Assuming social is required, and interaction is required, the following results were found.

SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE PRINCIPLES OF THE ICDP PROGRAMME
СЕНЗИТИВНАТА КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА НИЗ ПРИНЦИПИТЕ НА ИЦДП-ПРОГРАМАТА Нергис РАМО 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Последипломец на Институтот за дефектологија 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1804-sensitive-communication-and-interaction-through-the-principles-of-the-icdp-programme
SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE PRINCIPLES OF THE ICDP PROGRAMME
СЕНЗИТИВНАТА КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА НИЗ ПРИНЦИПИТЕ НА ИЦДП-ПРОГРАМАТА Нергис РАМО 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Последипломец на Институтот за дефектологија 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1805-practice03082
SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY SUBJECTS, AUTISTIC CHILDREN AND ALZHEIMER’S PATIENTS
АНАЛИЗА НА СЕРУМОТ НА АМИЛОИД-БЕТА ПРОТЕИН 1-40 КАЈ ЗДРАВИ СУБЈЕКТИ, ДЕЦА СО АУТИЗАМ И ПАЦИЕНТИ СО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Вијендра К. СИНГ Оддел за биологија, Државен универзитет на Јута, (САД) SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1827-serum-analysis-of-amyloid-beta-protein-1-40-in-healthy-subjects-autistic-children-and-alzheimers-patients
BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM
БАРИЕРИ - МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА И ПРЕПОРАКИ ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ Бранимир ЈОВАНОВСКИ Претседател на Федерацијата за спорт на инвалидите на Република Македонија BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM BranimirJOVANOVSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1857-barriers-current-conditions-and-recommendations-for-overcoming-them
ABNORMALITIES OF THE GYRAL WINDOW IN AUTISM: A MACROSCOPIC CORRELATE TO A PUTATIVE MINICOLUMNOPATHY
АБНОРМАЛНОСТ НА ГИРАЛНИОТ ПРОЗОРЕЦ КАЈ АУТИЗМОТ : МИКРОСКОПСКИ КОРЕЛАТ НА ПРЕТПОСТАВЕНА МИНИКОЛУМНОПАТИЈА МануелФ . КАЗАНОВА 1 , Али ФАРАГ 2 , Ајман ЕЛ-БАЗ 2 , Меган МОТ 1 , Хосам ХАСАН 2 , Рахид ФАХМИ 2 , Ендрју Е. СВИТАЛА 1 1 Оддел за психијатрија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1921-abnormalities-of-the-gyral-window-in-autism-a-macroscopic-correlate-to-a-putative-minicolumnopathy
ELEVATION OF SERUM C-REACTIVE PROTEIN AND S100 PROTEINS FOR SYSTEMIC INFLAMMATION IN AUTISTIC CHILDREN
ПОДИГАЊЕ НА C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН НА СЕРУМОТ И S100 ПРОТЕИНИ ЗА СИСТЕМСКОТО ВОСПАЛЕНИЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Вијендра К. СИНГ Институт за Биологија, Државен Универзитет во Јута, Логан, САД ELEVATION OF SERUM C-REACTIVE PROTEIN AND S100 PROTEINS FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1947-elevation-of-serum-c-reactive-protein-and-s100-proteins-for-systemic-inflammation-in-autistic-children
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING, MODELING AND APPLICATION
МОДЕЛИРАЊЕ, РЕШАВАЊЕ И ПРИМЕНА НА МАТЕМАТИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ Јасмина КАРИЌ Универзитет во Белград Дефектолошки факултет Белград, Србија MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING, MODELING AND APPLICATION Jasmina KARIKJ University of Belgrade Faculty of Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1965-mathematical-problem-solving-modeling-and-application
A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM abstract
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО АУТИЗАМ Весна ЛАЗАРОВСКА Живка ДИМИТРОВСКА Клинички Центар-Скопје Завод за рехабилитација на слух, говор и глас A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM Vesna LAZAROVSKA Zhivka DIMITROVSKA Clinical Center,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1968-a-presentation-of-a-case-of-a-child-suffering-from-autism-abstract
VOCAL DEVELOPMENT AS A MAIN CONDITION IN EARLY SPEECH AND LANGUAGE ACQUISITION
ГЛАСОВЕН РАЗВОЈ КАКО ГЛАВЕН ПРЕДУСЛОВ КАЈ РАНОТО СТЕКНУВАЊЕ СПОСОБНОСТ ЗА ЈАЗИК И ГОВОР Мариан ХОЛМ 1 Сабине ФРИШМУТ 2 Laufener Strasse 15, D - 79114 Freiburg 1 Nägeleseestrasse 30, D – 79102 Freiburg 2 VOCAL DEVELOPMENT AS A MAIN CONDITION IN EARLY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1975-vocal-development-as-a-main-condition-in-early-speech-and-language-acquisition
ANALYSES OF THE TEACHER-PUPIL INTERACTION WITHIN THE INCLUSIVE CLASSROOM-CASE STUDY OF A CHILD WITH A COCHLEAR IMPLANT abstract
АНАЛИЗА НА ИНТЕРАКЦИЈАТА МЕЃУ НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ВО ИНКЛУЗИВНАТА УЧИЛНИЦА - СТУДИЈА НА ДЕТЕ СО КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТАНТ Зора ЈАЧОВА 1 Александра КАРОВСКА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Последипломец на Институтот за дефектологија 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/2050-analyses-of-the-teacher-pupil-interaction-within-the-inclusive-classroom-case-study-of-a-child-with-a-cochlear-implant-abstract
