ПРОЦЕНКА НА РАМНОТЕЖАТА КАЈ ДЕЦАТА НА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

 

Ивана Р. СРЕТЕНОВИЌ, Горан M. НЕДОВИЌ

 

Универзитет во Белград, Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград Србија

Научен труд / Scientific paper Примено / Received: 30.01.2019 Прифатено / Accepted: 15.03.2019 УДК 159.943:616.831-009.11-057.874

 
ASSESSMENT OF BALANCE IN SCHOOL AGE CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
 

Ivana R. SRETENOVIĆ & Goran M. NEDOVIĆ

 

University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia

Scientific article

 

Вовед

 

Церебралната парализа (ЦП) е невро-раз- војна состојба која започнува во раното детство и е присутна во текот на целиот живот (1). Оваа состојба е збир на постојани моторни  нарушувања  кои  произлегуваат  од примарната лезија на мозокот, кои дове- дуваат до секундарни мускулно-скелетни промени и до ограничувања на секојднев- ните активности (2). Розенбаум идругите

(3) ја опишуваат ЦП како група на нарушу- вања во развојот на движењата и држењето, кои скоро секогаш се поврзани со сензорни, когнитивни, комуникативни, перцептивни и бихејвиорални нарушувања. Покрај погоре- наведените нарушувања, во литературата често се среќаваат податоци кои ја нагласу- ваат процената на балансот кај лицата со ЦП бидејќи лошата контрола на рамнотежата е само една од карактеристиките на лицата со церебрална парализа (4).

Како резултат на тоа, во литературата може да се најдат различни дефиниции за рамнотежата, но не постои една универзална дефиниција (5-12). Рамнотежата е основата наситемоторнивештиниикакотакваеинте- грална компонента на функционирањето.Таа вклучува контрола при држењето на телото и контрола на еквилибриумот (контрола на силите за дестабилизација на телото) кои придонесуваат за соодветната стабилност на телото за време на извршувањето на одре- дени моторни задачи кои го овозможуваат движењето(4).

Рамнотежата игра многу значајна улога во целокупниот развој. Таа е значајна за присвојување и извршување на едноставни  и сложени големи и мали моторни актив- ности (10, 11, 13, 14). Кај младите деца, рамнотежата се развива преку секојднев- ните активности на игра и вежби (спорт или рекреативни активности). Овие информации ни укажуваат на важноста која ја има рам- нотежата во секојдневните активности (15), во училиштето, во домот, и во заедницата или социјалниот живот (16). Во согласност со литературата, рамнотежата е потреба за одржување на позицијата. Во однос на тоа, за соодветна имплементација на образовните задачи во училиштата, неопходно е учени- ците да имаат добра рамнотежа за да можат да ги следат лекциите по сите предмети и активно да учествуваат во сите училишни активности (17, 18, 19).

Секористатнеколкуинструментизадасе процени рамнотежата кај децата со типичен развој, но исто така и кај децата со развојни нарушувања. Овие инструменти може да се класифицираат како развојни скали/тестови кои имаат потскали/поттестови во себе (на пример, поттест за процена на рамнотежата ворамкитенатестотзамоторниспособности Bruininks-Oseretsky, второ издание – БОТ 2), потоа како функционални тестови (на при- мер, Фулертон напредна рамнотежа на паци- ентот) или технички тестови (на пример, постурографија, раководител за рамнотежа). Група на автори (4) укажуваат дека развој- ните скали не се создадени за специфично да ја адресираат контролата на рамнотежата и техничките тестови не се лесни за админис- трирањевоклиничкатапракса,нодекафунк- ционалните тестови за рамнотежа најдобро се вклопуваат во овојкритериум.

Ова истражување е дел од поголем истражувачки проект кој се фокусира на моторните способности, поточно на степе- нот на развој на моторните способности кај децатасопопреченост.Целтанаоваистражу- вање беше да се процени рамнотежата кај децата со церебрална парализа на училишна возраст која е класифицирана согласно со Системот за функционална класификација на крупната моторика (СФККМ), како и да се утврдат разликите во постигнувањата помеѓу различните степени нанарушувања кај децата со ЦП. Исто така, како истражу- вачка цел беше испитана и корелацијата помеѓу тестовите за функционална и раз- војна рамнотежа.

Методи

 

Истражувањето беше спроведено во согласност со Хелшинската декларација за етички принципи во медицинските истражу- вања кои вклучуваат луѓе. Истражувањето беше одобрено од Професионалниот одбор при Белградскиот универзитет (бр. 61206- 186/2-15). Ако се земе предвид дека учес- ниците во истражувањето се деца, исто така беше потребна пишана дозвола од родите- лите или старателите на децата.

