Assuming special is required, and teachers is required, the following results were found.

SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES
СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА Дејвид ПРИС Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија SOCIAL CARE SUPPORT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1802-social-care-support-services-in-england-for-children-and-adults-with-autism-spectrum-disorders-and-their-families
HOW HEARING IMPAIRED PUPILS COMPREHEND CONCEPTS OF LIVING NATURE?
КАКО УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ГИ СФАЌААТ ПОИМИТЕ ЗА ЖИВАТА ПРИРОДА? Јасмина Б. КАРИЌ Весна С . РАДОВАНОВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија HOW HEARING IMPAIRED PUPILS COMPREHEND CONCEPTS OF LIVING NATURE? Jasmina B....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1928-how-hearing-impaired-pupils-comprehend-concepts-of-living-nature
RELATION BETWEEN SCHOOL RESULTS AND FAMILY CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS WITH BEHAVIOURAL DISORDERS IN PRIMARY SCHOOLS
РЕЛАЦИИ МЕЃУ УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО КАЈ УЧЕНИЦИ СО ПОРЕМЕТУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА Ранко КОВАЧЕВИЌ Шаќира МЕШАЛИЌ Универзитет во Тузла Едукациско-рехабилитациски факултет, Тузла RELATION BETWEEN SCHOOL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1937-relation-between-school-results-and-family-characteristics-of-the-students-with-behavioural-disorders-in-primary-schools
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING, MODELING AND APPLICATION abstract
МОДЕЛИРАЊЕ, РЕШАВАЊЕ И ПРИМЕНА НА МАТЕМАТИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ Јасмина КАРИЌ Универзитет во Белград Дефектолошки факултет Белград, Србија MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING, MODELING AND APPLICATION Jasmina KARIKJ University of Belgrade Faculty of Defectology...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1964-mathematical-problem-solving-modeling-and-application-abstract
PHYSICAL DEVELOPMENT OF BLIND CHILDREN
Мира ЦВЕТКОВА ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ НА СЛЕПИТЕ ДЕЦА Општа карактеристика на растењето и развојот на слепите деца Разгледување на доброто познавање на проблемите на физичкото растење и развојот на слепите деца се од особена важност ако се има предвид фактот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/256-1998/1998-4-articles/2232-2009-08-13-21-39-14
THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE
ПРИДОБИВКИТЕ ОД РАНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК * Љубица ПРИБАНИЌ Марина МИЛКОВИЌ Универзитет во Загреб, Хрватска Едукациско рехабилитациски факултет Оддел за слушни оштетувања THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE * Ljubica PRIBANIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2566-the-benefit-of-early-exposure-to-sign-language
PRINCIPLES OF THE INCLUSIVE EDUCATION AND THE ROLE OF TEACHERS AND IN-SCHOOL PROFESSIONAL STAFF ABSTRACT
ПРЕТПОСТАВКИТЕ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И УЛОГАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ Огнен СПАСОВСКИ Институт за психологија, Филозофски факултет – Скопје PRINCIPLES OF THE INCLUSIVE EDUCATION AND THE ROLE OF TEACHERS AND IN-SCHOOL PROFESSIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/125-2010/2010-1-2-abstracts/2596-principles-of-the-inclusive-education-and-the-role-of-teachers-and-in-school-professional-staff-abstract
COST-ESSEA PROJECT
