ПРОЦЕНКА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ КОИ ПОСЕТУВААТ ПОСЕБНИ УЧИЛИШТА ВО СРПСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ

 

Радомир Бранислав АРСИЌ1
Србољуб Властимир ЃОРЃЕВИЌ2

 

1Универзитет во Приштина - Косовска Митровица,
Факултет за наставници во Призрен - Лепосавиќ, Србија
2Универзитет во Ниш, Факултет за наставници во Врање,
Србија

 

AN EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF HEARING IMPAIRED CHILDREN ATTENDING SPECIAL SCHOOLS IN THE SERBIAN EDUCATION SYSTEM

 

Radomir Branislav ARSIĆ 1

Srboljub Vlastimir DJORDJEVIĆ 2

 

1University of Pristina-Kosovska Mitrovica, Theacher
Training Faculty in Prizren-Leposavic, Serbia
2University of Nis, Theacher Training Faculty in Vranje,
Serbia

 

Примено: 25.11.2016
Прифатено: 27.01.2017

 

 

Recived: 25.11.2016
Accepted: 27.01.2017
Original article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Квалитетот на животот е неодреден и тешко може да се дефинира, бидејќи индивидуалните цели во рамките на економските, културните, религиските и образовните фактори имаат доминантно влијание.
Целта на оваа студија е да се утврдат разликите во одговорите добиени за ква-литетот на животот на глуви и наглуви деца и да се прикаже која од двата вида социјална заштита, семејна или интернатска, обезбедува подобри услови за проценка на квалитетот на животот на овие деца.
За обработка на податоците беа користени дескриптивна статистика и статистичка анализа (Кронбахова алфа, т-тест и Пирсоновиот коефициент на корелација). Сите статистички анализи беа изведени во статистичката програма SSPS 19. Примерокот опфаќа 61 ученик од посебните училишта за глуви деца, кои беа испитувани со педијатрискиот прашалник за квалитетот на животот (Pediatric Quality of Life Inventory TM – PedsQL, version 4.0).
Резултати: со децата што се сместени во интернатите на посебните училишта за глуви деца, во однос на нивното образование добивме помалку изразени резултати, од 0,70 на супскалата за психофизичко здравје до 0,81 на социјалната скала.
Заклучок: добиените резултати укажуваат дека децата со оштетен слух кои се сместени во училишта за глуви со интернат, во текот на нивното образование имаат поповолни можности за квалитетот на нивните животи, и покрај фактот дека тие живеат во интернат, споредено со деца кои живеат во своите семејства.

 

 

Quality of life is vague and difficult to define, since individual goals, in addition to economic, cultural, religious and educational factors, also have a dominant influence.
This study is aimed to determine the differences in the responses received on the quality of life of deaf and hard-of-hearing children and to show which of the two social protections, family or boarding school, provides better conditions for the assessment of the quality of life of these children.
The methods used in data processing included descriptive statistics and statistical analysis (Cronbach α, t-test and Pearson's correlation coefficient). All statistical analyses were performed in the statistical program SSPS 19. The sample consisted of 61 students in special schools for deaf children who were examined using a paediatric questionnaire about quality of life (Pediatric Quality of Life Inventory TM – PedsQL, version 4.0).
The results: With children who were housed in dormitories of special schools for deaf children, during their education we obtained less pronounced results ranging from 0,70 on the sub-scale of psycho-social health to 0,81 on the social scale.
Conclusion: The obtained results indicate that children with hearing impairment who are housed in the dormitories of schools for the deaf during their education have a favourable opinion of the quality of their lives, irrespective of the fact that they live in a dormitory compared to children who live with their families.


Citation: Arsic BR, Djordjevic VS. An evaluation of the quality of life of hearing impaired children attending special schools in the Serbian education system. J Spec Educ Rehab 2017; 18(1-2):26-41. doi: 10.19057/jser.2017.17

   

Клучни зборови: квалитет на животот, глуви деца, семејство, училиштен интернат, социјална грижа

 


Keywords: quality of life, deaf children, family, boarding school, welfare


Адреса за кореспонденција:
Радомир Арсиќ
Светолика Ранковиќа 6,
34300 Аранѓеловац, Србија
Phone: ++381 63 77 37 078
Е-пошта: raca13ar@gmail.com

 


Corresponding address:
Radomir Arsić
Svetolika Rankovica 6,
34300 Arandjelovac, Serbia
Phone: ++381 63 77 37 078

E-mail: raca13ar@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in