Assuming documentation is required, the following results were found.

“WORKPLACES FOR ALL” A PILOT STUDY ON EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN MACEDONIA
„ ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ “ ПИЛОТ СТУДИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА Зора ЈАЧОВА 1 , Лисбет ГРУТ , Катрине ВАЛСО ЕИДЕ , Геир ТУРМИ 2 , Александра КАРОВСКА 1 Филозофски факултет, Институт за дефектологија 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1895-workplaces-for-all-a-pilot-study-on-employment-and-working-conditions-for-people-with-disabilities-in-macedonia
VOCAL DEVELOPMENT AS A MAIN CONDITION IN EARLY SPEECH AND LANGUAGE ACQUISITION
ГЛАСОВЕН РАЗВОЈ КАКО ГЛАВЕН ПРЕДУСЛОВ КАЈ РАНОТО СТЕКНУВАЊЕ СПОСОБНОСТ ЗА ЈАЗИК И ГОВОР Мариан ХОЛМ 1 Сабине ФРИШМУТ 2 Laufener Strasse 15, D - 79114 Freiburg 1 Nägeleseestrasse 30, D – 79102 Freiburg 2 VOCAL DEVELOPMENT AS A MAIN CONDITION IN EARLY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1975-vocal-development-as-a-main-condition-in-early-speech-and-language-acquisition
AN INVESTIGATION ON THE SCHOOL INTEGRATION IN ITALY: MAINSTREAM AND SPECIAL TEACHERS’ POINT OF VIEW, AND SENSE OF LONELINESS IN DISABLED AND NOT DISABLED STUDENTS
ИСПИТУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА ВО УЧИЛИШТАТА ВО ИТАЛИЈА: МИСЛЕЊА НА РЕДОВНИТЕ НАСТАВНИЦИ И ДЕФЕКТОЛОЗИТЕ; И ЧУВСТВОТО НА ОСАМЕНОСТ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО И БЕЗ ПРЕЧКИ Роса ФЕРИ Вивиана ЛАНГЕР Стефаниа РЕВЕРСИ Оддел за динамичка и клиничка психологија,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2010-an-investigation-on-the-school-integration-in-italy-mainstream-and-special-teachers-point-of-view-and-sense-of-loneliness-in-disabled-and-not-disabled-students
THE ROLE OF THE DOCTOR IN DETECTION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES IN PRESCHOOL INSTITUTIONS
div.MsoBodyText {margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"MAC C Swiss"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/262-1998/1998-2-3-abstracts/2219-the-role-of-the-doctor-in-detection-of-children-with-developmental-difficulties-in-preschool-institutions
EARLY DETECTION OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES AS BASE FOR SUCCESSFUL REHABILITATION
649.2pt; margin:70.9pt 42.55pt 17.0pt 48.2pt; mso-header-margin:42.55pt; mso-footer-margin:0in; mso-page-numbers:55; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:-2; mso-list-type:simple;...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/282-1997/1997-1-abstracts/2369-early-detection-of-children-with-developmental-difficulties-as-base-for-successful-rehabilitation
BEHAVIORAL PROBLEMS IN CHILDREN WITH MILD AND MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY
ПРОБЛЕМИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО КАЈ ДЕЦА СО ЛЕСНА И УМЕРЕНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ Посебно основно училиште „Д-р Златан Сремац“-Скопје BEHAVIORAL PROBLEMS IN CHILDREN WITH MILD AND MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY Vesna KO...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2551-behavioral-problems-in-children-with-mild-and-moderate-intellectual-disability
DISORDERS OF THE SOUND ARTICULATION IN PRETERM CHILDREN
НАРУШУВАЊА НА АРТИКУЛАЦИЈАТА НА ГЛАСОВИТЕ КАЈ ПРЕДВРЕМЕНО РОДЕНИ ДЕЦА Весела МИЛАНКОВ 1 Александра МИКОВ 2 Институт за здравствена заштита на деца и младинци - Војводина 1 Клиника за детска хабилитација и рехабилитација - Нови Сад 2 DISORDERS OF THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2570-disorders-of-the-sound-articulation-in-preterm-children
COOPERATION BETWEEN MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY FOR AUTISM AND ROTARY CLUB SKOPJE - CYRIL AND METHODIUS
СОРАБОТКА МЕЃУ МАКЕДОНСКО TO НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ И РОТАРИ КЛУБОТ СКОПЈЕ – „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ Ана ПЕТКОВСКА Студент на постдипломски студии Институт за дефектологија Филозофски факултетsans-serif;"> COOPERATION BETWEEN MACEDONIAN SCIENTIFIC...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/95-2013/2013-1-2-news/2729-cooperation-between-macedonian-scientific-society-for-autism-and-rotary-club-skopje-cyril-and-methodius
ASSESSMENT OF THE INDEPENDENCE IN PERFORMING DAILY ACTIVITIES AND THE NEED FOR OCCUPATIONAL THERAPY IN PERSONS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
ПРОЦЕНКА НА САМОСТОЈНОСТА ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА СЕКОЈДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ И ПОТРЕБАТА ОД ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА КАЈ ЛИЦАТА СО МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА Оливера РАШИЌ-ЦАНЕВСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија - Скопје М-р Оливера Рашиќ-Цаневска ја...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/91-2013/2013-3-4-thesis-abstracts/2751-assessment-of-the-independence-in-performing-daily-activities-and-the-need-for-occupational-therapy-in-persons-with-multiple-sclerosis
RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF BEHAVIORAL DISORDER AND THE NEED FOR PREVENTION AND EARLY INTERVENTION
ФАКТОРИ НА РИЗИК ЗА ПОЈАВА НА НАРУШУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И ПОТРЕБАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА Ирена НОВАЧЕСКА Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, Р. Македонија RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF BEHAVIORAL DISORDER AND THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/88-2014/2014-1-2-thesis-abstract/2768-risk-factors-for-the-emergence-of-behavioral-disorder-and-the-need-for-prevention-and-early-intervention
