ВИЗУЕЛНАТА ПЕРЦЕПЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТУВАЊЕ НА PLEXUS BRACHIALIS – ПРОЦЕНА И ТРЕТМАН

 

Драгана M. КЉАЈИЌ1
Сања M. ТРГОВЧЕВИЌ2,
Радмила M. НИКИЌ3

 

1Висока медицинска школа за струкови
сту­дии, Ќуприја, Србија
2Факултет за политички науки,
Универзитет во Белград
3Факултет за специјална едукација и ре­хаби-
­­ли­тација, Универзитет во Белград, Србија

 

VISUAL PERCEPTION OF THE CHILDREN WITH PLEXUS BRACHIALIS DAMAGE – ASSESSMENT AND TREATMENT

 

 

Dragana M. KLJAJIKJ1
Sanja M. TRGOVCHEVIKJ2,  
Radmila M. NIKIKJ3

 

1Medical High school for specialty studies, Kjuprija, Serbia
2Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, Serbia
3Faculty of Special Education and
Rehabilitation, University of Belgrade, Serbia

 

Примено: 23.11.2011
Прифатено: 08.12.2011
UDK: 159.946-053.5

 

 

Recived: 23.11.2011
Accepted: 08.12.2011
Original Article

 

Резиме

 

Abstract

Преку моториката се одвива меѓучовечка ко­му­­ни­кација и се остваруваат пси­хо­со­цијал­ни­от и ментален развој на личноста, како и сите неј­зини останати функции. Најчестиот не­вро­лош­ки синдром од периферен тип е па­ре­за/парализа на plexus brachialis, која во по­го­лем број случаи настанува за време на ра­ѓа­ње­то и значајно го компромитира растот и раз­во­јот на горните екстремитети и има вли­ја­ние врз психомоторното функционирање.
Целта на овој труд е да се испита нивото на ви­зуелната перцепција кај децата со ош­те­ту­ва­ње на plexus brachialis како и влијанието на со­ма­топедскиот третман врз под­иг­ну­ва­ње­то на нивото на визуелната перцепција. При­мерокот го сочинуваат 60 испитаници од пре­ду­чи­лиш­на возраст, кои се наоѓаат на бол­ничко ле­ку­ва­ње ­во Клиниката за ре­ха­би­ли­та­ција „Д-р Ми­ро­слав Зотовиќ“ во Бел­град (експериментална гру­па), и испитаници кои доаѓале на редовни кон­троли и имаат дис­кон­ти­нуитет   во   те­ра­пи­јата   (контролна   гру­па). За пот­ребите на ис­тражувањето ко­рис­тен е тест за процена на ви­зуелната пер­цеп­ција. Со ана­ли­за­та на до­бие­ни­те ре­зул­та­ти  заклучивме дека и при првото и  при   вто­ро­то   мерење   пос­тои  статистички значајна ко­ре­лација меѓу ис­пи­та­ниците од екс­пе­ри­ме­н­талната и кон­трол­на­та група (1-то ме­ре­ње: p<0.001, r=0.408; 2-то ме­ре­ње: p<0.001, r=0.593).

 

Interpersonal communication, psychosocial and mental development of personality and its all other functions take place through the motor control. The most common neurological syndrome is a type of peripheral paresis/paralysis of plexus bracialis, which in most cases occurs at birth and significantly compromises the growth and development of the upper extremities and affects the psychomotor performance. The aim of this study was to evaluate the level of visual perception in children with lesion of plexus brachialis and the effect of the somatopedic treatment over the level of increase of the visual perception. The study sample was consisted of 60 preschool children accommodated at the Rehabilitation Centre “Dr. Miroslav Zotović” in Belgrade (experimental group) and examiners that followed regular checkups and had discontinuity in their therapy (control group). For the research purposes, we used The Test   for   Visual   Perception   Assessment. By analyzing the results, we concluded that in both, in the first and the second measuring there was a statistically  significant   correlation  between the experimental and the control groups (I measuring: p<0.001, r = 0.408; II measuring: p <0.001, r = 0.593).

 

 

 

Citation:Kljajikj MD, Trovchevikj MS, Nikikj MR. Visual Perception of the Children with Plexus Brachialis Damage – Assessment and Treatment. J Spec Educ Rehab 2012; 13(1-2):19-30. doi: 10.2478/v10215-011-0016-4

   

 

   

Клучни зборови: оштетување на plexus bra­chi­­a­lis, визуелна перцепција, соматопедски трет­ман

 

Key words: plexus brachialis, visual percep­ti­on, somatopedic treatment

 

 

 

Адреса за кореспонденција: 

Драгана M. КЉАЈИЌ
Булевар Војске бб, 35230 Ќуприја, Република Србија
mail: draganakljajic76@gmail.com
tel: +381 35401140, mob: +381 65 8146 218

 

Corresponding address:

Dragana M. KLJAJIKJ
Bulevar Vojske bb, 35230 Kjuprija, Republic of Serbia
e-mail: draganakljajic76@gmail.com 
tel: +381 35401140, mob: +381 65 8146 218

 

 

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in