ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНА

КОНФЕРЕНЦИЈА „ТРАНСФОРМАЦИЈА КОН ОДРЖЛИВО И ФЛЕКСИБИЛНО ОПШТЕСТВО ЗА ЛИЦАТА СО

ИНВАЛИДНОСТ“

 

Маја ФИЛИПОВСКА

 

Институт за дефектологија

ORGANIZATION OF AN INTERNATIONAL CONFERENCE “TRANSFORMATION TOWARDS SUSTAINABLE AND RESILIENT SOCIETY FOR PERSONS WITH DISABILITIES”

 

Maja FILIPOVSKA

 

Institute of Special Education and Rehabilitation

 

Примено: 20.12.2017

Прифатено: 27.12.2017

 

Recived:20.12.2017

Accepted:27.12.2017

 

По повод одбележувањето на 25 годишнината од започнувањето на студиите по дефектологија во Република Македонија, Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје ја организира петтата по ред Меѓународна конференција на тема „Трансформација кон одрж- ливо и флексибилно општество за лицата со инвалидност“.

Предвидено е конференцијата да се одржи во периодот од 13 до 15 септември 2018 година во Охрид, Република Македонија и на истата да бидат одржани пленарни излагања од реномирани предавачи, како и да бидат презентирани стручни и научни трудови од областа на специјалната едукација и рехабилитација и сродните науки.

Главните поттеми на конференцијата на кои заинтересираните ќе можат да ги подготвуаат своите трудови се следни:

Дополнителни информации за конференцијата можат да се добијат на веб страната на                  конференцијата http://def25.fzf.ukim.edu.mk/index.html

 • Новини во специјалната едукација и рехабилитација
 • Квалитет на живот на лицата со инвалидност
 • Инклузивноопштество
 • Трансформација во областа на здравството
 • Трансформација во областа на образованието
 • Трансформација во областа на социјалната заштита
 • Улогата на владиниот сектор и граѓанските организации во трансформацијата на институциите и услугите и одржливоста наистите
 • Меѓусекторскасоработка.

On the occasion of the 25th anniversary since the special education and rehabilitation studies were established, the Institute of special education and rehabilitation at the Faculty of philosophy in Skopje organizes the 5th international conference “Transformation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities”.

It is planned the conference to take place in Ohrid, Republic of Macedonia in the period from 13 to 15 September 2018 and in the program to be included plenary lectures from renowned lecturers, as well as presentation of scientific and professional papers in the field of special education and rehabilitation and relatedsciences.

The main topics of interest for paper preparation are the following:

 • News in special education and rehabilitation
 • Quality of life of persons withdisabilities
 • Inclusivesociety
 • Transformation in the field of healthcare
 • Transformation in the field ofeducation
 • Transformation in the field of social protection
 • The role of the government sector and civil society organizations in the transformation of institutions and services and theirsustainability
 • Cross-sectorial cooperation
 • Additional    information    regarding the conference can be found at the web site http://def25.fzf.ukim.edu.mk/index.html.
 

Адреса за кореспонденција:

Corresponding address:

Маја Филиповска

Maja Filipovska

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

University “Ss. Cyril and Methodius”

Филозофски факултет

Faculty of philosophy

Институт за дефектологија

Institute of special education and rehabilitation

Бул. „Гоце Делчев“ 9а

Blv. Goce Delcev 9a

1000 Скопје

1000 Skopje

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in