Примерокот на истражувањето бешефор- миран од 45 деца со церебрална парализа, на возраст од 7 до 15 години (10.67± 3.34), од двата пола (55.56% момчиња и 44.44% девој- чиња). χ2 тестот покажа дека примерокот е униформен во однос на структурата на поло- вите(χ2(1)=0.556,p=0.456).Учесницитебеа класифицирани или поделени во три групи во врска со СФККМ (Табела 1). СФККМ е потврден како валиден метод за класифика- ција на децата со церебрална парализа и е доста употребуван (20, 21). СФККМ е скала од пет нивоа кои ги класифицираат мотор- ните способности во согласност со степенот на независност на движењето, трансферот и стабилноста на постурата и во согласност со потребите од користење ортопедски пома- гала кај децата на возраст од 18 месеци до  18 години, земајќи го предвид фактот дека децата од првото ниво се мобилни, незави- сни, додека децата од петтото ниво имаат значајни нарушувања на моторните функции (20, 22). СФККМ може да се употреби на група деца со похомогени отколку традицио- нални класификации на дијагнозите(23).

Истражувањето беше спроведено во2017

година, во училиштата за деца со посебни потреби и во редовните основни училишта, на територијата на Република Србија. Инструментите кои беа употребени во ова истражување се Педијатриска скала за рам- нотежа (ПСР) и поттестот 5 од тестот познат како  Bruininks-Oseretsky  тест  за  моторните способности, второ издание – БОТ 2. ПСР    е модификувана верзија на Берговата скала за рамнотежа и се користи за проценка на функционалната рамнотежа. Концептот на функционална рамнотежа се дефинира како способност на детето да добие и да одржува контрола на исправено  држење  за  време  на секојдневните активности, училишните активности, игрите и други активности.  ПСР се состои од  14 предмети, на скала од  5 степени и максималниот резултат е 56 (24). Како втор инструмент ние го употребивме Bruininks-Oseretsky тест за моторни способ- ности, второ издание – БОТ 2 поттест 5.Овој тестсекористикакоразвоентестсокојниего утврдуваме нивото на развој на рамнотежата како моторна способност. Тестирањето беше индивидуално, во согласност со барањата на инструментите за проценка. Овој поттест ги проценува вештините за моторна контрола, кои се одговорни за одржување на држењето на телото кога лицето стои, оди или кога тие изведуваат подолги активности, како  што  се посегање по шолја која е лоцирана на полица. Задачите во овој поттест ги мерат трите области кои се покриени со рамноте- жата: стабилноста при одењето, движењето и запирањето и употребата на визуелните знаци. Постојат девет  предмети  (задачи) кои се користат за проценка на стабилноста на трупот на телото со способноста за сто- ење на две нозе, една нога, стоење на подот и стоење на греда. Движењата и запирањето се мерат со седум ајтеми кои вклучуваат стационарна рамнотежа и два ајтеми кои ја испитуваат способноста за одење по линија. Од сите задачи, три се состојат од трчање со затворени очи, заради проценка на неопход- носта од визуелен стимул при одржувањето на рамнотежата. Максималниот резултат е37 како вкупен број на поени. За статистичката анализа, вкупниот резултат се конвертира во резултатот на скалата, согласно со инструк- циите од инструментот. За секоја возраст, вкупниот резултат има соодветна вредност на резултатот од скалата и варира од 1 до 35 (25).

Пред тестирањето, учесниците беа  поде-

лени во групи во согласност со  СФККМ.  Со    цел    да    се    утврди    нормалност   на  дистрибуцијата на резултатите, беше упо- требен тестот Kolmogorov-Smirnov и резул- татите не упатија во делот за параметриски техники. Од дескриптивната статистика беа употребени апсолутната фреквенција и про- цент, аритметичката средина и стандардната девијација, со минимална и максимална вредност. За споредба на просечните дос- тигнувања помеѓу групите, беше употребена еднонасочна анализа на варијанса (ANOVA), со последователна употреба на пост хок тес- товите. Пирсоновиот коефициент за коре- лација (r) беше употребен  за  утврдување  на корелацијата помеѓу ПСР и поттестот 5. Статистичката значајност беше дефинирана нанивотонаверојатностнанултатахипотеза p ≤ 0,05 до p <0,01. Резултатите беадобиени преку програмата СПСС (Статистички пакет за социјални науки, 21-ва верзија).

