ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД ВО ЕВРОПА

 

Ивана ПЕТРОВСКА-ЗИМОСКИ1

Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ2

 

1 НВО„Амбрела“

2 Институт за специјална едукација и рехабилитација, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,Скопје

Преглед на литература / Literature review Примено / Received: 13.03.2019 Прифатено / Accepted: 20.04.2019

УДК 376-056.262:37.014(4-672ЕУ)

 

 

INCLUSIVE EDUCATION OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN EUROPE

 

Ivana PETROVSKA ZIMOSKI1

Daniela DIMITROVA-RADOJICIC2

 

1NGO “Ambrela”

 

2 Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, University «St. Cyril and Methodius«, Skopje

Резиме

 

Вклучувањето на децата со оштетен вид во редовниот училиштен систем е во фокус на образовната практика во последните двае- сетина години. Инклузивните системи обез- бедуваат подобар квалитет на образование за сите деца и се есенцијални за менување на дискриминаторските ставови.

Истражувањето претставува студија за инклузивното образование во различните држави во Европа. Спроведена е компара- тивна анализа на инклузивно образовните политики во земјите членки на Европската Унија и земјите кои не се членки на Европската Унија. Целта е теоретски да се анализира инклузивниот образовен систем во земјите во Европа. Податоците се собрани од различни извори, книги, списанија и научни публикации. Резултатите покажуваат разлики во инклузивните практики во раз- личните земји вклучени во истражувањето. Сличности во инклузивните практики покажуваат меѓусебно земјите кои се членки на Европската Унија, и посебно, земјите кои не се членки на ЕвропскатаУнија.

Клучни зборови: деца со оштетен вид, инклузивно образование, инклузивни полити- ки и практики

 

Abstract

The inclusion of children with visualimpair- ments in the regular school system is  a  focus on educational practice in the last twenty years. Inclusive systems provide better quality educa- tion for all children, and are essential for chang- ing discriminatory attitudes.

The research is the study of inclusive edu- cation in different countries in Europe. A com- parative analysis of inclusive education policies has been conducted in the  member  states  of the European Union and countries that are not members of the European Union. The goal is to provide a theoretical analysis of the inclusive education system in Europe. Data is collected from a variety of sources, books, magazines, and scientific publications. The results show differences in inclusive practices in the various countries involved in the research. Similarities intheinclusivepracticesareshownbythecoun- tries that are members of the European Union, and in particular, the countries that are notmem- bers of the EuropeanUnion.

Keywords: children with visual impair-

ments, inclusive education, inclusive policies and practices

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in