СООДВЕТНОСТ НА ДОСТАПНИТЕ ИНСТРУКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА

АКАДЕМСКИ УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ХЕМИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА:

ИМПЛИКАЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Обијо НГОЗИ ОБИАГЕЛИ Инјама УЗОЧУКВУ ЏЕЈМС

 

Оддел за едукациски фондации, Универзитет во Нигерија, Нсука

 

Примено: 31.01.2017

Прифатено: 01.12.2017

Вовед

 

ADEQUACY OF AVAILABLE INSTRUCTIONAL MATERIALS FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS IN CHEMISTRY IN SECONDARY SCHOOLS: IMPLICATIONS FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION

 

Obiyo, NGOZI OBIAGELI Inyama, UZOCHUKWU JAMES

Department of Educational Foundations University of Nigeria, Nsukka

Recived: 31.01.2017

Accepted: 01.12.2017 Scientific Article

Introduction

Нигерија треба да биде на исто ниво на раз- виеност, како и развиените држави во светот. Постои потреба предметите по природни науки да станат поинтересни и да се обезбеди ефективно предавање и учење на истите (1).

И покрај важноста на хемијата, успехот на учениците на јавните тестирања е слаб (2), вклучувајќи ги и учениците со посебни потреби, извештајот на шефот на Советот за тестирање од Западна Африка (WAEC) за мај/јуни 2012 година (3). Тоа не е добра вест за научните и за техничките достигнувања и развој во Нигерија. Во 2010 година, од185,430 кандидати кои полагаа Хемија,

31.88 % добиле оценка помеѓу А1-Ц6, додека 68.12 % добиле оценка Ц, вклучувајќи и Ф9. Од 2011 до 2013 година, процентот на ученици кои добиле оценка Ц6 бил над

30.98 %, 30.69 % и 30.00 % редоследно, додека процентот на добиени оценки Ц6 изнесувал 69.02%, 69.39 % и 70.00 % редоследно по години. Полагањето на тестот по Хемија на државно ниво е многу низок. Само 185, 883, 171, 638, 165, 113, 160, 002 и 144, 372 го полагале тестот по хемија од WAEC во 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 година. Овие бројки кога ќе се споредат со процентот на уписи на кандидатите кој е над 1,6 милиони во наведените години, покажуваат дека е многу мал бројот на уписи. Од 1.67 милиони кандидати кои полагале на тестирањата за учениците од 4 година од средните училишта во Западна Африка (WASSCE), на 122,000 кандидати им биле задржани резултатите поради препишување на тестот. Оваа бројка е помала кога би се споредила со бројката од претходните години, особено со 2011 година. Теренското набљудување од истражувачите покажува дека не во сите случаи на препишување при тестирањето бил изготвен официјален извештај. Nwagbo (4) недостапноста на инструкциските    материјали    ја   идентификувал како главен фактор кој влијаел врз разбирањето на предметите од областа на природните науки и успехот по истите од страна  на учениците. Инструкциските материјали се помагала при предавањата на наставниците и целиот клас има корист од истите, бидејќи тие се корисни и при предавањата и при учењето на предметите. Учениците имаат подобри резултати во случаите кога предавањата им биле држени со помош на инструкциски материјали. Федералното министерство за  образование (5) ги надогради досегашните програми по Хемија со цел да се остварат современите потреби за државата којашто аспирира да биде помеѓу првите 20 развиени економии во светот до 2020 година. Федерална Република  Нигерија  (6)  во  својата политика наведува дека владата треба да ги преземе потребните мерки за да се реализираат целите на образованието и придобивките од истото за националната економија, со цел да осигура дека предавањата ќе бидат практични, засновани на активности, експериментални и поддржани од информатичките технологии. Квалитетот на учебниците во сите нивоа на образование треба да се ориентира кон вградување одредени вредности кои вклучуваат стекнување функционални вештини и способности потребни за самоусовршување.

Материјалите по предметот Хемија се премногу апстрактни, тешки и неинтересни, особено за лицата со посебни потреби поради нивните посебни состојби. Одредени теми во Хемијата се особено тешки. Сè додека учениците не се научат да размислуваат на апстрактен начин, способност која се развива во текот на годините според Piaget, учениците нема да можат да ја разберат хемијата. Овој проблем може да се минимизира со употребата на инструкциски материјали.

Материјалите можат да бидат аудио, визуелни, и аудио-визуелни. Тука спаѓаат и реагенсите и опремата во хемиските лаборатории, печатените материјали, мобилните апликации, power point презентации и други софтвери и хардвери. Тие вклучуваат и ресурси од заедницата кои можат да бидат пронајдени во заедницата и можат да помогнат во процесот на предавање и учење. Тука спаѓаат и минералните ресурси, локалните материјали за правење сапун, други локални козметики, музеи, вегетациски материјали, материјали за боење, фурни и бизнис-центри.

Некои од новите технички инструкциски материјали ја користат технологијата за конвергенција на техничките системи. Овие високо технолошки инструкциски материјали ќе им помогнат на учениците да се заинтересираат во учењето и да ги запомнат материјалите кои претходно ги научиле (7). Ова се неколку технологии кои се соединуваат во една мултинаменска технологија (8). Функциите на телевизијата, радиото, телефонот, мобилните телефони, пејџерите и компјутерот денес остваруваат со само еден џебен апарат. Пример за таков апарат е персоналниот дигитален асистент, кој е еден вид рачен компјутер кој има капацитет да извршува едноставни функции, на пример како личен организатор, па сè до спроведување одделни верзии на производствен софтвер.

Инструкциските материјали можат да им помогнат на учениците да се поврзат со предметот кој го изучуваат и на тој начин може да се зголеми и учеството на учениците. Okoroafor (9) смета дека учениците, посебно оние со посебни потреби, ги сметаат часовите со практична настава како најинтересни часови. Постојат ученици за кои е потребно да се направат посебни модификации на програмата, посебни наставници, сместување, техники за да им се помогне да го достигнат максимумот од нивните потенцијали. Тука се вклучени децата со оштетен вид, оштетен слух, здравствено и телесно инвалидни, нарушувања во однесувањето. Овие ученици покажале подобри резултати кога предавањата им се практични или вклучуваат лабораториска работа во однос на оние кои не биле вклучени во лабораториска работа (10). Хемиските лаборатории треба да имаат соодветни реагенси иапарати.

Од емпириските истражувања (11) е утврдено дека употребата на несоодветната лабораториска опрема доведува до слабо помнење на изучените факти по Хемија кај сите ученици, вклучувајќи ги и учениците со посебни потреби. Ова на крајот доведува до препишување на тестовите од страна на учениците при јавните тестирања кои доведоа до загриженост кај јавноста во Нигерија (12). Emendu (13) забележал дека динамична училишна хемиска лабораторија треба да има поголема лабораториска опрема и реагенси.

