Assuming efficiency is required, the following results were found.

AD/HD: POSSIBLE DIAGNOSIS AND TREATMENT
НВ/ХН : МОЖНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН Карл РАЈХАЛТ 1 НУДЛАНД М. 2 ФУС К. 2 КНИВСБЕРГ А. М . 1 Оддел за педијатриско истражување, Универзитет во Осло, Rikшospitalet 1 училиште Madlavol, Stavanger 2 Државен центар за читање, образование и истражување,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1807-adhd-possible-diagnosis-and-treatment
EDUCATIONAL EFFECTS FROM THE WORK WITH A PROJECT CURRICULUM WITH HEARING IMPAIRED CHILDREN abstract
ОБРАЗОВНО-ВОСПИТНИ ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТA НА ПРОЕКТНАТА НАСТАВА СО ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ Јасмина КОВАЧЕВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Белград, Србија EDUCATIONAL EFFECTS FROM THE WORK WITH A PROJECT CURRICULUM WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1833-educational-effects-from-the-work-with-a-project-curriculum-with-hearing-impaired-children
AN INTER-UNIVERSITY CO-OPERATION. REPORT OF A 2-YEAR EXPERIENCE
МЕЃУУНИВЕРЗИТЕТСКА СОРАБОТКА. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДВЕГОДИШНОТО ИСКУСТВО Вивиана ЛАНГЕР 2 , Горан АЈДИНСКИ 1 , Роза ФЕРИ 2 , Ристо ПЕТРОВ 1 Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, Македонија 1 Оддел за динамична...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1905-an-inter-university-co-operation-report-of-a-2-year-experience
TYPE OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN SPECIAL EDUCATION
ВИДОВИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА Наташа АНГЕЛОСКА-ГАЛЕВСКА Филозофски факултет - Скопје TYPE OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN SPECIAL EDUCATION Natasha ANGELOSKA-GALEVSKA Faculty of Philosophy-Skopje Вовед Introduction Научните истражувања во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1926-type-of-scientific-researches-in-special-education
FUNDAMENTAL ASPECTS AND FIRST RESULTS OF THE CLINICAL APPLICATION OF COMBINED ELECTRIC AND ACOUSTIC STIMULATION OF THE AUDITORY SYSTEM
ФУНДАМЕНТАЛНИ АСПЕКТИ И ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД КЛИНИЧКА ПРИМЕНА НА КОМБИНИРАНА ЕЛЕКТРО И АКУСТИЧНА СТИМУЛАЦИЈА НА АУДИТИВЕН СИСТЕМ Јан КИЕФЕР 1 Јохан ТИЛАЈН 2 Кристоф фон ИЛБЕРГ 1 Томас ФЕНИГДОРФ 1 Екхард СТИРЦЕБЕХЕР 1 Рајнер КЛИНКЕ 2 Волфганг ГШТЕТНЕР 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1994-fundamental-aspects-and-first-results-of-the-clinical-application-of-combined-electric-and-acoustic-stimulation-of-the-auditory-system
INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM abstract
НОВИНИ ВО ТЕРАПИЈАТА НА АУТИЗМОТ Владимир Е. ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM Vladimir E. TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/162-2004/2004-3-4-abstracts/2020-inovations-in-therapy-of-autism-abstract
THE PRESENCE OF ADENOID VEGETATIONS AND NASAL SPEECH, AND HEARING LOSS IN RELATION TO SECRETORY OTITIS MEDIA
ПРИСУСТВО НА АДЕНОИДНИ ВЕГЕТАЦИИ НАЗАЛЕН ГОВОР И НАМАЛУВАЊЕ НА СЛУХОТ ВО РЕЛАЦИЈА СО СЕКРЕТОРЕН ОТИТИС МЕДИА ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ Габриела КОПАЧЕВА, Марина ЧАКАР, Лидија ДУБРОВСКА Клиника за Уво, нос и грло-Клинички центар Универзитетска болница,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2022-the-presence-of-adenoid-vegetations-and-nasal-speech-and-hearing-loss-in-relation-to-secretory-otitis-media
