ОПШТЕСТВОТО НИ СУДИ ПО ОНА ШТО Е РАЗЛИЧНО, ФРИЗУРА СО ПЛЕТЕНКИ,

ПИРСИНЗИ И ТЕТОВАЖИ PHOTOVOICE - КАКО МЕТОД ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО РИЗИК

Ривка ХИЛЕЛ ЛАВИАН

 

Програма за Сецијална Едукација, Левински колеџ за Едукација, Тел-Авив, Израел

 

 

"SOCIETY JUDGES US ONLY BY WHAT IS DIFFERENT, DREADLOCKS, PIERCINGS AND TATTOOS"

PHOTOVOICE - AS A METHOD FOR THE EMPOWERMENT OF YOUTH AT RISK

 

Rivka HILLEL LAVIAN

Program in Special Education, Levinsky College of Education

Примено: 28.11.2017

Прифатено: 19.01.2018

 

Recived: 28.11.2017

Accepted: 28.07.2016 Original scientific article

Апстракт

 

Abstract

Целта на ова истражување беше да се при- дружува група на тинејџери во ризични ситуации преку работилница за фотографирање и на тие деца да им се обезбедат фотоапарати како алатка која ќе им овозможи да ја истражуваат нивната околина и да ја претстават како дел од проектот за лично и социјално зајакнување на овие лица, со цел да се испита потенцијалот на „Photovoice“ за документирање на личните и социјалните перспективи на тинејџерите кои се нао- ѓаат во ризични ситуации.

„Photovoice“ обезбеди фотоапарати на членовите на групата за тие да можат да ја истражат нивната околина и да ја претстават целата промена што се случува во околината, како дел од личното и социјалното зајакнување. Оваа пракса е заснована на пристапот на Freire кој го нагласува процесот на зајакнување кој може да расте во рамките на внатрешноста на самите заедници, како и во однос на феминистичките теории, во кои се наведува дека знаењето се гради преку социјалните врски.

Методологијата на ова истражување е ради- калната феминистичка квалитативна метода, истражувачката алатка се фотографиите, снимките на разговорите на испитаниците од групата, дневниците на истражувачите и разговорите во затворена фејсбук-група. Популацијата на ова истражување е сочинета од 7 тинејџери кои учествуваа на неделни работилници за фотографија во период од 6 месеци. Беше направена холистичка анализа на содржината на истражувачките алатки со цел да им се даде глас на секој од учесниците, како и за спроведување вкрстена анализа за да се извлечат заедничките теми. Резултатите покажаа дека фо- тографирањето овозможи да се развијат отворени дискусии за предметите кои се прикажани на фотографската слика и нивното симболичко значење за учесниците: меѓу другите предмети: етикетирање, стигма, интимност, сексуален идентитет. Се појави можност за директен контакт и илустрација на искуствата на надворешниот изглед. И интеракцијата со нивната околина и социјалната вклученост со тинејџери кои се наоѓаат во близина на прибежиштето.

 

Клучни зборови: општество, photovoice, дискриминација, различност

 

The aim of the research was to accompany a group of teenagers in risk situations through a photography workshop and provide them with cameras as a tool to allow them to investigate their environment and represent it as part of a personal and social empowerment project, in order to examine the potential of Photovoice to document the personal and social perspectives of teenagers in risk situations.

Photovoice refers to the practice of providing cameras to members of a group so they can investigate their environment and represent it for purposes of change as part of personal and social empowerment. This practice is based on Freire's approach, which emphasizes the process of empowerment that can only grow from within communities themselves, as well as on the feminist theory, which argues that knowledge is built through social relationships.

The research methodology is feminist qualitative radical; the research tool are the group participants' photographs, records of conversations, researcher's diary and conversations on a closed Facebook group. The research population consists of seven teenagers who participated in a weekly photography workshop for six months that I volunteered to lead at a shelter for teenagers in risk situations. A holistic content analysis of research tools was carried out in order to give voice to each participant, as well as crosswise analysis to elicit common themes.  The findings showed that photography enabled open discussion about subjects reflected in photographic images and their symbolic meanings for participants: amongst others subjects such as: labeling, stigma, intimacy, sexual identity. An opportunity arose for direct contact and illustration of the experience of appearance and indeed interaction with their environment and social involvement with teenagers around the shelter.

 

Keywords: society, photovoice, discrimination, diversity

 

Адреса за кореспонденција:

Ривка ХИЛЕЛ ЛАВИАН

Програма за Сецијална Едукација, Левински колеџ за Едукација, Тел-Авив, Израел

Ул.15 Шошана Престиж, Тел-авив 69378, Израел

052-8915477

+972-52-8915477

Email:rivkah@levinsky.ac.il

 

Corresponding address:

Rivka HILLEL LAVIAN

Special Education Program Faculty of Education

15 Shoshana Persitz St., Tel-Aviv 69378, Israel

052-8915477

+972-52-8915477

Email:rivkah@levinsky.ac.il

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in