Assuming speech is required, the following results were found.

DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE
СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВОЈОТ КАЈ ДЕЦА РОДЕНИ СО ВИСОК ФАКТОР НА РИЗИК ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ Валентина ДУКОВСКА ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје DEVELOPMENTAL FOLLOW-UP OF HIGH RISK INFANTS UNTIL THE AGE OF THREE Valentina...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/173-2008/2008-3-4-thesis-abstracts/1809-defended0308a
BIBLIOGRAPHY 01/02 2008
БИБЛИОГРАФИЈА Александра КАРОВСКА Филозофски Факултет Институтот за дефектологија BIBLIOGRAPHY Aleksandra KAROVSKA Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation UDK: 0121:376.01.8-05 Andrews JF. Deaf people – evolving...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/199-2008/2008-1-2-info/1819-bibl0801
IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА Даниела ДИМИТРОВА - РАДОЈИЧИЌ Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA PROCESS AT THE INSTITUTE OF SPECIAL EDUCATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1839-implementation-of-the-bologna-process-at-the-institute-of-special-education-and-rehabilitation
RISKY FACTORS, IMPROVING DIAGNOSTIC ACCURACY AND PREVENTION OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION-IN EARLY CHILDHOOD Irena DUMA VASOVSKA MarinaDAVCHEVA-CHAKAR Gabriela KOPACHEVA-BARSOVA Clinic of Ear, Nose and Throat Medical faculty-Skopje
РИЗИК ФАКТОРИ, ПОПРЕЦИЗНА ДИЈАГНОЗА И ПРЕВЕНЦИЈА НА ОТИТИС МЕДИА СО ИЗЛИВ (ОМЕ)-ВО РАНАТА ДЕТСКА ВОЗРА С Т Ирена ДУМА ВАСОВСКА Марина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА Клиника за уво, нос и грло Медицински факултет-Скопје RISKY FACTORS, IMPROVING...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1849-risky-factors-improving-diagnostic-accuracy-and-prevention-of-otitis-media-with-effusion-in-early-childhood-irena-duma-vasovska-marinadavcheva-chakar-gabriela-kopacheva-barsova-clinic-of-ear-nose-and-throat-medical-faculty-skopje
EARLY DIAGNOSIS AS A PRECONDITION FOR A SUCCESSFUL COCHLEAR IMPLANTATION abstract
РАНАТА ДИЈАГНОСТИКА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА УСПЕШНА КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЈА Зора Ј АЧОВА 1 Александра К АРОВСКА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Последипломец на Институтот за дефектологија 2 EARLY DIAGNOSIS AS A PRECONDITION FOR A SUCCESSFUL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1852-early-diagnosis-as-a-precondition-for-a-successful-cochlear-implantation
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 7 Issue 3-4, 2007
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 8,Issue 3-4,2007 Contents [ Full-Text PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment Views-Opinions-Dilemmasmce_href="#survey">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/174-2007/2007-3-4-info/1859-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-7-issue-3-4-2007
REHABILITATION PRACTICAL PROGRAMME
ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИ Ќ Центар за едукација и рехабилитација на фи­зички хендикепирани деца и младинци Камник, Словенија REHABILITATION PRACTICAL PROGRAMME Suzana KRANJC JOLDIKJ Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1881-rehabilitation-practical-programme
ANALYSIS OF THE WRITING PROCESS IN CHILDREN WITH IMPEDIMENTS IN READING AND WRITING abstract
mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> АНАЛИЗА НА ПРОЦЕСОТ НА ПИШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО ТЕШКОТИИ ВО ЧИТАЊЕТО И ПИШУВАЊЕТО Билјана НАУМОВСКА Медицински центар „Трифун Пановски“-оддел за ментално здравје-Битола102);">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/206-2007/2007-3-4-thesis-abstracts/1890-analysis-of-the-writing-process-in-children-with-impediments-in-reading-and-writing-abstract
SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION
СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Оливера РАШИЌ 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 Студент на постдипломски студии-демонстратор 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION Olivera RASHICH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/212-2006/2006-3-4-articles/1899-sexual-abuse-of-people-with-mental-retardation
SECOND SERVICE PROVIDERS PLATFORM
ВТОР ФОРУМ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ Jasmina IVANOVSKA POU „Idnina“-Skopje SECOND SERVICE PROVIDERS PLATFORM Jasmina IVANOVSKA POU "Idnina"-Skopje На 16 март 2007 година на Филозофскиот Факултет беше одржан вториот форум на сервисните служби во организација...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/213-2006/2006-3-4-news/1901-second-service-providers-platform
TWO FOLD SEMILNGUISM AND DEIXIS