Инструкциските материјали не се достапни во многу училишта во Нигерија. Во оние училишта во кои се употребуваат, тие се во голем дел несоодветни (14). Затоа учениците се потпираат на рутинско учење. Со цел да се добие соодветната лабораториска опрема и други инструкциски материјали, WAEC создаде одреден стандард. Најмалку 171 различен апарат и реагенси се потребни во различни количини за клас од 50 кандидати. Тие вклучуваат 50 шпиртни ламби, 50 епрувети, 50 мензури (100 cm3), 100 мензури (250 cm3), 150 конусоидни шишиња (250 cm3), 150 стандардни епрувети 500 „Т“ туби.

За да се надомести недостатокот на опрема, наставниците и учениците мора да импро- визираат. Можат да бидат вклучени Асоцијацијата на наставници и родители (PTA) или Училишно заснованиот комитет за менаџмент (SBMC) и училишните власти. Теренските набљудувачи укажале на фактот дека инструкциските материјали создадени од страна на студентите кои се дел од високото образование, како дел од нивните проекти понекогаш се дистрибуирани до средните училишта. УНИЦЕФ и други НВО може да доставуваат инструкциски материјали до училиштата.

Во образовната зона Охафија во државата Абиа, Мириогу (15) учениците оствариле слаби резултати по Хемија. Податоците прибрани од страна на статистичката единица Одборот за менаџмент на средното образование (SEMB) покажале дека од 96 ученици од средното училиште Акану Охафија, при тестирањето WASSCE направено во 2011 година, само 26 ученици полагале Хемија, додека при тестирањето во 2012 година, од 82 кандидати, само 22 ученици полагале Хемија во истото училиште. Ваквата ситуација не е поразлична од другите училишта во оваа образовна зона. Статистичкиот извештај за бројот на студенти од средните училишта кои полагале централизиран тест по предметот Хемија во 2015 година покажале слаб упис во многу јавни училишта. Ситуацијата не е поразлична ниту во другите години. Од овие ученици се очекува да се запишат на програми по Хемија во 2016 година. Со цел да се осигура дека лабораториската опрема и другите инструкциски материјали се адекватни во оваа зона, WAEC ги реакредитирал училиштата во оваа зона во учебната година 2013/2014.

При дискусијата на научниците и теренското искуство било откриено дека во некои училишта од оваа зона постоела висока стапка на препишување при тестирањето. Некои од учениците сметаат дека концептуалните тешкотии при разбирањето на хемијата се причина за препишување при тестирањето.

Ваквата ситуација има потреба да се утврди како соодветните инструкциски материјали ќе помогнат при намалувањето на овиепроблеми.

Истражувањето беше водено од истражувачките прашања и хипотези во насока да постигнат целите на истражувањето:

  1. Кои инструкциски материјали се достапни за предавање и учење на училишниот предмет Хемија?
  2. Колку се соодветни достапните инст- рукциски материјали за предавање и учење на училишниот предмет Хемија?
  3. Кои се факторите кои влијаат врз дос- тапноста на инструкциските материјали за предавање и учење на училишниот предмет Хемија?
  4. На кој начин можат да бидат доставени инструкциските материјали за предавање и учење на училишниот предмет Хемија?
  5. Кои се резултатите од достапните инс- трукциски материјали при оценувањето на учениците по училишниот предмет Хемија?

 

Хипотези

Хипотеза 1: Нема значајна разлика во рејтингот на средната вредност за наставниците и учениците при употребата на достапните инструкциски материјали за предавање и учење на училишниот предмет Хемија.

 

ИСТРАЖУВАЧКИ МЕТОД

 

Модел на истражувањето

Ова истражување е направено со помош на моделот анкетирање на испитаниците. Овој начин на истражување беше прифатен бидејќи требаше да се добијат информации од целната популација за постоечката ситуација без да постојат манипулации на вари- јаблите при употребата на количината на примерокот којашто беше генерализирана на целокупната популација (16).

 

Територија на која беше спроведено истражувањето

Истражувањето беше спроведено во јавните средни училишта во образовната зона Охафија во државата Абија во Нигерија. Државата Абија е составена од три образовни зони и тоа: Аба, Охафија и Умоахиа кои имаат униформна образовна структура. Областа е составена од општините Арохукву, Бенде, Исикуато и Охафија.

Оваа област беше избрана поради податоците дека учениците, вклучувајќи ги и учениците со посебни потреби, имаат слаби резултати на тестирањата во оваа зона (15). Теренските набљудувања направени од истражувачите покажаа дека е ниска стапката на уписи во програмите по Хемија за разлика од програмите кои вклучуваат изучување на уметноста и општествените науки. Тие утврдија дека многу од учениците се жалат дека хемијата е премногу тешка за да се научи и дека е апстрактна наука. Истражувачите утврдија дека учениците имаат тенденција да препишуваат на тестирањата поради тоа што сметаат дека Хемијата е тежок предмет за учење (12).

 

Целокупна бројка на истражувањето Примерокот на истражувањето се  состои од 86 наставници по предметот Хемија во 86 јавни средни училишта и сите ученици во последната година од средното образо- вание во оваа територијална зона чии вку- пен број е 1.180. Во оваа територијална област има 18, 26, 15 и 27 јавни средни училишта во секоја подобласт последова- телно Арохукву, Бенде, Исикуато и Охафиjа, Статистичка единица, Одборот за менаџмент на средното образование (SEMB), образовната зона Охафиjа, Државата Абиjа, 2015 (17).

 

Примерок на истражувањето и техники Примерок од 456 испитаници составени од 57 наставници по Хемија и 399 ученици во последната година од средното образова- ние кои го изучуваат предметот Хемија во јавните средни училишта на територијална област на која е направено истражувањето. Ова е согласно сo препораките на Nwanna како што е цитирано од страна на Eze (18) кои препорачуваат големината на примерокот да биде: најмалку 40 % за вкупна популација составена од неколку стотина лица, 20 % за вкупна популација составена од неколку стотини лица, 10 % за вкупна популација составена од помалку илјади и најмногу 5 % за популација од неколку илјади лица. Процедурата од неколку фази беше користена за да се извлече примерокот за ова истражување. Училиштата во оваа територијална област се поделени во четири подобласти: Арохукву, Бенде, Исикуато и Охафија.

Во првата фаза беа употребени целни и пропорционални статистички техники за 57 училишта од четирите подобласти. Потоа, за остварување на целта беа избрани училишта со редовни наставници по Хемија. Исто така беа избрани и петте средни училишта за лица од женскиот пол, едното средно училиште за лица со посебни потреби и некои од руралните средни училишта кои се достапни за време на сезоната на дождови. Пропорционалната техника на избор на примерокот осигура да бидат избрани 12 од 18, 17 од 26, 10 од 15 и 18 од 27 средни училишта од територијалните подобласти Арохукву, Бенде, Исикуато и Охафија, редоследно.

