СООДВЕТНОСТ НА ДОСТАПНИТЕ ИНСТРУКЦИСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА

АКАДЕМСКИ УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ХЕМИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА:

ИМПЛИКАЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Обијо НГОЗИ ОБИАГЕЛИ Инјама УЗОЧУКВУ ЏЕЈМС

 

Оддел за едукациски фондации, Универзитет во Нигерија, Нсука

 

ADEQUACY OF AVAILABLE INSTRUCTIONAL MATERIALS FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS IN CHEMISTRY IN SECONDARY SCHOOLS: IMPLICATIONS FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION

 

Obiyo, NGOZI OBIAGELI Inyama, UZOCHUKWU JAMES

Department of Educational Foundations University of Nigeria, Nsukka

 

Примено: 31.01.2017

Прифатено: 01.12.2017

 

Recived: 31.01.2017

Accepted: 01.12.2017 Scientific Article

Резиме

 

Abstract

Вовед: Иако Хемијата како предмет е предуслов за студирање на повеќето природнонаучни програми на универзитетите, запишување на студентите и достигнувањата во јавните тестирања, вклучувајќи ги лицата со посебни потреби, сепак, се многу слаби. Теренското набљудување од страна на истражувачите и студиите покажуваат дека материјалите за инструкција не се достапни иако се главенфактор.

Цели: Основната цел беше да се истражи соодветноста на достапните инструкциски материјали за академските достигнувања на учениците по Хемија во средните училишта и импликацијата во образованието на лицата со посебнипотреби.

Методи: Истражувањето е направено со помош на анкетен прашалник. Целокупниот број на наставници по Хемија е 86 и 1,180 постари ученици од средни училишта

2 (СС2), односно ученици кои изучуваат Хемија во 86 јавни средни училишта.

Примерокот се состоеше од 456 испитаници, од кои 57 беа наставници по Хемија и 399 беа постари ученици од средните училишта, селектиран преку повеќе фази. Инструментот за собирање на податоците беше анкетен прашалник создаден од страна на истражувачите. Методот Кронбах Алфа (Cronbach Alpha) беше применет во пресметувањето на сигурноста која беше

0.97. Истражувањето беше предводено од четири прашања и една хипотеза за да може да се постигне целта на истото. Процентите беа користени за да се даде одговор на првото прашање. Средната вредност и стандардната девијација беа користени за да се добијат одговори на прашањата од 2 до 4, додека тестот t беше користен за анализирање на хипотезата на алфа ниво со значајност од 0.05.

 

Резултати: резултатите покажаа дека од набројаните 25 материјали, девет од нив се достапни, додека 16 не се достапни, особено материјалите за технологија. Постоеше значајна разлика помеѓу рејтинзите на средната вредност кај наставниците и учениците во користењето на инструкциските материјали. Тие можат да бидат доставени на 10 начини.

 

Заклучок: Повеќето од наведените инструкциски материјали беа недостапни и несоодветни. Потребни е да се направат напори за соработка.

 

Introduction: Although Chemistry is a prerequisite for studying most science courses in university, student enrolment and achievement in public examinations including those with special needs are very poor. Field observation by the researchers and study identified instructional materials being unavailable as keyfactor.

 

Objectives: The primary objective was to investigate the adequacy of available instructional materials for academic achievement of students in Chemistry in secondary schools and the implications for special needs education.

 

Methods: It is a survey research design. The population comprised 86 Chemistry teachers and 1,180 senior secondary school

2 (SS2) Chemistry students in 86 public secondary schools in the zone.

 

Sample was 456 respondents comprising

57 Chemistry teachers’ and 399 SS2 Chemistry students selected through multi- stage sampling. Instrument for data collection was questionnaire developed by researchers. Cronbach Alpha was applied in computing reliability estimate of 0.97. Four research questions and one hypothesis guided the study to achieve the objectives of the study. Percentages were used to answer research question one. Mean and standard deviation were used to answer research questions two to four while t- test was used to analyze the hypothesis at alpha level of significance of 0.05.

 

Results: Findings showed that out of 25 materials listed, nine are available while 16 are not available especially high  technology ones. There was significant difference between mean ratings of teachers and students on extent of utilization of instructional materials. They can be supplied in 10 ways.

 

Conclusion: Most of the  listed instructional materials were not available and adequate. Collaborative efforts are needed.


Клучни зборови: образовани за лица со посебни потреби, Хемија, академско достигнување.

Keywords:        special        needs              education, Chemistry, academic achievement.

Адреса за кореспонденција:

Обијо НГОЗИ ОБИАГЕЛИ

Оддел за едукациски фондации, Универзитет во Нигерија, Нсука

Бр. 13, Ако-Окволи улица, НсукаE-mail:obiyo.ngozi@unn.eduing

 

Corresponding address:

Obiyo, NGOZI OBIAGELI

Department     of     Educational                         Foundations, University of Nigeria,Nsukka

No 13, Ako-Okwoli Street, University of Nigeria, Nsukka

E-mail:obiyo.ngozi@unn.eduing

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in