Assuming literacy is required, the following results were found.

THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME
СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ Диана АРАПОВИЌ 1 , Вишна ПРАЊИЌ 2 Едукациски и рехабилитациски факултет 1 Школа за медицински сестри-Виноград 2 Загреб, Хрватска THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1834-the-syntactical-ability-of-a-young-girl-with-williams-syndrome
ASPECTS OF SOCIALIZATION OF BILINGUAL CHILDREN AT NON- EQUAL SOCIAL POSITION
Ирина КОЛЕВА , Ичка ДЕРИЖАН АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ДВОЈАЗИЧНИ ДЕЦА ВО НЕЕДНАКВИ СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ Статус Анализирајќи ја психолошката и педагошката литература заклучуваме дека во областа на истражувањето на свеста не постои јасна терминологија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/269-1997/1997-4-articles/2506-2009-08-25-12-27-48
APPRAISAL OF THE ORTOGRAPHY LEVEL OF THE HANDWRITING IN EASY MENTAL RETARDED CHILDREN
ПРОЦЕНА НА ПРАВОПИСНОТО НИВО НА РАКОПИСОТ КАЈ ЛЕСНО МЕНТАЛНО РЕТАРДИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ Анета Т. ХРИСТОВА, 1 Силвана ФИЛИПОВА 2 ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ – Битола 1 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас –Скопје 2 APPRAISAL OF THE ORTOGRAPHY LEVEL OF THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2579-appraisal-of-the-ortography-level-of-the-handwriting-in-easy-mental-retarded-children
THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE TRAINING ON BEHAVIOR PROBLEMS OF BOYS WITH EXTERNALIZED BEHAVIOR DISORDER IN ELEMENTARY SCHOOLS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ЕФЕКТОТ ОД ОБУКАТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА НА БИХЕЈВИОРАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА МОМЧИЊАТА СО ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ БИХЕЈВИОРАЛНИ НАРУШУВАЊА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА Косар Могхадам ПУР Наргес АДИБСЕРЕШКИ Масоме...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2864-the-effect-of-emotional-intelligence-training-on-behavior-problems-of-boys-with-externalized-behavior-disorder-in-elementary-school-full-text
DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL AWARENESS OF STUTTERING CHILDREN AND CHILDREN WITH FLUENT SPEECH
РАЗВОЈ НА ФОНОЛОШКАТА СВЕСТ КАЈ ДЕЦА ШТО ПЕЛТЕЧАТ И ДЕЦА ШТО ЗБОРУВААТ ТЕЧНО Лејла БЕГИЌ Замир МРКОЊИЌ Невзета САЛИХОВИЌ Универзитет во Тузла, Факултет за едукација и рехабилитација Босна и Херцеговина DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL AWARENESS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2761-development-of-phonological-awareness-of-stuttering-children-and-children-with-fluent-speech
THE EFFECTIVENESS OF THEORY OF MIND TRAINING ON THE ADAPTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
ЕФЕКТОТ НА ОБУКАТА ЗА ТЕОРИЈА НА УМОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕТО НА СОЦИЈАБИЛНОСТА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Наргес АДИБСЕРЕШКИ Мехди Адулахзадех РАФИ Масуд КАРИМЛО Мерјам Хасанзаден АВАЛ Факултет при Универзитетот за добросостојба и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2765-the-effectiveness-of-theory-of-mind-training-on-the-adaptive-behavior-of-students-with-intellectual-disability
COMPARISONS OF SELF-EFFICACY AND HOPE AMONG STUDENTS WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITIES
СПОРЕДБА НА САМОЕФИКАСНОСТА И НАДЕЖТА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО И УЧЕНИ­ЦИТЕ БЕЗ ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО Мохамад ХОЏАТИ 1 Мохамад АБАЗИ 2 1 Оддел за едукација, Сахнех Бренч, Универзитет „Исламик Азад“, Сахнех, Керманшах, Иран 2 Одделза...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/93-2013/2013-1-2-articles/2725-comparisons-of-self-efficacy-and-hope-among-students-with-and-without-learning-disabilities
CONSIDERING PEER ASSISTED LEARNING METHODS IN NEW ZEALAND’S SPECIAL NEEDS EDUCATION SECTOR
ПРИМЕНА НА МЕТОДИ ЗА УЧEЊЕ ПОМОГНАТО ОД СОУЧЕНИЦИ ВО УЧИЛИШНИОТ СЕКТОР ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО НОВ ЗЕЛАНД CONSIDERING PEER ASSISTED LEARNING METHODS IN NEWZEALAND ’S SPECIAL NEEDS EDUCATION SECTOR Дона ИЈЕР Open Polytechnic Велингтон, Нов...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/110-2011/2011-3-4-articles/2668-considering-peer-assisted-learning-methods-in-new-zealands-special-needs-education-sector
PHONOLOGICAL SKILLS AMONG CHILDREN WITH READING DISABILITIES - Full Text
ФОНОЛОШКИ ВЕШТИНИ КАЈ ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ЧИТАЊЕ ТО Маринела ДУРАНОВИЌstyle="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-ansi-language:MK"> Невзета САЛИХОВИЌ Амела ИБРАХИМАГИЌ Емина ТИЊИЌ Факултет за едукација и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/115-2011/2011-1-2-articles/2639-phonological-skills-among-children-with-reading-disabilities-full-text
HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN WITH AUTISM
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ТОЧНОСТА НА ДОМАШНИТЕ ЗАДАЧИ СО ЦЕЛ ДА СЕ ЗГОЛЕМИ УЧИЛИШНИОТ РЕПЕРТОАР НА ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Лина ГИЛИЌ Универзитет „Св. Џон“ Њујорк, САД HOMEWORK ACCURACY TO INCREASE THE ACADEMIC REPERTOIRE OF YOUNG CHILDREN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2965-homework-accuracy-to-increase-the-academic-repertoire-of-young-children-with-autism
THE ROLE OF ARTICLE LEVEL METRICS IN SCIENTIFIC PUBLISHING
.contentpaneopen{ width:100% !important; } УЛОГАТА НА МЕТРИКАТА НА ТРУДОТ ВО НАУЧНОТО ОБЈАВУВАЊЕ Владимир ТРАЈКОВСКИ Дефектолошка теорија и практика Институт за дефектологија Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/296-2016/2016-1-2-articles/2946-the-role-of-article-level-metrics-in-scientific-publishing
ADEQUACY OF AVAILABLE INSTRUCTIONAL MATERIALS FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS IN CHEMISTRY IN SECONDARY SCHOOLS: IMPLICATIONS FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION
СООДВЕТНОСТ НА ДОСТАПНИТЕ ИНСТРУКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКАДЕМСКИ УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ХЕМИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА: ИМПЛИКАЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ Обијо НГОЗИ ОБИАГЕЛИ Инјама УЗОЧУКВУ ЏЕЈМС Оддел за едукациски фондации,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3051-adequacy-of-available-instructional-materials-for-academic-achievement-of-students-in-chemistry-in-secondary-schools-implications-for-special-needs-education
MATHEMATICS LANGUAGE IN-CLASS INSTRUCTION(full text)
МАТЕМАТИЧКИ ЈАЗИК ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА Јасмина КАРИЌ Весна С. РАДОВАНОВИЌ Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Белград, Република Србија MATHEMATIC S LANGUAGE IN - CLASS INSTRUCTION Jasmina KARIKJ Vesna S. RADOVANOVIKJ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2615-mathematics-language-in-class-instruction