 

 

Introduction

Cerebral palsy (CP) is a neurodevelopmen- tal state that begins in early childhood and lasts throughout the entire lifespan1. This condition  is a group of persistent motor disorders arising from primary brain lesion, which leads to sec- ondary musculoskeletal changes and to limita- tions in daily life activities (2). Rosenbaum et al.
(3) describe the CP as a group of disorders in the development of movements and postures, which are almost always associated with sensory, cog- nitive, communicative, perceptual, and behav- ioral disorders. In addition to the aforemen- tioned disorders, in literature we often encounter data that puts emphasis on the balance assess- ment of people with CP, since the bad balance controle is another feature of persons with cere- bral palsy (4).
Consequently, in the literature different defi- nitions of balance can be encountered, but the universal definition is still missing from (5-12). Balance is the basis for all motor skills, and as such it is an integral component of functioning. It includes the control of body position main- tenance and equilibrium control (eg. control of body destabilizing forces) which contributes to the appropriate body stability during the per- formance of certain motoring tasks that enable movement (4).
Balance plays a very important role in over- all development. It is important for adopting and performing simple and complex gross and fine 

motor skills (10, 11, 13, 14). In young children, balance develops in everyday activities through play and exercise (sports or recreational activi- ties). This information tells us about its impor- tance which it has in the activities of everyday life (15), in school, at home, and in the com- munity or in social life (16). According to lit- erature, a balance is necessary to maintain each posture or position. In that regard, for adequate implementationofeducationalworkinschool,it is necessary for students to have a good balance so that they can follow lessons in all subjects and to actively participate in all school activities (17, 18, 19). In order to evaluate the balance, in children with typical development, but also in children with developmental disorders, numerous instru- ments are in use. These instruments can be clas- sified as development scales / tests which have subscales/subtests in them (e.g. subtest for bal- ance assessment within the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2nd edition - BOT 2), then as functional tests (e.g. FullertonAdvanced Balance Patient Balance), or as technicaltesting / technical tests (e.g.posturography,Balance Master). Group of authors (4) statedthatdevel- opmental scales arenot designed to specifically address balance control and technical tests are  not easy to administerin clinical practice,but the functional balance tests best fitthesecriteria. This study is a part of a larger research project focused on motor abilities, more precisely on level of motor development in children with disabilities. The aim of the study was to assess the balance in children with cerebral palsy of school age classified according to Gross Motor Functional Classification System (GMFCS), as well as to determine the differences in achieve- ments between certain levels in which children with CP are found. Also, as a research sub- goal, the correlation between the functional and developmental balance test was examined.

Methods

The research was carried out in accordance with the Declaration of Helsinki on Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. The study was approved by the Professional Boards of The University of Belgrade (No. 61206-186/2-15). Taking into account that the research subjects were children, written informed consent from the child’s par- ents or guardian was alsonecessary.

A sample of the study was formed by 45 children with cerebral palsy, ages 7 to 15 years (10.67 ± 3.34), both sexes (55.56% boys and 44.44% girls). The χ2 test showed that the sam- plewasuniformwithrespecttothegenderstruc- ture(χ2(1)=0.556,p=0.456).Participantswere classified,ordividedintothreegroupsinrelation to GMFCS (Table 1). GMFCS is confirmed as valid method of classification of children with cerebralpalsyanditisinverywideuse(20,21). GMFCS is a scale with five levels that classifies gross motor abilities according to the degree of independence in movement, transfer and pos- tural stability and according to the need of using orthopaedic aids at the age of 18 months to 18 years, considering the fact that children at the I level are mobile, independent,  while  children in level five have significantly impaired motor functioning (20, 22). Gross Motor Functional Classification System can be used to group chil- dren more homogeneously than traditional clas- sification by diagnosis itself(23).

