Assuming лица is required, and со is required, and аутизам is required, the following results were found.

SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES
СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА Дејвид ПРИС Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија SOCIAL CARE SUPPORT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1803-prac03081a
CEREBRAL PALSY AND MUSIC ACHIEVEMENT
ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И МУЗИЧКИТЕ ПОСТИГНУВАЊА Миодраг Л. СТОШЉЕВ ИЌ 1 , Фадиљ Н. ЕМИНОВИЌ 1 , Радмила М. НИК ИЌ 1 , Гордана И. АЧИЌ 2 , Санела Р. ПАЦ ИЌ 2 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград 1 , Република Србија Музичко училиште...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1825-cerebral-palsy-and-music-achievement
SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY SUBJECTS, AUTISTIC CHILDREN AND ALZHEIMER’S PATIENTS abstract
АНАЛИЗА НА СЕРУМОТ НА АМИЛОИД-БЕТА ПРОТЕИН 1-40 КАЈ ЗДРАВИ СУБЈЕКТИ, ДЕЦА СО АУТИЗАМ И ПАЦИЕНТИ СО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Вијендра К. СИНГ Оддел за биологија, Државен универзитет на Јута, (САД) SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1826-abstract
SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY SUBJECTS, AUTISTIC CHILDREN AND ALZHEIMER’S PATIENTS
АНАЛИЗА НА СЕРУМОТ НА АМИЛОИД-БЕТА ПРОТЕИН 1-40 КАЈ ЗДРАВИ СУБЈЕКТИ, ДЕЦА СО АУТИЗАМ И ПАЦИЕНТИ СО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Вијендра К. СИНГ Оддел за биологија, Државен универзитет на Јута, (САД) SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1827-serum-analysis-of-amyloid-beta-protein-1-40-in-healthy-subjects-autistic-children-and-alzheimers-patients
SECOND SERVICE PROVIDERS PLATFORM
ВТОР ФОРУМ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ Jasmina IVANOVSKA POU „Idnina“-Skopje SECOND SERVICE PROVIDERS PLATFORM Jasmina IVANOVSKA POU "Idnina"-Skopje На 16 март 2007 година на Филозофскиот Факултет беше одржан вториот форум на сервисните служби во организација...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/213-2006/2006-3-4-news/1901-second-service-providers-platform
SERVICE PROVIDERS FORUM
ОДРЖАН ФОРУМ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ Јасмина ИВАНОВСКА ПОУ „Иднина“-Скопје SERVICE PROVIDERS FORUM Jasmina IVANOVSKA POU "Idnina"-Skopje На 16 и 17 ноември 2006 година на Филозофскиот факултет беше одржан форум на сервисните служби во организација на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/216-2006/2006-1-2-news/1920-service-providers-forum
ETIOLOGY OF AUTISM
ЕТИОЛОГИЈА НА АУТИЗМОТ Владимир ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија ETIOLOGY OF AUTISM Vladimir TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation Skopje, Macedonia Вовед...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1993-etiology-of-autism
ИМУНОДИЈАГНОСТИКА И ИМУНОТЕРАПИЈА НА АУТИЗМОТ
Владимир ТРАЈКОВСКИ Мирко СПИРОСКИ Институт за дефектологија, Филозофски факултет и Институтот за имунологија при Медицински факултет, Скопје ИМУНОДИЈАГНОСТИКА И ИМУНОТЕРАПИЈА НА АУТИЗМОТ Вовед Инфантилниот аутизам е еден од најтешките синдроми што го...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/245-2000/2000-1-2-articles/2057-2009-08-04-15-24-18
OPINIONS AND ATTITUDES OF PARENTS AND STUDENTS FOR SEXUAL DEVELOPMENT, SEXUAL BEHAVIOR AND GENDER IDENTITY OF PERSONS WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ABSTRACT
СТАВОВИТЕ И МИСЛЕЊАТА НА РОДИТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА СЕКСУАЛИОТ РАЗВОЈ, ОДНЕСУВАЊЕ И ПОЛОВ ИДЕНТИТЕТ КАЈ ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бисера МЛАДЕНОВСКА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 невработен дефектолог 1 Филозофски факултет Институт за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/125-2010/2010-1-2-abstracts/2589-opinions-and-attitudes-of-parents-and-students-for-sexual-development-sexual-behavior-and-gender-identity-of-persons-with-autism-in-the-republic-of-macedonia-abstract
THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE PSYCHO-SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH AUTISM (Full text)
ЕФЕКТИТЕ ОД ТЕРАПИЈАТА СО ПОМОШ НА КОЊИ ВО ПОДОБРУВАЊЕТО НА ПСИХО-СОЦИЈАЛНАТА СПОСОБНОСТ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Харис МЕМИШЕВИЌ Саудин ХОЏИЌ Центар за образование и рехабилитација „Mједеница“ THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/121-2010/2010-3-4-articles/2617-the-effects-of-equine-assisted-therapy-in-improving-the-psycho-social-functioning-of-children-with-autism-full-text
A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010