Втората фаза се состоеше од избор на ученици од избраните училишта во секоја од подобластите преку случаен примерок со ждрепка. Големината на примерокот се состоеше од 84, 119, 70 и 126 ученици во последната година од средното образова- ние кои го изучуваат предметот Хемија за секое од училиштата од подобластите, редоследно, вкупно 399 ученици кои го изучуваат предметот. Во примерокот беа вклучени 12, 17, 10 и 18 наставници по Хемија во секоја од подобластите, редоследно, односно вкупно 57 наставници.

 

Теоретска рамка

Ова истражување е базирано на теоријата на Брунер од 1966 година. Таа покажува дека учениците создаваат нови концепти врз основа на постоечкото знаење. Тој идентификува 4 процеси кои можат да по- могнат при предавањето и учењето на предмети од која и да е област. Тоа се отк- ривање, интуиција, аналитичко размислу- вање и подготвеност. Тој нагласува дека ученикот треба да биде љубопитен и интуитивен во процесот на учење. Она што беше утврдено со ова истражување ја поддржува оваа теорија. Соодветните инструкциски материјали ќе овозможат запомнување на веќе научениот материјал. Учениците ќе бидат во интеракција со материјалите со цел да го конкретизираат она што претходно го научиле.

 

Инструменти и процедури на тестирање Инструментите за собирање податоци беа составени од прашалник со структурирани или утврдени одговори, создадени од истражувачи познати како Прашалници за соодветноста на достапните инструкциски материјали (AAIMQ). Прашалникот беше составен од два дела, А и Б. Делот А се однесува на личните податоци на испитани- кот, Делот Б беше поделен во 4 кластери А, Б, В и Г во согласност со истражувачките прашања. Кластерот А беше составен од 25 прашања за достапноста на инструкциските материјали потребни за предавање и учење по предметот Хемија. Кластерот Б се состоеше од 25 прашања за соодветноста на достапните  инструкциски материјали. Кластерот В од 5 прашања кои се однесуваа на изјавите за факторите кои влијаат врз недостапноста на инструкциските материјали и кластерот Г составен од 10 прашања за изјавите за начинот на кој се доставуваат инструкциските материјали потребни за предавање и учење по предметот Хемија.

 

Достапен (А), недостапен (NA), беше користен за прашањата од кластерот А, додека за кластерот Б понудените одговори беа дадени како многу соодветно (VA=4), соод- ветно (A=3), несоодветно (I=2), многу несоодветно (VI=1). За кластерот В и Д, понудените одговори беа дадени како Целосно се согласувам (SA=4), Се сог- ласувам (A=3), Не се согласувам (D=2), целосно не се согласувам (SD=1).

Овој инструмент беше одобрен од три експерти кои ја осигураа валидноста на прашањата од анкетниот прашалник. Двајца од нив се експерти од областа на образовните науки и еден е експерт по Статистика и Проценка, сите тројца од Универзитетот Нигерија, Нсука. Од нив беше побарано да го разгледаат инструментот и да ја утврдат неговата точност за истражувањето, имајќи ги на ум целта на истражувањето, поставените истражувачки прашања и хипотезите. Корекциите и сугестиите кои беа дадени од нивна страна беа вметнати во последната

Со цел да се утврди вредноста на инструментот (во овој случај, да се процени внатрешната конзистентност), беше направено пилоттестирање во територијална област која не е дел од истражувањето на овој труд. Десет наставници по Хемија и 10 ученици беа избрани по случаен избор од образовната зона Аба во државата Абија. Со користење на методот КронбахАлфа, беа утврдени коефициентите на веродостојност. Овој метод беше употребен за сите кластери. Со него беа добиени следните коефициенти на веродостојност: 0.90,0.93,

0.65, 0.88. Вкупниот коефициент на инструментот изнесуваше 0.97. Овие резултати покажаа дека е веродостоен инструментот.

 

Метод на собирање на податоците

Беше прифатен методот на лично доставување на прашалникот при што се осигура да бидат вратени прашалниците од сите испитаници. Исто така, овој метод им помогна на истражувачите при објаснувањето на она што не им е јасно на испитаниците. Тие ги доставија прашалниците до испитаниците на самото место и ги земаа откако испитаниците завршија со пополнување на ис- тите.

 

Метод на анализа на податоците

Податоците беа анализирани со користење на проценти, средна вредност и стандардна девијација за предвидените прашања на ис- тражувањето, додека хипотезите беа тести- ранисокористењенатестотtнанивоод

0.05 на значајност. Одговорите од кластерот А беа анализирани со употреба на проценти и 50 % беше стапката на прифатли- вост, додека беше отфрлено сè што беше под 50 %. Прашањата од кластерите Б, В и Г беа анализирани со употреба на средна вредност и стандардна девијација. За кластерот Б одговорите беа интерпретирани на следниот начин: 1.00-1.49, многу соодветно (VI), 1.50-2.49, несоодветно (I) 2.50-3.49, соодветно (A), 3.50-4.00 многу несоодветно (VA). Одговорите од кластерот В беа интерпретирани на следниот начин:1.00-1.49, многу низок степен (VLE), 1.50-2.49, низок степен, 2.50-3.49, висок степен (GE), 3.50- 4.00, многу висок степен (VGE). Средна вредност од 2.50 и поголема беше граница- та за прифаќање на одговорите од класте- рот Г, додека беше отфрлена секоја вред- ност која беше под 2.50.

 

РЕЗУЛТАТИ

Првиот дел од прашалникот на истражувањето

 

Nigeria needs to be at the same level with developed nations of the world. There is need to make science more interesting in schools and ensure its effective teaching and learning (1).

Despite the importance of chemistry, students’ achievement in public examinations including those with special needs have been poor (2), West African Examination Council (WAEC) chief examiners report for May/June 2012 (3). This does not foreshadow well for Nigeria’s scientific and technological development and advancement. In 2010, out of the 185, 430 candidates that sat for Chemistry, 31.88% scored between A1-C6, while 68.12% scored below C6 including F9. From 2011 to 2013, the percentage that scored C6 and above was 30.98%, 30.69% and 30.00% respectively while the percentage that scored below C6 was 69.02%, 69.39% and 70.00% respectively. There is poor enrolment in  Chemistry. Only  185,  883,  171,  638,  165,  113,160,

002   and   144,   372   candidates   sat   for

chemistry in WAEC in 2005, 2006, 2007,

2008 and 2009. These numbers when compared to the overall enrolment of candidates which is over 1.6 million in these years are relatively small. Out  of  the

1.67 million candidates that sat for West African Senior School Certificate Examination (WASSCE), 122,000 candidates had their results withheld due to cases involving examination malpractice. The figure is even lower when compared to previous years especially 2011. Field observation by the researchers reveals that not all cases of examination malpractices were officially reportedNwagbo (4) identified unavailability of instructional materials as key factor militating against students understanding and achievement in the science subjects. Instructional materials are teaching aids the teacher and entire class utilize for purposes of making teaching and learning more effective. Students tend to perform better when taught with instructional materials.

