ПРОЦЕНКА НА РАМНОТЕЖАТА КАЈ ДЕЦАТА НА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА
 

Ивана Р. СРЕТЕНОВИЌ, Горан M. НЕДОВИЌ

 

Универзитет во Белград, Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград Србија

Научен труд / Scientific paper Примено / Received: 30.01.2019 Прифатено / Accepted: 15.03.2019 УДК 159.943:616.831-009.11-057.874

 

ASSESSMENT OF BALANCE IN SCHOOL AGE CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

 

Ivana R. SRETENOVIĆ & Goran M. NEDOVIĆ

 

University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia

Scientific article

     

Резиме

Основа/цел: Способноста да се одржува рамнотежата е рефлектирана во соодветното учество на децата во игри, активности од се- којдневниот живот во домот, училиштето и заедницата.Наодитеволитературатапокажу- ваат дека нарушената контрола на рамноте- жата е уште една карактеристика кај децата со церебрална парализа. Целта на нашето ис- тражување беше да се процени рамнотежата кај децата на училишна возраст со церебрал- напарализа.

Методи: Истражувањето беше напра- вено на примерок од 45 деца со церебрална парализа, на возраст од 7 до 15 години, од двата пола. Учесниците беа поделени во три групи (три нивоа), согласно со Системот за класификација на моторните функции. Тес- тирањето беше индивидуално. За проценка на рамнотежата беа употребени скалата за педијатрискарамнотежаипоттестот5одтес- тот за моторниспособности.

Резултати: Анализите на резултатите покажаа дека најдобра способност за одр- жување на рамнотежата ја имаат учесниците од првата група (прво ниво), а најлоша има- ат учесниците од третата група (трето ниво). Статистички значајна разлика постоеше по- меѓу сите три групи на учесници, согласно со скалата за педијатриска рамнотежа (p = 0.000), и кај поттестот 5 (p =0.004).

Заклучоци: Добиените наоди укажуваат наспособностаиквалитетотнаодржувањена рамнотежакајдецатасоцеребралнапарализа на различни функционални нивоа и може да претставуваат параметри што ќе послужатво организирање на активностите (образовни, рехабилитаторни, превентивни-корективни, спортска активност итн.) за децата со цере- бралнапарализа.

Клучни зборови: церебрална  парали- за, рамнотежа, функционална рамнотежа, ниво на развој нарамнотежата.

 

Abstract

Background/Aim: The ability to maintain balance is reflected in the adequate participation of children in the game, in the activities of ev- eryday life at home, school and the community. The findings in the literature show that impaired balance control is another characteristics of chil- dren with cerebral palsy. The aim of our study was to assess the balance in school age children with cerebral palsy.

Methods: The study was conducted on a sample of 45 children with cerebral palsy, aged 7 to 15 years, of both sexes. Participants were divided into three groups (three levels) accord- ing to Gross Motor Functional Classification System. Testing was carried out individually. For the assessment the balance, the Pediatric Balance Scale and subtest 5 from Test of Motor Proficiency wereused.

Results: The analysis of the results showed that the best ability to maintain balance, have participants of the first group (first level) and the worst participants of the third group (third level). There was a statistically significant dif- ference between all three groups of participants on the Pediatric Balance Scale (p = 0.000), and on subtest 5 (p = 0.004),also.

 

Conclusion: The obtained findings  point  to the ability and quality of maintain balance in children with cerebral palsy of different func- tional levels, and can represent the parameters which will serve to organize the activities (ed- ucational, rehabilitation, preventive-corrective, sports...) for children with cerebralpalsy.

Key words: cerebral palsy; balance; func- tional balance; the level of balance development

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in