COST-ESSEA ПРОЕКТ Нада ПОП ЈОРДАНОВА Македонска академија на науки те и уметностите Скопје, Република Македонија COST-ESSEA PROJECTstyle="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Nada POP JORDANOVA Macedonian Academy of Science and Arts...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/95-2013/2013-1-2-news/2728-cost-essea-project
THE BARRIERS TO INCLUSIVE EDU­CA­TION: MAPPING 10 YEARS OF SERBI­AN TEACHERS’ ARRITUDES TO­WARD INCLUSIVE EDUCATION abstract
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЗАДОВОЛСТВОТО НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАНИТЕ МЕРКИ НА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТАСО РАЗЛИЧНИ НИВОА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАРУШУВАЊЕ Вера РАЈОВИЌ, Оља ЈОВАНОВИЌ Центар за образование на наставници, Фи­ло­зоф­ски факултет, Универзитет...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/85-2013/2013-3-4-abstracts/2745-the-barriers-to-inclusive-eduscastion-mapping-10-years-of-serbisan-teachers-arritudes-tosward-inclusive-education-abstract
EDITORIAL OFFICE PREFACE
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Почитувани читатели, Во последниот период ја засиливме контролата на плагијаторството. Покрај користењето на про­грамата TBLAST,со помош на нашиот електронски издавач DeGruyter ја воведовме и про­грамата iThenticate, програма...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/2754-editorial-office-preface
A CASE STUDY OF A CHINESE ‘HIKIKOMORIAN’ IN CANADA – THEORIZING THE PROCESS OF HIKIKOMORIZATION
СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ НА КИНЕСКА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛИРАНОСТ ( HIKIKOMORIAN ) ВО КАНАДА – ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕОРИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА АКУТНА СОЦИЈАЛНА ИЗОЛАЦИЈА ( HIKIKOMORI )valign="top" width="23"> A CASE STUDY OF A CHINESE ‘ HIKIKOMORIAN ’ IN CANADA –...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2706-a-case-study-of-a-chinese-hikikomorian-in-canada-theorizing-the-process-of-hikikomorization
THE FACTORS OF OCCUPATIONAL CHOICE OF PERSONS WITH CHRONIC SPINAL CORD INJURY IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРОТ НА ПРОФЕСИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО ХРОНИЧНА ПОВРЕДА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА Аленка ФИДЛЕР 1 Мајда ШМИДТ 2 1 Факултет за уметност УМ, Марибор, Словенија 2 Педагошки...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3031-the-factors-of-occupational-choice-of-persons-with-chronic-spinal-cord-injury-in-the-republic-of-slovenia
THE REPRESENTATIONS OF TYPE OF DISABILITY, ETHNICITY AND AGE AND HOW THESE ARE ASSOCIATED WITH PARTICIPATION IN TEXTBOOKS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРЕТСТАВЕНОСТА НА ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЕТНИКУМОТ И ВОРАСТА И НИВНАТА ПОВРЗАНОСТ СО УЧЕСТВОТО ВО УЧЕБНИЦИТЕ Моника РАЈЧЕНБЕРГ Оддел за образование и специјална едукација, Универзитет Готенбург THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/311-2017/2017-3-4-articles/3035-the-representations-of-type-of-disability-ethnicity-and-age-and-how-these-are-associated-with-participation-in-textbooks
THE PARENTAL PREDICTORS OF CHILD’S ATTACHMENT SECURITY AND THE MODERATION ROLE OF CHILD’S DISABILITY: REFRAMING PARENTING PROGRAMS FOR FAMILIES WITH CHILDREN AFFECTED BY NEUROLOGICAL ILLNESS