The Federal Ministry of Education FME(5) updated existing Chemistry curriculum to cater for contemporary needs of the nation aspiring to be among the first twenty economies in the world by 2020. Federal Republic of Nigeria FRN (6) in its policy stipulates that to fully realize the goals of education and gain from its contribution to the national economy, government shall take necessary measures to ensure that teaching shall be practical, activity based, experiential and Information Technology supported. Quality of instruction at all levels of education shall be oriented towards inculcating some values that include acquisition of functional skills and competencies necessary forself-reliance.

Chemistry looks too abstract, difficult and uninteresting further enhanced among persons with special needs due to their very nature. Certain topics in Chemistry appear to be difficult. Until students are able to think in an abstract way which according to Piaget gradually develops with age, they may not be able to understand the subject. These may be minimized by use of instructional materials.

Instructional materials can be audio, visuals, realia and audio-visuals. They are all the reagents and equipment in laboratories; printed materials, mobile (m- learning) technology, Microsoft power points and other software and hardware. They include community resources that can be found in the community which can facilitate teaching and learning. They are also mineral resources, local soap making materials/other local cosmetics, museums, vegetation features, weaving and dyeing materials, bakery houses and business centers.

Some of these newer technology instructional materials utilize convergence technology system. These high technology instructional materials will help students to generate interest in learning and sustain learned materials (7). These are blending technologies into a single multipurpose technology (8). The functions of television, radio, telephone, cell phone, beeper and computer are blended into a single pocket device. Such is also a Personal Digital Assistant, which is a type of hand-held computer that may vary in capabilities from simply functioning as a personal organizer to running scaled-down versions of productivity software.

Instructional materials could help students connect to the object of study, and student participation may increase. Okoroafor (9) believes that students especially those with special needs found practical classes interestingThey are students who need special modifications of curriculum, adaptations, special teachers, accommodations, techniques to help them maximize their potentials. They include the visually impaired, hearing impaired, health and physically impaired, emotionally behaviorally disordered, among others. These students exposed to practical classes or laboratory work, perform better than those that were not exposed to laboratory works (10). Chemistry laboratory should have relevant apparatus and reagents.

From empirical studies (11), inadequate available laboratory equipment led to poor retention of learned facts by students in Chemistry including those with special needs. This has led students to engage in cheating or examination malpractices in public examinations which has attracted public concern and outcry in Nigeria (12). Emendu (13) noted that a dynamic school Chemistry laboratory should contain plenty of laboratory equipment and reagents.

Instructional materials have been found to be unavailable in many Nigerian schools. In places they exist, they are grossly inadequate (14). For this, learners resort to rote learning. In order to assess the adequacy of laboratory equipment and other instructional materials, the WAEC came up with a standard. At least 171 different equipment and reagents are needed in various quantities in a class of 50 candidates. They include 50 bunsen burners, 50 burettes, 50 beakers (100cm3),

100 beakers (250cm3), 150 conical flasks (250cm3), 150 boiling tubes and 500 test tubes.

To reduce its shortage, teachers and learners may improvise. Parents Teachers Association (PTA) or School Based Management Committee (SBMC), and school authorities can be involved. Field observation by the researchers showed that instructional materials produced by students in tertiary institutions as part of their projects are sometimes distributed to neigbouring secondary schools. United Nations International Children Education Fund (UNICEF) and other non- governmental organizations (NGO) may supply instructional materials toschools.

In Ohafia Education zone of Abia State, Miriogu (15) reported students’ poor performance in Chemistry. Data collected from statistical unit Secondary Education Management Board (SEMB), showed that out of the 96 students of Akanu Ohafia Secondary School, Ohafia who sat for the WASSCE in the year 2011, only 26 sat for Chemistry while in 2012 WASSCE, out of

82 candidates, only 22 students sat for Chemistry in the same school. The  situation is not quite different from other schools in the zone. Statistical report on number of students that sat for SS 2 centralized examination in the zone for Chemistry in 2015 showed that there is poor enrolment in many of the public schools. The situation is not quite different from other years. It is these students that are expected to enroll for Chemistry in 2016. As a measure to ensure that laboratory equipment and other instructional materials were acquired in the zone, the WAEC embarked on re- accreditation of schools in the zone in 2013/2014.

The researchers’ focused group discussion, and field experience reveal that in some schools in this zone, there was high incidence of examination malpractices. Some of the students complain of conceptual difficulty in understanding chemistry as one of the reasons for engaging in malpracticesThis situation necessitated the need to find out how adequate availability of instructional materials would help reduce these problems.

The study was guided by these research questions and hypothesis to achieve the objectives of the study:

  1. What are the instructional materials available for teaching and learning chemistry?
  2. How adequate are the available instructional materials for teaching and learningchemistry?
  3. What are the factors militating against the availability of instructional materials for teaching and learning chemistry?
  4. In what ways can instructional materials be supplied for teaching and learning chemistry?
  5. What are the outcomes of the available instructional materials on students’ performance inChemistry?

 

Hypothesis

HO1There is no significant difference in mean ratings of teachers and students on utilization of the available instructional materials for teaching and learning of chemistry.

 

RESEARCH METHOD

 

Design of the Study

This study adopted survey research design. It was adopted because the study sought information from the population as the situation existed without manipulation of variables using a given sample size which was generalized on the entire population (16).

 

Area of the Study

The study covered all the Public Secondary Schools in Ohafia Education Zone of Abia State in Nigeria. Abia state is made up of three education zones namely: Aba, Ohafia and Umuahia with a uniform educational administrative structure. The Zone comprises of Arochukwu, Bende, Isuikwuato and Ohafia local government areas.

It was chosen because there is  evidence that students including those with special needs perform poorly in chemistry in public examinations in this zone (15). Field observation by the researchers shows that there is poor enrolment in chemistry compared to the arts/social sciences. They found that many chemistry students used to complain that the subject is very difficult and too abstract. The researchers observed that students tend to engage in malpractices during public examinations because of the perceived notion that chemistry is difficult (12).

 

Population of the Study

The population of the study consists of all the 86 chemistry teachers in the 86 public secondary schools and all the SS2 chemistry students numbering 1,180 in the zone. The zone consists of 18, 26,15 and

27 public secondary schools for Arochukwu, Bende, Isuikwuato and Ohafia sub-zones/L.G.A respectively, Statistics Unit, Secondary Education Management Board (SEMB), Ohafia Education Zone, Abia State, 2015 (17).

 

Sample and Sampling Technique

A sample of 456 respondents comprisingof

57 Chemistry teachers and 399 SS2 Chemistry students in the public secondary schools in the area were used for the study. This is in agreement with the recommendation of Nwanna as cited  in Eze (18) who recommended sample sizes of: at least 40% for a population of some hundreds; 20% for a population of many hundreds; 10% for a population of few thousands; and at most 5% for a population of several thousands. Multi-stage sampling procedure was used to draw the sample for the  study.  The  schools  in  this  zone  are already stratified into four sub-zones: Arochukwu, Bende, Isuikwuato and Ohafia.

