Assuming sign is required, and language is required, the following results were found.

authors instructions
упатство за авторите authors instructions Дефектолошка теорија и практика (ДТП) ( ISSN 1409-6099) е рецензирано списание на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и Сојузот на дефектолозите на Македонија. Во списанието се...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/89-2014/2014-1-2-info/1793-authors-instructions
ANALYSES OF THE TEACHER-PUPIL INTERACTION WITHIN THE INCLUSIVE CLASSROOM-CASE STUDY OF A CHILD WITH A COCHLEAR IMPLANT
АНАЛИЗА НА ИНТЕРАКЦИЈАТА МЕЃУ НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ВО ИНКЛУЗИВНАТА УЧИЛНИЦА - СТУДИЈА НА ДЕТЕ СО КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТАНТ Зора ЈАЧОВА 1 Александра КАРОВСКА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Последипломец на Институтот за дефектологија 2...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1824-analyses-of-the-teacher-pupil-interaction-within-the-inclusive-classroom-case-study-of-a-child-with-a-cochlear-implant
NATIONAL STRATEGY FOR EQUAL RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH COMMENTS ON ITS REALIZATION
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КОМЕНТАР ЗА НЕЈЗИНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ NATIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1861-national-strategy-for-equal-rights-of-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia-with-comments-on-its-realization
ROUND TABLE DISCUSSION HELD IN THE CLUB OF THE MEMBERS OF THE PARLAMENT
СЕ ОДРЖА ТРКАЛЕЗНА МАСА ВО КЛУБОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ ROUND TABLE DISCUSSION HELD IN THE CLUB OF THE MEMBERS OF THE PARLAMENTstyle="font-family: 'Times...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/209-2007/2007-1-2-news/1885-round-table-discussion-held-in-the-club-of-the-members-of-the-parlament
SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НЕКОЛКУ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА СУРДОЛОГИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА Љубомир САВИЌ SOME ADDITIONS TO THE HISTORY OF SURDOLOGY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Ljubomir SAVIKJ 1. Најрани траги 1. Earliest traces Историска вистина е дека отсекогаш кај народот имало...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1891-some-additions-to-the-history-of-surdology-in-the-republic-of-macedonia
“WORKPLACES FOR ALL” A PILOT STUDY ON EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN MACEDONIA
„ ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ “ ПИЛОТ СТУДИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА Зора ЈАЧОВА 1 , Лисбет ГРУТ , Катрине ВАЛСО ЕИДЕ , Геир ТУРМИ 2 , Александра КАРОВСКА 1 Филозофски факултет, Институт за дефектологија 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1895-workplaces-for-all-a-pilot-study-on-employment-and-working-conditions-for-people-with-disabilities-in-macedonia
NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
НАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ СЕРВИСНИ СЛУЖБИ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Љупчо АЈДИНСКИ Почесен претседател на Македонското научно здружение за аутизам Филозофски факултет Институт за дефектологија NATIONAL AND LOCAL SERVICE PROVIDES FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1900-national-and-local-service-provides-for-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia
THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION
СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА ВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВА Магдалена ДИМКОВА 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Невработен дефектолог 1 Редовен професор на Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1912-the-status-of-the-employed-people-with-mental-retardation-in-the-protective-companies-in-the-republic-of-macedonia-according-to-the-contemporary-legislation
ELEVATION OF SERUM C-REACTIVE PROTEIN AND S100 PROTEINS FOR SYSTEMIC INFLAMMATION IN AUTISTIC CHILDREN
ПОДИГАЊЕ НА C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН НА СЕРУМОТ И S100 ПРОТЕИНИ ЗА СИСТЕМСКОТО ВОСПАЛЕНИЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Вијендра К. СИНГ Институт за Биологија, Државен Универзитет во Јута, Логан, САД ELEVATION OF SERUM C-REACTIVE PROTEIN AND S100 PROTEINS FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1947-elevation-of-serum-c-reactive-protein-and-s100-proteins-for-systemic-inflammation-in-autistic-children
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 6 Issue 3-4, 2004