РОДИТЕЛСКИТЕ ИНДИКАТОРИ НА СИГУРНОСНАТА ПРИВРЗАНОСТ НА ДЕТЕТО И УМЕРЕНАТА УЛОГА НА ТЕЛЕСНИТЕ НАРУШУВАЊА КОИ ГИ ИМА ДЕТЕТО: ПРЕФОРМУЛИРАЊЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СЕМЕЈСТВА ВО КОИ ДЕЦАТА СЕ АФЕКТИРАНИ ОД НЕВРОЛОШКА БОЛЕСТ 1 Андреа КАПУТО, 2 Габриела...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3047-the-parental-predictors-of-childs-attachment-security-and-the-moderation-role-of-child-s-disability-reframing-parenting-programs-for-families-with-children-affected-by-neurological-illness
THE PROCESS OF SEPARATION AND INDIVIDUATION AS THE RISK FACTOR IN PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES
ПРОЦЕСОТ НА ОДДЕЛУВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА КАКО ФАКТОР НА РИЗИК ВО ПСИХОСОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ЛИЦАТА СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Центар за едукација и рехабилитација на физички хендикепирани деца и младинци Камник, Словенија THE PROCESS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1877-the-process-of-separation-and-individuation-as-the-risk-factor-in-psychosocial-development-of-persons-with-physical-disabilities
BASICS OF DEFECTOLOGY
Приказ на книга O СНОВИ НА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Горан Ајдински, Зоран Киткањ, Љупчо Ајдински Кирил ТЕМКОВ Филозофски факултет Институт за филозофија A review of a book BASICS OF DEFECTOLOGY Goran Ajdinski, Zoran Kitkanj, Ljupcho Ajdinski Kiril TEMKOV Faculty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/211-2007/2007-1-2-reviews/1884-basics-of-defectology
VOCAL DEVELOPMENT AS A MAIN CONDITION IN EARLY SPEECH AND LANGUAGE ACQUISITION
ГЛАСОВЕН РАЗВОЈ КАКО ГЛАВЕН ПРЕДУСЛОВ КАЈ РАНОТО СТЕКНУВАЊЕ СПОСОБНОСТ ЗА ЈАЗИК И ГОВОР Мариан ХОЛМ 1 Сабине ФРИШМУТ 2 Laufener Strasse 15, D - 79114 Freiburg 1 Nägeleseestrasse 30, D – 79102 Freiburg 2 VOCAL DEVELOPMENT AS A MAIN CONDITION IN EARLY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1975-vocal-development-as-a-main-condition-in-early-speech-and-language-acquisition
SEMANTIC VERBAL FLUENCY OF THE BILINGUAL CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
СЕМАНТИЧКА ВЕРБАЛНА ФЛУЕНТНОСТ НА БИЛИНГВАЛНИ ДЕЦА СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Ненад П. ГЛУМБИЌ 1 Ане М. БОЖИНОВИЌ 2 Дефектолошкиот факултет, Белград 1 ШОСО "Свети Сава - Умка, Белград 2 Србија SEMANTIC VERBAL FLUENCY OF THE BILINGUAL CHILDREN WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1976-semantic-verbal-fluency-of-the-bilingual-children-with-mild-intellectual-disability
20 YEAR INFORMATION PROGRAM BROADCASTING WITH SIGN LANGUAGE ON MACEDONIAN TELEVISION
Марија БАШЕСКА Marija BASHESKA 20 ГОДИНИ ИНФОРМАТИВНА ЕМИСИЈА ЗА ГЛУВИ НА МАКЕДОНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЈА СО ГЕСТОВЕН ГОВОР 20 YEAR INFORMATION PROGRAM BROADCASTING WITH SIGN LANGUAGE ON MACEDONIAN TELEVISION Глувоста-на која ñ се посвети науката, човештвото,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/227-2004/2004-3-4-news/2043-20-year-information-program-broadcasting-with-sign-language-on-macedonian-television
STUTTERING THERAPY FOR A CHILD AT INTERMEDIATE STUTTERING LEVEL
ТРЕТМАН НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО КАЈ ДЕТЕ НА СРЕДНО НИВО НА ПЕЛТЕЧЕЊЕ Невзета САЛИХОВИЌ , Лејла ЈУНУЗОВИЌ-ЗУНИЌ , Мирела ДУРАНОВИЌ , Амела ИБРАХИМАГИЌ , Леила БЕГАНОВИЌ Дефектолошки факултет Универзитет во Тузла, БиХ STUTTERING THERAPY FOR A CHILD AT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2569-stuttering-therapy-for-a-child-at-intermediate-stuttering-level

Results 1 - 20 of 153

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in