Read: 2918
     

ЗАЧЕСТЕНОСТ ВО УПОТРЕБАТА НА ЕКСПОНЕНТСКИТЕ  АТРИБУТИ ВО ЈАЗИКОТ НА ГЛУВИТЕ И НАГЛУВИТЕ ДЕЦА

 

Светлана МИЛОШЕВИЌ

Србија

 

THE FREQUENCY OF USE OF ATTRIBUTIVE EXPONENTS IN THE LANGUAGE OF COMPLETELY AND PARTIALLY DEAF CHILDREN

 

Svetlana MILOSHEVIKJ

Serbia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Во трудот се изложени резултатите од истра­жу­вањето за употребата на атрибутите во јазич­ното изразување кај глувите и наглувите деца од основните училишта. Целта на истражува­ње­то беше да се утврди проблемот кој го имаат глу­вите и наглувите деца во врска со секун­дар­ни­те реченички конституенти и нивните експо­нен­ти. Истражувањето е извршено во писме­ниот јазичен израз. Примерокот го сочинуваа уче­ници од училишта за деца со оштетен слух и ученици од редовните основни училишта. До­бие­ните резултати се изложени табеларно.
Глувите и наглувите деца имаат дефицит во из­ра­зувањето на секундарните реченички консти­ту­енти-атрибутите. Овие испитаници најчесто користат само еден збор, потоа ја користат син­таг­мата, а зависната клауза е ретко во употреба.

 

This study shows the results of a research done on the use of attributives in the linguistic expression of completely and partially deaf primary-school children. The aim of the research was to establish the difficulties that completely and partially deaf children have with the secondary syntactic con­stituents and their exponents. The research was done on the written linguistic expression. The sample consisted of the children from schools for the children with impaired hearing and the children from mainstream primary schools. The obtained results have been presented in tables.
Completely and partially deaf children show some deficiencies in expressing secondary syntactic con­stituents-attributives. These examinees usually use only one word, then they use a phrase, while a subordinate clause is very rarely used.

 

 

 

Citation:Miloshevich S. The Frequency of use of Attributive Exponents in the Language of Completely and Partially Deaf Children. J Spec Educ Rehab 2006; 7(3-4):77-84.

   

 

   

Клучни зборови: секундарни реченички конституен­ти, експонентски атрибути, глуви и наглуви деца.

 

Key words: secondary syntactic constituents, attributive exponents, completely and partially deaf children.

 

 

 

Adresa za separatite:

 

Address requests for reprint to:

Милошевиќ СВЕТЛАНА

 

Miloshevich SVETLANA

Кочино село бб
35220 Рибаре, Јагодина
Србија
svetimir35ja@ptt.ju

 

Kochino selo bb
35220 Ribare, Jagodina
Serbia
svetimir35ja@ptt.ju