Bibliography
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БИБЛИОГРАФИЈА Ана ПЕТКОВСКА Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Р. Македонија UDK: 016:376 BIBLIOGRAPHY Ana PETKOVSKA “Ss Cyril and Methodius” University...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2926-bibliography-3-4-2015
EXPLORATORY STUDY: STRESS, COPING AND SUPPORT AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСТРАЖУВАЧКА СТУДИЈА: СТРЕС, НАЧИНИ НА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА Мери НОЛЧЕВА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 1 Невработен дефектолог, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2940-exploratory-study-stress-coping-and-support-among-parents-of-children-with-autism-spectrum-disorders
KEY DRIVERS OF OPTIMAL SPECIAL EDUCATION NEEDS PROVISION: AN ENGLISH STUDY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА Санеја КЈУРЕШИ Институт за социјална иновација и влијание, Универзитет во Нортхемтон, Велика Британија KEY DRIVERS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2937-key-drivers-of-optimal-special-education-needs-provision-an-english-study
SELF-ESTEEM OF DEAF AND HARD OF HEARING COMPARED WITH HEARING ADOLESCENTS IN SLOVENIA – THE CONTEXT OF SOCIAL AND COMMUNICATION FACTORS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } САМОПОЧИТТА НА ГЛУВИТЕ И НАГЛУВИТЕ ВО СПОРЕДБА СО АДОЛЕСЦЕНТИТЕ БЕЗ ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ ВО СЛОВЕНИЈА – КОНТЕКСТ НА СОЦИЈАЛНИ И КОМУНИКАЦИСКИ ФАКТОРИ Дамјана КОГОВШЕК Факултет за образование, Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2941-self-esteem-of-deaf-and-hard-of-hearing-compared-with-hearing-adolescents-in-slovenia-the-context-of-social-and-communication-factors
RECIDIVISM AFTER A TREATMENT IN A DISCIPLINARY CENTRE FOR JUVENILES
РЕЦИДИВИЗМОТ ПО ТРЕТМАН ВО ДИСЦИПЛИНСКИ ЦЕНТАР ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ Ранко КОВАЧЕВИЌ 1 Самир СУЉАГИЌ 2 Џенита ЉУЦА 2 Един МУФИЌ 1 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Тузла, 2 КЈУ Дисциплински центар за малолетници, Сараево,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2865-recidivism-after-a-treatment-in-a-disciplinary-centre-for-juveniles-full-text
BEHAVIORAL DISORDERS IN ADOLESCENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
РАСТРОЈСТВА ВО ОДНЕСУВАЊЕТО КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИТЕ СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Зоран КИТКАЊ 1 Емилија ГЕОРГИЕВА 2 1 Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје 2 Посебно основно училиште „Иднина“ – Скопје BEHAVIORAL DISORDERS IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/86-2013/2013-3-4-articles/2738-special-education-professional-and-scinentific-issues
INCLUSION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL AND MULTIPLE DISABILITIES: A COMMUNITY-BASED REHABILITATION APPROACH, INDIA
ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И КОМБИНИРАНИ ПРЕЧКИ: ПРИОД НА РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА, ИНДИЈА Рам ЛАКХАН Одделение за посебни потребиstyle="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Општинска училишна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2782-inclusion-of-children-with-intellectual-and-multiple-disabilities-a-community-based-rehabilitation-approach-india-full-text
FAMILIES’ FIRST IN EARLYCHILDHOOD INTERVENTION.A THEORETICAL APPROACH TOWARDS PARENT’S INVOLVEMENT AND INCREASE OF EFFICIENCY OF THE EARLY CHILDHOOD INTERVENTION
УЛОГАТА НА СЕМЕЈСТВОТО ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РАНОТО ДЕТСТВО. ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАП КОН УЧЕСТВОТО НА РОДИТЕЛОТ И ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЕФИКАСНОСТА НА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ВО РАНОТО ДЕТСТВО Manfred PRETIS Медицински факултет, Хамбург, Германија FAMILIES’ FIRST IN EARLY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2672-families-first-in-earlychildhood-interventiona-theoretical-approach-towards-parents-involvement-and-increase-of-efficiency-of-the-early-childhood-intervention
EVALUATION OF THE LANGUAGE COMMUNICATIONAL SKILLS OF PERSONS WITH BROCA’S APHASIA AS A CONCOMITANCE FROM CEREBROVASCULAR INSULT - Full Text
ПРОЦЕНА НА КОМУНИКАЦИСКИТЕ ЈАЗИ Ч НИ СПОСОБНОСТИ КАЈ ЛИЦА СО БРОКИНА АФАЗИЈА КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ8.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif""> Илија ТОДОРОВ 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2632-evaluation-of-the-language-communicational-skills-of-persons-with-brocas-aphasia-as-a-concomitance-from-cerebrovascular-insult-full-text
REFLECTIONS ON BEHAVIORAL CRISES PREVENTION AND INTERVENTION IN SPECIAL EDUCATION SCHOOLS IN THE UNITED STATES - Full Text
ПРЕГЛЕД НА ЗАШТИТАТА ОД КРИЗА ВО ОДНЕСУВАЊЕТО И ИНТЕРВЕНЦИЈАТА ВО УЧИЛИШТАТА ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИstyle="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family: "Tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"ヒラギノ角ゴ Pro...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2637-reflections-on-behavioral-crises-prevention-and-intervention-in-special-education-schools-in-the-united-states-full-text

Results 1 - 20 of 36

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in