ОТСЕК ЗА ДЕФЕКТОЛОГИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО САРАЕВО, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

 

Харис МЕМИШЕВИЌ

 

Факултет за образовни науки, Универзитет во
Сараево
Сараево, Босна и Херцеговина

 

DEPARTMENT OF EDUCATION AND REHABILITATION AT THE UNIVERSITY OF SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Haris MEMIŠEVIC

 

Faculty of Educational Sciences, University of
Sarajevo
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

Примено: 24.11.2016
Прифатено: 26.11.2016

 

 

Recived: 24.11.2016
Accepted: 26.11.2016

 

Со оглед на зголемениот притисок врз образовниот систем во Босна и Херцеговина (БиХ) во целост да се прифати инклузивното образование и да се обезбеди соодветна поддршка за сите ученици, постои потреба за формирање на нов отсек за дефектологија во БиХ. Така, на Факултетот за образовни науки на Универзитетот во Сараево беше иницирана и направена физибилити студија за потребата за формирање на новиот отсек. Оваа физибилити студија беше одобрена од страна на Владата и Собранието на Кантонот Сараево. До денес постоеја само два такви отсека на државните универзитети во БиХ, еден во Тузла (Федерацијата на Босна и Херцеговина) и еден во Фоча (Република Српска). Ова ќе биде трет, поддржан од државата, отсек за едукација на стручни лица од областа на специјал-ното образование и рехабилитација на деца со пречки во развојот. Предавањата на новиот отсек ја следат долгата традиција на предавања кои се нудат на слични институции во регионот, како што е Факултетот за дефектологија во Белград, Србија и Факултетот за дефектологија во Загреб, Хрватска.
Покрај тоа, земајќи ги предвид овие ре-гионални насоки за студиската програма, ние исто така ги имавме предвид програмите понудени на нај-добрите светски универзитети за специјално образование, како што се Уни-верзитетот „Вандербилт“ и Универзи-тетот во Канзас. Водечка идеја беше дека студентите на Отсекот за дефектологија го заслужуваат најдоброто, во моментот актуелни програми кои ќе им обезбедат компетенции за да се обезбеди целосна поддршка на децата со пречки во развојот. Дипломираните студенти од Отсекот за дефектологија ќе имаат вештини за работа со деца и возрасни со различни форми на пречки. Дипломираните студенти од Отсекот ќе имаат компетенции во областа на работа со деца со интелектуална попреченост, слух и оштетен вид. Тие ќе бидат во можност да обезбедат поддршка на децата од периодот на раното детство, во текот на годините на училиште и факултет, поддржувајќи ги во текот на целиот преоден период (до вработување). Програмите кои се нудат во Отсекот се наменети за оспособување на студентите да работат со хетерогена група деца и да се одговори на широк спектар на образовни предизвици со кои може да се соочат во секојдневната работа. Така, на пример, на Отсекот се нудат предавања за образовни стратегии за работа со деца со нарушување на аутистичен спектар базирани на докази, како што се применета анализа на однесување, предавања за методите на работа со хиперактивни деца и деца со недостаток на внимание итн. Еден од новодизајнираните курсеви е когнитивната рехабилитација, која ги учи студентите на некои практични стратегии за тоа како да се подобрат одредени когнитивни домени (внимание, меморија, извршни функции) на децата со пречки во развојот. Од старите, добро воспоставени курсеви, има такви кои се занимаваат со сензорни нарушувања како што се знаковниот јазик и Браевото писмо. Сѐ на сѐ, вработените во Отсекот веруваат дека дипломираните студенти ќе бидат целосно компетентни за справување со тековните образовни предизвици и ќе бидат во можност да обезбедат целосна поддршка за образованието и рехабилитацијата на сите деца со пречки во развојот.
Во оваа учебна година (2016/2017) на овој отсек се запишаа 20 студенти. Во учебната 2017/2018 планираме да се запишат 65 студенти. Ние им посакуваме сѐ најдобро на сите наши сегашни и идни студенти и ги каниме сите да го разгледаат овој отсек за дефектологија при Универзитетот во Сараево, како следен чекор во својата кариера.

 

 

Given the increased pressure on educational system in Bosnia and Herze-govina (BiH) to fully embrace inclusive education and to provide appropriate supports to all students, there was a need for establishing a new department of Education and Rehabilitation in BiH. Thus, the Faculty of the Educational Sciences at the University of Sarajevo initiated and made a feasibility study on the need for establishing the new department. The feasibility study was then approved by the Government and Assembly of the Sarajevo Canton. To date, there were only two such departments at the state Universities in BiH, one in Tuzla (Federation of Bosnia and Herzegovina) and one in Foča (Republic of Srpska). This will be the third, state-supported, department for educating experts in the field of special education and rehabilitation of children with developmental disabilities. The courses offered at the new department follow the long tradition of courses offered at the similar institutions in the region, such as the Faculty for Special Education and Rehabilitation in Belgrade, Serbia and the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences in Zagreb, Croatia. Besides taking into account these regional guidelines for the study program, we also had in mind programs offered at the best world universities for special education such as Vanderbilt University and University of Kansas. The leading idea was that the students at the Department of Education and Rehabilitation deserve the best, current, up-to-date programs that will provide them with the competencies to provide full support to children with disabilities. The graduates from the Department of Education and Rehabilitation will have the competencies to work with children and adults with various forms of disabilities. The graduates of the Department will be competent in areas of work with children with intellectual disability, hearing and visual impairments. They will be able to provide supports to children from the early childhood period, through the school years and high school years all the way to supporting them in the transitional period (finding employment). The programs offered at the Department are aimed at equipping the students to work with a heterogeneous group of children and to respond to a wide variety of educational challenges that they might face in everyday work. Thus, for example, the Department offers courses on evidence-based educational strategies in work with children with Autistic Spectrum Disorder such as Applied Behaviour Analysis, courses on methods of work with children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder etc. One of the newly designed courses is Cognitive Rehabilitation that teaches students some practical strategies on how to improve certain cognitive domains (attention, memory, executive functions) of children with developmental disabilities. Of the old, well-established courses, there are the ones that deal with sensory impairments such as Sign Language and Braille’s alphabet. All in all, the staff at the Department believes that the graduates will be fully competent in dealing with current educational challenges and be able to provide full educational and rehabilitation support to all children with developmental disabilities.
In this academic year (2016/2017), 20 students enrolled at the Department. In the academic 2017/2018 the Department plans to enrol 65 students. We wish all the best to all our current and prospective students and invite all to consider the Department of Education and Rehabilitation at the University of Sarajevo as the next step in their careers.


Адреса за кореспонденција:
Харис МЕМИШЕВИЌ
Универзитет во Сараево
Факултет за образовни науки,
Скендерија 72, 71000 Сараево
Босна и Херцеговина
тел. +387 61 178 123
E-пошта: hmemisevic@gmail.com

 


Corresponding address:
Haris MEMIŠEVIĆ
University of Sarajevo
Faculty of Educational Sciences
Skenderija 72, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Phone: + 387 61 178 123
E-mail: hmemisevic@gmail.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in