Read: 5332
     

СТАТУСОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈАВО ЗАШТИТНИТЕ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ПОСТОЕЧКАТА ЛЕГИСЛАТИВА

                                                                   
Магдалена ДИМКОВА1
Ристо ПЕТРОВ2

 

Невработен дефектолог 1
Редовен професор на Филозофски факултет
Институт за дефектологија 2

 

THE STATUS OF THE EMPLOYED PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROTECTIVE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA ACCORDING TO THE CONTEMPORARY LEGISLATION 

  

Magdalena DIMKOVA1
Risto PETROV2

 

Unemployed special educator 1
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation 2    

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Вработувањето, односно правото на работа на лицата со пречки во развојот е последна фа­за на долгиот и сложен процес на нивната рехабилитација. Вработувањето е последна фаза од интегрирањето на овие лица во оп­штес­твената средина.
Правото на работа во сите развиени земји во светот претставува едно од основните права на човекот. Прашањето за вработување на лицата со ментална ретардација денес е доста актуелно, пред с¢, поради тоа што многу од лицата со инвалидност кои непречено можат да работат, наидуваат на отпор кај работо­да­ва­чите.

 

Employment, i.e. the right of people with disabili­ties to work, is the last phase of an extended and complex process of their rehabilitation. The em­ployment is the last phase of the integration of these people in the social environment.  
In all developed counties, the right to work presents one of the fundamental human rights. The question regarding employment of people with mental retar­dation is a current issue at present, especially be­cause a lot of people with disability who are able to work have met resistance by the employers.

 

 

 

Citation:Dimkova M, Petrov R. The Status of the Employed People with Mental Retardation in the Protective Companies in the Republic of Macedonia According to the Contemporary Legislation. J Spec Educ Rehab 2006; 7(1-2):41-48.

   

 

   

Клучни зборови: Вработување, рехабили­та­ци­ја, интеграција, ментално ретардирани ли­ца, заштитни друштва, легислатива

 

Key words: Employment, rehabilitation, integra­tion, mentally retarded people, protective compa­nies, legislation

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Магдалена DIMKOVA

 

Magdalena DIMKOVA

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје, РМ

 

“Ss Cyril and Methodius”
University Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. “Krste Misirkov” bb, 1000 Skopje, RM