РОДИТЕЛСКИТЕ ИНДИКАТОРИ НА

СИГУРНОСНАТА ПРИВРЗАНОСТ НА ДЕТЕТО И УМЕРЕНАТА УЛОГА НА ТЕЛЕСНИТЕ

НАРУШУВАЊА КОИ ГИ ИМА ДЕТЕТО: ПРЕФОРМУЛИРАЊЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СЕМЕЈСТВА ВО КОИ

ДЕЦАТА СЕ АФЕКТИРАНИ ОД НЕВРОЛОШКА БОЛЕСТ

 

1Андреа КАПУТО,

2Габриела МАРТИНО,

3Вивијана ЛАНГЕР

 

1Оддел за Динамичка и Клиничка Психологија –

„Сапиенца“ Универзитет во Рим

2Оддел за Когнитивни Науки, Психолошки, Едукативни и Културни студии – Универзитет во Месина

 

THE PARENTAL PREDICTORS OF CHILD’S ATTACHMENT SECURITY AND THE MODERATION ROLE OF CHILD’S DISABILITY: REFRAMING PARENTING PROGRAMS FOR FAMILIES WITH CHILDREN AFFECTED BY NEUROLOGICAL ILLNESS

 

1Andrea CAPUTO, 2Gabriella MARTINO, 1Viviana LANGHER

 

1Department of Dynamic and Clinical Psychology – “Sapienza” University of Rome

2Department of Cognitive Sciences, Psychological, Educational and Cultural Studies - University of Messina

 

Примено: 20.11.2017

Прифатено: 05.02.2018

 

Recived: 20.11.2017

Accepted: 05.02.2018 Original Article

 

 

 

Резиме

Вовед

Телесните и менталните нарушувања се предизвик за родителите чии деца имаат некаков вид нарушување, поткопувајќи ја чувствителноста што ги зголемува можностите на детето кое има невролошко нарушување да се поврзе со родителите на несигурен начин.

 

Цел

Ова истражување има цел да ја истражи улогата на перцепцијата на родителите при предвидувањето дека детето сигурносно се приврзува кон нив и дали нивните ефекти сè уште постојат и го контролираат присуството на нарушувањето кое го има детето, особено кога станува збор за невролошките болести. Понатаму, исто така е тестирана потенцијалната умерена улога на нарушувањето кое го има детето во врската помеѓу перцепцијата на родителите и сигурносната приврзаност на детето.

 

Метод

Пригоден примерок од 50 српски нуклеарни семејства (мајки, татковци и деца) беа регру- тирани: 25 семејства со деца кои се афектирани од невролошки проблеми и 25 семејства со деца со нормален развој. Скалата на сигурност им беше администрирана на децата за да се утврди сигурносната приврзаност каде што две скали ја истражуваа перцепцијата на родителите за сигурноста и верувањата за перцепцијата на децата беа администрирани до нивните мајки и татковци. Беа спроведени анализа на умереност и анализа на повеќекратна регресија.

 

Резултати

Верувањата на татковците за перцепцијата на децата се единствениот предвидувач на рејтинг за сигурноста кое го има детето кон таткото, независно од нарушувањето кое го има детето. Суштински, иако не е утврден значаен статистички показател во односот на ефектот на умереноста, според кој присуството на нарушување кај детето изгледа дека го намалува позитивното влијание на перцепцијата на таткото, како сигурен родител во однос на сигурносната приврзаност на детето.

 

Заклучоци

Родителската чувствителност е клучен фактор за промоцијата на сигурносната приврзаност и кај децата кои имаат некакво нарушување и кај децата со нормален развој. Родителските програми за семејствата со деца кои имаат невролошки проблеми може да ја зголемат перцепцијата на таткото како сигурен родител, како заштитнички фактор со кој се подобрува сигурносната приврзаност на детето.

 

Abstract

Introduction

Disability appears to challenge parents, undermining sensitivity, and increasing the chances that children with neurological conditions will be insecurely attached.

 

Aim

The study aims at exploring the role of parental perceptions in predicting child‟s attachment security, and whether their effects persist and control the presence of the child‟s disability, specifically if there isa neurological illness.

Further, the potential moderation role of the child‟s disability in the relationship between parental perceptions and child‟s attachment security is also tested.

 

Method

A convenience sample of 50 Serbian nuclear families (mothers, fathers and children) was recruited: 25 families with children affected by neurological problems and 25 families with typically developing children. The security scale was administered to children for the assessment of attachment security, whereas two scales investigating perceptions as secure parents and beliefs about child‟s perception were   administered   to   mothers   andfathers.

Multiple  regression  analyses  and  moderation analyses were conducted.

 

Results

Father‟s beliefs about child‟s perception represent the sole predictor of child‟s ratings of security toward father, independently from child‟s disability. A substantivedespite not statistically significant moderation effect was detected, according to which the presence of child‟s disability seems to reduce the positive influence of father's perceptions as secure parent on child's attachment security.

 

Conclusions

Paternal sensitivity is a keyfactor for the promotion of secure attachment in both children with and without disabilities. Parenting programs for families with children affected by neurological problems may enhance father‟s perceptions as secure parent, as a protective factor improving child‟s attachment security.

Клучни зборови: сигурносна поврзаност, нарушување, невролошка болест, родителство

Keywords: attachment neurological illness, parenting

security, disability,                       

Адреса за кореспонденција:

Андреа КАПУТО

Оддел за Динамичка и Клиничка Психологија

– „Сапиенца“ Универзитет во Рим

Via degli Apuli 1 – 00185 Рим

Е-маил:andrea.caputo@uniroma1.it

Тел.: 0039 06 49917558

 

Corresponding address:

Andrea CAPUTO

Department of Dynamic and Clinical Psychology

– “Sapienza” University of Rome

Via degli Apuli 1 – 00185 Roma

Email:andrea.caputo@uniroma1.it

Phone number: 0039 06 49917558

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in