AN EVIDENCE-BASED ANALYSIS OF SELF-REGULATED STRATEGY DEVELOPMENT WRITING INTERVENTIONS FOR STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } АНАЛИЗА НА САМОРЕГУЛИРАЧКАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РАЗВОЈОТ НА ПИШУВАЊЕТО КАЈ УЧЕНИЦИ СО СПЕЦИФИЧНИ ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО, БАЗИРАНА НА ДОКАЗИ Ареј АЛХАРБИ Британи Л. ХОТ Бет А. ЏОНС Харвета Р. ХЕНРИ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2911-an-evidence-based-analysis-of-self-regulated-strategy-development-writing-interventions-for-students-with-specific-learning-disabilities
TO BE OR NOT TO BE: AN INFORMATIVE NON-SYMBOLIC NUMERICAL MAGNITUDE PROCESSING STUDY ABOUT SMALL VERSUS LARGE NUMBERS IN INFANTS
ДА СЕ БИДЕ ИЛИ НЕ: ИН ФОР МА ТИВ Н А СТ УД ИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА НЕ СИМ БОЛ ИЧКА НУМЕРИЧКА МА ГНИ ТУ ДА ЗА МАЛИТЕ НАСПРО ТИ ГОЛЕМИТЕ БРОЕВИ КАЈ ДОЕНЧИЊАТА Анелис СЕУЛЕМАНС 1 Том ЛОЈС 2 Карел ХОПЕНБРОУВЕРС 3 Анеми ДЕСУТЕ 4 1 Оддел за експериментална...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2763-to-be-or-not-to-be-an-informative-non-symbolic-numerical-magnitude-processing-study-about-small-versus-large-numbers-in-infants
CHALLENGES OF EMPOWERING PEOPLE WITH DISABILITIES IN NIGERIA FOR NATIONAL DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ЕМАНЦИПИРАЊЕТО НА ЛУЃЕТО СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО НИГЕРИЈА ЗА ПРИДОНЕС ВО НАЦИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ Јонах ЕЛЕВЕКЕ 1 Габриел СОЈЕ 2 1 Светски јазици и литература, Државен Универзитет Портланд, САД 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/300-2016/2016-3-4-articles/2990-challenges-of-empowering-people-with-disabilities-in-nigeria-for-national-development
RAPID NAMING IN CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT AND IN CHILDREN WITH TYPICAL LANGUAGE DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } БРЗОТО ИМЕНУВАЊЕ КАЈ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНИ ЈАЗИЧНИ НАРУШУВАЊА И КАЈ ДЕЦА СО ТИПИЧЕН ЈАЗИЧЕН РАЗВОЈ Неда МИЛОШЕВИЌ 1 Миле ВУКОВИЌ 2 1 Центар за јазична патологија „Логомедика“, Белград, Србија 2 Универзитет во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3011-rapid-naming-in-children-with-specific-language-impairment-and-in-children-with-typical-language-development
Language ability in people with intellectual disability
Јазичнитеспособностикај учениците со интелектуална попреченост Примено: 20.11.2017 Прифатено: 17.02.2018 Кескинова Ангелка 1 Ајдински Горан 2 Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот, Скопје 1 Институт за дефектогија, Филозофски факултет,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3042-language-ability-in-people-with-intellectual-disability
THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL SETTING ON BRAILLE USAGE
ВЛИЈАНИЕТО НА ПОСТАВЕНОСТА НА ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ ВРЗ УПОТРЕБАТА НА БРАЈОВОТО ПИСМО Влатка ПЕНАВА1 Анте БИЛИЌ ПРЦИЌ1 Лидија ИЛИЧИЌ1 1Факултет за Едукациски и Рехабилитациски Науки, Универзитет во Загреб 2Основно училиште Печине, Ријека THE INFLUENCE OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/324-2018/2018-1-abstracts/3044-the-influence-of-educational-setting-on-braille-usage
LANGUAGE ABILITY IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY
ЈАЗИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Ангелка КЕСКИНОВА 1 Горан АЈДИНСКИ 2 Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот, Скопје1 Институт за дефектогија, Филозофски факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/317-2018/2018-1-articles/3043-language-ability-in-people-with-intellectual-disability

Results 1 - 20 of 32

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in