ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА ПОЧЕТНИТЕ СИГНАЛИ НА АМПЛИТУДА КАЈ КИНЕСКИТЕ ДЕЦА СО ТЕШКОТИИ ПРИ ЧИТАЊЕ И СО СПЕЦИФИЧНИ ЈАЗИЧНИ НАРУШУВАЊА

 

Чуан-Хан ЧИАНГ
И-Чен ЧЕН
Ксиао-Лан ВАНГ

 

Институт за специјална едукација, Национален
редовен универзитет во Тајван, Тајван

 

PERCEPTION OF AMPLITUDE ONSET SIGNALS IN CHINESE CHILDREN WITH READING DIFFICULTIES AND SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENTS

 


Chun-Han CHIANG
I-Chen CHEN
Hsiao-Lan WANG

 

Department of Special Education, National Taiwan
Normal University, Taiwan

 

Примено: 13.10.2016
Прифатено: 21.11.2016

 

 

Recived: 13.10.2016
Accepted: 21.11.2016
Original article


 

Резиме

 


 

Abstract

 

Оваа студија ги истражуваше основните аудитивни обработки на звучната амплитуда кај кинеските деца со тешкотии при читање и со јазични нарушувања. Петнаесет деца со тешкотии при читање на кинески јазик (ТЧ), петнаесет деца со тешкотии при читање на кинески јазик и со специфични јазични нарушувања (ТЧ-СЈН) и шеснаесет врсници за контрола (К) беа избрани од локалните основни училишта во Тајван. Трите групи беа споредени, особено според фонолошката свесност и според разликувањето на почетокот на аудитивната амплитуда. Нашите прелиминарни резултати потврдија де-ка контролните групи покажале значително подобри резултати на сите фонолошки и аудитивни мерења во споредба со двете групи деца со ТЧ. При препознавањето на кинеските знаци, децата со ТЧ-СЈН покажале значително полоши резултати од децата со ТЧ. Исто така, дојдовме до заклучок дека кинеските деца со ТЧ-СЈН покажуваат полоши резултати во однос на фонологијата и покажуваат помала сензитивност за почетокот на амплитуда на сложен звук во споредба со кинеските деца со ТЧ.
Заклучивме дека слабата аудитивна дискриминација на почетокот на амплитудата на звукот може да биде од суштинско значење за карактеризирање на кинеските деца со тешкотии при читањето и со јазични нарушувања.

 

 

This study explored the fundamental auditory processing of sound amplitude in Chinese children with both reading and language difficulties. Fifteen children with Chinese reading difficulties (RD), fifteen children with Chinese reading difficulties and specific language impairments (RD-SLI), and sixteen age-matched controls (CA) were recruited from local primary schools in Taiwan. The three groups were compared specifically on phonological awareness and auditory amplitude onset discrimination. Our preliminary results confirmed that age-matched controls performed significantly better on all of the phonological and auditory measurements, compared to both groups of children with RD. Children with RD-SLI performed significantly worse than children with RD in Chinese character recognition. Also Chinese children with RD-SLI were found to be poorer in phonological performance and to be more insensitive to complex sound amplitude onset, compared with Chinese children with RD.
We concluded that poor auditory discrimination of sound amplitude onset might be fundamental to characterize Chinese children with reading difficulties and language impairments.


Citation:Chiang CH, Chen IC, Wang HL. Perception of amplitude onset signals in Chinese children with reading difficulties and specific language impairments. J Spec Educ Rehab 2017; 18(1-2):109-125. doi: 10.19057/jser.2017.22

   

Клучни зборови: тешкотии при читање (ТЧ), специфични јазични нарушувања (СЈН), фонолошка обработка, аудитивна перцепција на амплитуда, препознавање кинески знаци, кинеско-мандарински.

 


Keywords: Reading Difficulties (RD), Specific Language Impairments (SLI), Phonological Processing, Auditory Amplitude Perception, Chinese character recognition, Chinese Mandarin


Адреса за кореспонденција:
Ксиао-Лан ВАНГ
Институт за специјална едукација, Национален
редовен универзитет во Тајван,
162, Хепинг ист роуд секш 1, Тајпеј, Тајван
E-пошта: hlw36@ntnu.edu.tw

 


Corresponding address:
Hsiao-Lan WANG
Department of Special Education, National Taiwan
Normal University,
162, Heping East Road Section 1, Taipei, Taiwan
E-mail: hlw36@ntnu.edu.tw

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in