20 ГОДИНИ ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА - ПЕРИОД НА КОНТИНУИРАН РАЗВОЈ

 


Владимир ТРАЈКОВСКИ1
Дончо ДОНЕВ2

 

1Дефектолошка теорија и практика
Институт за дефектологија
Филозофски факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, Македонија
2Институт за социјална медицина, Медицински
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, Република Македонија

 

20 YEARS JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION - A PERIOD OF CONTINUOUS DEVELOPMENT

 

Vladimir TRAJKOVSKI1
Doncho DONEV2

 

1Journal of Special Education and Rehabilitation
Institute of Special Education and Rehabilitation,
Faculty of Philosophy,
University Ss. Cyril and Methodius
Skopje, Macedonia
2Institute for social medicine, Faculty of Medicine,
University „Ss. Cyril and Methodius“,
Skopje, Republic of Macedonia

 

Примено: 04.02.2017
Прифатено: 13.02.2017

 

 

Recived: 04.02.2017
Accepted: 13.02.2017
Editorial


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Вовед и цел: Првиот број на списанието Дефектолошка теорија и практика се појави во 1997 година и во изминатите 20 години се објавени 37 броеви. Во списанието се објавуваат трудови од повеќе науки и научни дисциплини и тоа: дефектологија, медицина, педагогија, психологија, социјална политика, право и др. Целта на овој едиторијал е да направи пресек на 20-годишното постоење на списанието Дефектолошка теорија и практика и да се истакнат планираните идни активности за унапредување на квалитетот на објавените трудови и интегритетот и видливоста на списанието.
Методи: Преглед и анализа на документацијата на списанието и евиденцијата на приложените, одбиените и прифатените ракописи, структурата на објавените трудови според разни обележја и други специфичности во развојот на списанието од неговото основање во 1997 година и, посебно, постигнувањата во периодот 2008 – 2016 година.
Резултати: Во изминатите девет години е забележан пораст на бројот на автори и коавтори на објавените трудови, дури 358, и тие доаѓаат од вкупно 28 држави. Стапката на прифаќање на трудови опаѓа од 93% во првите години од излегувањето на списанието на 33% во последните три години. Најмногу објавуваат домашните автори од Македонија, кои се среќаваат во 31 труд или 27,7% од објавените трудови. Авторите најмногу објавувале оригинални трудови, дури 87 или 53%, па потоа се среќаваат 12% ревиски трудови и 11,5% стручни трудови. Според видот на рубриката, најмногу се објавуваат куси вести и информации кои не се рецензираат и тие се застапени со 28%, а од рецензираните трудови најфреквентна е дефектолошката рубрика со 16,5% од вкупниот број трудови.
Заклучок: Списанието Дефектолошка теорија и практика е списание со рецензија и со отворен пристап кое бележи континуиран прогрес во квалитетот и видливоста со цел да служи како солиден медиум за унапредување на научните истражувања и промоција на професионалните постигнувања во областа на дефектологијата и сродните области во биомедицината во Р. Македонија и пошироко.

 

 

Introduction and goal: The first edition of the “Journal of Special Education and Rehabilitation” was released for the first time in 1997, and over the past 20 years, 37 issues have been published. In the Journal different kinds of articles are published from several scientific disciplines such as special education and rehabilitation, medicine, pedagogy, psychology, social politics, law and others. The goal of this editorial is to review the 20 years’ existence of the “Journal of Special Education and Rehabilitation” and to point out the future activities for the promotion of the quality of published articles and the integrity and visibility of the journal.
Methods: Review and analysis of the documentation of the journal as well as the evidence of submitted, rejected and accepted manuscripts, the structure of published articles by according to their uniqueness, and other specific moments in the development of the journal from its founding in 1997 – and especially the achievements in the period from 2008 to 2016.
Results: Over the past nine years we have noticed a growth in the number of authors and co-authors from the published articles by 358, from 28 different countries. The rate of acceptance of new articles has reduced from the original 93% in the first years of the foundation of the journal to 33% in the last three years. The majority of published articles come from authors from Macedonia which we can find in 31 articles or 27.7% from the overall published articles. The majority of authors have published original manuscripts (n= 87 or 53%), and then we have 12% articles of revision and 11.5% scientific articles. With regard to the different sections of the journal, the most published are news and information that are not subject to review (28%) while from the articles that are reviewed the most represented section is from special education and rehabilitation with a total of 16.5% from the overall number of published articles.
Conclusion: The “Journal of Special Education and Rehabilitation” is a journal that undertakes review on its articles and has an open access policy, which marks a continuous progress in quality and visibility with an appointed goal to serve as a solid medium to enhance scientific research and to promote professional achievements in the field of special education and rehabilitation and the similar fields in biomedicine in the Republic of Macedonia and abroad.


Citation: Trajkovski V, Donev D. 20 years Journal of Special Education and Rehabilitation - a period of continuous development. J Spec Educ Rehab 2017; 18(1-2):5-16. doi: 10.19057/jser.2017.15

   

Клучни зборови: Дефектолошка теорија и практика, 20 години, списание со рецензија, отворен пристап, публицистичка етика и интегритет

 


Keywords: Journal of Special Education and Rehabilitation, 20 years, reviewed journal, open access, publishing ethics and integrity


Адреса за кореспонденција:
Владимир Трајковски
Институт за дефектологија
Филозофски факултет, Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“
Скопје, Република Македонија
Е-пошта: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 


Corresponding address:
Vladimir Trajkovski,
Institute of Special Education and Rehabilitation
Faculty of Philosophy
“Ss Cyril and Methodius” University
1000 Skopje, Republic of Macedonia
E-mail: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

 

 


 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in