The   study   was   conducted   during2017.

in schools for children with disabilities and in regular primary schools, located on the terri- tory of the Republic of Serbia. The instruments used in this study were Pediatric Balance Scale (PBS) and subtest 5 from the battery test named Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, 2nd edition - BOT 2. PBS is a modified version of the Berg Balance Scale and is used to assess the functional balance. The concept of functional balance is defined as the ability of the child to gain and maintain controlofupright postureduringactivitiesofdailyliving,schoolactivities, games, and others. PBS consistsof14 itemsonafive-stepscale,andmaximumscoreare 56 (24). As a second instrument,weused Bruininks-Oseretsky Test ofMotorProficiency, 2ndedition-BOT2subtest5.Itisusedasa developmentaltestbywhichwedeterminethe level of development of balance asmotorability. Thetestingwascarriedoutindividually,atone time, in accordance with the requirementsof the assessment instruments. Thissubtestassesses the skills of motor control, whichisresponsible formaintainingthepostureofthebodywhenthe respondent states, walking or whentheyare running long activities such as reachingfora cup,whichislocatedontheshelf.Tasksinthis subtest measures three areas covered bythebal- ance:thestabilityofthewalk,moveandstop,and the use of visual cues. There arenineitems (tasks)thatareusedtoevaluatethestabilityof thefuselagewiththepossibilityofstandingon bothlegs,oneleg,standingonthefloorandon the beam. The movement and stopare measured bythesevenitemsthatincludestationarybal- ance,andtwoitemsthatexaminethepossibil- ity of walking on the line. Of all thetasks,three are running with eyes closed, becauseassessthe extenttowhichvisualstimuliarenecessaryto maintain balance. The participant hastheright totwoattempts,andasaresulttakestheone thatisbetter.Maximumscoreis37astotalpoint score.Forthestatisticalanalysistotalpoint score is converted into  scalescore,according to the instruction from the instrument.Foreach year of age certain total point score hasits value on the scale score, and ranges from 1 to35 (25). Before testing, participants were classified into groups according to GMFCS.In order to determine the normality of the distribution of the results, a Kolmogorov-Smirnov test was applied and results directed us to the selection of parametric techniques. From descriptive statistics,absolute frequency and percentage,arithmetic mean and standard deviation were used, with a minimum and maximum value. For comparison of average achievements between groups, a one- way analysis of variance (ANOVA) wasapplied, with the subsequent use of post hoc tests(Tukey HSD post hoc test). The Pearson correlation coefficient (r) was used to determine the cor- relation between PBS and subtest 5. Statistical significance was defined at the probability level of the zero hypothesis p ≤ 0.05 to p <0.01. The results were processed in the statistical program SPSS (Statistical Package for Social Sciences, version 21).

 
     

Резултати

 

Табелата 2 покажува дека најдобрите просечни достигнувања, во двата теста, се постигнати од учесниците кои се на првото ниво или во првата група, додека најлошата контрола на рамнотежата  е  регистрирана  во третата група на ученици со церебрална парализа. Попрецизно, ние забележавме 

 

Results

Table 2 shows that the best average achieve- ment, in both tests, achieved participants who were at the first level, or in the first group,while at the same time the worst balance controlregis- tered in the third group of students with cerebral palsy. More precisely, we noted that subjects with cerebral palsy who were in a group that had poorer characteristics according toGMFCS, also had a poorer maintenance of balance.

     
     

 

дека учесниците со церебрална  парализакои спаѓаат во групата со послаби карак- теристики, согласно со СФККМ, исто така потешко можат да ја одржуваат рамнотежата. Со употребата на ANOVA, ние испи- тавмедали постои значајна разлика помеѓу средните вредности добиени од тестовите за рамнотежа кај сите три групи.  Резултатите од ANOVA покажаа дека постои статистички значајна разлика помеѓу трите групи на уче- ници и кај ПСР (F (2, 42) = 16.147, p =0.000)

и кај поттестот 5 (F (2, 42) = 6.294, p =0.004). ПоследователнитекомпарациисоTukeyHSD пост хок тестот, укажуваат дека статистички значајната разлика кај ПСР постои помеѓу учесниците кои се во првата и третата група (p=0.000), како  и  помеѓу  учесниците  кои  се во втората и третата група (p=0.000). Истовремено, кај поттестот 5, статистички значајна разлика беше утврдена помеѓу гру- пите кои се класифицирани согласно со СФККМ, како 1-ва и 3-та група (p = 0.004) (Табела3).

Врската помеѓу функционалната рамно- тежа измерена со ПСР и развојната рамно- тежа измерена со поттестот 5, бешеиспитана со употреба на Пирсоновиот коефициент на корелација. Силна и позитивна корелација помеѓу двете варијабли во првата група (r = 0.699, n = 18, p = 0.001) и третата група на учесници (r = 0.735, n = 13, p = 0.004) беше утврдена, додека во втората група корела- цијата не беше на ниво на статистичка зна- чајност (Табела4)
 

Using ANOVA, we examined whether there were significant differences between mean val- ues obtained on balance tests in the three exam- ined groups. The results of ANOVA showed that there was a statistically significant differ- ence between the three groups of students,and on PBS (F (2, 42) = 16.147, p = 0.000) and on

the subtest 5 (F (2, 42) = 6.294, p = 0.004). Subsequent comparisons with Tukey HSD post hoctest,indicatethatstatisticallysignificantdif- ferences in PBS occur between participants who were in I and III group (p = 0.000), as well as between subjects who were in II and III group (p = 0.008). At the same time, on subtest 5, a statistically significant difference was recorded among the groups classified according to GMFCS as I and III (p = 0.004) (Table3).