In the first stage, purposive and proportionate stratified sampling techniques were used to sample 57 schools from the different sub-zones. Purposive sampling ensured that schools with regular Chemistry teachers were selected. It also ensured that the five girls’ secondary schools, the only special science school in the zone, and some rural schools that were accessible during rainy season were selected for the study. Proportionate stratified sampling ensured that 12 out of 18, 17 out of 26, 10 out of 15 and 18 out of 27 schools were selected from Arochukwu, Bende, Isuikwuato and Ohafia sub-zones respectively.

The second stage involved selection of seven students each from the selected schools in each of the sub-zones by random sampling by balloting with replacement. The sample size comprised of 84, 119, 70 and 126 SS2 Chemistry students for each  of the strata of sub-zones respectively, making a total of 399 Chemistry students. It consisted of 12, 17, 10 and 18 Chemistry teachers in each of the sub-zones respectively, making a total of 57 Chemistry teachers.

 

Theoretical Framework

This study was anchored on Bruner’s Theory of 1966. It states that learners construct new concepts based upon existing knowledge. He identified four processes that can facilitate the teaching and learning of any subject matter. These are discovery, intuition, analytical thinking and readiness. He emphasized that the learner should be inquisitive, and intuitive in the process of learning. The findings from this study supported this theory. Adequate instructional materials will make for better retention of learned materials. They will interact with the materials to concretize what has been learned.

 

Instrument and testing procedures

The instrument for data collection was a structured or fixed response questionnaire designed by the researchers known as the Adequacy of Available Instructional Materials Questionnaire (AAIMQ). The questionnaire had two sections, A and B. Section A provided personal information of the respondents. Section “B” was divided into four clusters A, B, C, D, in line with the research questions. Cluster Acontained

25 items on the available instructional materials for teaching and learning of Chemistry. Cluster B had 25 items on the adequacy of the available instructional materials. Cluster C comprised 5 item statements on the factors militating against the availability of instructional materials. Cluster D comprised 10 item statements on ways instructional materials are supplied for teaching and learning of chemistry in the study area.

 

Available (A), Not Available (NA), was used for Cluster A while Cluster B response points were allotted as Very Adequate (VA = 4), Adequate (A = 3), Inadequate (I = 2), Very Inadequate (VI = 1). For Cluster C and D, the response points were Strongly Agree (SA = 4), Agree (A = 3), Disagree (D = 2), Strongly Disagree (SD =1).

The instrument was validated by three experts to ensure the face validity of the questionnaire items. They were two experts from Science Education and an expert in Measurement and Evaluation all from the University of Nigeria, Nsukka. They were requested to look through the instrument and ascertain its appropriateness for the study bearing in mind the purpose of the study, research questions and hypothesis. The corrections and suggestions that were made were effected in the final production of the present instrument.

To determine the reliability of the instrument (in this case, estimate of internal consistency), a trial testing was carried out using schools that are outside the zone which were not part of the study. 10 Chemistry teachers and 10 Chemistry students were randomly selected at Aba Education Zone of Abia State. Using Cronbach Alpha method, the reliability coefficients were estimated. Cronbach Alpha method was used for all Clusters because the items were scored. The following reliability coefficients were obtained, 0.90, 0.93, 0.65, 0.88. The overall reliability of the instrument was 0.97. These results showed that the instrument was reliable.

 

Method of Data Collection

Face to face administration of the instrument was adopted. This ensured 100% rate of return. It also helped the researchers to explain any point the respondents did not understand very well. They administered the questionnaire to the respondents on the spot and retrieved it after they had completed their responses.

 

Method of Data Analysis

The data were analyzed using percentages, mean and standard deviation for the research questions while hypothesis was tested using t-test at 0.05 level of significance. Cluster A were analyzed using percentages, and 50% was the bench mark for acceptance while any value below 50% were rejected. Cluster B, C, D, were analyzed using mean and standard deviation. For cluster B, real limit of number was used to interpret it as follows: 1.00-1.49, very inadequate (VI), 1.50-2.49, inadequate (I) 2.50-3.49, adequate (A), 3.50-4.00 very adequate (VA), cluster C was interpreted as follows: 1.00-1.49,very low extent (VLE), 1.50-2.49, low extent, 2.50-3.49, great extent (GE), 3.50-4.00, very great extent (VGE). Mean value of

2.50 and above was the bench mark for acceptance for cluster D, while any value below 2.50 was rejected.

 

RESULTS

 

Research Question One

 

Табела 1: Проценти од одговорите добиени од наставниците и од учениците во однос на достапноста на инструкциските материјали

Table 1: Percentage responses of teachers and students on available instructional materials.

 

              Табела 2: Проценти на одговорите за достапните инструкциски материјали во подобласта Арохукву

              Table 2: Percentage responses on available instructional materials in Arochukwu subzone

 

Табела 3: Проценти на одговорите за достапните инструкциски материјали во подобласта Бенде Table 3: Percentage responses on available instructional materials in Bende subzone

 

Табела 4: Проценти на одговорите за достапните инструкциски материјали во подобласта Исуквато Table 4: Percentage responses on available instructional materials in Isuikwuato subzone

 

Табела 5: Проценти на одговорите за достапните инструкциски материјали во подобласта Охафија Table 5: Percentage responses on available instructional materials in Ohafia subzone

Резултатите од Табела 1 го откриваат про- центот на одговори од страна на наставни- ците и учениците на прашањето за достап- носта на инструкциските материјали за предавање и учење на предметот Хемија во истражувачката територијална област. Истиот беше составен од 25 прашања. Збирно, користејќи ја границата од 50 %, девет од материјалите беа достапни, додека 16 не беа достапни. Одговорите беа дадени и од наставниците и од учениците. Одговорите исто така беа дадени од сите 4 подобласти. Резултатите беа слични.

Податоците се претставени на графички приказ на Слика 1.

 

Вториот дел од прашалникот на истражувањето

 

Result from Table 1 revealed percentage responses of teachers and students on the instructional     materials     available     for teaching and learning of Chemistry in the zone. There were 25 items in total. In summary, using a bench mark of 50%, nine materials were available while 16 materials were not available. The responses were made by both teachers and students. Responses were also presented from the different sub zones. Please, refer to Tables 1- 5. The responses were almost the same. The information is further presented in a multiple bar chart in figure1.

 

Research Question Two

 

 

Табела 6: Средна вредност на одговорите на наставниците и учениците за соодветноста на инструкциските материјали

Table 6: Mean ratings of teachers and students on adequacy of available instructional materials.

