Сопствена перцепција за компетенциите и потребата за обуки кај професионалците за системот на социјална добросостојба при работата со бихејвиорални зависности

 

Сабина МАНДИЌ, Невен РИЦИЈАШ,

Дора ДОДИК ХУНДРИЌ

 

Универзитет во Загреб

Факултет за едукациски и рехабилитациски науки Оддел за бихејвиорални растројства

Научен труд / Scientific paper Примено / Received: 07.04.2019 Прифатено / Accepted: 23.06.2019

УДК364-3:159.922.76-056.49-053.6(497.5)

УДК364-4:159.922.76-056.49-053.6(497.5)

 

SELF-PERCEIVED COMPETENCIES AND TRAINING NEEDS OF SOCIAL WELFARE SYSTEM PROFESSIONALS FOR WORKING WITH BEHAVIOURAL ADDICTIONS

 

Sabina MANDIĆ, Neven RICIJAŠ

Dora DODIG HUNDRIĆ

 

University of Zagreb

Faculty of Education and Rehabilitation Sciences Department of Behavioural Disorders

 

Type of the paper: Scientific paper

 

Резиме

Бихејвиоралните проблеми кај младите се комплексни и нивната појава се зголеми заедно со појавата на нови ризици, особено оние кои се поврзани со технологијата и бихејвиоралните зависности. Следствено на тоа, професионалците за социјалната добро- состојба (ПСД) кои работат со млади  лица се соочуваат со потребата од континуирано подобрување на нивнитеспособности.

Главната цел на овој труд е да истражи кои се најчестите ризични однесувања кај младите со кои ПСД се соочуваат, како тие ја проценуваат нивната способност за да дадат одредена интервенција и кои се нивните потреби за обука и тренинг. Особено се става акцент на бихејвиоралните зависности како проблеми(коцкање,зависностаодинтернети прекумерното играње видеоигри), како нови форми на бихејвиорални проблеми, како и разликите во однос на видовите наинтервенција (во заедницата или институционална)  Во ова истражување се вклучени n=123 ПСД (F=88.6%, M=11.4%; Mage=40.78;

SDage=10.10) кои по вокација се социјални работници, социјални педагози, психијатри и педагози. Беше употребена Листа за пре- познавање на бихејвиоралните проблеми кај младите со цел да се измери (а) фреквен- цијата на откривање различнибихејвиорални проблеми кај младите, (b) перцепцијата за важноста на способностите потребни за тие проблеми и (c) сопствената перцепција за способностите за обезбедување соодветна интервенција.

Резултатите покажаа дека ПСД често се во контакт со различни екстернализирани бихејвиорални проблеми, особено оние кои работат во институции. Зависноста од интер- нетипрекумернотоиграњевидеоигрисенај- често причинители за ризично однесување, додека коцкањето кај младите не е толку често како што се очекува. Од друга страна, највисоките потреби за обука се токму иден- тификувани во овааобласт.

Резултатите се интерпретирани во врска со практичната имплементација и водичите за обезбедување соодветен одговор на совре- мените ризични однесувања кај младите, потребите за обуки кај професионалците и принципите за животно учење.

Клучни зборови: бихејвиорални завис- ности, ризично однесување кај младите, со- цијална добросостојба, способности, потреба за обука.

 

Abstract

Youth behavioural problems are complex, and their occurrence has increased together  with the emergence of new risks, especially related to technology and behavioural addic- tions. Consequently, social welfare profession- als (SWP) working with youth have been faced with the need to continuously improve their competences.

The main objective of this paper is to explore what youth risky behaviours SWP mostly encounter, how they assess their own competences for providing interventions and what their training needs are. The specific emphasis is put on behavioural addiction prob- lems (gambling problems, internet addiction and excessive video-gaming), as new forms of behavioural problems, as well as differences with regards to types of interventions (in com- munity or institutional).

Study involved n=123 SWP (F=88.6%, M=11.4%; Mage=40.78; SDage=10.10) who by vocation are social workers, social pedagogues, psychologists and pedagogues. A Check­list of youth behavioural problems was used to mea- sure (a) the frequency of encountering different youth behavioural problems, (b) the perceived importance of competencies for those problems, and (c) self-perceived competency for providing interventions.

The results show that SWP often encoun- ter various externalizing behavioural problems, particularly those working in the institutional setting. Internet addiction and excessive video gaming are moderately encountered as risk behaviours, while youth gambling  problems  are not assessed as frequently as expected. On the other hand, the highest training needs were found especially in this area.

The findings have been interpreted in rela- tion to practical implications and guidelines of ensuring an adequate response to contemporary risk behaviours, professionals’ training needs and principles of life-long learning.

Key words: behavioural addictions, youth risk behaviour, social welfare, competencies, training needs

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in