СТУДИСКА ПОСЕТА ВО ХРВАТСКА 6-9. VI 2010 Розалија ДАВКОВСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија A STUDY VISIT TO CROATIA 06.06.2009 – 09.06.2010 Rozalija DAVKOVSKA Institute of Special Education and Rehabilitation Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/122-2010/2010-3-4-news/2622-a-study-visit-to-croatia-06062009-09062010
CELEBRATING THE WORLD AUTISM DAY
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА АУТИЗМОТstyle="mso-bidi-font-weight: normal"> CELEBRATING THE WORLD AUTISM DAY Оливера РАШИЌlang="EN-CA" style="font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:9.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-ansi-language:EN-CA">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/116-2011/2011-1-2-news/2645-celebrating-the-world-autism-day
Symposium with the topic: “AUTISM SPECTRUM DISORDERS – DIAGNOSTICS, EARLY INTERVENTION AND PREVENTION”
СИМПОЗИУМ НА ТЕМА: „РАСТРОЈСТВА ОД АУТИСТИЧНИОТ СПЕКТАР – ДИЈАГНОСТИКА, РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРЕВЕНЦИЈА“0cm;margin-left:-5.65pt;margin-bottom:.0001pt"> Ангела ЧИНГОСКА Филозофски факултет Институт за дефектологија студент од IV...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/111-2011/2011-3-4-news/2665-symposium-with-the-topic-autism-spectrum-disorders-diagnostics-early-intervention-and-prevention
COST-ESSEA PROJECT
COST-ESSEA ПРОЕКТ Нада ПОП ЈОРДАНОВА Македонска академија на науки те и уметностите Скопје, Република Македонија COST-ESSEA PROJECTstyle="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"> Nada POP JORDANOVA Macedonian Academy of Science and Arts...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/95-2013/2013-1-2-news/2728-cost-essea-project
CELEBRATED 2 APRIL - WORLD`S AUTISM DAY IN MACEDONIA
ВО МАКЕДОНИЈА ОДБЕЛЕЖАН 2 АПРИЛ - СВЕТСКИОТ ДЕН НА АУТИЗМОТ Бисера МЛАДЕНОВСКА Студент на последипломски студии Филозофски факултет, Институт за дефектологија CELEBRATED 2 APRIL - WORLD`S AUTISM DAY IN MACEDONIA Bisera MLADENOVSKA Faculty of...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/87-2013/2013-3-4-news/2749-celebrated-2-april-worlds-autism-day-in-macedonia
THEQUALITY OF RELATIONSHIP BETWEEN SIBLINGS IN FAMILIES WITH AN AUTISTIC CHILD
КВАЛИТЕТОТ НА ОДНОСОТ МЕЃУ БРА ­ ЌАТА И СЕСТРИТЕ ВО СЕ ­ МЕЈ ­ СТВА ­ ТА КОИ ИМААТ ДЕТЕ СО АУТИЗАМ Милена ИЛИЌ ПЕШИЌ Филозофски факултет, Институт за дефектологија – Скопје Милена Илиќ Пешиќ го одбрани својот ма­гис­тер­ски труд на 10.06.2013 година на...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/91-2013/2013-3-4-thesis-abstracts/2752-thequality-of-relationship-between-siblings-in-families-with-an-autistic-child
EXPLORATORY STUDY: STRESS, COPING AND SUPPORT AMONG PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ИСТРАЖУВАЧКА СТУДИЈА: СТРЕС, НАЧИНИ НА СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА Мери НОЛЧЕВА 1 Владимир ТРАЈКОВСКИ 2 1 Невработен дефектолог, Скопје,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2940-exploratory-study-stress-coping-and-support-among-parents-of-children-with-autism-spectrum-disorders
DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM
ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА НА МОТОРНОТО НАРУШУВАЊЕ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ Нели ВАСИЛЕВА Универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Бугарија DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM Neli VASILEVA University "St. Kliment Ohridsky"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/99-2012/2012-3-4-articles/2700-diagnosis-and-therapy-of-motor-disturbances-in-children-with-autism
CELABRATION OF 3RD OF DECEMBER, INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Маја ФИЛИПОВСКА Институт за дефектологија, Филозофски факултет Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Република Македонија CELABRATION...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/298-2016/2016-1-2-news/2954-celabration-of-3rd-of-december-international-day-of-persons-with-disabilities
CONFERENCE: HELPING AND SUPPORTING PARENTS WITH CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КОНФЕРЕНЦИЈА: ПОМОШ И ПОДДРШКА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА СО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊЕ Филип ЈУРТОСКИ Македонско научно здружение за аутизам, Институт за дефектологија Филозофски факултет Скопје, Република...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/313-2017/2017-3-4-news/3022-conference-helping-and-supporting-parents-with-children-with-autism-spectrum-disorder

Results 1 - 20 of 85

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in