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 5,Issue 3-4,2004
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/180-2004/2004-3-4-info/2013-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-6-issue-3-4-2004
TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF RESEARCH IN THE SPECIAL EDUCATION abstract
КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗВОЈОТ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА ИСТРАЖУВАЊАТА ВО ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА Наташа АНГЕЛОСКА-ГАЛЕВСКА Филозофски факултет Институт за педагогија Скопје, Македонија TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF RESEARCH IN THE SPECIAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/162-2004/2004-3-4-abstracts/2016-tendencies-in-the-development-of-the-methodology-of-research-in-the-special-education-abstract
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 1,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 1,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/194-1998/1998-1-info/2175-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-11998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 3,1997
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 1, Issue 3,1997
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/196-1997/1997-3-info/2493-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-1-issue-31997
SOME ASPECTS ON PREPARATORY ACTIVITIES FOR PROFESSIONAL ORIENTATION OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT AT PRE SCHOOL PERIOD
m:val="undOvr"/>Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>Name="Colorful Grid Accent...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/270-1997/1997-4-abstracts/2524-some-aspects-on-preparatory-activities-for-professional-orientation-of-children-with-hearing-impairment-at-pre-school-period
COMPARATIVE ANALISYS OF ARTICULATION AND PHONOLOGY DISORDERS IN FUNCTION OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ФОНОЛОШКО – АРТИКУЛАТИВНИТЕ РАСТРОЈСТВА ВО ФУНКЦИЈА НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА Ана ПОПОСКА, Силвана ФИЛИПОВА Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје COMPARATIVE ANALISYS OF ARTICULATION AND PHONOLOGY DISORDERS IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/125-2010/2010-1-2-abstracts/2595-comparative-analisys-of-articulation-and-phonology-disorders-in-function-of-differential-diagnosis
THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE PSYCHO-SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH AUTISM (Full text)
ЕФЕКТИТЕ ОД ТЕРАПИЈАТА СО ПОМОШ НА КОЊИ ВО ПОДОБРУВАЊЕТО НА ПСИХО-СОЦИЈАЛНАТА СПОСОБНОСТ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Харис МЕМИШЕВИЌ Саудин ХОЏИЌ Центар за образование и рехабилитација „Mједеница“ THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2617-the-effects-of-equine-assisted-therapy-in-improving-the-psycho-social-functioning-of-children-with-autism-full-text
COST-ESSEA PROJECT
COST-ESSEA ПРОЕКТ Нада ПОП ЈОРДАНОВА Македонска академија на науки те и уметностите Скопје, Република Македонија COST-ESSEA PROJECTstyle="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Nada POP JORDANOVA Macedonian Academy of Science and Arts...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/95-2013/2013-1-2-news/2728-cost-essea-project
INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS
Дефектолошка теорија и практика (ДТП) ( ISSN 1409-6099) е рецензирано списание на Институтот за де­фек­то­ло­ги­ја при Фило­зоф­скиот факултет во Скопје и Сојузот на де­фек­то­ло­зите на Ма­кедонија. Во списанието се објавуваат из­вор­ни научни...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/94-2013/2013-1-2-info/2732-instructions-for-the-authors
CELEBRATION OF 3 DECEMBER - INTERNATIONAL DAY OF PEOPLE WITH DISABILITIES
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Маја ФИЛИПОВСКА Магистер по специјална едукација и рехабилитација Скопје, Р. Македонија CELEBRATION OF 3 DECEMBER - INTERNATIONAL DAY OF PEOPLE WITH DISABILITIES Maja FILIPOVSKA...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/83-2014/2014-1-2-news/2769-celebration-of-3-december-international-day-of-people-with-disabilities
Authors instructions
.contentpaneopen{ width:100% !important; } упатство за авторите Instructions for the authors Дефектолошка теорија и практика (ДТП) (ISSN 1409-6099) е рецензирано списание на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и Сојузот на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/289-2015/2015-3-4-info/2943-authors-instructions-2015-3-4

Results 1 - 20 of 58

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in