 

Податоците претставени во Табела 2 ја по- кажуваат средната вредност на одговорите од наставниците и учениците за соодветноста на достапните инструкциски материјали за предавање и учење по предметот Хемија. Резултати од средната вредност се помеѓу 1.54 и 1/96. На пример, прашањето 4 беше утврдено како многу несоодветно од страна на наставниците со резултат на средна вредност од 1.43 и несоодветен од страна на учениците со резултат на средна вредност од 2.12. Прашањата 2, 10, 21, 22 и 23 беа рангирани како адекватни и од страна на наставниците и од страна на учениците. Резултатот на средната вредност беше од 2.56 до 3.11. Табела 2

 

Хипотези                                                       

 

Data presented on table 2 showed the mean responses of teachers and students on the adequacy of available instructional materials for teaching and learning of Chemistry. Their mean scores range from

1.54 to 1.96. For example, Item 4 was rated very inadequate by teachers with mean score of 1.43 and inadequate by students with mean score of 2.12. Items 2, 10, 21, 22, and 23 were rated adequate by both teachers and students. Their mean scores range from 2.56 to 3.11. Please, see Table 2.

 

Hypothesis

Табела 7: Статистика од t тестот на рејтингот на средната вредност на одговорите на наставниците и на учениците во однос на користењето на достапните инструкциски материјали

Table 7: T-test statistics of the mean ratings of teachers and students on the extent of utilization of available instructional materials.

 

Податоците претставени во Табела 3 ука- жуваат дека вредноста на веројатност (0.00) е пониска од степенот на значајност (0.05) на 454 степени слобода (df). При имп- лементирањето на правилото на одлука во софтверскиот пакет за општествени науки (SPSS), односно се отфрла хипотезата ако точната вредност на веројатност е помала од степенот на значајност, а доколку е спротивно, се потврдува хипотезата. Според тоа, поставената хипотеза се отфрла. Ова укажува дека постои значајна разлика помеѓу рејтингот на средната вредност кај наставниците и учениците на степенот на искористување на достапните инструкциски материјали за предавање и учење по предметот Хемија на предметната територија од ова истражување (P <0.05).

 

Третиот дел од прашалникот на истражувањето

 

Податоците претставени во Табела 4 ја по- кажуваат средната вредност на одговорите и стандардната девијација кај наставниците и учениците во однос на факторите кои влијаат врз обезбедувањето на инструкциските материјали за предавање и учење по предметот Хемија. Сите прашања беа оценети над предвидената вредност 2.50. Резултатите на средната вредност беа од 2.61- 3.77.

Наставниците имаат резултати на средна вредност од 2.89 додека учениците имаат резултати на средна вредност од 2.83. Врз основа на анализите, каде што резултатите на средна вредност беа 2.89 и 2.83, редос- ледно, и наставниците и учениците во учи- лиштата кои беа дел од истражувањето прифатија дека сите понудени одговори на прашањата се фактори кои влијаат врз обезбедувањето на достапноста на инструкциските материјали за предавање и учење по предметот Хемија.

 

Data presented on table 3 indicated that the probability value (0.00) is less than the level of significance (0.05) at 454 degree of freedom (df).Applying the decision rule for the software package of social sciences (SPSS) that if the exact probability value is less than the level of significance reject the null hypothesis and if otherwise accept the null hypothesis. The null hypothesis is therefore rejected. This implies that there is significant difference between the mean ratings of teachers and students on the extent of utilization of available instructional materials for the teaching and learning of Chemistry in the zone (P

<0.05).

Research Question three

 

Data presented on table 4 showed the mean responses and standard deviation of teachers and students on the factors militating against the availability of instructional materials for teaching and learning of Chemistry in the area. All the items were rated above the cut-off point value of 2.50. Their mean scores ranged from 2.61-3.77.

Teachers  recorded  cluster  mean  score  of 2.89 and students recorded cluster mean score of 2.83. Based on the analysis, where cluster mean scores of 2.89 and2.83 respectively were obtained, both teachers and students in the area accepted that all the items were factors militating against the availability of instructional materials for teaching and learning of Chemistry.

 
 
 

Табела 8: Средна вредност и стандардна девијација на одговорите на наставниците и на учениците за факторите кои влијаат врз недостапноста на инструкциските материјали

Table 8: Mean and standard deviation of the responses of teachers and students on factors militating against the availability of instructional materials.

 

·      

Четвртиот дел од прашалникот на истражувањето

Податоците претставени во Табела 5 пока- жаа дека средната вредност и стандардната девијација при одговорите на наставниците и на учениците за начинот на кој се доста- вуваат инструкциските материјали по пред- метот Хемија. Сите прашања беа рангирани на граничната вредност од 2.50. Резулта- тите  од  средната  вредност  се  движеа   од

2.51 до 3.20. Споредбено, учениците имаат поголем резултат на средната вредност отколку наставниците, но беа исти нивните рејтинзи. Резултатите покажаа дека и наставниците и учениците се согласуваат дека импровизацијата на наставниците, обезбе- дена од директорот преку доходот на учи- лиштето, доставена од Министерството за образование, Одборот за училишниот ме- наџмент, УНИЦЕФ, заедницата, клубови и други организации се едни од начините на кои се доаѓа до инструкциските материјали и на кои истите се доставуваа во учи- лиштата на територијалната област на дел од ова истражување.

 

 

Research Question four

 

Data presented on table 5 revealed the mean responses and standard deviation of teachers and students on the ways in which instructional materials could be supplied for teaching and learning of Chemistry. All the items were rated above the bench mark value of 2.50. Their mean scores ranged from 2.51 to 3.20. Comparatively, students had a higher cluster mean score than teachers but their ratings were the same. The findings indicated that both teachers 

 

Табела 9: Средна вредност и стандардна девијација на одговорите на наставниците и на учениците за начините на кои може да се доставуваат инструкциските материјали до училиштата

Table 9: Mean and standard deviation of the responses of teachers and students on ways in which instructional materials may be supplied to schools.

 

 

Податоците претставени во Табела 10 го покажуваат резултатот на достигнувањата на учениците од 2012 до 2015 година. Најголеми достигнувања имале учениците во 2014 година, вклучувајќи ги и учениците со посебни потреби кои имаа 553 оценки од As до Cs. Најголемиот неуспех бил во 2012 година кога 512 ученици имале оценки од D7-F9.

 

 

Data presented in table 10 showed the outcome of students’ performances from 2012-2015. The highest performance was in 2014 where the students including those with special needs had 553 passes in As and Cs. The highest failures was in 2012,where 512 students got D7-F9. Please, refer to table 10 for details.

