ЈАЗИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

Ангелка КЕСКИНОВА 1

Горан АЈДИНСКИ 2

 

Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки во видот, Скопје1

Институт за дефектогија, Филозофски факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје2

 

 

LANGUAGE ABILITY IN PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY

 

Angelka KESKINOVA 1

Goran AJDINSKI 2

 

USAID and LCIF Children with visualimpairments project1

Institute of Special education and rehabilitation,Faculty of Philosophy, University “St. Cyril and Methodius.” Skopje2

Примено: 20.11.2017

Прифатено: 17.02.2018

 

Recived: 20.11.2017

Accepted: 17.02.2018 Scientific Article

 

 

Резиме

Потребно е децата да развијат способности за јазичко изразување за да може без потешкотии да ја совладаат наставната програма, но и за да можат да комуницираат со околината, да ги искажат своите ставови и потреби. Децата со интелектуална попреченост (ИП) се карактеризираат со многу промени во развојните способности, една од тие промени е и поинаквиот јазичен развој. Целта на овој труд е да покажиме на кој начин интелектуалниот дефицит влијае врз јазичниот развој, односно во можноста за формирање на поими, како и поврзаноста на оваа способност со полот и возраста на испитаниците. За потребата на нашето истражување го користевме тестот АКАДИА (Atkinson, Johnston и Lindsaz, 1972) – тест за процена на развојните способности на личноста. Го користевме субтестот за процена на можноста за формирање на поими кој за потребите на нашето истражување беше адаптиран на македонски јазик. Опфативме примерок од 144 ученици (64 ученици сo ИП и 80 ученици со типичен развој).

Во однос на добиените резултати можеме да кажеме дека интелектуалниот дефицит негативно вијае врз можноста за формирање на поими, односно го отежнува јазичниотразвој.

 

Abstract

It is necessary for children to develop skills for language expression so that they can easily master the curriculum, but also in order to communicate with the environment, to express their attitudes and needs. Children with intellectual disability (ID) are characterized by many changes in developmental abilities, one of those changes is the different language development. The purpose of this paper is to show how intellectual deficit affect language development, i.e. the possibility of forming concepts, and the relationship of this ability with gender and age of the respondents. For the needs of our research, we used the AKADIA test (Atkinson, Johnston and Lindsaz, 1972) - a test for assessing the person's development abilities. We used one of the subtests for assessing the possibility of forming concepts and we adapted it in Macedonian language. We included a sample of 144 students (64 students with ID and 80 students with typical development).

Regarding the obtained results, we can conclude that the intellectual deficit negatively affects the possibility of forming concepts, i.e. it makes language development more difficult.

Клучни зборови: Деца со интелектуална попре- ченост, АКАДИА тест, формирање концепти

Key words: Children with intellectual disability, ACADIA test, formation of concepts

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding address:

Ангелка КЕСКИНОВА

Angelka KESKINOVA

Проект на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречки

USAID and LCIF Children with visual

во видот

impairments project

ул. 1612 бр.1/13 Реонски Центар Аеродром,

str. 1612 бр.1/13 Reonski Centar Aerodrom,

Скопје

Skopje

angelka_v@gmail.com

angelka_v@gmail.com

071/264-926

071/264-926

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in