ИСПИТУВАЊЕ НА ЕДУКАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ КАЈ ПРВАЧИЊАТА СО ЛЕСНА ПСИХИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ ОД ПОСЕБНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА                          

Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ

Посебно основно училиште
„Д-р Златан Сремац“-Скопје

 

EVALUATION OF EDUCATIONAL ABILITIES IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES, FIRST GRADE STUDENTS, FROM SPECIAL PRIMARY SCHOLS

 

Vesna KOSTIKJ-IVANOVIKJ

 

Special elementary school
“Dr Zlatan Sremec”-Skopje

 

Примено: 24. 08. 2009
Прифатено: 14. 09. 2009
UDK: 376.4-053.4(497.7)

 

 

Received: 24. 08. 2009
Accepted: 14. 09. 2009
Original article

 

Резиме

 

 

Abstract

 

 

 

Едукативниот процес за децата со лесна психичка попреченост во посебните основни училишта во Р. Македонија се реализира според посебни наставни програми за ученици со пречки во психичкиот развој, изготвени од страна на Бирото за развој на образованието при Министерството за образование и наука. Тоа се развојни програми, посебно адаптирани на способностите и можностите на учениците со психичка попреченост. Наставникот опсервирајќи ги индивидуалните карактеристики на своите ученици треба максимално да одговори на нивните специфични потреби и афинитети. Целта на истражувањето беше утврдување на едукативните способности на учениците - првачиња со лесна психичка попреченост за следење на наставните содржини од предметите Македонски јазик, Математика и Запознавање на околината, предвидени со наставните програми. Едукативните способности на испитаниците се особено слаби во областа на Математика, во областа на Запознавање на околината имаат просечни способности, а малку подобри способности покажуваат од областа на Македонски јазик. Во однос на варијаблите пол и возраст, едукативните способности на испитаниците не се разликуваат, додека во однос на варијаблата ниво на општи способности, постои значајна разлика во нивните едукативни способности. Наставниците истакнуваат дека повеќето од испитаниците се потполно или делумно во можност за следење на наставните програми. Наставните програми за I одделение за учениците со пречки во психичкиот развој генерално соодветствуваат на едукативните способности на децата.

 

Educational process for children with mild intellectual disability in special primary schools in the Republic of Macedonia is realized by special Curriculum for students with difficulties in psychological development, prepared by the Bureau for Development of Education from the Ministry of Education and Science. These programs are developmental, and specially adapted to the abilities and capabilities of students with intellectual disabilities. The special educator observing the individual characteristics of his students should maximally respond to their specific needs and aspirations. The aim of the research was to determine the educational abilities of first-grade students with mild intellectual disability for following the teaching contents of the subjects Macedonian language, Math and Introduction to environment, provided by the Curriculum. Educational abilities of the examinees were especially weak in Math, while in the Introduction to environment they had average abilities and a little better ability they showed in the area of the Macedonian language. Regarding the variables gender and age, educational abilities of the examinees did not differ, while regarding the variable   level  of  general  abilities  there  were significant differences in their educational abilities. Special educators said that most of the examinees were completely or partially able to follow the Curriculum. Curriculum for the first grade students with intellectual disabilities generally corresponds to the educational abilities of these children.

 

 

 

 

 

 

Citation:Kostikj-Ivanovikj V. Evaluation of Educational Abilities in Children with Mild Intellectual Disabilities, First Grade Students, from Special Primary Schools. J Spec Educ Rehab 2009; 10(3-4):89-101.

   

 

   

Клучни зборови: едукативни способности, деца со лесна психичка попреченост, првачиња, посебни основни училишта.

 

Key words: educational abilities, children with mild intellectual disability, first grade students, special primary schools.

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ

 

Vesna KOSTIKJ-IVANOVIKJ

ПОУ „Д-р Златан Сремац“
Емил Зола 5, 1000 Скопје
Република Македонија
email: vesnaki@yahoo.com

 

Special elementary school
“d-r Zlatan Sremec”
Emil Zola 5, 1000 Skopje, R. Macedonia
email: vesnaki@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in