 

Табела 10: Резултати од тестирањето на знаењето на учениците по предметот Хемија од образовната зона Охафија од 2012-2015

Table 10: Outcome of students’ performance in Chemistry in Ohafia education zone from 2012-2015

Дискусија на резултатите

 

Дискусија на резултатите

Наодите од добиените резултати за првиот дел од прашалникот покажаа дека се дос- тапни само 16 материјали од вкупно 25 ма- теријали кои беа наброени. Ова укажува дека во оваа територијална област не се исполнети акредитационите услови дадени од WAEC. Тоа значи дека доставата на материјали за предавање по предметот Хемија се многу мали (14). Повеќето средни училишта ги немаа потребните инструкциски материјали за одржување на предавањата по Хемија (7). Ваквата ситуација оневозможува учениците да остварат оптимални резултати по предметот Хемија. Учениците со посебни потреби ќе имаат дополнителни тешкотии во разбирањето на хемијата и нејзините концепти, особено поради ивната состојба.

Како и да е, ова е спротивно во однос на наодите кои ги добил Emendu (13). Тоа може да биде така поради фактот што ист- ражувањето на Еменду е базирано само на лабораториските апарати, додека нашето истражување вклучува и употреба на тех- нологија од повисоко ниво како инструк- циски материјал. Овие материјали не беа достапни. Причината за нивната недостапност може да биде поради високите цени. Може да биде и тоа што наставниците не знаат како да ги употребуваат овие материјали. Резултатите покажаа дека се достапни компјутерите, и ваквите резултати се спротивни од оние коишто ги добил Eneasato (10). Диспаритетот во добиените резултати може да постои поради различната таргет група на истражувањата, географското подрачје и предметот на истражувањето.

Наодите од прашањето 6 покажаа дека се соодветно достапни компјутерите, молекуларните модели, алкалните и хемиските материјали. Ова е во согласност со добиените резултати во истражувањата направени од Arokoyu и Ugonwa (14) и Laha (12). Ова покажува дека се соодветно достапни само неколку од нив. Резултатите покажуваат дека ќе биде попречено академското достигнување на учениците.

Како и да е, соодветноста на компјутерите е спротивна на резултатите кои ги добил Eneasato (10), кој забележал дека компјутерите се несоодветни во неговото истражување. Тоа може да биде така поради различната таргет група на истражувањата, предметот на истражување и географското подрачје. Резултатите покажаа дека 16 материјали се рангирани како несоодветни, додека 4 од материјалите се рангирани како многу несоодветни. Од достапната литература се утврди дека постои несоодветност на високо техничките инструкциски материјали во училиштата (10). Овие резултати покажуваат дека потребно е да се преземат мерки за да се подобрат академските достигнувања на учениците по предметот Хемија.

Резултатите од осмото истражувачко прашање покажаа дека неспособноста на наставниците да обезбедат доволно средства и недостигот на ресурсни центри се факторите кои влијаат врз недостапноста на инструкциските материјали (1). Ако наставниците не можат да импровизираат, тогаш нема средства, а сето тоа ќе влијае врз академските достигнувања на учениците по предметот Хемија. Проблемите со ресурсните центри треба да се адресираат бидејќи истите се добра опција.

Резултатите од деветтото истражувачко прашање покажуваат десет начини со кои се согласуваат испитаниците, односно дека инструкциските материјали може да им бидат доставени во училиштата на територијата на која е спроведено истражувањето. Како стратегија, за да бидат достапни инструкциските материјали, училишните власти и организациите како PTA треба да помогнат при обезбедувањето на инструкциските материјали во училиштата (10). Тие не треба да чекаат на импровизацијата на наставниците. Тие треба да соработуваат. Сето ова ќе помогне во подобрување на академските достигнувања на учениците по предметотХемија.

Наодите во однос на резултатите добиени од тестирањата покажуваат дека поголема е бројката на ученици кои положиле, отколку на оние кои паднале на тестирањето. Тоа може да е резултат на препишувањето при тестирањата забележано од страна на теренските набљудувачи, присутни заради целите на ова истражување за време на тестирањето. Достапните податоци покажуваат дека дел од резултатите беа задржани поради препишување при тестирањето.

 

Заклучоци

Повеќето од наброените инструкциски ма- теријали се недостапни кои се потребни за одржување на ефикасни предавања и учење на материјата по училишниот предмет Хемија, како и за подобри академски достигнувања. Резултатите покажаа дека само неколку од достапните материјали се соодветни на програмата. Тоа имплицира дека не се ефективни предавањата и учењето по предметот Хемија.

Истражувањето идентификува 5 фактори кои се против достапноста на инструкциските материјали. Иако постои значајна разлика помеѓу наставниците и учениците, резултатите од одговорите за средната вредност, и двете групи на испитаници се сог- ласни со тие фактори.

Заеднички напори се потребни за да бидат достапни инструкциските материјали. Овие напори мора да бидат направени од сите учесници во образовниот сектор, вклучуваќи ги и филантропите и заедницата. Истражувањето утврди 10 начини на кои инструкциските материјали можат да бидат доставувани во училиштата со цел одржување предавања и учење по предметот Хемија.

 

Импликации врз образованието на лицата со посебни потреби

Националната политика за образованието на лицата со посебни потреби од Федералното министерство за образование (5), ги нагласува на најмалку рестриктивните околини, нулта одбивност, целосна инклузија и диверзификација на услугите и надвор од училиштата. Образованието на лицата со посебни потреби е формално образование кои им се дава на лицата со посебни потреби. Нивното образование треба да биде настроено кон индивидуализација на образовните програми. Истото може да биде спроведувано во училиште, дома или во болница за лицата кои не можат да ја напуштат болницата.

Постојат многу образовни импликации за образованието на лицата со посебни потреби. Учениците со посебни потреби ќе имаат придобивка ако инструкциските материјали се достапни и соодветни. Од самата нивна состојба, тие имаат потреба од инструкциски материјали кои ќе ја конкрети- зираат материјата којашто се предава. Тие треба да бидат во согласност со нивните посебни потреби, како што е тоа наведено во ученичкиот ИОП. Ако истите тие не се достапни, тие треба да бидат обезбедени и доставени. Некои од нив можеби ќе имаат потреба од материјали за технологијата од повисоко ниво. Некои можеби ќе имаат потреба од специјално создадени материјали и аугментативна технологија. Наставниците треба да знаат како да ги искористат посебните материјали со цел да ги научат учениците. Потребно е да се направат напори за соработка за да се обезбеди нивно доставување до училиштата. Владата и другите чинители на образовниот систем треба да обезбедат соодветна провизија за инструкциските материјали за училиштата. Ресурсните центри треба да бидат основани во секоја од образовните зони во државата со цел да им бидат доставени соодветните инструкциски материјали. Наставницитe треба да направат напори од нивна страна за надоградување на нивното знаење во однос на употребата на информатичките комуникациски технологии, употребата на пауерпоинт-презентации и други апликации. Институциите за обука на наставниците треба да осигурат дека наставниците ќе се стекнат со соодветна обука во областа на образовната технологија со цел истите да бидат изложени на модерните инструкциски технологии и како да ги употребуваатистите.

