ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА

ИНТЕГРАЦИЈАТА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И РАБОТНИТЕ АГЕНЦИСКИ УЧИЛИШТА ВО ЈОРДАН

Хијам КАТАНАНИ

 

Ал-Балка Применет Универзитет, Солт, Јордан

 

PROJECT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN THE UNITED NATIONS RELIEF AND WORK AGENCY SCHOOLS IN JORDAN

 

Hiyam KATANANI

 

Al-Balqa’ Applied University, Salt, Jordan.

 

Примено: 01.11.2017

Прифатено: 27.02.2018

 

Recived: 01.11.2017

Accepted: 27.02.2018 Orginal article

Резиме

 

Abstract

Вовед: Секое искуство или секој проект има потреба од проценка на неговиот успех или неуспех и опсегот на достигнување на посакуваната цел, како и степенот на сати- сфакција, слабостите на оние кои ја поддр- жуваат и нејзините корисници.

 

Introduction: Any experience or any project needs to assess its success or failure, and the extent to which the desired objectives are accomplished, and the degree of satisfaction and weakness of those who support it and its beneficiaries.

Цели: Истражувањето има цел да го процени Проектот за интеграција на учениците со посебни потреби во рамките на Обединетите нации за олеснување и работните агенциски (UNRWA) училишта во Јордан заедно со целта да се придонесе во развојот на програмата. Затоа, има потреба од такво истражување кое ќе ги нагласи некои од аспектите на програмата на оние кои ја предводат нејзинатапримена.

 

Objectives: The study aims at evaluating the project of integration of students with special needs in the United Nations Relief and Work Agency (UNRWA) schools in Jordan along with the aim to contribute to program development. Hence, there is a need for such a study that sheds light on some aspects of the program by those in charge of its application.

Методи: Во ова истражување се користи дескриптивниот, аналитичкиот пристап. Примерокот се состои од 90 жени кои се вработени како директори на училишта, ре- довни наставници и специјални едукатори.

 

Methods: The study uses the descriptive, analytical approach. The sample consisted of 90 females working as school principals, regular teachers and special education teachers.

 

Резултати: Резултатите од истражувањето покажуваат дека наставниците и директорите имаат повисоко познавање кога станува збор за специјалната едукација, следствено на тоа, важноста за имплементација на основните принципи има поголем резултат кај гледиштето на директорите. Од перспективата на наставниците, имплементацијата на стратегиите кои тие треба да ги интегрираат во училиштата има понизок резултат на просечно ниво.

 

Results: The research findings indicate that school teachers and principals possess a higher core knowledge when it comes to special education, simultaneously, the importance of basic principles needed for implementing the integration had also scored high from the school principals’ viewpoint. However, from the teachers’ perspective, implementing strategies required to support integration in schools had scored at the average level.

Заклучок: Резултатите од целото истражу- вање даваат заклучок дека првата евалуација на UNRWA училиштата е успешна, иако има неколку пречки и тешкотии во поглед на апликацијата на стратегиите кои се потребни за да ја имплементираат ин- клузијата.

Conclusion: The entire study’s results conclude that the first evaluation study of UNRWA school was successful in general, although there are some obstacles and difficulties encountered in the application of the strategies needed to implement the inclusion.

Клучни зборови: евалуација на програма, познавањата на наставниците, познавањата на директорите, стратегии за интеграција, инклузивно образование.

Keywords: program evaluation; teachers' knowledge; principal's knowledge; integration strategies; inclusive education.

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding address:

Хијам КАТАНАНИ

Hiyam Katanani

Ал-Балка Применет Универзитет, Солт, Јордан

P.O box number 144103

Крал Хусеин бизнис парк

zip code 11814

Аман – Јандарова зграда

the king Hussein business park

4 кат бр.2

Amman -Jandaweel

Email: hkatanani@bau.edu.jo

building no. 4-floor no. 2

 

attention : salam salem

 

Email: hkatanani@bau.edu.jo

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in