IMPORTANCE OF SOCIAL WORK IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL CARE FOR DISABLED PEOPLE
ЗНАЧЕЊЕТО НА СОЦИЈАЛНАТА РАБОТА ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ГРИЖА ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Величко АНДРЕЕВСКИ Сојуз на дефектолози на Република Македонија IMPORTANCE OF SOCIAL WORK IN IMPLEMENTATION OF SOCIAL CARE FOR DISABLED PEOPLE Velichko...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2028-importance-of-social-work-in-implementation-of-social-care-for-disabled-people
CRIMINAL, LEGAL, SOCIAL AND TERMINOLOGICAL ASPECTS SEXUAL INTERCOURSE WITH A DISABLED PERSON
ОБЉУБА ВРЗ НЕМОЌНО ЛИЦЕ, КРИВИЧНО ПРАВНИ, СОЦИЈАЛНИ И ТЕРМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ Крсте МАЉАНОВСКИ ФК “Вардар" - Скопје, Македонија CRIMINAL, LEGAL, SOCIAL AND TERMINOLOGICAL ASPECTS OF SEXUAL INTERCOURSE WITH A DISABLED PERSON Krste MALJANOVSKI FC “Vardar” –...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2034-criminal-legal-social-and-terminological-aspects-sexual-intercourse-with-a-disabled-person
EARLY DEVELOPMENT OF SPEECH AND INTERACTION BETWEEN MOTHER AND CHILD
Ана РАДОЈКОВИЌ, Славица ГОЛУБОВИЌ, Дејан РАДОЈКОВИЌ Раниот развој на говорот и интеракцијата меѓу мајката и детето Вовед Современите истражувања говорат во прилог на мислењето дека раната интеракција меѓу мајката и детето е пресудна за развојот на сите...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/261-1998/1998-2-3-articles/2185-2009-08-11-19-23-42
EARLY DETECTION, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PRE-SCHOOL EDUCATION OF CHILDREN WITH SIGHT DAMAGE
С. ДИКИЌ, Ј. МАКСИМОВИЌ, Б. ЕШКИРОВИЌ, В. ВУЧИНИЌ РАНА ДЕТЕКЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА, ТРЕТМАН И ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН ВИД Видот и неговото значење Сетилото на видот е сложен систем што се состои од перцептивниот апарат (окото); од...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/269-1997/1997-4-articles/2495-2009-08-25-11-50-44
VIEWS, OPINIONS, AND EXPERIENCES FOR TREATMENT OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
СТАВОВИ, МИСЛЕЊА И ИСКУСТВА ВО ОДНОС НА ТРЕТМАНОТ НА ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Јасмина ИВАНОВСКА-ТРОШАНСКА ПОУ “Д-р Златан Сремац” - Скопје VIEWS, OPINIONS, AND EXPERIENCES FOR TREATMENT OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/136-2009/2009-3-4-thesis-abstracts/2583-views-opinions-and-experiences-for-treatment-of-people-with-autism-in-the-republic-of-macedonia-abstract
THE INFLUENCE OF MENTAL RETARDATION ON MENTAL REPRESENTATION AND MOTOR EXECUTION (Full text)
ВЛИЈАНИЕТО НА МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА ВРЗ МЕНТАЛНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА И МОТОРНАТА ИЗВЕДБА Горан НЕДОВИЌ Драган РАПАИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација во Белград, Србија THE INFLUENCE OF MENTAL RETARDATION ON MENTAL REPRESENTATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2614-the-influence-of-mental-retardation-on-mental-representation-and-motor-execution-full-text
KEY DRIVERS OF OPTIMAL SPECIAL EDUCATION NEEDS PROVISION: AN ENGLISH STUDY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА Санеја КЈУРЕШИ Институт за социјална иновација и влијание, Универзитет во Нортхемтон, Велика Британија KEY DRIVERS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2937-key-drivers-of-optimal-special-education-needs-provision-an-english-study
