НАРУШУВАЊЕ НА ВНИМАНИЕТО И ХИПЕРАКТИВНОСТ КАЈ ДЕЦА СО

АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА: КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЧИНИ ЗА

ВИТАМИНСКО-МИНЕРАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА

 

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CHARACTERISTICS AND REASONS FOR VITAMIN-MINERAL INTERVENTION

1Руфус ОЛАНРЕВАЈУ АДЕБИСИ

2Дорис ЈАКУБУ ГОМОС

1Rufus OLANREWAJU ADEBISI,

2Doris YAKUBU GOMOS

Оддел за комуникација и растројства во однесувањето, Федерален колеџ за едукација (специјална), Ојо држава Нигерија

Оддел за Специјална Едукација и Рехабилитација, Универзитет Јос Плато, Нигерија

Department of Communication and Behaviour Disorders Federal College of Education (Special), Oyo. Oyo State. Nigeria

2 Department of Special Education & Rehabilitation Sciences University of Jos. Plateau State. Nigeria.

Примено: 26.11.2017

Прифатено: 22.01.2018

 

Recived: 26.11.2017

Accepted: 22.01.2018 Best Practice Article

 

 

 

 

 

Резиме

Вовед: Во овој труд се истражува значењето на растројство со нарушување на вниманието и хиперактивноста АДХД како нарушување кое се карактеризира со конзистентна шема на невнимание и хиперактивност и импулсивност која се манифестира во образовните, окупационите или социјалните средини и ситуации, и аутистичниот спектар на нарушување (АСН) кој се карактеризира како социјална дисфункција, нарушување во комуникацијата и рестриктивни/репетитивни однесувања. Пра- шањата кои се загрижувачки се, која е по- врзаноста помеѓу АДХД и АСН?: Кои се специфичните обележја на двете нарушувања? Кои се причините за витаминско-минерална терапија како метод за намалување на одредени специфични карактеристики на нарушувањето?

Метод: Во овој труд се истражуваат овие прашања со прегледување на достапните истражувања за проблемите, зголемената преваленција и специфичните  карактеристики како на АДХД така и на АСН, од кои специфичните карактеристики (особини) мора да исполнуваат околу шест или повеќе критериуми кои се базирани на прирачникот за дијагноза и статистика на ментални нарушува- ња (DSM – V). Исто така ги истражува можните причини поради кои децата со АДХД и АСН имаат поголема потреба на витамини и минерали за разлика од нивнитеврсници.

Резултати: Достапните докази укажуваат дека и покрај нискиот квалитет на живот, општите ограничувања и зголемениот интерес на експертите за справување со АДХД и АСН, прегледот на истражувањата дава издржани причини поради кои децата со АДХД имаат поголема потреба од витамини и минерали за разлика од нивните невроти- пични врсници, кои можеби се поврзани со неколку теории и алергии на одредени типови на храна или лоши навики наисхрана.

Предлози и Заклучок: Авторот заклучува дека импликациите за подобри резултати во образовниот процес поради витаминско-ми- нералната интервенција се претпоставува дека ја подобруваат состојбата на АДХД со таа цел, кога се дава соодветната интервен- ција, таа помага да се реактивираат клетките и ткивата, со што се подобрува работата на мозочните клетки и се подобрува  процесот на учење, со што навиките на исхрана кај детето се подобрени, а со тоа добива бенефиции во образовниотпроцес.

 

Abstract

Introduction: This paper reviewed the meaning of attention deficit hyperactivity disorders (ADHD) as disorders characterized by a persistent pattern of inattention and/or hyperactivity and impulsivity that manifests in educational, occupational, or social settings, and autism spectrum disorders (ASD) as characterised by social dysfunction, communicative impairment, and restricted/repetitive behaviours. The questions for concern are related to what is the association between ADHD and ASD? What are the characteristic traits of both disorders? What are the reasons for vitamin-mineral intakes as a method of reducing the disorders?

Method: The paper addresses these questions by reviewing available research on issues pertaining to the meaning, increased prevalence and characteristics traits of both ADHD and autism spectrum disorder (ASD) of which the traits must meet about six or more criteria based on the Diagnostic and Statistical Manual  of Mental Disorders (DSM-V). It also addresses the plausible reasons why children with ADHD need more vitamin- minerals than the age-appropriate children.

Findings: Available  evidence  indicates that despite the lower quality of  life, general limitations and experts‟ increased interest in the management of ADHD and ASD, the review gave plausible reasons why children with ADHD need more vitamin-minerals than the age-appropriate children, which maybe are due to several theories and food allergies or poor eating habits.

Suggestions and Conclusion: The author defined the implications for classroom practice, in the direction that, vitamin - mineral intervention is presumed to improve ADHD with the aim that when the intervention is given, it helps to reactivate the cells and tissues, improving the brain cells and enhance learning, so that the child‟s eating habit is improved and will be able to benefit from class instructions.


Клучни зборови: Нарушување на внимание и хи- перактивност, аутистичен спектар на нарушу- вање, витаминско-минерална интервенција.

Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorders, Autism Spectrum Disorders, Vitamin- Mineral Intervention

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding address:

Руфус ОЛАНРЕВАЈУ АДЕБИСИ

Rufus OLANREWAJU ADEBISI

Оддел за комуникација и растројства во

Department of Communication and Behaviour

однесувањето, Федерален колеџ за едукација

Disorders (CBD)

(специјална), Ојо држава Нигерија

Federal College of Education (Special),

П.М.Б. 1089, Ојо. Ојо Држава. Нигерија

P.M.B. 1089, Oyo. Oyo State. Nigeria

Тел.: +2349020478484

Mobile: +2349020478484

Е-маил: aderufus2@gmail.com

Email: aderufus2@gmail.com

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in