ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПАРАОКСОНАЗНАТА И АРИЛЕСТЕРАЗНАТА АКТИВНОСТ НА ПАРАОКСОНАЗА 1 (ПОН1) ВО ЗАВИСНОСТ ОД 55 (L/M) И 192 (Q/R) ДНК ПОЛИМОРФИЗАМ КАЈ ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ДАУНОВ СИНДРОМ

 

Павел СИКОРА1,
Ванда РЕПИСКА1,
Мариа ШУСТРОВА2,
Лукач ХАЛЧАК3

 

Институт за медицинска биологија, генетика и клиничка генетика, Медицински факултет Коменски универзитет,
Братислава, Република Словачка1,
Клиничка имунологија и алергологија, Програма за Даунов синдром; Словачки медицински универзитет,
Братислава, Република Словачка2,
Институт за медицинска биологија, биохемија и клиничка биохемија , Медицински факултет
Коменски универзитет,
Братислава, Република Словачка3

 

ESTABLISHMENT OF PARAOXONASE AND ARYLESTERASE ACTIVITY OF PARAOXONASE 1 (PON1) IN DEPENDENCE ON 55(L/M) AND 192(Q/R) DNA POLYMORPHISM IN ADULT PEOPLE WITH DOWN SYNDROME

 

Pavel SÝKORA1,
Vanda REPISKÁ1,
Mária SHUSTROVÁ2,
Lukách HALCHÁK3             

 

Institute of medical biology, genetic and clinical genetics, Faculty of Medicine Comenius University,
Bratislava, Slovak Republic1,
Clinical immunology and allergology,
Down syndrome program;
Slovak Medical University,
Bratislava, Slovak Republic2,
Institute of medical chemistry, biochemistry and clinical biochemistry,
Faculty of Medicine
Comenius University,
Bratislava, Slovak Republic3

 

Примено: 12. 10. 2009
Прифатено: 30. 12. 2009
UDK: 616-056.7:575.224.232.3

 

 

Received: 12. 10. 2009
Accepted: 30. 12. 2009
Original article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Хуманиот серум параоксоназа 1 е калциум зависна естераза кој припаѓа во липопротеини со висока густина (HDL). Тој ја инхибира ЛДЛ пероксидација и хидролизата на оксидативните форми од фосфатолипиди и затоа значително влијае на развојот на атеросклерозата. Целта на студијата беше да се истражи параоксиназната и арилестеразната активност на ПОН 1  кај возрасните  лица  со Даунов  синдром (ДС). Возрасните лица со ДС (10 мажи и 10 жени, на возраст од 16 до 37 години) учествуваа во истражувањето и беа споредени со контролна група (10 мажи и 10 жени на возраст од 17 до 45 години). Беше истражуван 55 (L/M) и 192 (Q/R) ДНК полиморфизам (со метод PCR-RFLP) и параоксоназната и арилестеразната активност кај секој пациент. Резултатите покажаа редукција на ПОН1 активноста кај лицата со ДС што е спротивно од развојот на атеросклерозата кај ДС. Затоа може да се заклучи дека ПОН1 нема директно влијание на намалување на преваленцијата на атеросклерозата кај лицата со ДС.

 

 

Human serum paraoxonase 1 is a calcium-dependent esterase located on high density lipoproteins (HDL). It inhibits LDL peroxidation and hydrolysis of oxide forms of phospholipides and therefore significantly affects the development of ateroscletosis. The aim of this study was to establish the paraoxonase and arylesterase activity of PON1 in   adult   people   with  Down  syndrome  (DS).  Adults with DS (10 men and 10 women ages 16 to 37 years) participated and were compared to a control group (10 men and 10 women age ranging from 17 to 45 years). The 55(L/M) and 192(Q/R) DNA polymorphism (PCR-RFLP method) and paraoxonase and arylesterase activity was investigated in every patient. The results showed the reduction of PON1 activity in people with DS, in contrast to the decreased development of atherosclerosis in DS. Therefore it can be concluded, that PON1 does not have a direct effect on the lower prevalence of atherosclerosis in people with DS.

 

Citation:Sýkora P, Repiská V, Shustrová M, Halchák L. Establishment of Paraoxonase and Arylesterase Activity of Paraoxonase 1 (Pon1) in Dependence On 55(L/M) and 192(Q/R) DNA Polymorphism in Adult People with Down Syndrome. J Spec Educ Rehab 2010; 11(1-2):103-113.

   

 

   

 

Адреса за кореспонденција:

 

 

Coresponding Address:

Павел СИКОРА

 

Pavel SÝKORA

Институт за медицинска биологија,
генетика и клиничка генетика,
Медицински факултет, Коменски универзитет,
Сасинкова 4, 811 08 Братислава, Република Словачка
email: pali.sykora@gmail.com

 

Institute of medical biology,
genetic and clinical genetics, 
Faculty of Medicine, Comenius University.
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, Slovak Republic.
e-mail: pali.sykora@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in