ВЛИЈАНИЕТО НА ПОСТАВЕНОСТА НА ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ ВРЗ

УПОТРЕБАТА НА БРАЈОВОТО ПИСМО

 

Влатка ПЕНАВА1

Анте БИЛИЌ ПРЦИЌ1

Лидија ИЛИЧИЌ1

 

1Факултет за Едукациски и Рехабилитациски Науки, Универзитет во Загреб

2Основно училиште Печине, Ријека

 

THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL SETTING ON

BRAILLE USAGE

 

Vlatka PENAVA¹ Ante BILIĆ PRCIĆ¹

Lidija ILIČIĆ²

 

¹Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb

²Primary School Pećine, Rijeka

Примено: 30.11.2017

Прифатено: 30.01.2018

 

Recived:30.11.2017

Accepted:30.01.2018

Review article

 

 

 

 

 

 

 

 

Резиме

 

Дали ако едно дете со оштетен вид ќе посе-

тува интернатско или редовно основно учи-

лиште, ќе има поголемо влијание врз него-

вите или нејзините академски постигнувања,

како и врз неговите или нејзините социјални

вештини. Затоа, значајно е да се донесе со-

одветна одлука при изборот на соодветна

образовна институција за слепото дете.

Брајовото писмо како основно комуникацис-

ко средство за слепите лица, им овозможува

на учениците со оштетен вид да ги остварат

своите академски цели. Иако во последните

декади, употребата на Брајовото писмо е во

неспорен пад, Брајовото писмо останува

основна    вештина   на    описменување   на

слепите и усовршувањето на оваа вештина

води кон позитивен исход во многу области

во животот.

Ова истражување е направено со цел да се открие дали карактеристиките на образованието имаат ефект врз употребата на Брајовото писмо во академската и функционалната писменост.

Во рамките на ова истражување треба да се утврдат разликите во употребата на Брајовото писмо во образовните активности, активностите во текот на слободното време, дневните животни активности и активностите поврзани со организацијата и менаџирањето во рамките на групите на адолесценти кои имаат оштетен вид и кои се сместени во образовни институции со различни карактеристики. Деветнаесет (N=19) Брајовото пис- мени ученици со оштетен вид учествуваа во ова истражување коешто беше направено во 2016 година.

Резултатите покажаа дека постои значајна статистичка разлика помеѓу групи на ученици кои посетуваат интернатско основно училиште, редовно основно училиште или и двете, интернатско и редовно основно училиште. Најдобри резултати во делот на образовни активности беа постигнати од страна на учениците кои ги посетуваат и двата вида, интернатско и редовно основно училиште, додека во сите други области учениците од редовните основни училишта имаа најдобри резултати.

 

Abstract

Whether a visually impaired child attends residential or mainstream school will have  a great effect on his or her academic achievement, as well as on social skills. Therefore, it is very important to make an appropriate decision when choosing an adequate education setting for the blind child. Braille, as a fundamental communication mean for the blind people, enables visually impaired students to fulfil their academic goals. Even though there has been an undeniable decline in braille usage over the last decades, braille remains basic literacy skill for the blind and mastering that skill leads to positive outcomes in many life areas.

This study was conducted with the purpose of finding out whether educational settings have effect on the braille usage in academic and functional literacy.

Differences in braille usage in educational activities, leisure time activities, daily living activities, and organization and management activities among groups of visually impaired adolescents placed in different types of educational settings were sought. Nineteen (N=19) braille-literate visually impaired students participated in this research conducted in2016.

The results indicate that there was a statistically significant difference between the groups of students who attended residential school, mainstream school, or both residential and mainstream school. The best results in the area of educational activities were achieved by the students who attended both mainstream and residential schools, while in all other areas students of mainstream schools had the highest scores.

Клучни зборови: Употреба на Брајовото писмо, редовни училишта, интернатски училишта, ученици со оштетен вид.

Key words: Braille usage, mainstream schools, residential schools, visually impaired students

Адреса за кореспонденција:

Влатка ПАНЕВА

Асистент за истражување и настава Одел за оштетување на видот Едукативно – рахабилитацискифакултет УниверзитетЗагреб

Боронгајска улица 83f 10000 Загреб, Хрватска

Тел.: +385 1 245 7431

Е-маил:vlatka.penava@erf.hr

 

Corresponding address:

Vlatka PENAVA,

Department of Visual Impairments Faculty of Education and Rehabilitation Sciences

University of Zagreb Borongajska cesta 83f 10000 Zagreb, Croatia

tel: +385 1 245 7431

e-mail:vlatka.penava@erf.hr

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in