Assuming aspect is required, the following results were found.

NATIONAL STRATEGY FOR EQUAL RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH COMMENTS ON ITS REALIZATION
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КОМЕНТАР ЗА НЕЈЗИНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ NATIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1861-national-strategy-for-equal-rights-of-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia-with-comments-on-its-realization
MULTIPLE DISORDERS IN PEOPLE WITH MILD AND HARD MENTAL RETARDATION AND THEIR INFLUENCE ON PSYCHOMOTOR ORGANIZATION
МУЛТИПНИТЕ ОШТЕТУВАЊА КАЈ ЛИЦАТА СО УМЕРЕНА И ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ НА НИВОТО НА ПСИХОМОТОРНАТА ОРГАНИЗИРАНОСТ Тања МИШОВСКА-СТОЈКОВСКА ЈУ Специјален завод Демир Капија MULTIPLE DISORDERS IN PEOPLE WITH MILD AND HARD MENTAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/206-2007/2007-3-4-thesis-abstracts/1870-multiple-disorders-in-people-with-mild-and-hard-mental-retardation-and-their-influence-on-psychomotor-organization-abstract
THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARY SCHOOLS
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНКЛУЗИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Горан АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARYSCHOOLS Goran AJDINSKI Faculty...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1872-the-role-of-the-special-teacher-in-the-process-of-inclusion-in-the-regular-primary-schools
REHABILITATION PRACTICAL PROGRAMME
ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИ Ќ Центар за едукација и рехабилитација на фи­зички хендикепирани деца и младинци Камник, Словенија REHABILITATION PRACTICAL PROGRAMME Suzana KRANJC JOLDIKJ Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1881-rehabilitation-practical-programme
THE CURRICULUMS OF THE ELEMENTARY EDUCATION FOR STUDENTS WITH MOTOR DISABILITIES
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ TE СО МОТОРНИ ПОПРЕЧЕНОСТИ Радмила Ч УКИ Ќ , Гордана ОДОВИ Ќ , Фади љ ЕМИНОВ ИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград THE CURRICULUMS OF THE ELEMENTARY EDUCATION FOR STUDENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1887-the-curriculums-of-the-elementary-education-for-students-with-motor-disabilities
THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION
СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА ВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВА Магдалена ДИМКОВА 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Невработен дефектолог 1 Редовен професор на Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1912-the-status-of-the-employed-people-with-mental-retardation-in-the-protective-companies-in-the-republic-of-macedonia-according-to-the-contemporary-legislation
CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Василка ГАЛЕВСКА студент на постдипломски студии на Институтот за дефектологија CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD Vasilka GALEVSKA student of post-graduated studies at the Institute for Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1914-case-report-of-a-mentally-retarded-child
EFFECTS OF DEVELOPMENTAL–COMPENSATORY PROGRAMME IN ACTIVITIES WITH CHILDREN WITH SEVERE MENTAL RETARDATION
ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈНО-КОМПЕНЗАТОРНАТА ПРОГРАМА ВО РАБОТАТА СО ДЕЦА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Горан АЈДИНСКИ 1 Татјана ТАКАШМАНОВА 2 Ристо ПЕТРОВ 1 Драгослав КОПАЧЕВ 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Институт за психологија 2 EFFECTS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1936-effects-of-developmentalcompensatory-programme-in-activities-with-children-with-severe-mental-retardation
RELATION BETWEEN SCHOOL RESULTS AND FAMILY CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS WITH BEHAVIOURAL DISORDERS IN PRIMARY SCHOOLS
РЕЛАЦИИ МЕЃУ УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО КАЈ УЧЕНИЦИ СО ПОРЕМЕТУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА Ранко КОВАЧЕВИЌ Шаќира МЕШАЛИЌ Универзитет во Тузла Едукациско-рехабилитациски факултет, Тузла RELATION BETWEEN SCHOOL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1937-relation-between-school-results-and-family-characteristics-of-the-students-with-behavioural-disorders-in-primary-schools
A SCHOOL TO MATCH ANY CHILD
Сулејман Хрњица, Вера Рајовиќ, Татјана Чолин, Ксенија Крстиќ и Дијана Допуновиќ УЧИЛИШТЕ ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО ПРИРАЧНИК ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ ПОПРЕЧЕНИ ВО РАЗВОЈОТ ВО РЕДОВНИТЕ УЧИЛИШТА Софија М . АРНАУДОВА Филозофски факултет Институт за социјална работа...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1942-a-school-to-match-any-child
PEOPLE WITH DISABILITIES: PROFESSIONAL ORIENTATION, QUALIFICATION AND EMPLOYMENT