ДВОЈНА ПОЛУЈАЗИЧНОСТ И ДЕИКСА Ненад П. ГЛУМБИЌ 1 , Ане М. БОЖИНОВИЌ 2 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград 1 ШОСО "Свети Сава" - Умка, Белград 2 TWO FOLD SEMILNGUISM AND DEIXIS Nenad P. GLUMBIKJ 1 , Ane M. BOZHINOVIKJ 2 Faculty of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1906-two-fold-semilnguism-and-deixis-full-text
THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION
СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА ВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВА Магдалена ДИМКОВА 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Невработен дефектолог 1 Редовен професор на Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1912-the-status-of-the-employed-people-with-mental-retardation-in-the-protective-companies-in-the-republic-of-macedonia-according-to-the-contemporary-legislation
SERVICE INSTITUTIONS IN MACEDONIA FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS
СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ЗАШТИТА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ (развој и состојба, законска рамка, новини и предизвици, предлози) Одржано предавање на 16 и 17 ноември 2006 годи на на Филозофскиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1917-service-institutions-in-macedonia-for-care-education-and-rehabilitation-of-children-with-special-education-needs
IMPACT OF INTERNATIONAL LEGISLATION ON THE DISABILITY FIELD
ВЛИЈАНИЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ЗАКОНОНСКА РЕГУЛАТИВА НА ПОЛЕТО НА ИНВАЛИДНОСТА Јеле РЕЈНАРТ Стратешки офицер на ЕАСПД IMPACT OF INTERNATIONAL LEGISLATION ON THE DISABILITY FIELD Jelle REYNAERT Policy Officer EASPD Сите живееме во свет што станува сe...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1919-impact-of-international-legislation-on-the-disability-field
TYPE OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN SPECIAL EDUCATION
ВИДОВИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА Наташа АНГЕЛОСКА-ГАЛЕВСКА Филозофски факултет - Скопје TYPE OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN SPECIAL EDUCATION Natasha ANGELOSKA-GALEVSKA Faculty of Philosophy-Skopje Вовед Introduction Научните истражувања во...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1926-type-of-scientific-researches-in-special-education
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AUTISM IN REPUBLIC OF MACEDONIA
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА АУТИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Кристин ВАСИЛЕВСКА 2 Љупчо АЈДИНСКИ 1 Мирко СПИРОСКИ 3 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 , Медицински факултет Институт за епидемиологија и...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1930-epidemiological-characteristics-of-autism-in-republic-of-macedonia
PHYSIOLOGY AND FUNCTIONAL ANATOMY
Приказ на книга ФИЗИОЛОГИЈА СО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА Владимир E. Трајковски Горан АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт задефектологија A review of a book PHYSIOLOGY AND FUNCTIONAL ANATOMY Vladimir E. Trajkovski Goran AJDINSKI Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/211-2007/2007-1-2-reviews/1950-physiology-and-functional-anatomy
IMMUNOLOGYCAL APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF AUTISM
ИМУНОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ДИЈАГНОСТИКАТА НА АУТИЗМОТ Мирко Ж. СПИРОСКИ Медицински факултет Институт за имунобиологија и хумана генетика Скопје, Македонија IMMUNOLOGYCAL APPROACH TO THE DIAGNOSIS OF AUTISM Mirko Zh. SPIROSKI Faculty of Medicine Institute of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1958-immunologycal-approach-to-the-diagnosis-of-autism
THE WALDORF PEDAGOGY AND CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS
ВАЛДОРФ ПЕДАГОГИЈАТА И ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ Лена ДАМОВСКА Филозофски факултет Институт за педагогија Скопје, Македонија THE WALDORF PEDAGOGY AND CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS Lena DAMOVSKA Faculty of Philosophy Institute of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1961-the-waldorf-pedagogy-and-children-with-special-education-needs
SEMANTIC VERBAL FLUENCY OF THE BILINGUAL CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
СЕМАНТИЧКА ВЕРБАЛНА ФЛУЕНТНОСТ НА БИЛИНГВАЛНИ ДЕЦА СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Ненад П. ГЛУМБИЌ 1 Ане М. БОЖИНОВИЌ 2 Дефектолошкиот факултет, Белград 1 ШОСО "Свети Сава - Умка, Белград 2 Србија SEMANTIC VERBAL FLUENCY OF THE BILINGUAL CHILDREN WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1976-semantic-verbal-fluency-of-the-bilingual-children-with-mild-intellectual-disability

Results 1 - 20 of 263

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in