 

Discussion of Results

The findings from research question one showed that only 16 out of the 25 listed materials were available. This indicates that the zone did not meet with the accreditation criteria of WAEC. This shows that there was poor supply of materials for the teaching of chemistry (14). Most secondary schools did not have the required instructional resources for teaching chemistry (7). Such situations will not enable the students to perform optimally in Chemistry. Those of them with special needs will find it particularly difficult to understand Chemistry concepts due to their very nature.

However, this was in contrast with the findings of Emendu (13). This may be due to the fact that Emendu’s study was based on simple laboratory apparatus while the present study included high technology instructional materials. These were not available. The reason may be that they may be expensive. It could also be that the teachers may not know how to use them. The result showed that computers were available which is contrary to the findings of Eneasato (10). The disparity in the results may be due to different target population, geographical area and subject matter.

The findings from research question six showed that computers, molecular models, acids, alkalis, and chemical balance were adequately available. This is in agreement with the findings of Arokoyu and Ugonwa

(14) and Laha (12). From this, it shows that only a few are adequately available. The result is that academic achievement of the students will be greatly hampered. However, the adequacy of computers is contrary to the findings of Eneasato (10) who noted that computers were inadequate in his study. This may be due to different target   population,            subject          matter    and geographical area. The findings showed that 16 items were rated inadequate while four items were rated very inadequate. From literature there is inadequacy of high technology instructional materials in the schools (10). From this finding, it shows that a lot still need to be done to help the academic    achievement   of    studentsin Chemistry in thezone.

The findings from research question eight showed that inability of teachers to improvise’ insufficient fund and absence of resource centre were factors militating against the availability of instructional materials (1). If teachers cannot improvise, and there are no funds, then it will affect the students’ academic achievement in Chemistry. The issue of resource centers should be addressed seriously for it is a viable option. The findings from research question nine revealed ten ways the respondents agreed that instructional materials could be supplied to schools in the study area. As a strategy to make instructional materials available, school authorities, and organizations such as PTA should help to provide instructional materials in the schools (10). They should not wait for only the teachers to improvise. There should be collaborative effort. All these will help the academic achievement of students in Chemistry.

The findings on students’ outcome showed that there were more passes than failures. This may be attributed to examination malpractices noted from field experiences of the researchers during the examinations. Available data also showed that some of the results were withheld due to examination malpractices.

 

Conclusions

Most of the listed instructional materials needed for effective teaching and learning of Chemistry for academic achievement were not available. The results showed that only few available ones were adequate. These imply that the teaching and learning of Chemistry had not been effective.

The study identified five factors militating against availability of instructional materials. Though there was significant difference between the teachers’ and students’ mean responses, both agreed on these factors.

Collaborative efforts are needed to make instructional materials available. These efforts must involve all stakeholders in the education sector including philanthropists and the community at large. The study determined ten ways instructional materials could be supplied for teaching and learning of Chemistry.

 

Implications for special needs education  The National Policy on Special Needs Education (Federal Ministry of Education, FME (5), lays emphasis on least restrictive environment, zero reject, total inclusion and diversification of services beyond the school target. Special needs education is a formal education given to persons with special needs. Their education is tailored towards individualized education program (IEP). It can be rendered at school, home and hospital bound settings.

The educational implications are many for special needs education. Students with special needs will benefit tremendously if these instructional materials are available and adequate. By their very nature, they require these instructional materials to concretize lessons taught. They must be accommodative of their special individual needs as stipulated in the student’s IEP. If they are not available, they should be sourced for. Some of them may need the high technology ones. Some may need customized assistive and augmentative technological ones. They should also be taught how to use them even if they came with manuals. The teachers should also know how to use them to teach. Collaborative efforts should be made to make sure they are supplied to the schools. Government and all other stakeholders in education should ensure adequate provision of instructional materials in the schools. Resource centers should be established in each of the education zones in the state to supply adequate instructional materials. Teachers should make conscious effort on their own to update their knowledge on the use of Information Communication Technology (ICT), power points and other application software. Teacher training institutions should ensure that student teachers are given proper trainings in the area of educational technology in order to expose them to the modern instructional technology and how to manipulate them.

 
 

Референци / References

 

 

1.     Ndem OU, Nnamdi FU. Availability and use of instructional materials in teaching and learning of Biology in secondary schools in Nsukka L. G. A. [unpublished dissertation]. University of Nigeria Nsukka;2007.

2.     Inyang NE, Ekpenyong A. Influence of ability and gender groupings on senior secondary school chemistry students’ achievement on the concept of redox reactions. Journal of Science Teachers Association of Nigeria, November 12 35 (1, 2), 36-422000.

3.     West African Examination Council. Chief examiner’s report. Lagos: WAEC;2012.

4.     Nwagbo C. The relative efficacy of guided inquiry and expository methods on the achievement in biology students of different levels of scientific literacy. Journal of Science Teachers Association of Nigeria, September 12 36 (182), 43-512001.

5.      Federal Ministry of Education. National Policy on Special Needs Education in Nigeria. Abuja,2015.

6.      Federal Republic of Nigeria National policy on education (6th edition). Lagos: NERDC Press 2013.

7.      Nwoji QJ. Production and utilization of teaching materials (Revised edition). Enugu: Fulladu:2011.

8.     Lever-Duffy J, McDonald JB, Mizell AP. Teaching and learning with technology (2nd ed.) Boston, USA: Pearson:2005.

9.     Okoroafor OO. Factors responsible for non- improvisation of instructional materials by mathematics teachers. [unpublished dissertation]. National Open University of Nigeria,2010.

10.   Eneasato OS. Effect of individual and group laboratory works on students achievement in some senior secondary school chemistry concept. [unpublished dissertation], University of Nigeria Nsukka,2008.

11.   Mboto FA, Ogar NE. The relative effectiveness of guided and expository laboratory on students’ retention of physics concepts. International Journal of Research in Educational Development Consortia, May 18 1(1), 151-163.2004.

12.   Laha BB. New perspectives in examination malpractices in Nigeria. Makurdi: Selfers Academic Press:2008.

13.  EmenduNB.Effectofavailabilityandutilization of chemistry laboratory equipment on SS 2 student’s achievement in chemistry

14.  Arokoyu AA, Ugonwa RC. Assessment of resource availability for chemistry instruction in the secondary schools in Rivers State. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies October 3 (3), 346-351.2012.

15.  Miriogu CA. Effect of framing instructional strategy on students’ achievement and retention in mole concept. [unpublished thesis], University of Nigeria Nsukka,2011.

16.  Nworgu BG. Educational research: Basic issues and methodology (second and enlarged edition).Nsukka: UniversityTrust.

17.  Akanu Ohafia Secondary School. West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) result sheet. Statistics unit, Secondary Education Management Board (SEMB), Ohafia Zone, Abia State.2015.

18.  Eze DN. Research proposal and report without tears. Nsukka: Ephrata:2011.

 

.

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in