Read: 8277
     

ВРСНИЧКИ ИНТЕРАКЦИИ ВО ПАРАЛЕЛКИ СО ПРИМЕНА НА КОНЦЕПТОТ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Виолета АРНАУДОВА1               
Татјана ТАКАШМАНОВА-СОКОЛОВСКА1
Зора ЈАЧОВА2

 

Филозофски факултет
Институт за психологија1
Институт за дефектологија2

 

PEER INTERACTION INCLASSES WHICH USE THE
CONCEPT OF INCLUSIVE EDUCATION

 

 

Violeta ARNAUDOVA1
Tatjana TAKASHMANOVA-SOKOLOVSKA1
Zora JACHOVA2

 

Faculty of Philosophy
Institute for Psychology1
Institute of Special Education and Rehabilitation2

Skopje, Macedonia

Скопје, Македонија

 

 

 

Резиме
Проверен е социјалниот статус на секој ученик со акцент на статусот на учениците со пречки во развојот. Примерокот е пригоден. Вклучени се вкупно 55 ученици на возраст од 9-10 и 13-14 години од две паралелки при ОУ "Димо Хаџи-Димов#. Во двете одделенија се вклучени деца со телесна инвалидност и анорексични проблеми. Истражувањето е спроведено со примена на социометриска постапка и три социо-метриски критериуми, како и неограничен и ограничен избор.

 

Abstract
We have evaluated a social status of the pupils individually, especially the status of the pupils with developmental disabilities. The sample is convenient and includes 55 pupils from two classes at the age of 9-10 and 13-14 from the regular elementary school “Dimo Hadzi-Dimov”. Children with physical disabilities and anorexic problems are included in both classes. The research has been carried out using socio-metric procedure, applying three socio-metric criteria and both limited and unlimited choices.

 

 

 

Citation:Arnaudova V, Takashmanova-Sokolovska T, Jachova Z. Peer Interaction in Classes Which Use the Concept of Inclusive Education. J Spec Educ Rehab 2004; 5(1-2):87-98.

   

 

   

Клучни зборови: врснички интеракции, пречки во развојот, инклузивно образование, социо-емоционална клима, социјален статус

 

Key words: peer interactions, developmental disabilities, inclusive education, socio-emotional atmosphere, social status

     

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Виолета АРНАУДОВА

 

Violeta ARNAUDOVA

Универзитет "Св. Кирил и Методиј#
Филозофски факултет
Институт за психологија
Бул. "Крсте Мисирков# бб
1000 Скопје, Република Македонија
violeta@fzf.ukim.edu.mk

 

University "St. Cyril and Methodius"
Faculty of Philosophy
Institute for Psychology
Bull. "Krste Misirkov" bb,
1000 Skopje, Republic of Macedonia
violeta@fzf.ukim.edu.mk