МОДЕЛ НА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИФАЌАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ОГРАНИЧЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ СПОСОБНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА УЧИЛИШНАТА ОКОЛИНА

 

 

Елена Александровна МАКАРОВА1 Елена Лвовна МАКАРОВА2

Оксана Александровна ХОЛИНА3

 

 

MODEL OF INCLUSIVE EDUCATION AND ACCEPTANCE OF STUDENTS WITH HEALTH LIMITED ABILITIES WITHIN EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Elena Aleksandrovna MAKAROVA,1 Elena Lvovna MAKAROVA,2 Oksana AleksandrovnaHOLINA3

Научен труд / scientific paper Примено / Received: 05.01.2019 Прифатено / Accepted: 23.02.2019

УДК 376.011.3-051:316.644-056.2(470)

1 Дон државен Технички Универзитет, Хуманистички факултет, 1 Гагарин плоштад, Ростов-на-Дон, Руска Федерација, Е-маил: makarova.h@gmail.com

2 Јужен Федерален Универзитет, Институт за економски менаџмент, Средински и социјални системи. Чеков ул. 22, зграда „А“, Таганрог, Руска Федерација, Е-маил: elmakarova@sfedu.ru

3 Ростов државен Економски Универзитет, Таганрог Институт именуван по А. Чеков, Факултет за психологија и социјална педагогија, Оддел за психологија, 38 Тургеневски улица, Таганрог, Руска Федерација, Е-маил: xseny@yandex.ru

 

Извор на финансирање:Истражувањето беше спроведено со финансиска поддршка од Руската фондација за основни истражу- вањаворамкитенаистражувачкиотпроект

„Сфаќање на филозофскиот феномен на об- разовната инклузија во контекстот на стран- ските и домашните методолошки пристапи и модели“, бр. 19-013-00117 \ 19

 

Резиме

 

Вовед: Овој труд ги анализира ставовитена наставниците, родителите и учениците за уче- ниците со ОЗС во општа училишнаоколина Цели: Примарни цели се да се развие и да се имплементира моделна инклузивно образование, да се создаде удобна психолошка околина, да се дизајнираат системи на под- дршка, корекција, компензација и рехабили- тација, да се осигури психолошко здравје кај сите учесници во образовниот процес. Исто така, ова истражување има цел да ги сподели големитепредизвицивоинклузијатаисоочу- вање со новите перспективи воинклузијата.

Методи: Прашалници, тестови и интервјуа беа користени како истражувачки алат- ки, квантитативни и квалитативни анализи на анкетите и психолошко (анонимно) мони- торирање на резултатите се употребуваакако основни истражувачки методи. Примерокоте поделеннадвегрупи.Првата групасесостои од50ученициодИнститутотТаганрог;друга- та група се состои од 45 ученици (на возраст од 19 до 22 години). Различен прашалник им беше понуден на наставниците, родителите, туторите и персоналот заподдршка.

Резултати: Во однос на ставовите на на- ставниците за инклузијата, се покажа дека поголемиот број наставници (62%) ги разби- раат идеите за инклузивно образование, 65% од испитаниците веруваат дека е неопходно, персоналот за поддршка (100%) има позити- вен став кон инклузијата, 18% веруваат дека еворедученицитесоОЗСдаучатворедовни одделенија.

Заклучок: Предизвикот за инклузивно образование е комплексен, дебатен, но со- цијален, бидејќи има влијание врз интере- сите на општеството. Со цел да се отпочнат програмите за инклузивно образование во образовните институции, неопходно е да се развие методологија за инклузија, на настав- ниците и на персоналот за поддршка да им се обезбеди определен сет на специфични вештини, да се обезбеди пристап до одделе- нијата, но исто така е неопходно да се развие свесноста и ставовите кон концептите на мо- делот за инклузивно образование. Значајно е училишната околина да биде пријателска кон учениците соОЗС.

Клучни зборови: инклузивно образова- ние, психолошки удобна училишна средина, ученици со ограничени здравствени способ- ности, ставови кон инклузијата

 

1 Don State Technical University, Faculty of Humanities, 1 Gagarin Square, Rostov-on-Don, Russian Federation, E-mail: makarova.h@gmail.com

2 Southern Federal University, Institute of Management in Economic, Environmental and Social Systems, Chekhov str. 22, Building «А», Taganrog, Russian Federation,

E-mail: elmakarova@sfedu.ru

3 Rostov State Economic University, Taganrog Institute named after A. Chekhov, Faculty of Psychology and Social Pedagogy, Psychology Department, 38 Turgenevsky st., Taganrog, Russian Federation, E-mail: xseny@yandex.ru

 

Source of Funding: The study was carried out with the financial support of the Russian FoundationforBasicResearchintheframework of the research project “Understanding the So- cio-Philosophical Phenomenon of Educational Inclusion in the Context of Foreign and Domes- tic Methodological Approaches and Models”, No. 19-013-00117 \19

 

Abstract

Introduction: This paper analyzes teachers, parents and students’ attitudes to HLA students in general educational environment.

Objectives: Primary objectives are to devel- op and implement an inclusive educationmodel, to create psychologically comfortable environ- ment, to design systems of support, correction, compensation and rehabilitation, to ensure psy- chologicalhealthofallparticipantsofeducation- alprocess.Also,thisresearchisaimedatsharing major challenges of inclusion and at facing new perspectives of inclusion.

Methods: Qquestionnaires, tests and inter- viewsareusedasresearchtools,quantitativeand qualitative analysis of surveys and psychologi- cal (anonymous) monitoring results are used as basic research methods. The sample is divided into two groups. The first group consists of 50 students of Taganrog Institute; another group consists of 45 students (aged 19-22). A different questionnaire is offered to teachers, parents, tu- tors and supportstuff.

Results: Regarding teachers’ attitude to in- clusion, it is shown that majority of teachers (62%) understand inclusive education ideas, 65% of respondents believe it is necessary, sup- port stuff (100%) have positive attitude towards inclusion, 18% believe it’s comfortable for HLA students to study in mainstream classroom.

Conclusion: Inclusive education challenge is complex, debatable, but social, since it affects society’s interests. In order to launch inclusive education programs at educational institutions it is necessary to develop an inclusion methodol- ogy, to provide teachers and support stuff with special skills, to provide access to classes, it is also necessary to develop awareness and atti- tudes towards concepts of inclusive education model. It is important for the environment tobe- come HLAfriendly.

Keywords: inclusive education, psycho- logically comfortable education environment, students with health limited abilities, attitudes towards inclusion

     

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in