Приказ на книга ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ: ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА, ОСПОСОБУВАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ Ристо Петров Драгослав КОПАЧЕВ Филозофски факултет Институт за дефектологија A review of a book PEOPLE WITH DISABILITIES: PROFESSIONAL ORIENTATION, QUALIFICATION...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/211-2007/2007-1-2-reviews/1949-people-with-disabilities-professional-orientation-qualification-and-employment
NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DYNAMIC APPROACH IN CHILDREN WITH AUTISM abstract
НЕВРОПСИХОЛОШКИ-РАЗВОЈНОДИНАМИЧКИ ПРИСТАП КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Драгослав КОПАЧЕВ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DYNAMIC APPROACH IN CHILDREN WITH AUTISM Dragoslav KOPACHEV Faculty of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1955-neuropsychological-development-dynamic-approach-in-children-with-autism-abstract
CONDITION, ORGANIZATION AND DIRECTIONS IN SOLVING THE PROBLEM OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
СОСТОЈБА, ОРГАНИЗАЦИЈА И НАСОКИ ВО РЕШАВАЊЕТО НА ПРОБЛЕМОТ КАЈ ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија CONDITION, ORGANIZATION AND DIRECTIONS IN SOLVING THE PROBLEM OF PEOPLE WITH AUTISM IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1962-condition-organization-and-directions-in-solving-the-problem-of-people-with-autism-in-the-republic-of-macedonia-abstract
TIFLOLOGICAL DIAGNOSTICS AND EARLY INTERVENTION WITH CHILDREN WITH DAMAGED SIGHT
ТИФЛОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА И РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД Елизабет СОЛТИРОВА ОУ „Владо Тасевски”-Скопје TIFLOLOGICAL DIAGNOSTICS AND EARLY INTERVENTION WITH CHILDREN WITH DAMAGED SIGHT Elizabet SOLTIROVA Primary school "Vlado...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1997-tiflological-diagnostics-and-early-intervention-with-children-with-damaged-sight
APLICATION OF TERMINOLOGY FOR PEOPLE WITH DISABILITY IN THE WORLD AND IN OUR COUNTRY
ПРИМЕНА НА ТЕРМИНОЛОГИЈАТА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО СВЕТОТ И КАЈ НАС Љупчо АЈДИНСКИ Горан АЈДИНСКИ Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет Институт за дефектологија APLICATION OF TERMINOLOGY FOR PEOPLE WITH DISABILITY IN THE WORLD AND IN OUR COUNTRY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2004-aplication-of-terminology-for-people-with-disability-in-the-world-and-in-our-country
SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION AS AN ELEMENTAR BIOETHICS
ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА КАКО ЕЛЕМЕНТАРНА БИОЕТИКА Кирил ТЕМКОВ Филозофски факултет Институт за филозофија Скопје, Македонија SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION AS AN ELEMENTAR BIOETHICS Kiril TEMKOV Faculty of Philosophy Institute of Philosophy Skopje,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2015-special-education-and-rehabilitation-as-an-elementar-bioethics
THE ROLE OF SPECIAL TEACHER IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION DIAGNOSIS
УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО ДЕФЕКТОЛОШКАТА ДИЈАГНОСТИКА Лидија БАЈЛОЗОВА Сојуз на дефектолози на Рапублика Македонија THE ROLE OF SPECIAL TEACHER IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION DIAGNOSIS Lidija BAJLOZOVA Association of Special Educators and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2019-the-role-of-special-teacher-in-special-education-and-rehabilitation-diagnosis
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTION, DISABILITY AND HEALTH IN FIELD OF PEDIATRICS
ПРИМЕНА НА МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ФУНЦИОНИРАЊЕТО, ПОПРЕЧЕНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА ПЕДИЈАТРИСКО ПОЛЕ 1 (Нацрт верзија на Светската здравствена организација) Драгослав КОП АЧ ЕВ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2032-implementation-of-international-classification-of-function-disability-and-health-in-field-of-pediatrics
CRIMINAL, LEGAL, SOCIAL AND TERMINOLOGICAL ASPECTS SEXUAL INTERCOURSE WITH A DISABLED PERSON
ОБЉУБА ВРЗ НЕМОЌНО ЛИЦЕ, КРИВИЧНО ПРАВНИ, СОЦИЈАЛНИ И ТЕРМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ Крсте МАЉАНОВСКИ ФК “Вардар" - Скопје, Македонија CRIMINAL, LEGAL, SOCIAL AND TERMINOLOGICAL ASPECTS OF SEXUAL INTERCOURSE WITH A DISABLED PERSON Krste MALJANOVSKI FC “Vardar” –...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2034-criminal-legal-social-and-terminological-aspects-sexual-intercourse-with-a-disabled-person
COORDINATED ATTITUDES FOR USE OF EQUAL TERMINOLOGY FOR DISABILITY PERSONS
Величко АНДРЕЕВСКИ Velichko ANDREEVSKI УСОГЛАСЕНИ СТАВОВИТЕ ЗА ПРИМЕНА НА ЕДНАКВА ТЕРМИНОЛОГИЈА ЗА ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА COORDINATED ATTITUDES FOR USE OF EQUAL TERMINOLOGY FOR DISABILITY PERSONS На 9 јуни 2004 година Националното координативно тело за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/231-2004/2004-1-2-news/2047-coordinated-attitudes-for-use-of-equal-terminology-for-disability-persons

Results 1 - 20 of 79

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in