GUIDED READING PROGRAMME FOR PRISONERS: AN OUTCOME-ORIENTED APPROACH
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРОГРАМА ЗА НАСОЧЕНО ЧИТАЊЕ ЗА ЗАТВОРЕНИЦИ: ПРИСТАП НАСОЧЕН КОН РЕЗУЛТАТОТ Жељка БАГАРИЌ 1 Љиљана МИКШАЈ-ТОДОРОВИЌ 2 Ксенија БУТОРАЦ 3 1 Министерство за внатрешни работи, Полициска управа 2 Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2913-guided-reading-programme-for-prisoners-an-outcome-oriented-approach
MULTIDIMETIONAL OUTCOME AND LONG-TERM EVALUATION OF NON-AVOIDANCE STUTTERUNG THERAPY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } МУЛТИДИМЕНЗИОНАЛЕН ИСХОД И ДОЛГОРОЧНА ЕВАЛУАЦИЈА НА ТЕРАПИЈАТА ЗА НЕИЗБЕГНУВАЊЕ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО Евалуација со Интернационалната класификација на функционирањето, попреченоста и здравјето (ICF) Добринка...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2910-multidimetional-outcome-and-long-term-evaluation-of-non-avoidance-stuttering-therapy
RECIDIVISM AFTER A TREATMENT IN A DISCIPLINARY CENTRE FOR JUVENILES
РЕЦИДИВИЗМОТ ПО ТРЕТМАН ВО ДИСЦИПЛИНСКИ ЦЕНТАР ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ Ранко КОВАЧЕВИЌ 1 Самир СУЉАГИЌ 2 Џенита ЉУЦА 2 Един МУФИЌ 1 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Тузла, 2 КЈУ Дисциплински центар за малолетници, Сараево,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2865-recidivism-after-a-treatment-in-a-disciplinary-centre-for-juveniles-full-text
PERCEIVED SUBJECTIVE WELLBEING OF PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
СУБЈЕКТИВНО НАБЉУДУВАНА БЛАГОСОСТОЈБА КАЈ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Реа ФУЛГОСИ - МАСЊАК 1 , Миа МАСЊАК 2 Вања ЛАКОВНИК 3 1 Универзитет во Загреб, Едукациско рехабилитациски факултет, Загреб, Хрватска 2 проф. психолог, Загреб, Хрватска 3...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/104-2012/2012-1-2-articles/2680-perceived-subjective-wellbeing-of-parents-of-children-with-special-needs
SELF-REGULATION STRATEGIES OF ORAL COMMUNICATION IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
САМО-РЕГУЛАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ОРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ Алоис ГЕРГУТ Лоредана ПАДУРАРУstyle="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif""> SELF-REGULATION STRATEGIES OF ORAL COMMUNICATION IN CHILDREN WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2669-self-regulation-strategies-of-oral-communication-in-children-with-hearing-impairment
EXECUTIVE FUNCTIONS EVALUATION THROUGH EVOKED POTENTIALS AMONG CHILDREN WITH OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER - Full Text
ПРОЦЕНКА НА ЕГЗЕКУТИВНИТЕ ФУНКЦИИ ПРЕКУ ЕВОЦИРАНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ КАЈ ДЕЦА СО ОПСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАСТРОЈСТВО Татјана ЗОРЧЕЦnormal"> Нада ПОП-ЈОРДАНОВА ЈЗУ Универзитетска к линика за детски болести , Скопјеheight:8.2pt" valign="top" width="29"> Executive...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2650-executive-functions-evaluation-through-evoked-potentials-among-children-with-obsessive-compulsive-disorder-full-text

Results 1 - 20 of 38

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in