The relationship between the functional bal- ance measured by PBS and the developmental balance measured by subtest 5, was investigated using the Pearson’s correlation coefficient. A strong and positive correlation between two variables in I (r = 0.699, n = 18, p = 0.001) and III group of participants (r = 0.735, n = 13, p = 0.004) was obtained, while in the II group the correlation was not at the level of statistical sig- nificance (Table 4).

     
     

 

Дискусија

Истражувањето ја процени способноста за одржување на рамнотежата кај  45  деца на училишна возраст со церебрална пара- лиза, поделена во три групи, во согласност со СФККМ. За проценка на рамнотежата  беа употребени два теста, ПСР како мерка за функционалната рамнотежа и поттестот 5 од BOT 2, како дескриптор за развојното ниво наовааспособност.Најдобритерезултати,во двата теста, односно најдобрата контрола на рамнотежата ја имаа децата од првата група, потоа децата од втората група и на крајот децата од третата група кои имаа најлоша рамнотежа (Табела 2). Овие резултати се во согласност со самата функционална кла- сификација, која нагласува дека разликите  во моторните функции помеѓу различните нивоа треба да биде соодветна во извршу- вањето на активностите ден – за – ден кај децата со ЦП или дека пониското ниво на класификација има повисоко ниво на кон- трола на рамнотежата. ПСР беше употребен во неколку студии кои ја проценуваа рамно- тежата на децата со ЦП. Рајли и другите (26) укажуваат дека децата со ЦП се нестабилни и имаат помали капацитети за фокусирање на извршувањето на задачите во  споредба со постарите деца со типичен развој. Павао  и другите (27) укажуваат дека, во споредба со врсниците со типичен развој, децата со ЦП покажуваат дефицит во функционалната рамнотежа. Исто така, бројни истражувања ги поврзуваат достигнувањата кај ПСР со нивоата СФККМ кај овие деца(28).

Разликите помеѓу првата и вторатагрупа

не беа толку нагласени (поради сличноста која постои помеѓу овие две групи), во спо- редба со разликите помеѓу другите нивоа на класификација, кои беа потврдени со ста- тистички значајните разлики, добиени при утврдувањето на функционалната и развој- ната рамнотежа. Последователните пост хок тестови ја открија разликата што се појавува помеѓутретотониво,одедна страна,и првото и второто ниво, од друга страна, кога станува збор за функционалната рамнотежа измерена со ПСР, додека разликите од  поттестот 5 се појавуваат помеѓу првото и третото ниво (Табела3). Потврдувањето на нашите резултати во однос на ПСР беше пронајдено во истражувањето на Дуарте и другите (2). Овие автори спровеле истражување на при- мерок од 30 деца кои биле класифицирани во согласност со СФККМ и добиле статистички значајна разлика помеѓу првата и третата група, како и помеѓу втората и третата група, додека помеѓу првото и второто ниво не била утврдена статистички значајна разлика. Слични резултати беа презентирани водруги истражувања каде што ANOVA покажува девијации во целокупните резултати  од  ПСР помеѓу различните нивоа од  СФККМ  и Тукејовиот пост хок тест кој идентифи- кува разлики во вкупните резултати на ПСР помеѓу првата и втората група од СФККМ, и вторатаиситедруги,нонемаразликапомеѓу третата и четвртата група или четвртата и петтата група (29). Само адолесцентите со ЦП од првото ниво на СФККМ имаат спо- собност да одржуваат рамнотежа во спо- редба со другите нивоа, согласно со наодите од друго истражување (30). Авторите (31) укажуваат дека вкупниот резултат од ПСР е значајно предвидлива варијабла за проценка на ризикот од паѓање кај децата со ЦП кои се на првото и второто ниво одСФККМ.

