Assuming disability is required, the following results were found.

MARGINAL INTELLECTUAL DISABILITY-PSEUDO-OLIGOPHRENIA
MicrosoftInternetExplorer4Name="toc 8"/>UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2534-marginal-intellectual-disability-pseudo-oligophrenia
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 9, Issue 3-4, 2008
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 9,Issue 3-4,2008 Contents [ PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/172-2008/2008-3-4-info/1792-current-issue
FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT
РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Патриција ВЕЛОТИ Оддел за клиничка и динамичка психологија - Универзитет во Рим “La Sapienza”, Италија FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1800-psysurvey0803
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 8 Issue 1-2, 2008
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 9,Issue 1-2,2008 Contents [ Full-Text PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment Views-Opinions-Dilemmasmce_href="#survey">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/199-2008/2008-1-2-info/1812-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-8-issue-1-2-2009
ESTIMATION OF MOTOR AND COGNITIVE FUNCTIONING IN PERSONS WITH CEREBRAL PALSY AND PERSONS WITH MILD MENTAL RETARDATION ABSTRACT
ПРОЦЕНКА НА МОТОРНОТО И КОГНИТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАЊЕ КАЈ ЛИЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ЛИЦАТА СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија ESTIMATION OF MOTOR AND COGNITIVE FUNCTIONING IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/203-2008/2008-1-2-thesis-abstracts/1820-defa
abstracts from defended doctoral and post-graduate theses
ПРОЦЕНКА НА МОТОРНОТО И КОГНИТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАЊЕ КАЈ ЛИЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ЛИЦАТА СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија ESTIMATION OF MOTOR AND COGNITIVE FUNCTIONING IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/203-2008/2008-1-2-thesis-abstracts/1821-defa0108
news02-01-208
mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"MAC C Times"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;}...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1823-news02-01-208
ANALYSES OF THE TEACHER-PUPIL INTERACTION WITHIN THE INCLUSIVE CLASSROOM-CASE STUDY OF A CHILD WITH A COCHLEAR IMPLANT
АНАЛИЗА НА ИНТЕРАКЦИЈАТА МЕЃУ НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ВО ИНКЛУЗИВНАТА УЧИЛНИЦА - СТУДИЈА НА ДЕТЕ СО КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТАНТ Зора ЈАЧОВА 1 Александра КАРОВСКА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Последипломец на Институтот за дефектологија 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1824-analyses-of-the-teacher-pupil-interaction-within-the-inclusive-classroom-case-study-of-a-child-with-a-cochlear-implant
SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY SUBJECTS, AUTISTIC CHILDREN AND ALZHEIMER’S PATIENTS
АНАЛИЗА НА СЕРУМОТ НА АМИЛОИД-БЕТА ПРОТЕИН 1-40 КАЈ ЗДРАВИ СУБЈЕКТИ, ДЕЦА СО АУТИЗАМ И ПАЦИЕНТИ СО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Вијендра К. СИНГ Оддел за биологија, Државен универзитет на Јута, (САД) SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1827-serum-analysis-of-amyloid-beta-protein-1-40-in-healthy-subjects-autistic-children-and-alzheimers-patients
SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES abstract
СОЦИЈАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES Ljupcho AJDINSKI Member of the National Coordinative Body...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1864-social-security-of-people-with-disabilities-abstract
DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ Борислав БАТИЌ Претседател на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ DECLARATION OF NATIONAL STRATEGIES REALIZATION Borislav BATIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/205-2007/2007-3-4-news/1866-declaration-of-national-strategies-realization
ROUND TABLE DISCUSSION HELD IN THE CLUB OF THE MEMBERS OF THE PARLAMENT
СЕ ОДРЖА ТРКАЛЕЗНА МАСА ВО КЛУБОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ ROUND TABLE DISCUSSION HELD IN THE CLUB OF THE MEMBERS OF THE PARLAMENTstyle="font-family: 'Times...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/209-2007/2007-1-2-news/1885-round-table-discussion-held-in-the-club-of-the-members-of-the-parlament
The Neuropathology of Autism: A Selective Review
Невропатологија на аутизам: Селективен преглед Мануел Ф. КАЗАНОВА 1 , Меган МОТ 1 1 Оддел за психијатрија и бихевиорални науки Универзитет Луизвил, Луизвил, Кентаки The Neuropathology of Autism: A Selective Review Manuel F. CASANOVA 1 , Meghan MOTT 1 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1892-the-neuropathology-of-autism-a-selective-review
TRANSITIONS OF THE CHILDREN WITH DISABILITIES FROM THE EARLY INTER­VEN­TION SERVICES IN THE REGULAR SCHOOLS
ТРАНЗИЦИИ НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ОД СЕРВИСИТЕ ЗА РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ИНКЛУЗИВНИ УЧИЛИШТА Александра КАРОВСКА 1 , Зора ЈА Ч ОВА 2 Постдипломец на Институт за дефектологија 1 Професор на Филозофски факултет Институт за дефектологија 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1894-transitions-of-the-children-with-disabilities-from-the-early-intersvenstion-services-in-the-regular-schools
NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ СЕРВИСНИ СЛУЖБИ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Љупчо АЈДИНСКИ Почесен претседател на Македонското научно здружение за аутизам Филозофски факултет Институт за дефектологија NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1900-national-and-local-service-provides-for-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION abstract
СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈАВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВА Магдалена ДИМКОВА 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Невработен дефектолог 1 Редовен професор на Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/158-2006/2006-1-2-abstracts/1911-the-status-of-the-employed-people-with-mental-retardation-in-the-protective-companies-in-the-republic-of-macedonia-according-to-the-contemporary-legislation-abstract
CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD abstract
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Василка ГАЛЕВСКА студент на постдипломски студии на Институтот за дефектологија CASE REPORT OF A MENTALLY RETARDED CHILD Vasilka GALEVSKA student of post-graduated studies at the Institute for Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/158-2006/2006-1-2-abstracts/1913-case-report-of-a-mentally-retarded-child-abstract
SERVICE PROVIDERS FORUM
ОДРЖАН ФОРУМ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ Јасмина ИВАНОВСКА ПОУ „Иднина“-Скопје SERVICE PROVIDERS FORUM Jasmina IVANOVSKA POU "Idnina"-Skopje На 16 и 17 ноември 2006 година на Филозофскиот факултет беше одржан форум на сервисните служби во организација на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/216-2006/2006-1-2-news/1920-service-providers-forum
TOWARDS REAL STAKEHOLDER COOPERATION IN EUROPE abstract
КОН ВИСТИНСКАТА СОРАБОТКА НА ЧИНИТЕЛИТЕ ВО ЕВРОПА Јеле РЕЈНАРТ Стратешки офицер на ЕАСПД TOWARDS REAL STAKEHOLDER COOPERATION IN EUROPE Jelle REYNAERT Policy Officer EASPD Што е чинител? What is a stakeholder? Постојат многубројни дефиниции за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/158-2006/2006-1-2-abstracts/1922-towards-real-stakeholder-cooperation-in-europe-abstract
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 1-2, 2006
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 7,Issue 1-2,2006 Contents [ Full-Text PDF ] Special education-professional and scientific issues Medical treatment Psychological and pedagogical survey Social and adultaspects From practice to...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/177-2006/2006-1-2-info/1954-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-1-2-2006

Results 1 - 20 of 250

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in