Assuming gesture is required, the following results were found.

20 YEAR INFORMATION PROGRAM BROADCASTING WITH SIGN LANGUAGE ON MACEDONIAN TELEVISION
Марија БАШЕСКА Marija BASHESKA 20 ГОДИНИ ИНФОРМАТИВНА ЕМИСИЈА ЗА ГЛУВИ НА МАКЕДОНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЈА СО ГЕСТОВЕН ГОВОР 20 YEAR INFORMATION PROGRAM BROADCASTING WITH SIGN LANGUAGE ON MACEDONIAN TELEVISION Глувоста-на која ñ се посвети науката, човештвото,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/227-2004/2004-3-4-news/2043-20-year-information-program-broadcasting-with-sign-language-on-macedonian-television
MATHEMATICS LANGUAGE IN-CLASS INSTRUCTION(full text)
МАТЕМАТИЧКИ ЈАЗИК ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА Јасмина КАРИЌ Весна С. РАДОВАНОВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Белград, Република Србија MATHEMATIC S LANGUAGE IN - CLASS INSTRUCTION Jasmina KARIKJ Vesna S. RADOVANOVIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2615-mathematics-language-in-class-instruction
THE EFFECT OF USING AUDIO-VISUAL AIDS VERSUS PICTURES ON FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY LEARNING OF INDIVIDUALS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЕФЕКТИТЕ ОД УПОТРЕБАТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ПОМАГАЛА НАСПРОТИ СЛИКИ ПРИ УЧЕЊЕ СТРАНСКИ ЈАЗИК КАЈ ЛИЦА СО ЛЕСНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Захра Садат НУРИ Мохамед Таџи ФАРВАРДИН Оддел за предавање англиски јазик,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2961-the-effect-of-using-audio-visual-aids-versus-pictures-on-foreign-language-vocabulary-learning-of-individuals-with-mild-intellectual-disability
HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN WITH AUTISM
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ТОЧНОСТА НА ДОМАШНИТЕ ЗАДАЧИ СО ЦЕЛ ДА СЕ ЗГОЛЕМИ УЧИЛИШНИОТ РЕПЕРТОАР НА ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Лина ГИЛИЌ Универзитет „Св. Џон“ Њујорк, САД HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2965-homework-accuracy-to-increase-the-academic-repertoire-of-young-children-with-autism
RAPID NAMING IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT AND IN CHILDREN WITH TYPICAL LANGUAGE DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БРЗОТО ИМЕНУВАЊЕ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНИ ЈАЗИЧНИ НАРУШУВАЊА И КАЈ ДЕЦА СО ТИПИЧЕН ЈАЗИЧЕН РАЗВОЈ Неда МИЛОШЕВИЌ 1 Миле ВУКОВИЌ 2 1 Центар за јазична патологија „Логомедика“, Белград, Србија 2 Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3011-rapid-naming-in-children-with-specific-language-impairment-and-in-children-with-typical-language-development
EFFECTS OF DEVELOPMENTAL–COMPENSATORY PROGRAMME IN ACTIVITIES WITH CHILDREN WITH SEVERE MENTAL RETARDATION
ЕФЕКТИ ОД РАЗВОЈНО-КОМПЕНЗАТОРНАТА ПРОГРАМА ВО РАБОТАТА СО ДЕЦА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Горан АЈДИНСКИ 1 Татјана ТАКАШМАНОВА 2 Ристо ПЕТРОВ 1 Драгослав КОПАЧЕВ 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Институт за психологија 2 EFFECTS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1936-effects-of-developmentalcompensatory-programme-in-activities-with-children-with-severe-mental-retardation
THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE
ПРИДОБИВКИТЕ ОД РАНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК * Љубица ПРИБАНИЌ Марина МИЛКОВИЌ Универзитет во Загреб, Хрватска Едукациско рехабилитациски факултет Оддел за слушни оштетувања THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE * Ljubica PRIBANIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2566-the-benefit-of-early-exposure-to-sign-language
SELF-REGULATION STRATEGIES OF ORAL COMMUNICATION IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT
САМО-РЕГУЛАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ОРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ Алоис ГЕРГУТ Лоредана ПАДУРАРУstyle="mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman","serif""> SELF-REGULATION STRATEGIES OF ORAL COMMUNICATION IN CHILDREN WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2669-self-regulation-strategies-of-oral-communication-in-children-with-hearing-impairment
EVALUATION OF THE LANGUAGE COMMUNICATIONAL SKILLS OF PERSONS WITH BROCA’S APHASIA AS A CONCOMITANCE FROM CEREBROVASCULAR INSULT - Full Text
ПРОЦЕНА НА КОМУНИКАЦИСКИТЕ ЈАЗИ Ч НИ СПОСОБНОСТИ КАЈ ЛИЦА СО БРОКИНА АФАЗИЈА КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ8.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif""> Илија ТОДОРОВ 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2632-evaluation-of-the-language-communicational-skills-of-persons-with-brocas-aphasia-as-a-concomitance-from-cerebrovascular-insult-full-text
DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN SIGN LAN­GUAGE (ASL) AND BRITISH SIGN LANGUAGE (BSL) abstract
РАЗЛИКИ МЕЃУ AМЕРИКАНСКИОТ (ASL) И БРИТАНСКИОТ ЗНАКОВЕН ЈАЗИК (BSL) Зора Ј АЧОВА 1 , Оливера КОВАЧЕВА 2 Александра К АРОВСКА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Последипломец на Институтот за дефектологија 2 DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1836-differences-between-american-sign-lansguage-asl-and-british-sign-language-bsl

Results 1 - 10 of 10

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in