Резултатите од нашето истражување

покажуваат дека постои позитивна и силна корелација помеѓу ПСР и поттестот 5 кај учесницитекоибеанапрвотоитретотониво, идекаоваакорелацијаестатистичкизначајна (Табела 4). Во достапната литература, ние не пронајдовме податоци кои имаат корелација помеѓу ПСР и поттестот 5 BOT 2, па затоане можевме да направиме споредба на нашите резултати со резултатите од други истражу- вања. Сепак, постои многубројна литература штојапотврдуваатсреднатадосилнакорела- ција помеѓу ПСР и мерката за функционална независност кај децата, 10 секунди одседење до станување и педијатриската проценка на нарушувањата и одличната корелација со GMFM (32, 33,34).

 

Заклучок

 

Согласно со нашите наоди, ПСР и пот- тестот 5 се задоволителни инструменти во проценката на рамнотежата на децата со церебрална парализа и се способни да ја откријат разликата помеѓу првото, второто и третото ниво од СФККМ. Добиените резул- тати ни даваат слика за способностите и ква- литетот на одржување рамнотежа кај децата со церебрална парализа во различни функ- ционални нивоа. Тие можат да послужаткако параметри за организирање на образовната работа, особено за структурирање на актив- ноститевополетонафизичкотообразование, но исто така и за сите други активности во училиштето. Исто така, ние може да кажеме дека структурата на резултатите е индикатор за вклученоста на овие деца во превентив- ната–корективнаработа.Какоограничување на ова истражување треба да укажеме дека примерокот на деца со церебрална парализа е релативно мал, особено во односот надист- рибуцијата на нивоата од СФККМ. Идните истражувања треба да бидат спроведени на поголем примерок, вклучувајќи ги и децата од четвртото и петтото ниво од СФККМ и проценканарамнотежатавоврскасополоти возраста на учесниците, бидејќи резултатите од ПСР и поттестот 5 значајно се утврдуваат со овиефактори.

Конфликт на интереси

 

Авторите изјавуваат дека не постои кон- фликт на интереси.

 

 Discussion

This study evaluated the ability to main- tain a balance in 45 school age children with cerebral palsy, divided  according  to  GMFCS in three levels or groups. For the assessment  the balance, PBS as well as a measure of func- tional balance, and subtest 5 from BOT 2 as a descriptor of the developmental level of this ability, were used. The best achievement, on both tests, respectively the best balance  con- trol had children at the I level, then children at the II level and the children at the III level had the worst balance (Table 2). Such results were in line with the functional classification itself, which emphasizes that differences in motor functions between levels should be appropriate in performing day-to-day activities of children with CP, or that the lower level of classification had a higher level of balance control. The PBS was used in several studies to evaluate the bal- ance in children with CP. Reilly et al. (26) stated that children with CP were unstable and hadless capacity to focus attention on performing tasks compared to older children of typical develop- ment,likewisePavaoetal.(27)statedthat,com- pared to peers of typical development, children with CP showed deficits in a functional balance. Also, numerous studies have linked the achieve- ment of PBS with GMFCS levels in these chil- dren (28).

Differences between the I and II levelswere

not so pronounced (due to the very similarity between these two levels), how many differ- ences between the other levels of classifica- tion, which was confirmed by the statistically significant differences that were obtained  in  the functional and the developmental balance. Subsequent post hoc test revealed that the dif- ference occurs between level III at one side and level I and II on the other side when it comes   to functional balance measured by PBS, while the differences on subtest 5 occur between I and III level(Table3).Confirmation of our results withrespecttoPBSwasfoundintheresearchof Duarteetal.(2)Theseauthorsconductedastudy on a sample of 30 children who were classified accordingtoGMFCSandobtainedastatistically significant difference between I and III, as well as between II and III levels, while statistically significant differences were not between level   I and II. Similar results were found in another study, where ANOVA showed deviations in overall PBS results between GMFCS levels, and Tukey’s post hoc test identified divergence in PBS total scores between GMFCS I and all other groups, and GMFCS II and  all  others, but no difference, however, was found between groups III and  IV or  between  groups  IV and V (29). Only adolescents with CP at I level of GMFCS have been able to maintain a balancein comparison to other levels, reported thefindings of another study (30). The authors (31) statethat the total achievement on PBS was a significant predictive variable for assessing the risk of fall- ing in children with CP that were on the I and II level ofGMFCS.