EARLY DEVELOPMENT OF SPEECH AND INTERACTION BETWEEN MOTHER AND CHILD
Ана РАДОЈКОВИЌ, Славица ГОЛУБОВИЌ, Дејан РАДОЈКОВИЌ Раниот развој на говорот и интеракцијата меѓу мајката и детето Вовед Современите истражувања говорат во прилог на мислењето дека раната интеракција меѓу мајката и детето е пресудна за развојот на сите...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/261-1998/1998-2-3-articles/2185-2009-08-11-19-23-42
EARLY DETECTION OF HANDICAPS OF PERSONS WITH TRISOMIA OF 21 CHROMOSOME IN THE CYTOGENETIC LABORATORY IN THE CENTER FOR MENTAL HEALTH FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IN SKOPJE
m:val="undOvr"/>Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>Name="Colorful Grid Accent...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2522-early-detection-of-handicaps-of-persons-with-trisomia-of-21-chromosome-in-the-cytogenetic-laboratory-in-the-center-for-mental-health-for-children-and-adolescents-in-skopje
DISORDERS OF THE SOUND ARTICULATION IN PRETERM CHILDREN
НАРУШУВАЊА НА АРТИКУЛАЦИЈАТА НА ГЛАСОВИТЕ КАЈ ПРЕДВРЕМЕНО РОДЕНИ ДЕЦА Весела МИЛАНКОВ 1 Александра МИКОВ 2 Институт за здравствена заштита на деца и младинци - Војводина 1 Клиника за детска хабилитација и рехабилитација - Нови Сад 2 DISORDERS OF THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2570-disorders-of-the-sound-articulation-in-preterm-children
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 11, Issue 1-2, 2010
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 11,Issue 1-2,2010
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/128-2010/2010-1-2-info/2587-journal-of-special-education-and-rehabilitationvolume-11issue-1-22010
EARLY INTERVENTION: PREVENTION AND CHALLENGES IN THE EARLY CHILDHOOD
РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА - ПРЕВЕНТИВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО РАНОТО ДЕТСТВО Христина МИТРЕВА Студент на постдипломски студии Филозофски факултет, Институт за дефектологија Примено: 29.10.2011 Прифатено: 13.11.2011 UDK: 159.922.76(062)(049.3) EARLY INTERVENTION:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/105-2012/2012-1-2-news/2684-early-intervention-prevention-and-challenges-in-the-early-childhood
LECTURE FOR REATTACH: INTRODUCTION OF A NEW SCHEMA THERAPY BY PAULA WEERKAMP - BARTHOLOMEUS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПОВТОРНО ПОВРЗУВАЊЕ ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА НОВ ВИД ШЕМАТСКА ТЕРАПИЈА ОД PAULA WEERKAMP – BARTHOLOMEUS Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам Скопје, Р. Македонија LECTURE FOR REATTACH:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/292-2015/2015-3-4-news/2935-lecture-for-reattach-introduction-of-a-new-schema-therapy-by-paula-weerkamp-bartholomeus
DYNAMICS OF THE COMPELEX FORMS OF VISUAL PERCEPTION IN CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE (A NEUROPSYCHOLOGICAL ANALYSIS)
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ДИНАМИКАТА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ФОРМИ НА ВИЗУЕЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА КАЈ ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ (НЕВРОПСИХОЛОШКА АНАЛИЗА) Нели ВАСИЛЕВА Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарија DYNAMICS OF THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2942-dynamics-of-the-compelex-forms-of-visual-perception-in-children-of-pre-school-age-a-neuropsychological-analysis
EXPRESSION OF DISTORTION PRODUCT OTOACOUSTIC EMISSIONS IN CHILDREN WITH OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЕКСПРЕСИЈА НА ОТОАКУСТИЧНИТЕ ЕМИСИИ КАКО ПРОДУКТ НА ДИСТОРЗИЈА КАЈ ДЕЦА СО ОТИТИС МЕДИА СО ЕФУЗИЈА Лидија РИСТОВСКА 1 Зора ЈАЧОВА 2 Раде ФИЛИПОВСКИ 1 Даниела ТАСЕВСКА 1 1 Градска општа болница „8-ми...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3033-expression-of-distortion-product-otoacoustic-emissions-in-children-with-otitis-media-with-effusion
A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО АУТИЗАМ Весна ЛАЗАРОВСКА Живка ДИМИТРОВСКА Клинички Центар-Скопје Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје, Македонија A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM Vesna LAZAROVSKA Zhivka DIMITROVSKA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1969-a-presentation-of-a-case-of-a-child-suffering-from-autism
A CHILD WITH A COCHLEAR IMPLANT WITHIN THE INCLUSIVE CLASSROOM - CASE STUDY
ДЕТЕ СО КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТАНТ ВО РАМКИТЕ НА ИНКЛУЗИВНАТА УЧИЛНИЦА - ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ Александра КАРОВСКА Филозофски факултет, Институт за дефектологија - Скопје A CHILD WITH A COCHLEAR IMPLANT WITHIN THE INCLUSIVE CLASSROOM - CASE STUDY Aleksandra...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/153-2009/2009-1-2-thesis-abstracts/2558-a-child-with-a-cochlear-implant-within-the-inclusive-classroom-case-study

Results 1 - 20 of 110

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in