ПРОСЛАВА ПО ПОВОД 3. ДЕКЕМВРИ, МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

 

Маја ФИЛИПОВСКА

 

Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Скопје, Република Македонија

 

CELEBRATION OF DECEMBER 3RD, INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES

 

Maja FILIPOVSKA

 

Faculty of Philosophy,
Institute for special education and rehabilitation
– Skopje, Republic of Macedonia

 

Примено: 04.12.2016
Прифатено: 07.12.2016

 

 

Recived: 04.12.2016
Accepted: 07.12.2016

 

На 2. декември 2016 година во големиот амфитеатар на Филозофскиот факултет во Скопје, во организација на Институтот за дефектологија се одржа прослава по повод одбележувањето на 3. декември, Меѓународниот ден на лицата со инвалидност.
Официјалниот дел на програмата, со свое обраќање го отвори проф. д-р Горан Ајдински, декан на Филозофскиот факултет во Скопје. На присутните гости на прославата им се обрати и ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски, како и министерот за труд и социјална политика на Република Македонија, д-р Фросина Ташевска-Ременски.
По трите обраќања во кои беа нагласени досегашниот вложен труд и идните заложби за инклузија и пристапност на лицата со инвалидност, следуваше доделување на две награди од хуманитарната фондација „Проф. д-р Љупчо Ајдински“.
Првата награда за студент со постигнат највисок просечен успех во својата гене-рација за време на студиите по специјална едукација и рехабилитација, ѝ беше доделена на Симона Костадинова за постигнатиот просечен успех од 9,65, во генерацијата запишана во учебната 2011/2012 година. Втората награда беше наменета за највисоко рангираниот студент при уписот на Институтот за дефектологија во академската 2016/2017 година.
Наградата ѝ беше доделена на Надица Ѓерасимова со освоени 97,70 поени.
Покрај двете награди, фондацијата „Проф. д-р Љупчо Ајдински“ додели и две признанија за хуманост. Првото признание му беше доделено на Институтот за дефектологија за долгогодишната хумана активност во подготовка на дефектолошки кадри и едукација и рехабилитација на лицата со пречки во развојот. Второто признание беше наменето за проф. д-р Кирил Темков за бројните покренати и реализирани хумани активности, пред сѐ, за објавениот научен труд за етичките димензии на дефектологијата и воведувањето на етиката во образовниот систем во Република Македонија.
Последниот дел од програмата беше на-менет за изведби од културно-уметнички карактер на учениците од посебните и редовните училишта и заводите за рехабилитација и едукација од земјата. Во овој дел учествуваа ученици од Заводот за рехабилитација на деца и младинци од Скопје со поетско читање на песни, ученици од ДУЦОР „Партенија Зографски“ настапија со танц на музика од Мајкл Џексон, ученици од ОУ „Владо Тасевски“ имаа музички настап на две песни проследени со превод на знаковен јазик. Со балетска точка програмата ја збогатија учениците од ПОУ „Иднина“, додека учениците од ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ имаа две музички изведби, вокална и инструментална. Програмата беше завршена со фолклорна точка на учениците од Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин“ од Битола.

 

 

On December 2nd 2016 in the main amphitheater at the Faculty of Philosophy in Skopje, was held the celebration of December 3rd, the International Day of Persons with Disabilities, in organization of the Institute of Special Education and Rehabilitation.
The official part of the program was started with a speech by Goran Ajdinski, PhD, the Dean of the Faculty of Philosophy in Skopje. The guests at the celebration were also greeted by the Rector of the University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje, Nikola Jankulovski, PhD and the Minister of Labor and Social Policy of Republic of Macedonia, Frosina Tashevska-Remenski, PhD.
After the speeches, which highlighted the current efforts and future commitment to inclusion and accessibility of persons with disabilities, two awards were presented by the Humanitarian foundation “Prof. d-r Ljupco Ajdinski”.
The first award was given to Simona Kostadinova as the student with achieved highest grade point average of 9.65 in the generation 2011/12 during the studies of Special education and rehabilitation. The second award was intended for the highest ranked student at the university admission in 2016/2017.
This award belonged to Nadica Gjerasimova who had 97.70 points on the official rank list.
Beside the awards, two acknowledgements for humanity were also given by the Foundation “Prof. d-r Ljupco Ajdinski”. For the longstanding human activity in preparation of special education and rehabilitation staff and education and rehabilitation of persons with disabilities, the first acknowledgement was given to the Institute of Special education and rehabilitation. The second acknowledgement was meant for Kiril Temkov, PhD, about his numerous initiated and organized human activities, especially for the published paper on the ethical dimensions of special education and rehabilitation and introduction of Ethics in the education system in Republic of Macedonia.
The last part of the program was intended for cultural and art performances of the students from special and regular schools and institutions for education and rehabilitation in the country. In this part of the celebration, the students from the Institute for Rehabilitation of Children and Youth-Skopje took part by poetry reading, the students form DUCOR “Partenija Zografski” performed a dance on music from Michael Jackson, and the students from the elementary school “Vlado Taseski” had a music performance of two songs with sign language translation. The program was enriched with the ballet performance of the students from the special school “Idnina” and the students from DURDMOV “Dimitar Vlahov” had two music performances, vocal and instrumental. The program was completed with a folklore dance of the students from the Center for rehabilitation of children with impaired hearing, speech and voice and other development problems “Kocho Racin” – Bitola.


Адреса за кореспонденција:
Маја ФИЛИПОВСКА
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет,
Институт за дефектологија
Бул. „Гоце Делчев“ 9а, 1000 Скопје
E-пошта: m_filipovska@hotmail.com

 


Corresponding address:
Maja FILIPOVSKA
University of “Ss. Cyril and Methodius”
Faculty of philosophy, Institute of Special Education
and Rehabilitation
Bul. “Goce Delchev” 9a, 1000 Skopje
E-mail: m_filipovska@hotmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in