The results of our study showed that there

was a positive and strong correlation between PBS and subtest 5 in participants who were at I and III level, and that this correlation was statis- ticallysignificant(Table4).Intheavailableliter- ature,wedidnotfinddatathatcorrelatebetween PBS and subtest 5 from BOT 2, so we could not compare our results with the results of othersur- veys. However, there is plenty of literature that confirmsmoderatetostrongcorrelationbetween PBS and Functional Independence Measure for children, 10-second sit to stand, and Pediatric Evaluation of Disability Inventory, and excel- lentlycorrelatedtotheGMFM(32,33,34).

 

 

Conclusion

According to our findings, PBS and subtest 5 are satisfactory instruments for assessing the balance in children with cerebral palsy, and are able to detect differences between the I, II and III levels of GMFCS. The obtained findings give us an insight into the ability and quality    of maintaining balance in children with cere- bral palsy of various functional levels. They can serve us as parameters for organizing educa- tional work, especially for structuring activities in the field of physical education, but also forall other activities in the school. Also, we can say that the structure of the findings is an indication of the involvement of these children in preven- tive - corrective work. As a limitation of this research we would point out a relatively small sample of children with cerebral palsy, espe- cially in terms of distribution to GMFCS levels. Some further research should be carried out on a larger sample, including children at IV and V level of GMFCS, and evaluate balance in rela- tion to gender and age of participants, because the performances on PBS and subtest 5 are sig- nificantly determined with thesefactors.

Conflict of interests

Authors declare that there are no conflict of interests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Библиографија

 

1.      Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: The definition and classification of cerebral palsy April 2006. Developmental Medicine     &     Child      Neurology 2007; 49 (109): 8–14. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8749.2007.tb12610.x

2.      Duarte N de AC, Grecco LAC, Franco  RC, Zanon N, & Oliveira CS. Correlation between Pediatric Balance Scale and Functional Test in Children with Cerebral Palsy. Journal of Physical  Therapy Science 2014; 26(6): 849–853. http://doi.org/10.1589/jpts.26.849

3.      Rosenbaum PL, Palisano RJ, Bartlett.DJ, GaluppiBE,RussellDJ.Development of assessment. Australian Journal of Physiotherapy 2001; 472: 89–100.

1.      Winter DA. Human balance and posture control during standing and walking. Gait Posture 1995; 3:193–214.

2.      Massion J. Movement, posture and equilibrium: interaction and coordination. Progress in Neurobiology 1992; 38:35–56.

3.      Massion J. Postural control systems in developmental perspective. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 1998; 22: 465–72.

4.          Saether R, Helbostad JL,  Riphagen  II,  Vik T. Clinical tools to assess balance in children and  adults  with  cerebral  palsy: a systematic review. Developmental Medicine & Child Neurology 2014; 55: 988–99.

5.          Rajendran V, Roy FG. An overview of motor  skill  performance  and   balance   in hearing impaired children. Italian Journal of Pediatrics 2011; 37: 33. doi: 10.1186/1824-7288-37-33

6.          Woollacott MH, Shumway­Cook A. Changes in posture  control  across  the  life span–a systems approach. Physical Therapy 1990; 70: 799–807.

7.          De Kegel A, Maes L, Baetens T,  Dhooge  I,  Van  Waelvelde   H.  The  influence  of   a vestibular dysfunction on the motor development of hearing-impaired children. Laryngoscope 2012; 122: 2837–43.

8.          Martin W, Jelsma J, Rogers C. Motor proficiency  and  dynamic  visual   acuity in children with bilateral sensorineural hearing loss. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2012; 76: 1520–5.

9.          Rajendran V, Roy FG, &Jeevanantham

D. Postural control, motor skills, and health - related quality of life in children with hearing impairment: a systematic review. European Archives of Oto -  Rhino

– Laryngology 2012; 269 (4): 1063 - 1071.

10.      Dolva AS, Coster W, & Lilja  M. Functional performance in children with Down syndrome. American Journal of Occupational Therapy 2004; 58: 612 -629.

11.      Bouffard M, Watkinson EJ, Thompson LP, Dunn JLC, & Romanow SKE. A test ofthe


activity deficit hypothesis with children with movement difficulties. Adapted Physical Activity Quarterly 1996; 13(1):

61–73.

12.      Wall C, & Kentala E. Effect of displacement, velocity, and combined vibrotactile tilt feedback on postural control of vestibulopathic subjects. Journal of Vestibular Research: Equilibrium and Orientation 2010; 20(1):61–69.

13.      Wilson  PH. Practitioner review: Approaches to assessment and  treatment of children with DCD: An evaluative review. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2005, 8:806–823.

