Мултифункционална апликација за поддршка на способностите за читање и пишувања – од перспектива на наставникот

 

A multi-function app for supporting reading and writing ability – teachers’ perspective 

 

Linda FÄLTH Camilla NILVIUS

 

Linnaeus University, Sweden Department of Pedagogy and Learning

  Линда ФАЛТ Камила НИЛВИУС

Линеус Универзитет, Шведска

Оддел за педагогија и учење, Вахјо, Шведска

Научен труд / Scientific paper Примено / Received: 03.10.2018 Прифатено / Accepted: 12.02.2019

УДК 376-057.874-056.36:37.091.3-028.27(485)

УДК 376.011.3-051:37.091.3-028.27(485)

   

 

Резиме

Ова истражување проучува дали мобил- ниот уред за адаптирање на  текст-во-го-  вор може да ги компензира тешкотиите при читање, доколку се употреби во рамките на училиштето. Дваесет и шест (26) наставници по специјална едукација и нивните ученици (n=26), од кои n=18 беа ученици во основно училиште и n=8 беа ученици во средно учи- лиште, ги употребуваа функциите на апли- кацијата текст-во-говор, без претходно иску- ство со употреба на помошната технологија. По интервенцијата, сите 26 наставници кои учествуваа ги запишаа своите видувања на 1-2 страници, кои потоа  беа  анализирани  со употреба на квалитативната анализа на содржина и беа категоризирани во три теми. Резултатите покажаа дека наставниците, во поголемиот дел, сметаат дека употребата на апликацијата текст-во-говор е позитивна и увидоа дека учениците се независни кога ги користат функциите на оваа апликација. Но, сето тоа е условено со количината на под- дршка и обука којашто им беше обезбедена. Другите резултати укажаа дека наставниците се оптимистични за импактот што го има употребата на апликацијата  текст-во-го-  вор врз проширувањето на можностите за изучување на јазикот и ја нагласија зголеме- ната брзина при читањето, како најзначајна корист од употребата на оваа технологија. Врз основа на овие резултати, функциите од апликацијата текст-во-говор изгледа дека го имаат потенцијалот за компензирање натеш- котиите причитање.

Клучни зборови: Тешкотии при читање, проценка, алатка текст­во­говор, перспек- тива на наставниците.

 

Abstract

This study investigates if a mobile text-to- speech accommodation device can compensate for reading difficulties in an applied school set- ting. Twenty-six special education teachers and their students (n=26), whereof n=18 were ele- mentary school students and n=8 were upper secondary education students used the text-to- speech function, without any prior experience of assistive technology. After the intervention all 26 participating teachers wrote down their reflections on 1-2 pages, which were analyzed using qualitative content analysis and cate- gorized into three themes. Results pointed to that the teachers were predominately positive  of text-to-speech usage, and perceived the stu- dents as being independent when using text- to-speech functions, but this were conditioned on the amount of support and training that was provided. Other results pointed to that theteach- ers were optimistic about the impact of text-to- speech usage on expanded language-learning opportunities, and emphasized increased read- ing speed as the most important benefit of using this technology. Based on these results, text-to- speech functions seem to have the potential to compensate for reading difficulties.

Key words: Reading disabilities, assess- ment, text­to­speech tool, teachers’ perspective

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in