNITY FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/210-2007/2007-1-2-thesis-abstracts/1953-deinstitutionalization-as-a-precondition-for-integration-in-the-social-community-for-children-with-hard-mental-retardation
ETIOLOGY OF AUTISM
ЕТИОЛОГИЈА НА АУТИЗМОТ Владимир ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија ETIOLOGY OF AUTISM Vladimir TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation Skopje, Macedonia Вовед...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1993-etiology-of-autism
PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDREN FROM SPECIAL INSTITUTE IN DEMIR KAPIJA
ПРОЦЕСОТ НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЦА ОД СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД ВО ДЕМИР КАПИЈА Ристо ПЕТРОВ 1 Драгослав КОПАЧЕВ 1 Татјана ТАКАШМАНОВА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Институт за психологија 2 Скопје, Македонија PROCESS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2001-process-of-deinstitutionalization-of-children-from-special-institute-in-demir-kapija
NEUROREHABILITATION OF POST-TRAUMATIC STRESS AND DEPRESSIVE BEHAVIORS BY BRAIN STATE CONDITIONING abstract
ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТТРАУМАТСКИОТ СТРЕС И ДЕПРЕСИВНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ПРЕКУ УВЕЖБУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА МОЗОКОТ Вијендра К. СИНГ, Ли ГЕРДИС Меѓународен истражувачки центар за состојбата на мозокот и технологии 15150 Н. Хајден Роад, стан 106 Скотсдејл,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/149-2009/2009-1-2-abstracts/2554-neurorehabilitation-of-post-traumatic-stress-and-depressive-behaviors-by-brain-state-conditioning-abstract
PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN PREMATURE INFANTS UNTIL THE END OF THEIR THIRD YEAR OF LIFE
ПСИХОМОТОРНИОТ РАЗВОЈ КАЈ НЕДОНОСЕНИТЕ ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ Валентина ДУКОВСКА 1 , Живко ЈУЗЕВСКИ 2 Одделение за интензивна нега, ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести – Скопје 1 Асоцијација за когнитивно-бихејвиорална...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2560-psychomotor-development-in-premature-infants-until-the-end-of-their-third-year-of-life
PSYCHOLOGICAL EVALUATION AND TREATMENT OF A CHILD WITH HYPERKINETIC DISORDER – CASE REPORT
ПСИХОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА И ТРЕТМАН НА ДЕТЕ СО ХИПЕРКИНЕТИЧКО НАРУШУВАЊЕ – ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ Татјана КРСТИЌ 1 Оља ДУКИЌ 2 Институт за здравствена заштита на децата и младите на Војводина, Нови Сад, Србија Клиника за детска хабилитација и рехабилитација 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2581-psychological-evaluation-and-treatment-of-a-child-with-hyperkinetic-disorder-case-report
PRINCIPLES OF THE INCLUSIVE EDUCATION AND THE ROLE OF TEACHERS AND IN-SCHOOL PROFESSIONAL STAFF
ПРЕТПОСТАВКИТЕ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И УЛОГАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ Огнен СПАСОВСКИ Институт за психологија, Филозофски факултет – Скопје PRINCIPLES OF THE INCLUSIVE EDUCATION AND THE ROLE OF TEACHERS AND IN-SCHOOL PROFESSIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2597-principles-of-the-inclusive-education-and-the-role-of-teachers-and-in-school-professional-staff
STRUCTURE OF BODY DEFORMATIES AMONG PERSONS WITH MENTAL RETARDATION
СТРУКТУРА НА ТЕЛЕСНИТЕ ДЕФОРМИТЕТИ КАЈ ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Благоја ГЕШОСКИ Филозофски факултет, Институт за дефектологија – Скопје STRUCTURE OF BODY DEFORMATIES AMONG PERSONS WITH MENTAL RETARDATION Blagoja GESHOSKI Faculty of Philosophy,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/129-2010/2010-1-2-thesis-abstracts/2608-structure-of-body-deformaties-among-persons-with-mental-retardation
EXPERIENCE AND CHALLENGES WHILE WORKING WITH PERSONS WITH DISABILITY – GRADUALLY CREATING SPACE FOR PUBLIC DISCUSSION REGARDING THE SEXUAL NEEDS OF EVERY HEALTHY AND EVERY INDIVIDUAL WITH DISABILITY, AS AN ACT OF SELF-PLEASURE
ИСКУСТВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО РАБОТАТА СО ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ - ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ЈАВНА ДИСКУСИЈА ВО ОДНОС НА СЕКСУАЛНИТЕ ПОТРЕБИ КАКО ЧИН НА ЗАДОВОЛСТВО КАЈ СЕКОЈА ЗДРАВА НО И ХЕНДИКEПИРАНА ИНДИВИДУА Христина МИТРЕВА Студент на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/105-2012/2012-1-2-news/2686-experience-and-challenges-while-working-with-persons-with-disability-gradually-creating-space-for-public-discussion-regarding-the-sexual-needs-of-every-healthy-and-every-individual-with-disability-as-an-act-of-self-pleasure
FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE STUDENTS FROM THE EDUCATIONAL REHABILITATION ZAGREB 11 TO 13 MAY 2012
IV МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОД ЕДУКАЦИСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ЗАГРЕБ, 11 - 13 МАЈ 2012 ГОДИНА Наташа СТАНОЈКОВСКА-ТРАЈКОВСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија Примено:10.07.2012 Прифатено: 21.07.2012...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2709-fourth-international-congress-of-the-students-from-the-educational-rehabilitation-zagreb-11-to-13-may-2012
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 14, Issue 3-4, 2013
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 14, Issue 3-4, 2013
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2736-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-14issue-3-42013
PREPARATION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES”
ПОДГОТОВКА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „СОВ Р ЕМЕНИ АСПЕКТИ НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ “ Маја ФИЛИПОВСКА Mагистер по специјална едукација и рехабилитација PREPARATION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE: “MODERN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/87-2013/2013-3-4-news/2750-preparation-of-the-international-conference-modern-aspects-of-special-education-and-rehabilitation-of-persons-with-disabilities
EDITORIAL OFFICE PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Драги читатели, На еден месец пред прославувањето на 20-годишниот јубилеј на Институтот за де­фек­то­ло­ги­ја,ко­ле­гите забрзано ги спроведуваат последните подготовки. Како што беше веќе наведено во ми­на­тиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/90-2013/2013-3-4-info/2776-editorial-office-preface-2013-3-4
INCLUSIVE EDUCATION SUPPORTING CHILDREN WITH BEHAVIORAL PROBLEMS AND THEIR REFERENCE PERSONS IN LOWER PRIMARY SCHOOL (GRADES 1-3)
ПОДДРШКА НА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА СО ПРОБЛЕМИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И НА НИВНИТЕ РЕФЕРЕНТНИ ЛИЦА ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1-3 ОДД.) Улрике БЕКЕР Универзитет во Потсдам, Факултет за хуманистички науки Германија INCLUSIVE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2759-inclusive-education-supporting-children-with-behavioral-problems-and-their-reference-persons-in-lower-primary-school-grades-1-3
PEER TUTORING INTERVENTIONS FOR STUDENT WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: A META – SYNTHESIS
ВРСНИЧКО ТУТОРСТВО КАКО ИНТЕРВЕНЦИЈА ЗА УЧЕНИЦИ СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ: МЕТАСИНТЕЗА Британи Л. ХОТ 1 Хафад М. АЛРЕШИД 2 Харвета Р. ХЕНРИ 1 1 Универзитет „A&M“ во Тексас 2 Универзитет во Орегон, САД PEER TUTORING INTERVENTIONS FOR STUDENT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2773-peer-tutoring-interventions-for-student-with-autism-spectrum-disorders-a-meta-synthesis-full-text
USHER SYNDROME IN EDUCATIONAL SETTINGS:INDIGENOUS IDENTIFICATION STRATEGIES DEVELOPED IN INDIA
УШЕРОВИОТ СИНДРОМ ВО ОБ РА ЗОВ Н A Т A СРЕДИНА: ИЗВОРНИ СТРА ТЕ ГИИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА РАЗ ВИЕ НИ ВО ИНДИЈА Гнанатикам Викторија НАОМИ Чандран ХЕМАМБИГАЈ Институт за домашна наука и високо образование за жени „Авинашилингам“ Универзитет „Којмбаторе“,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2747-usher-syndrome-in-educational-settingsindigenous-identification-strategies-developed-in-india
INCLUSION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL AND MULTIPLE DISABILITIES: A COMMUNITY-BASED REHABILITATION APPROACH, INDIA
ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И КОМБИНИРАНИ ПРЕЧКИ: ПРИОД НА РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА, ИНДИЈА Рам ЛАКХАН Одделение за посебни потребиstyle="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Општинска училишна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2782-inclusion-of-children-with-intellectual-and-multiple-disabilities-a-community-based-rehabilitation-approach-india-full-text

Results 1 - 20 of 90

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in