ПОСВЕТЕНОСТА НА ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО БУГАРИЈА ЗА

ДОСТАПНОСТА НА УМЕТНИЧКИ ДЕЛА ЗА ЛИЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД. УЛОГАТА НА ПРОЕКТОТ BAGMIVI (ПРИБЛИЖУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ МУЗЕИТЕ И ЛИЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД)

 

 

COMMITMENT OF PUBLIC INSTITUTIONS IN BULGARIA TO THE ACCESS TO ART FOR THE VISUALLY IMPAIRED INDIVIDUALS. THE ROLE OF THE BAGMIVI PROJECT (BRIDGING THE GAP BETWEEN MUSEUMS AND INDIVIDUALS WITH VISUAL IMPAIRMENT)

1Владимир РАДУЛОВ, 2Маргарита ТОМОВА, 2Мира ЦВЕТКОВА-АРСОВА

1Vladimir RADOULOV,

2Margarita TOMOVA,

2Mira TZVETKOVA-ARSOVA

1Бугарска асоцијација за едукација на деца со оштетување на видот

2Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“

1Bulgarian Association for Education of Visually Impaired Children,

2Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 

Примено: 05.08.2017

Прифатено: 28.12.2017

 

 

Recived: 05.08.2017

Accepted: 28.12.2017 Review Article

Апстракт

 

Abstract

Вовед

Во последните 20 години се направени го-леми напори во Бугарија со цел да се обезбеди поголем пристап за лицата со различни нарушувања и телесен инвалидитет, општо, и посебно за лица со оштетен вид, во музеите, уметничките галерии и другите културни установи. Лицата со оштетен вид не се чести посетители на музеите и галериите поради ограничувањата кои постојат за нив во овие установи и недостигот на соодветни и достапни начини да се видат експонираните дела.

 

Објективи и методи

Преку добра соработка, процесот на зголе- мување на пристапот до уметноста ќе стане реалност за лицата со оштетен вид. Еден пример на добра практика е проектот BaGMIVI кој е дел од Еразмус+ програмата.

 

Резултати

Активностите и чекорите од BaGMIVI проектот се детално опишани, особено активностите преземени во Бугарија како  една од земјите учеснички во овој проект. Клучните чекори вклучуваат: 1) Обука на персоналот во музеите и галериите за зголемува- ње на пристапноста до уметноста од учениците кои имаат оштетувања на видот, 2) Подготовка на две изложби од страна на персоналот од галеријата, 3) Две посети од страна на учениците со оштетен вид, 4) Со- бирање податоци за двете посети по пат на анкетен прашалник, 5) Развивање прирач- ник со добри практики, 6) Национална кон- ференција.

 

Заклучоци

Пристапот до уметноста од страна на лицата кои имаат оштетувања на видот е значајна. Меѓународните проекти може да бидат одлична поддршка во процесот на зголемување на овој пристап на начин што го прив- лекуваат вниманието на меѓународната заедница и свеста на националните институции за вредноста на овој проблем и давањето на поддршка за соработка на мултинационално ниво.

 

Introduction

In the past 20 years many efforts have been маде in Bulgaria in order to provide more access for people with disabilities in general, and for visually impaired in particular, to museums, art galleries and other cultural venues. Traditionally visually impaired people are not frequent visitors of museums and galleries due to the barriers put to them in these places and the lack of appropriate and accessible ways to perceive the exponents.

 

Objectives and Methods

Through good cooperation, the process of increasing the access to art for the visually impaired can become a reality. One example of good practices is the BaGMIVI project under the Erasmus+ program.

 

Results

The BaGMIVI project’s steps and actions are described in details, especially the actions undertaken in Bulgaria as one  of the participating countries. The main steps included: 1) Training of the museum and gallery staff to increase the access to art for Visually Impaired students; 2) Preparation by the gallery staff of two exhibitions; 3) Two visits by Visually Impaired students in the gallery; 4) Collecting information about the two visits through questionnaires; 5) Development of a manual with good practices; 6) Multiplier event – national conference.

 

Conclusions

The access to art for visually impaired persons is important and significant. International projects may be of great support to the process of increasing this access as they focus the international community’s attention and the national public institutions’ awareness to the value of this issue and support cooperation on multinational levels.

Клучни зборови: пристап, уметност, лице со оштетен вид, јавни институции, меѓународен проект, посветеност

Key words: access; art; visually impaired; public institutions; commitment; international project

Адреса за кореспонденција:

Владимир РАДУЛОВ

Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“

Одел за специјална едукација и говорна

терапија (логопедија)

Ул. 69-А, Штипченски проход

1574 Софија, Бугарија

 

Corresponding address:

Vladimir RADOULOV

Sofia University "St. Kliment Ohridsky"

Depаrtment of Special Education & Speech Therapy

69-A,Shipchensky     prohod     str;1574     Sofia, BULGARIA

Office # +35929706229

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in