14.      PalisanoR,RosenbaumP,WalterS,Russell D, Wood E, Galuppi B. Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology 1997; 39 (4):214-23.

15.      Palisano RJ, Hanna SE, Rosenbaum PL, Russell DJ, Walter SD, Wood EP, Raina PS, Galuppi BE. Validation  of  a  model  of gross motor function for children with cerebral palsy. Physical Therapy 2000; 80 (10): 974-85.

16.      Golubovic  S,  Slavkovic  S,  Brkic  N.   The possibilities for assessment and classification of upper extremity capabilities in children with cerebral  palsy. In: Stosljevic M, Marinkovic D, Eminovic F, editors. Cerebral Palsy – A Multidisciplinary and Multidimensional Approach. International Thematic Collection of Papers. Bosnia and Herzegovina:UniversityofEastSarajevom Faculty of Medicine Foca and Belgrade: Association of Special Educators and Rehabilitators of Serbia; 2012, p. 7 –24.

17.      Kembhavi G, Darrah J, Magill­Evans J, Loomis J. Using the berg balance scale to distinguish balance abilities in children with cerebral palsy. Pediatric Physical Therapy: the Official Publication of the Section on Pediatrics of the American PhysicalTherapyAssociation2002;14(2): 92-99.

18.      Franjoine MR, Gunther JS,Taylor MJ.

Pediatric balance scale: a modified version


 


of the Berg balance scale for the school- age child with mild to moderate motor impairment. Pediatric Physical Therapy 2003; 15:114–128. doi: 10.1097/01. PEP.0000068117.48023.18

19.      Bruininks R, & Bruininks B. Bruininks- Oseretsky Test of Motor Proficiency, second edition (BOT-2). Minneapolis,MN: Pearson Assessment;2005.

20.      Reilly DS, Woollacott MH, van Donkelaar P, & Saavedra S. The interaction between executive attention and postural control in dual-taskconditions:Childrenwithcerebral palsy. Archives of Physical Medicine Rehabilitation 2008; 89, 834–842. https:// doi.org/10.1016/j.apmr.2007.10.023

21.      Pavão SL, dos Santos AN, de  Oliveira  AB, Rocha  NACF.  Functionality  level and its relation to postural control during sitting-to-stand movement in children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities 2014; 35 (2): 506-511. https:// doi.org/10.1016/j.ridd.2013.11.028

22.      Kembhavi G, Darrah J, Magill­Evans J,  & Loomis J. Using the Berg Balance Scale to distinguish balance abilities in children with cerebral palsy. Pediatric Physical Therapy 2002; 14 (2): 92–99.

23.      Pavão SL, Barbosa  KAF,  de  Oliveira Sato T, Rocha NACF. Functional balance and gross motor function in children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities 2014; 35 (10): 2278-2283. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.05.024

 

the Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy. Development Medicine & Child Neurology 2008; 50:

249-53

1.      Verbecque E, Lobo Da Costa PH, Vereeck L,&HallemansA.Psychometricproperties of functional balance tests in children: a literature review. Developmental Medicine & Child Neurology 2015; 57(6):521-529.

2.      Shumway­Cook A, Woollacott MH. Motor Control, Translating Research into Clinical Practice, 4th edition. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins;2014.

3.      Huxham FE, Goldie PA, Patla AE. Theoretical considerations inbalance 1.          Jantakat C, Ramrit S, Emasithi A, Siritaratiwat W. Capacity of adolescents with cerebral palsy on Paediatric balance scale and Berg balance  scale.  Research  in  Developmental   Disabilities   2015;  36: 72-77. https://doi.org/10.1016/j. ridd.2014.09.016

2.          Gyoung­MoK.ComparisonofthePediatric Balance Scale and Fullerton Advanced Balance Scale for Predicting Falls in Children With Cerebral Palsy. Physical Therapy Korea 2016; 23(4):63-70. doi: https://doi.org/10.12674/ptk.2016.23.4.063

3.          Gan SM, Tung LC, Tang YH, Wang CH. Psychometric properties of functional balance assessment in children with cerebral palsy. Neurorehabilitation and Neural Repair 2008; 22:745–53.

4.          Chen CL, Shen IH, Chen CY, et al. Validity, responsiveness, minimal detectablechange, and minimal clinically important change of Pediatric Balance Scale in children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities 2013; 34:916–22.

Yi SH, Hwang JH, Kim SJ, Kwon JY. Validity of pediatric balance scales in children with spastic cerebral palsy. Neuropediatrics 2012; 43:307–13
     

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in