ПСИХОЛОШКА И ПЕДАГОШКА ПОДДРШКА ЗА ДЕЦАТА СО НАРУШУВАЊЕ ВО ГОВОРОТ ВО ПРАКТИЧНИОТ ЦЕНТАР

 

Катерина Зиелинска-Љубченко ОЛЕКСАНДРИВНА

Лариса Стакова ЛВИВНА

Тамара КараченкоХРИНОРИВНА

 

 

Оддел за корекција Сами државенпедагошки универзитет именуван по А.СМакаренко

Оддел за логопедија Сами државенпедагошки универзитет именуван по А.СМакаренко

Оригинален труд / Original paper Примено / Received: 11.06.2019 Прифатено / Accepted: 10.08.2019 УДК 364.2-786.2:159.946.3-053.2(470)

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS AT THE PRACTICAL CENTER

 

Kateryna Zelinska-Liubchenko OLEKSANDRIVNA Larisa Stakhova LVIVNA

Tamara KharchenkoHRYHORIVNA

 

The candidate of pedagogical Sciences, senior lecturer of the department of correction Sumy state pedagogical university named after A. S.Makarenko

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Chair of Speech Therapy at Sumy State Pedagogical University named after A. S.Makarenko

 

Candidate of Psychological Sciences, Senior Lecturer of the Chair of Speech Therapy at Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko

Резиме

Вовед: Проблемот со психолошката ипе- дагошкатаподдршказадецатасонарушување воговоротвопрактичнитецентриеодголема важностденес.Бројотнадецасонарушување воговоротсезголемуваинесеприсутнипро- грами што нудат психолошка помош во пре- дучилишните образовниинституции.

Цели на овој труд: Дефинирање наусло- вите и организационите форми напсихолош- ка и педагошка работа во истражувачките и практични центри во насока на корекција на говорот и психосоцијален развој на децата од предучилишна возраст кои имаат нарушу- вања воговорот.

Методологија: Овој труд ја докажува можноста за психолошка и педагошка под- дршка на децата со говорни нарушувања во рамките на истражувачките и практичните центри како алтернативни корекциони уста- нови. Беше спроведен примерок на деца врз основа на психолошките и педагошките тес- тирања и прашалници за родителите Резултати: Периодот на присуство во Центарот зависеше од степенот на говорно нарушување,ноистиотнебешепомалодедна година.Оваистражувањевклучува69децаод предучилишна возраст со различен степен на нарушување на говорот. Помеѓу учесниците, 65 деца успешно ја завршија програмата чија целбешекорекцијанаговоротипсихолошки- те проблеми; 48 од учесниците го напуштија Центарот, покажувајќи позитивни динамики, 18сезапишаавопосебнипредучилишнигру- пи создадени за деца со нарушувања во го- ворот. Другите деца ја завршија програмата со доволен степен на говор ипсихосоцијален развој, одејќи во редовни образовни устано- ви,21оддецатаодатвоЦентарот;17покажаа добра позитивна динамика и само кај 4 е за- бележана незначајнапромена.

Заклучок: Резултатите од работата на Центарот ја претставуваа ефикасноста на алтернативните установи кои ги фокусираат своите активности кон корекција на говорот.

Клучни зборови: психолошка ипедагош- каподдршка,децасонарушувањевоговорот, истражувачки и практичен центар, преду- чилишна возраст, психосоцијаленразвој.

 

Abstract

Introduction: The issue of psychological and pedagogical support of children withspeech disorders at practical centers is of great impor- tance nowadays. The number of children with speech disorders is growing and programs pro- viding psychological help at pre-school educa- tional institutions are absent.

Goals of the paper: is defining conditions and organizational forms of psychological and pedagogical work at the research and practical center in terms of speech correction and psy- cho-social development of preschoolers with speech disorders.

Methodology: The article proves the possi- bility of psychological and pedagogical support of children with speech disorders at the research andpracticalcenterasanalternativecorrectional facility. Sampling of children was carried outon the basis of psychological and pedagogical ex- amination and questioning of parents.

Results: The attending period of the center depended on the degree of speech disorder but not less than a year. This research included 69 children of preschool age with different degrees of speech disorders. Among the participants, 65 children successfully completed the program, which was aimed at correction of speech devel- opment and psychological problems; 48 partici- pants left the center showing positive dynamics, 18 are enrolled in special preschool groups de- signed for children with speech disorders. Other children completed the program with sufficient level of speech and psychosocial development, attending regular educational establishments; 21 children are attending the center; 17 show good positive dynamics, and only for 4 have got an insignificant change.

Conclusion: the center’s work results repre-

sent effectiveness of alternative establishments focusing their activity on correcting speech de- velopment.

Keywords: psychological and pedagogi- cal support, children with speech disorders, re- search and practical center, preschool age, psy- chosocial development.

 

 

Share

Follow Us



FacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in